• Nie Znaleziono Wyników

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 im. Marii

Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach

Rozdział I Postanowienia

ogólne

§1

1. W Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach uczniowie są reprezentowani przez Samorząd Uczniowski, który funkcjonuje wspólnie dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum.

2. Samorząd Uczniowski działa na podstawie art 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r z późn. zm. i w zgodzie ze Statutem Szkoły

§2

1. Samorząd Uczniowski jest jednym z organów Szkoły, a podstawą jego działalności jest Regulamin Samorządu uchwalony przez ogół uczniów szkoły w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Praca w samorządzie:

a) stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły b) uczy współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i innych c) uaktywnia społecznie

4. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, samorządy klasowe, uczniowie poszczególnych klas.

5. Samorząd jest organizacją apolityczny.

6. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec dyrekcji, nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej.

7. Dokumentacja samorządu to:

a) Statut Szkoły

b) Regulamin Samorządu Uczniowskiego c) Księga protokołów

d) Protokoły Komisji Wyborczej e) Roczny Plan Pracy

(2)

Rozdział II

Cele i zadania samorządu

§3

l. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania publikacji szkolnych,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu

7) prawo występowania z wnioskami o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów

§4 Do obowiązków samorządu należy:

1) przestrzeganie Statutu Szkoły i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

2) otaczanie opieką młodszych kolegów, służenie im pomocą w miarę własnych możliwości

3) zapobieganie wszelkim przejawom wandalizmu, łamania regulaminu szkolnego i niewłaściwego zachowania się wobec kolegów i pracowników szkoły

4) zapobieganie przejawom patologii

§5

l. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

1) oceniania, klasyfikowania i promowania;

2) form i metod sprawdzania wiadomości i umiejętności;

3) wnioskowania w zakresie praw uczniów

(3)

§6 l. Samorząd Uczniowski współuczestniczy w:

l) w posiedzeniach Rady Szkoły poprzez swoje w niej przedstawicielstwo,

2 ) organizowaniu uroczystości szkolnych i apeli, 3) organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych itp.;

4) redagowaniu publikacji szkolnych,

5) przeprowadzaniu zbiórek środków finansowych lub rzeczowych na cele społeczne.

Rozdział III

Skład, struktura i zadania organów samorządu

§7

1. Samorząd działa na zebraniach oraz przy pomocy swoich organów.

2. Organami, o których mowa w § 5 ust l są:

1) rady klasowe 2) przewodniczący 3) prezydium

4) sekcje stale lub doraźne

§8 1. Przewodniczący SU:

1) reprezentuje samorząd uczniowski wobec innych organów szkoły 2) kieruj e pracą prezydium i sekcji

3) przewodniczy zebraniom prezydium

4) organizuje współpracę prezydium z samorządami klasowymi 5) realizuje program prac samorządu

6) ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej poświęconych wszelkim sprawom związanym z funkcjonowaniem szkoły.

7) angażuje jak największą grupę uczniów do pracy na rzecz samorządu

8) czynnie współpracuje z dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców, administracją szkoły oraz społecznością lokalną.

9) ma prawo do podpisywania dokumentacji samorządu.

(4)

2. Wiceprzewodniczący SU:

1) pomaga przewodniczącemu w pełnieniu przez niego obowiązków 2) stoi na czele sekcji

3) w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki

§9 1. W skład Prezydium wchodzą:

a) Przewodniczący b) Wiceprzewodniczący c) Sekretarz

d) Skarbnik

e) Wszyscy przewodniczący rad kl.

