• Nie Znaleziono Wyników

Znak sprawy: OK-III Kielce, dn r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Znak sprawy: OK-III Kielce, dn r."

Copied!
18
0
0

Pełen tekst

(1)

Znak sprawy: OK-III.272.1.43.2020 Kielce, dn. 08.10.2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Usługa polegającą na zarządzaniu lotniskiem w Masłowie k/Kielc w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

2. Adres zamawiającego: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 3. Godziny urzędowania zamawiającego:

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530 4. Numer telefonu i faksu zamawiającego: tel. (41) 342-15-49, faks (41) 344-52-65 5. Adres e-mail zamawiającego: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl

6. Adres strony internetowej: www.swietokrzyskie.pro

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I KLAUZULA INFORMACYJNA O RODO

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy Pzp dotyczące zamówień o wartości poniżej 221 000 EURO oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

Do spraw nieuregulowanych ustawą Pzp mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Oryginał SIWZ podpisany przez osobę uprawnioną w imieniu zamawiającego dostępny jest w formie papierowej w siedzibie zamawiającego. W wersji elektronicznej SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej zamawiającego i może być przekazywana nieodpłatnie wykonawcom w formie elektronicznej (e-mail).

Integralną część SIWZ stanowią: Załączniki Nr 1 i 2 do SIWZ oraz Dodatki nr 1-4 do SIWZ.

(2)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO Zamawiający informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel: 41/342-15-30 fax: 41/344-52-65. e-mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl;

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych al. IX Wieków Kielc 3, 25-516, Kielce, tel: 41/342- 14-87, fax: 41/342-10-28, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.

1843) dalej „ustawa Pzp”.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, 1a i 1b ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres ustalony w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.

18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(3)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zarządzaniu lotniskiem w Masłowie k/Kielc, w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz interesem gospodarczym lotniska.

2. Przedmiot zamówienia dotyczy zarządzania lotniskiem EPKA w Masłowie k/Kielc, zlokalizowanym przy ul. Jana Pawła II 9, 26-001 Masłów Pierwszy, wpisanym do rejestru lotnisk cywilnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC), zwanym dalej

„Lotniskiem”.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wybrany do realizacji zamówienia przez cały okres jego wykonywania był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, potwierdzającego posiadanie ww.

ubezpieczenia, wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału, obowiązkiem wykonawcy będzie przedłużenie ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy i dostarczenie zamawiającemu kopii dokumentu potwierdzającego ten fakt najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania zamówienia opcjonalnego.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Graficzny plan lotniska został przedstawiony w Załączniku nr 2 do SIWZ.

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, wg zasad opisanych poniżej:

1) Zamówienie podstawowe obejmuje: zarządzanie lotniskiem EPKA w Masłowie k/Kielc w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do dnia 31.12.2020 r.

2) Prawo opcji obejmuje - zarządzanie lotniskiem EPKA w Masłowie k/Kielc w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przez kolejne miesiące od dnia zakończenia trwania zamówienia podstawowego, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

7. Skorzystanie przez zmawiającego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia opcjonalnego, jeśli zamawiający wyrazi wolę skorzystania z przysługującego mu prawa opcji.

8. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w zależności od swoich potrzeb i możliwości finansowych, przy czym realizacja zamówienia wynikającego z prawa opcji odbędzie się na warunkach i zasadach określonych we Wzorze umowy – Dodatek nr 4 do SIWZ.

9. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji, wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji zgodne z jego ofertą.

10. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

(4)

11. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 70000000 - 1 Usługi w zakresie nieruchomości.

12. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia był zgodny z wymogami określonymi przez zamawiającego w SOPZ.

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w okresie trwania umowy minimum dwóch kompetentnych i wykwalifikowanych osób na umowę o pracę, wykonujących czynności związane z obsługą Lotniska, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale IX Załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ).

14. Wykonawca zobowiązany będzie do stałej współpracy i konsultacji z zamawiającym (osobami wskazanymi przez zamawiającego do kontaktów) na każdym etapie realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania realizacji przedmiotu zamówienia na każdym etapie prac.

16. Zamawiający wymaga, aby usługa wykonana została przez wykonawcę zgodnie z wytycznymi zamawiającego z zachowaniem wysokiej jakości prac i była kompletna.

17. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (w Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Niedopełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, iż wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

19. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

20. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

21. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

22. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Dodatku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.

23. Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

24. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

(5)

25. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, aukcji elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

a) Zamówienie podstawowe: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

b) W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji: od dnia zakończenia zamówienia podstawowego przez okres kolejnych miesięcy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia wg zasady spełnia/nie spełnia, na podstawie treści oświadczenia załączonego do oferty wg wzoru stanowiącego Dodatek nr 2 do SIWZ.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

4. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące wykonawców, tj. każdy z wykonawców oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

5. W przypadku gdy oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie uznana przez zamawiającego za najkorzystniejszą, warunkiem zawarcia umowy z zamawiającym jest spełnienie następujących wymagań zamawiającego:

a) wykonawcy przedłożą umowę regulującą ich współpracę;

b) umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia i nie może być rozwiązana przed upływem terminu realizacji zamówienia;

c) wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ, DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, A TAKŻE WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW I DODATKOWE INFORMACJE

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu – wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 do SIWZ – oryginał (składane wraz z ofertą).

UWAGA

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

(6)

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wg wzoru określonego w Dodatku nr 3 do SIWZ – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (składane po otwarciu ofert).

UWAGA

1) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca składa po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.bip.sejmik.kielce.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w tym wykazu wykonawców.

2) Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej (pkt 1 oświadczenia).

3) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami (pkt 3 oświadczenia) wykonawca może wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, załączając do oświadczenia stosowne wyjaśnienie.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

A. Wykaz pozostałych dokumentów i dodatkowe informacje

1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

3. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców, uznaje się:

a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.;

b) osoby wykazane w ewidencji działalności gospodarczej;

(7)

c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w wymaganej formie.

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców na podstawie art. 24 ust.

1 ustawy Pzp.

9. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

10. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez wykonawców oferty, zmiana oferty, powiadomienie zamawiającego o wycofaniu złożonej przez wykonawcę oferty, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Zasady, o których mowa w pkt 1, mają zastosowanie do składania przez wykonawców oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ustawy Pzp.

3. W przypadku skorzystania z możliwości formy elektronicznej komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert oraz oświadczeń, o których mowa powyżej, odbywa się za pośrednictwem platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych zamawiającego (dalej Platforma), dostępnej pod adresem: https://sejmik- kielce.logintrade.net/ Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na ww. platformie ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy opisane zostały w instrukcji użytkowników pn. „Wymagania techniczne”,

„Rejestracja wykonawcy na platformie” oraz „Udział w przetargu nieograniczonym” na stronie: https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje. html.

5. Korzystanie z Platformy przez wykonawcę jest bezpłatne.

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

(8)

7. Oferty oraz oświadczenia, zmianę oferty, wycofanie oferty składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym (osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców).

8. Dokumenty lub oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

10. Złożenie oferty w formie elektronicznej przez Wykonawcę następuje poprzez prawidłowe jej złożenie na Platformie dostępnej pod adresem: https://sejmik-kielce.logintrade.net/

rejestracja/ustawowe.html - w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej (np. e-mail) jest niedopuszczalne.

11. Instrukcja złożenia oferty zawarta jest w instrukcji zamieszczonej na stronie: https://sejmik- kielce.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html (plik „Udział w przetargu nieograniczonym”).

Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty (lub dokumentu) przez wykonawcę.

W przypadku wybrania opcji złożenia oferty „bez logowania”, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości e-mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty (lub dokumentu). Wiadomość otrzymuje wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu (w ikonie „Złóż ofertę bez logowania”). W przypadku wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę.

12. W przypadku pozostałej korespondencji, w tym przekazywania: wniosków o wyjaśnienia treści SIWZ, odpowiedzi na wnioski, wezwań, wyjaśnień oraz uzupełnień oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw w trybie art. 26 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: katarzyna.piwowarczyk@sejmik. kielce.pl.

13. Do składania przez wykonawców oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw w formie elektronicznej w trybie art. 26 ustawy Pzp mają zastosowanie zasady, o których mowa powyżej.

14. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

15. Zalecenia zamawiającego dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

1) dla dokumentów w formacie .pdf – format PAdES 2) dla dokumentów innych niż .pdf – format XAdES Platforma wspiera rozwiązania dostarczane przez firmy:

 Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

(9)

 Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

 Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.

 Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.

16. Wsparcie techniczne dla wykonawców zapewnia dział Helpdesk Logintrade: 71 787 35 34; e- mail: helpdesk@logintrade.net

17. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania prowadzona była w języku polskim.

18. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

UWAGA!

W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ zaleca się przesyłanie plików z pytaniami w wersji edytowalnych plików na adres: katarzyna.piwowarczyk@sejmik. kielce.pl lub przy użyciu Platformy, zgodnie z instrukcją „Zadanie pytania do przetargu”, znajdującą się pod adresem wskazanym w pkt 11 niniejszego rozdziału.

19. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 18.

20. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania, zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazana zostanie SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej, której adres podany został w rozdziale I ust. 6 niniejszej SIWZ.

21. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, której adres podany został w rozdziale I ust. 6 niniejszej SIWZ.

22. Postępowanie oznaczone jest znakiem: OK-III.272.1.43.2020. Wykonawcy powinni powoływać się na wskazane oznaczenie we wszelkich kontaktach z zamawiającym.

23. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania jest:

 imię i nazwisko: Katarzyna Piwowarczyk

 stanowisko: Główny Specjalista

 numer pokoju: 217

 numer telefonu: (41) 342-17-49

 adres e-mail: katarzyna.piwowarczyk@sejmik.kielce.pl

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przez wykonawcę.

(10)

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Oferta składa się z:

a) Wypełnionego i podpisanego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Dodatku nr 1 do SIWZ.

b) Wypełnionego i podpisanego Oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 do SIWZ.

c) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

d) Pełnomocnictwa określającego jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).

2. Wymagania formalne:

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaproponowana tylko jedna cena.

b) Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (w postaci papierowej lub elektronicznej) pod rygorem nieważności.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

c) W skład oferty powinny wchodzić wszystkie wymagane przez zamawiającego formularze, oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1 niniejszego rozdziału.

d) Zaleca się, aby oferta została złożona przy wykorzystaniu załączonych dodatków do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treści zawartej przez zamawiającego w dodatkach załączonych do niniejszej SIWZ.

e) Oferta musi spełnić następujące wymogi:

- musi być sporządzona w języku polskim,

- załączone do oferty oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ muszą zostać złożone w formie określonej w tym rozdziale;

- załączone do oferty pełnomocnictwa muszą spełniać wymagania zamawiającego co do ich formy, opisane w pkt 1 niniejszego rozdziału;

- wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były podpisane (parafowane) przez wykonawcę; poprawki muszą być dokonane poprzez skreślenie i nadpisanie prawidłowych danych – nie dopuszcza się dokonywania poprawek przy użyciu korektora.

f) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane przez wykonawcę. Oferta składana w postaci papierowej wraz z załącznikami powinna być trwale zespolona, w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.

(11)

g) Zasady i sposób składania oferty w postaci elektronicznej określone zostały w rozdziale VII SIWZ oraz w instrukcji użytkowników „Udział w przetargu nieograniczonym” znajdującej się pod adresem wskazanym w rozdziale VII. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu oferty, a wszystkie wymagane formularze, oświadczenia i dokumenty, muszą stanowić załączniki do oferty. Oferta i załączniki składane są w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę wraz z plikami stanowiącymi ofertę i pozostałymi plikami należy kompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem wskazanym w rozdziale VII SIWZ. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkowników dostępnej na Platformie.

h) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz oddzielone od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron). W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej informacje te powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

3. Opakowanie oferty składanej w postaci papierowej:

a) ofertę w postaci papierowej należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert,

b) opakowanie (koperta) powinno być oznaczone nazwą wykonawcy lub jego imieniem i nazwiskiem oraz dokładnym jego adresem i opisane w następujący sposób:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Oferta na usługę zarządzania lotniskiem w Masłowie k/Kielc w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

OK-III.272.1.43.2020

OTWIERA KOMISJA PRZETARGOWA w dniu ………….. roku, godz. 1200

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku opisu na kopercie, zgodnie ze wzorem określonym w pkt 3, np. otwarcie koperty przed wyznaczonym terminem.

(12)

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

a) w postaci papierowej - w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,

Budynek C-2, pokój 13 (Kancelaria Ogólna, parter) lub

b) w postaci elektronicznej - za pomocą Platformy:

https://sejmik-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w sposób określony w rozdziale VII i X SIWZ.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 16.10.2020 roku, o godz. 1000. 3. Zmiana i wycofanie oferty złożonej w formie papierowej:

a) wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert, określonym w pkt 2 niniejszego rozdziału,

b) powiadomienie musi być dostarczone w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie), oznaczonym i opisanym w sposób wskazany w rozdziale X pkt 3 lit. b niniejszej SIWZ, opatrzone dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.10.2020 roku o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek C-2, pokój 217 (II piętro).

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

7. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca podaje „Cenę miesięczną oferty brutto” oraz wskazuje odpowiednią stawkę podatku VAT w tabeli zawartej w „Formularza oferty”. Cena ta stanowi wartość, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy za każdy miesiąc świadczenia usługi, zarówno podczas wykonywania usługi z zamówienia podstawowego, jak i w przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji.

2. Cena miesięczna oferty brutto, o której mowa w pkt. 1, obejmować musi wszelkie wymagania Zamawiającego i czynności związane z wykonaniem zamówienia, o których mowa w SIWZ oraz w Załączniku Nr 1 oraz właściwą stawkę VAT od towarów i usług dla przedmiotu zamówienia.

