• Nie Znaleziono Wyników

Treść ankiety studenckiej jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Filologicznego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Treść ankiety studenckiej jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Filologicznego"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że podczas najbliższej sesji egzaminacyjnej wszyscy Studenci,

z którymi mieli Państwo zajęcia (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych), będą mogli wziąć udział w ankiecie ewaluacyjnej. Zostanie ona po raz kolejny przeprowadzona w formie elektronicznej w systemie USOS. Studenci uzyskają do niej dostęp w terminach: 24 stycznia – 16 lutego 2018 r.

Treść ankiety studenckiej jest dostępna na stronie internetowej Wydziału Filologicznego.

Bardzo proszę o zapoznanie się z pytaniami, na które będą odpowiadać Studenci. Ankieta jest dla Studentów dobrowolna i anonimowa, udział w niej w żaden sposób nie wiąże się z uzyskaniem zaliczenia zajęć.

Procedura ankietowania została opisana w uchwale Rady Wydziału Filologicznego, która jest dostępna na stronie internetowej Wydziału.

Dane dotyczące wyników ankiet studentów odnoszące się do poszczególnych zajęć, które prowadzili Państwo w semestrze zimowym r. akad. 2017/2018, będą dostępne po zamknięciu i wstępnym opracowaniu ankiet, to jest po 25 lutego: zestawienia pojawią się w Państwa kontach w systemie USOS. W ewaluacji zajęć po semestrze letnim roku akad. 2016/2017 po poważnym i starannym rozważeniu wszystkich argumentów podjąłem decyzję o

udostępnieniu treści komentarzy wpisywanych przez respondentów nie na kontach Prowadzących w USOS, ale przez pośrednictwo zastępców dyrektorów ds. dydaktyki

Państwa jednostek. W obecnym procesie ewaluacji zajęć komentarze, które będą umieszczać ankietowani, będą dostępne na Państwa kontach w USOS. Studenci zostali poinformowani, że wpisywane komentarze będą udostępniane Prowadzącym (wcześniej takiej informacji nie otrzymywali). Bardzo dziękuję za wszystkie głosy związane z przeprowadzanymi zmianami w tym zakresie.

Studenci otrzymają wyłącznie zbiorczą informację dotyczącą wyników oceny tych zajęć, w których brali udział. Zastępcy dyrektorów ds. dydaktyki Państwa jednostek będą mieli dostęp do danych zbiorczych obejmujących oceny uzyskane przez Pracowników tych jednostek;

zobowiązani są oni do zachowania w tym zakresie zasad dotyczących postępowania z

(2)

informacjami poufnymi o charakterze służbowym. W formie danych zbiorczych wyniki otrzyma Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz władze dziekańskie.

Bardzo uprzejmie proszę o potraktowanie wyników ankiet jako elementu istotnej wiedzy i informacji związanej z naszą pracą dydaktyczną. Proszę także o kolejne uwagi odnoszące się do narzędzia badania, jakim jest ankieta w formie elektronicznej. Wszelkie trudności i problemy, które mogą się pojawić, będą analizowane i w miarę możliwości korygowane.

Z wyrazami szacunku dr hab. Igor Borkowski prof. UWr prodziekan Wydziału Filologicznego ds. studiów niestacjonarnych i jakości kształcenia (igor.borkowski@uwr.edu.pl) Wrocław, 17 stycznia 2018 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Młoda Szymborska odkrywa, że życie po wojnie jest inne: drapieżne, biologiczne, skupia się na ciele, staje się sensualnym doznawaniem.. Życie po wojnie obciąża poczucie winy

Poza pojedynczy- mi dobrymi wiadomościami opisującymi nadzwyczajne sukcesy polskiej medycyny został on zdominowany przez propagandę reformy ministra Arłukowicza odrzucanej

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.athleticshop.com.pl prowadzony jest przez MONIKĘ KARDAS prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MONIKA KARDAS

Z chwilą potwierdzenia chęci złożenia Zamówienia (kliknięcie w przesłany link.. potwierdzający na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na

STEFAN BEDYŃSKI, MARCIN BEDYŃSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Konstancinie Jeziorna (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Postanowienia niniejszego Regulaminu

Programy edukacyjne: Od ziarenka do bochenka oraz życie w zagrodzie, Tradycje i obrzędy wsi świętkrzyskiej - jak to z lnem było i nie tylko, Czas na makulaturę -