Prezydium jest głównym organem wykonawczym SU. Do jego zadań należy:

1) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania samorządu 2)opracowanie rocznego planu pracy i czuwanie nad jego realizacją

3) kierowanie bieżącą pracą samorządu

4) reprezentowanie samorządu wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią

5)informowanie o prawach i obowiązkach ucznia

6)gromadzenie środków finansowych do realizacji zadań programowych ikierowanie gospodarką samorządu

7) organizowanie referendum w sprawach ważnych dla szkoły 8) uchwalania zmian i uzupełnień w regulaminie

9) odwołanie członków organów wybieralnych samorządu

10) przydział i nadzorowanie wykonania zadań przydzielonych poszczególnym klasom

11) powoływanie i odwoływanie szkolnego Rzecznika Praw Ucznia 12) dbanie o przestrzeganie praw uczniów

13)bezpośrednia współpraca z nauczycielem-opiekunem Samorządu;

14)opracowanie sprawozdania z pracy Samorządu i złożenie go za pośrednictwem swego opiekuna Radzie Pedagogicznej na jej plenarnym posiedzeniu.

15) przeprowadzanie za zgodą dyrektora szkoły ankiet wśród uczniów diagnozujących życie szkoły

2. Prezydium samorządu organizuje raz w miesiącu zebrania. W zebraniach uczestniczą członkowie prezydium, opiekunowie i dyrektor (na jego prośbę lub prośbę prezydium).

Zebrania są protokołowane. Protokół zawiera:

a) numer i termin zebrania b) listę obecności

c) stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum) d) zatwierdzony porządek obrad

e) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji f) zgłoszone wnioski

g) podpisy przewodniczącego, protokolanta i opiekuna.

(5)

3. Terminy zebrań ustalone są na cały rok szkolny przez wybrane prezydium, w oparciu o tygodniowy podział godzin. W sytuacjach wyjątkowych na wniosek

dyrektora lub prezydium mogą być w trybie natychmiastowym zwoływane zebrania nadzwyczajne.

4. Sekretarz powoływany jest przez prezydium spośród członków. Sekretarz odpowiada za:

a) dokumentację samorządu

b) organizację bieżących kontaktów prezydium z innymi szkołami c) oficjalną korespondenci ę samorządu

d) informowanie członków samorządu o działaniach prezydium e) prowadzenie protokołów z zebrań

5. Skarbnik powoływany jest przez prezydium spośród pełnoletnich członków.

Skarbnik odpowiada za:

a) zebranie pieniędzy od samorządów klasowych

b) przeprowadzanie zbiórki pieniędzy na cele społeczne

c) przekazywanie protokolarne zebranych pieniędzy jednemu z opiekunów samorządu

d) zebranie pieniędzy podczas przeprowadzanych przez samorząd akcji zarobkowych (np. dyskoteki)

Rachunkowość samorządu i dokumentację finansową pro wadzi jeden z opiekunów.

§10

1. Rady klasowe składają się z trzech osób l) przewodniczący klasy

2) zastępca 3) skarbnik Rady klasowe:

1) wspólnie proponują zmiany w regulaminie

2) sygnalizują ważne sprawy klasowe czy też indywidualne uczniów

3) informują o swoich poczynaniach i zamierzeniach przewodniczącego i opiekuna SU

§11.

1. Do realizacji swoich zadań prezydium powołuje sekcje. Przewodniczący sekcji wybierani są z ogółu uczniów.

Składy osobowe sekcji zatwierdzane są przez prezydium w głosowaniu jawnym.

Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub doraźny (wynikający z potrzeb). Członkiem sekcji może być każdy uczeń.

§12

1. Opiekunów samorządu wybierają wszyscy uczniowie. Opiekun jest głosem doradczym organów samorządu. Jest jedyną osobą uprawnioną do zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością SU.

Opiekun może być odwołany przez prezydium. Opiekun może pełnić swoją funkcję przez trzy kolejne kadencje, chyba że uczniowie powołają go na kolejne, ale wtedy za jego zgodą.

(6)

Rozdział IV Ordynacja wyborcza

§13

1. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa l rok szkolny; jest on wybierany w następującym trybie:

1) We wrześniu każdego roku szkolnego uczniowie każdej klasy wybierają 3-osobowy klasowy samorząd uczniowski. Kadencja rady klasy trwa do wyboru nowej rady w kolejnym roku szkolnym O sposobie wyboru decydują uczniowie wraz z wychowawcą klasy.

