ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA w VI ŚWIĘTOKRZYSKIM TURNIEJU JĘZYKOWYM

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

(Załącznik nr 3)

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA

w VI ŚWIĘTOKRZYSKIM TURNIEJU JĘZYKOWYM

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)………

w Konkursie - VI ŚWIĘTOKRZYSKIM TURNIEJU JĘZYKOWYM

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.

Nr 133, poz. 833 z późn..zm.).

 Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych, wizerunku, głosu, wypowiedzi przez Organizatora dla potrzeb Konkursu

……….. ………..………..

(miejscowość, data) (podpis prawnego opiekuna)

Figure

Updating...

References

Related subjects :