• Nie Znaleziono Wyników

1. 2. Położenie geograficzne Polski na świecie i w Europie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. 2. Położenie geograficzne Polski na świecie i w Europie"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

1.

2. Położenie geograficzne Polski na świecie i w Europie

a. 1. Cele lekcji

i. a) Wiadomości Uczeń:

1. rozumie pojęcia: terytorium, granica, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, 2. zna powierzchnię Polski w km2 oraz długość granic w km,

3. wie ile wynosi rozciagłość południkowa i równoleżnikowa Polski (w km), 4. wie na jakich półkulach leży Polska,

5. wie w jakich szerokościach i długościach geograficznych leży Polska, 6. umie wymienić skutki, następstwa takiego a nie innego położenia Polski,

7. umie określić położenie goelogiczne, ukształtowanie powierzchni oraz strefę klimatyczną Polski,

8. umie przedstawić najważniejsze zmiany granic Polski od końca XVIII wieku.

ii. b) Umiejętności Uczeń:

1. potrafi powiedzieć w jakiej części Europy leży Polska,

2. potrafi wymienić oraz wskazać na mapie Europy najbardziej wysunięte punkty na N, S, E i W oraz geometryczny środek Europy,

3. potrafi wymienić nazwy państw sąsiadujących z Polską oraz wskazać je na mapie,

4. potrafi wymienić oraz wskazać na mapie Polski najbardziej wysunięte punkty na N, S, E i W.

b. 2. Metoda i forma pracy

Praca z całą klasą, praca indywidualna, praca w parach, dyskusja.

c. 3. Środki dydaktyczne

Mapa fizyczna Polski

Atlasy geograficzne dla szkół średnich

(2)

d. 4. Przebieg lekcji

i. a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i przedstawia im cele zajęć. W klasie zostają rozwieszone dwie mapy: mapa fizyczna Polski oraz mapa fizyczna Europy.

ii. b) Faza realizacyjna

1. Nauczyciel prosi uczniów o wyjęcie atlasów geograficznych (co najmniej 1 atlas na dwie osoby).

2. Nauczyciel zapoznaje uczniów z następującymi pojęciami: terytorium, granica, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne oraz podaje dane dotyczące Polski (terytorium, morskie wody wewnętrzne oraz morze terytorialne w km2 i długość granic w km)

3. Nauczyciel prosi uczniów aby na podstawie mapy fizycznej Europy spróbowali określić

najbardziej wysunięte punkty na N, S, E i W. Następnie prosi aby zgłosili się uczniowie, którzy ustalili krańce Europy. Nauczyciel wspólnie z uczniami ustala prawidłowe punkty, pokazuje je na mapie oraz informuje gdzie znajduje się geometryczny środek Europy.

4. Nauczyciel prosi uczniów aby na podstawie mapy fizycznej Polski określili najbardziej

wysunięte punkty na N, S, E i W. Następnie wybiera kilku uczniów i prosi o podanie ustalonych przez nich krańców Polski. Nauczyciel wspólnie z uczniami ustala prawidłowe punkty i prosi wybranych uczniów o pokazanie ich na mapie.

5. Nauczyciel prosi uczniów aby w parach, na podstawie fizycznej mapy Polski określili: na jakich półkulach oraz w jakich szerokościach i długościach geograficznych leży Polska. Następnie nauczyciel prosi kilku uczniów o przedstawienie swoich przemyśleń na ten temat. Nauczyciel wspólnie z całą klasą dyskutuje i pomaga im dojść do właściwych wniosków. Nauczyciel podaje uczniom informacje dotyczące rozciągłości południkowej i równoleżnikowej Polski w km.

6. Nauczyciel prosi uczniów aby w parach, na podstawie mapy fizycznej Polski określili państwa będace sąsiadami Polski. Następnie prosi uczniów aby zgłaszali się i wymieniali kolejne graniczące z Polską państwa oraz pokazywali je na mapie. Po każdym wymienionym przez uczniów kraju nauczyciel podaje długość granicy z danym państwem.

7. Nauczyciel zapoznaje uczniów z konsekwencjami położenia Polski – m.in. z jednostkami geologicznymi, na których leży Polska, ukształtowaniem powierzchni, strefą klimatyczną, długością trwania dnia w ciągu roku oraz następstwami społeczno-gospodarczymi.

iii. c) Faza podsumowująca

1. Nauczyciel przypomina uczniom pojęcia i najważniejsze fakty dotyczące położenia Polski.

2. Na zakończenie nauczyciel prosi uczniów aby w domu w punktach przedstawili najważniejsze zmiany granic Polski od końca XVIII wieku.

e. 5. Bibliografia

1. Harasymowicz J., Wojtkowicz Z., Polska w Europie, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń 1998.

2. Kozioł T., Geografia. Zagadnienia maturalne, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 1999.

(3)

3. Libner P., Stefaniak G., Geografia od A do Z, Kram, Warszawa 1998.

f. 6. Załączniki

brak

g. 7. Czas trwania lekcji

45 minut

h. 8. Uwagi do scenariusza

brak

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zgadza się, jest to dość duża różnica czasu, jednak aby nie utrudniać funkcjonowania państwa całe terytorium Polski leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego.. Określany jest

- Uczniowie mają narysować i wypełnić tabelę przedstawiającą główne cechy Wisły i Odry: długość rzeki, źródła, dopływy prawe,

[r]

Zgodnie z nimi, szerokość polskiego morza terytorialnego wynosi 12 mil morskich (22 224 m), licząc od linii podstawowej 129 , a więc zajmuje ono powierzchnię ok. 8.00 km

jest związana .ż procesami dolomityzacji. Magnez odgrywa dużą rolę w glebowo-powierzchniowym cyklu pro- cesów naturalnych. Zawartości · tego pierwiastka wahają się

radar z elektroniczne sterowaną wiązką, radar może być wielofunkcyjny,.. radar impulsowo-dopplerowski, radar z

Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Hendzel D., Błaszczyk B., Bąkowska M.: Tissue distribution of se- lenium and effect of season and age on selenium content in roe

[r]