2) W celu przeprowadzenia wyborów do samorządu szkolnego powołuje się na początku października Szkolną Komisję Wyborczą złożoną z dwóch przedstawicieli każdej klasy i opiekunów samorządu. Komisja ta powoływana jest przez ustępujące prezydium

3) Szkolna Komisja Wyborcza powołuje Komisję Skrutacyjną składającą się z tylu członków ile jest oddziałów w szkole i jednego z opiekunów. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeprowadzenie wyborów, przygotowanie ostemplowanych pieczątką szkoły kart do głosowania, obliczenie ilości głosów i sporządzenie protokołu. Każdy uczeń proponuje:

a) dwa nazwiska uczniów kandydatów na przewodniczącego b) dwa nazwiska nauczycieli kandydatów na opiekunów SU c) jedno nazwisko ucznia, kandydata na rzecznika praw ucznia d) jedno nazwisko nauczyciela, kandydata na rzecznika praw ucznia.

Rzecznik praw ucznia wybrany spośród nauczycieli nie może być opiekunem samorządu.

Osoby wybierane muszą być umieszczone na listach kandydatów ogłoszonych na tablicy samorządu najpóźniej na tydzień przed terminem wyborów. Samorządy klasowe, zgłaszają na początku października swoich kandydatów do pełnienia wszystkich funkcji wymienionych w § 13 ust 1. póz 3 z zastrzeżeniem, że opiekunami samorządu mogą być tylko nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w wymiarze wyższym niż połowa etatu. Kandydatami spośród uczniów poszczególnych klas mogą być osoby, które uzyskały bezwzględną akceptację polowy uczniów swojej klasy. Prawidłowość procedury wyłaniania kandydata nadzoruje wychowawca klasy, który potwierdza to swoim podpisem pod protokołem z głosowania Kandydatem może być też osoba, która

(7)

sama zbierze podpisy poparcia 10% uczniów szkoły pod swoją kandydaturą Obok podpisu powinien być podany numer legitymacji szkolnej osoby popierającej danego kandydata Kandydatem nie może być uczeń łamiący Statut Szkoły, mający najniższą ocenę z zachowania oraz osiągający wyniki w nauce poniżej swoich możliwości.

Kandydatem może być osoba zasługująca na takie wyróżnienie.

W przypadku gdy po wyborach okaże się, że pierwszy na liście kandydat na rzecznika praw ucznia spośród nauczycieli jest taki sam, jak pierwszy na liście kandydat na opiekuna, opiekunami samorządu są dwie następne osoby z największą ilością głosów oddanych w wyborach na opiekuna

Osoby kandydujące nie mogą być członkiem komisji wyborczej.

4) Pozostali członkowie komisji wyborczej odpowiadają za:

a) rejestrowanie i ogłoszenie list kandydatów na przewodniczącego i zastępcę, nauczycieli opiekunów, rzeczników praw ucznia

b) ogłoszenie terminu wyborów

c) przeprowadzenie kampanii wyborczej, d) ustalenie i ogłoszenie wyników

e) złożenie sprawozdania z wyborów społeczności szkolnej

5) Po ogłoszeniu list kandydatów rozpoczyna się kampania wyborcza Podczas kampanii kandydaci dokonują swojej prezentacji . Kampania musi być prowadzona w sposób kulturalny i nie przeszkadzający normalnemu funkcjonowaniu szkoły. Kampania wyborcza zaczyna się z chwilą ogłoszenia list kandydatów i kończy w dniu poprzedzającym wybory. W dniu tym kandydaci zobowiązani są usunąć wszelkie swoje materiały reklamowe z terenu szkoły. Kandydat łamiący niniejsze postanowienie może zostać skreślony z listy kandydatów przez komisję wyborczą

§14

1. Wybory odbywają się w październiku, równocześnie we wszystkich klasach, w dniu i o godzinie ustalonej z dyrektorem szkoły.