3. Cena miesięczna oferty brutto musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

(13)

4. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

5. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywać będzie na Wykonawcy.

8. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt 11 niniejszego rozdziału.

9. Zamawiający poprawi w tekście oferty następujące omyłki:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. W przypadku rozbieżności w podaniu wartości cyfrowo i słownie, za prawidłową uznaje się wartość cyfrową podaną w „Formularzu ofertowym”,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Jeżeli w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, jego oferta zostanie przez zamawiającego odrzucona.

11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi co najmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteriami, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są: Cena oferty (brutto), Jakość.

2. Znaczenie kryteriów:

1) Cena oferty (brutto) (C) - 80%

2) Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia (D) - 20%

(14)

3. Liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższych wzorów i zasad, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

I. Cena (C)– max 80%, obliczona w sposób określony w rozdziale XII niniejszej SIWZ Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:

C min

C = --- x 80 pkt gdzie 1 pkt = 1%

C bad

gdzie:

C - ilość punktów badanej oferty w kryterium ceny

C min - cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich badanych ofert C bad - cena oferty (brutto) badanej oferty

II. Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia (D) - 20%

Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie przyznana na podstawie lat doświadczenia operatora radiotelefonisty wskazanego w „Formularzu oferty”. Punkty w odpowiedniej ilości otrzymają osoby, które uzyskały świadectwo w okresie:

Doświadczenie pracownika [dni] Liczba punktów przyznanych w kryterium Doświadczenie [pkt]

do 180 dni od dnia otwarcia ofert 0

Od 181 dni do 360 dni od dnia

otwarcia ofert 5

Od 361 dni do 720 dni od dnia

otwarcia ofert 10

Od 721 dni do 1080 dni od dnia

otwarcia ofert 15

1081 więcej dni od dnia

otwarcia ofert 20

Uwaga!

1. Brak podania daty uzyskania uprawnień/świadectwa, skutkować będzie nieprzyznaniem punktów w kryterium doświadczenie.

2. Brak podania imienia i nazwiska Operatora, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

III. Wynik punktowy WP = C + D

gdzie:

(15)

WP - wynik punktowy

C - liczba punktów w kryterium Cena, wyliczona według wzoru z pkt. I

S - liczba punktów w kryterium Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia, wyliczony wg schematu z pkt. II

Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania w w/w kryteriach wynosi 100.

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów wyliczonych według powyższych wzorów i zasad. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, d) unieważnieniu postępowania,

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. W przypadkach, o którym mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp informacja, o której mowa w pkt.

1 lit. b) zawierać będzie również wyjaśnienia powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę zamawiający uznał za niewystarczające.

3. Informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a) i lit. d), zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, której adres podany został w rozdziale I pkt 6 niniejszej SIWZ.

4. Z wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem umowy, stanowiącym Dodatek nr 4 do SIWZ.

5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

(16)

6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 5, jeżeli:

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;

b) w postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

7. Zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy w zaproszeniu przekazanym wykonawcy. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz w SIWZ, w szczególności:

a) pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

b) umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między wykonawcami występującymi wspólnie.

c) listę osób, które zostaną zatrudnione na umowę o pracę.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wzór umowy stanowi Dodatek nr 4 do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach.

2. Sposób rozliczeń, wysokość kar umownych, możliwości i warunki zmiany umowy zostały zawarte w w/w wzorze umowy.

3. Stosownie do treści art. 144 ust.1 ustawy Pzp, przewiduje się możliwości dokonywania zmian postanowień umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są odwołanie i skarga do sądu, przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, które przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

(17)

1) ODWOŁANIE

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwoławczej) w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Biuletynie zamówień publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

(18)

2) SKARGA

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę może wnieść również zamawiający.

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do o toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy a dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

XVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 – Graficzny plan lotniska

XIX. WYKAZ DODATKÓW DO SIWZ (WZORY) 1. Formularz oferty - Dodatek nr 1

2. Oświadczenie składane w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - o braku podstaw do wykluczenia - Dodatek nr 2

3. Oświadczenie o grupie kapitałowej - Dodatek nr 3 4. Wzór umowy - Dodatek nr 4

ZATWIERDZAM:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Krzysztof Randla

Z-ca Dyrektora

Departamentu Organizacyjnego i Kadr

Cytaty

Powiązane dokumenty

a) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. b)

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i

Ostateczna wysokość składek należnych wykonawcy w okresie trwania umowy będzie ustalona zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia, której wzór stanowi dodatek nr

9.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania

XVII. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm

a) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. b)