ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA w VIII ŚWIĘTOKRZYSKIM TURNIEJU JĘZYKOWYM

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

(Załącznik nr 3)

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA

w VIII ŚWIĘTOKRZYSKIM TURNIEJU JĘZYKOWYM

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach, ul. Marszałkowska 96, tel.: 41 36 76 163, fax: 41 36 76 920, e-mail:

sekretariat@5lo.kielce.eu

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail:

iod@5lo.kielce.eu;

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przetwarzane dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Oświadczenie Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.

……….. ………..………..

(miejscowość, data) (podpis prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)……….………

w Konkursie - VIII ŚWIĘTOKRZYSKIM TURNIEJU JĘZYKOWYM

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn..zm.).

……….. ………..………..

(miejscowość, data) (podpis prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na wykorzystanie danych osobowych, wizerunku, głosu, wypowiedzi mojego dziecka/podopiecznego przez Organizatora dla potrzeb Konkursu

……….. ………..………..

(miejscowość, data) (podpis prawnego opiekuna)

Figure

Updating...

References

Related subjects :