2. Głosowanie jest tajne.

3. Uczniowie głosują poprzez zaznaczenie nazwisk na karcie do głosowania zgodnie z instrukcją tam się znajdującą.

4. O ważności wyborów decyduje udział w nich co nąjrnniej 3/4 uprawnionych do głosowania

5. Po przeprowadzeniu wyborów członkowie komisji skrutacyjnej w obecności

(8)

dodatkowo wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela otwierają urny poszczególnych klas i przystępują do obliczenia oddanych ważnych głosów. Wyniki w formie protokołu podpisanego przez wszystkich członków komisji, wraz z kartami do głosowania przekazują komisji wyborczej

6. Komisja wyborcza ogłasza i podaje wyniki do publicznej wiadomości w ciągu trzech dni od wyborów

§15

1. Pierwsze posiedzenie nowego prezydium zwołuje w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników ustępujący przewodniczący, który składa na nim swoją funkcję i przekazuje nowemu przewodniczącemu całą dokumentację oraz zgromadzone fundusze.

Nowy przewodniczący wraz z zastępcą na tym posiedzeniu przeprowadzają wybory sekretarza i skarbnika oraz przyjmują kandydatury na przewodniczących poszczególnych sekcji. Nowi: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik nie mogą pełnić żadnych funkcji w samorządach klasowych. Jeśli taka sytuacja się zdarzy w klasach należy przeprowadzić wybory uzupełniające.

2. Odwołanie prezydium lub jego członka odbywa się na wniosek:

a) grupy co najmniej 40% uczniów(wniosek musi być udokumentowany listami z podpisami tych uczniów)

b) grupy co najmniej 50% członków prezydium

c) umotywowany wniosek dyrektora, opiekunów, rady pedagogicznej 3. Niezwłocznie po odwołaniu lub rezygnacji całego prezydium dyrektor powołuje nową

komisję wyborczą i ustala termin wyborów. Po odwołaniu lub rezygnacji jednego z członków, prezydium ustala termin wyborów uzupełniających.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§16

1. Roczny plan pracy oraz istotne dla społeczności uczniowskiej decyzje Samorządu uchwalane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków prezydium, treść przyjętych uchwał jest protokołowana.

2. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.

(9)

3. Regulamin stanowi załącznik do Statutu Szkoły.

4. Za organizację Święta Szkoły w listopadzie każdego roku odpowiada ustępujące prezydium

5. Regulamin może zostać zmieniony na wniosek 50% członków prezydium i w wyniku ogólnoszkolnego referendum przeprowadzanego w poszczególnych klasach.

6. Regulamin zostaje zmieniony wówczas, gdy w referendum wzięła udział przynajmniej połowa uprawnionych uczniów i za zmianą opowiedziało się więcej niż 50%

głosujących.

Wprowadzone zmiany muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.

7. Regulamin Samorządu Uczniowskiego został ………… uchwalony w dniu

………

podpis przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu

………..………

………..

podpis przewodniczącego Rady Pedagogicznej

Cytaty

Powiązane dokumenty

d. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalne- go lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się

przekazania adnotację o przyjęciu i wpisaniu otrzymanych przedmiotów do ewidencji księgowej. rodzić lub opiekun prawny. Na ostatnim zebraniu w danym roku szkolnym skarbnik

wychowawcę, opiekun SU w porozumieniu Dyrektorem szkoły może odmówić umieszczenia ucznia na liście kandydatów w wyborach do samorządu szkolnego

Opiekun Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołany w trakcie trwania kadencji przez radę Samorządu Uczniowskiego na wniosek ½ członków Prezydium

Członek Rady Samorządu Uczniowskiego lub Zarządu może być odwołany przez Radę SU bezwzględną większością głosów, przy obecności 2/3 członków Rady SU

1) Posiedzenia Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc, zgodnie z harmonogramem pracy Rady. 2) Przewodniczący może

13. Wychowawca do końca września danego roku szkolnego podaje opiekunowi samorządu szkolnego nazwiska uczniów, reprezentantów klasy w Radzie Samorządu

Uchwały o zmianie Statutu, odwołania Prezesa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby