• Nie Znaleziono Wyników

Przemyślenia na temat konferencji NICHD poświęconej konsensusowi w sprawie porodu drogami natury po cięciu cesarskim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Przemyślenia na temat konferencji NICHD poświęconej konsensusowi w sprawie porodu drogami natury po cięciu cesarskim"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

GINEKOLOGIA PO DYPLOMIE | WRZESIEŃ 2010 33

W

marcu National Institute of Child Health and Hu- man Development (NICHD) zorganizował konferencję, której celem było wypra- cowanie konsensusu dotyczącego po- rodu pochwowego po przebytym cięciu cesarskim (vaginal birth after cesare- an, VBAC).1Zaproszeni eksperci przed- stawili obecny stan wiedzy na temat bezpieczeństwa podejmowania próby porodu pochwowego po uprzednim cięciu cesarskim (trial of labour after cesarean, TOLAC). Uczestnicy określili

„krytyczne luki” w tej wiedzy, włącza- jąc potrzebę stworzenia krajowej i sta- nowych instytucji nadzorujących oraz poprawę zrozumienia czynników wpły- wających na odsetek skutecznych prób oraz czynników ryzyka pęknięcia maci- cy, takich jak miejsce porodu i postę- powanie okołoporodowe. W dyskusji panelowej zauważono, że w 1999 roku American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) zmieniło swoje zalecenia z zachęcania kobiet do prób porodu pochwowego po cięciu cesar- skim na stwierdzenie, że przy braku przeciwwskazań pacjentkom należy proponować TOLAC.2Zwrócono także uwagę na to, że ACOG uzupełniło swo- je stanowisko o stwierdzenie, że TOLAC

„należy podejmować wyłącznie w ośrodkach, które dysponują odpo- wiednim zapleczem i personelem, co pozwala w razie konieczności w każdej chwili wykonać nagłe cięcie cesarskie”.

Po przyznaniu, że w niektórych kwe- stiach, szczególnie dotyczących bezpie-

czeństwa TOLAC w małych ośrodkach, brakuje wystarczających informacji, a także po odnotowaniu, że obawy do- tyczące odpowiedzialności zawodowej spowodowały, że 30% członków ACOG zaniechało podejmowania prób VBAC, panel zajął następujące stanowisko:

„Biorąc pod uwagę poziom dowodów dotyczących zawartego w aktualnych wytycznych wymogu „natychmiasto- wej dostępności” personelu anestezjo- logicznego i chirurgicznego, zalecamy, aby [ACOG]… poddało ponownej oce- nie ten wymóg, także pod względem innych powikłań położniczych o po- równywalnym ryzyku, stratyfikacji ry- zyka oraz ograniczonych zasobów ludzkich w zakresie personelu lekar- skiego i pielęgniarskego”.1

W końcu lat 90. XX wieku i w pierwszych latach XXI byłem członkiem ACOG Committees on Ob- stetric Practice i Practice Bulletins- -Obstetrics publikującego biuletyny z zaleceniami postępowania, stąd znam przesłanki, którymi kierował się ACOG, wprowadzając zmianę w swo- ich zaleceniach dotyczących VBAC.

Na początku lat 90. XX w. zaczęto postrzegać VBAC jako bezpieczną i skuteczną strategię, mającą powstrzy- mać alarmujący wzrost wskaźnika cięć cesarskich w Stanach Zjednoczo- nych, który w 1991 roku osiągnął 23,5%. Zastosowanie TOLAC dodatko- wo wsparły optymistyczne wyniki ba- dań z lat 80., które przeprowadzono na adekwatnie wydawałoby się dobra- nych grupach pacjentek, głównie w prominentnych ośrodkach akade- mickich Zachodniego Wybrzeża.

Na przykład w 1985 roku Paul i wsp.

opublikowali wyniki TOLAC u 751 pa- cjentek, z których 82% urodziło drogą

pochwową bez matczynych i perina- talnych powikłań związanych z zasto- sowaniem tej procedury.3

Wyniki kolejnego, szeroko zakrojo- nego badania wykazały, że zastoso- wanie oksytocyny oraz znieczulenia zewnątrzoponowego u pacjentek pró- bujących rodzić drogą pochwową po przebytym cięciu cesarskim jest bez- pieczne.4W publikacjach opisujących mniej liczebne badania pojawiły się opinie, że makrosomia, przebyte uprzednio dwa cięcia cesarskie, ciąża bliźniacza, położenie miednicowe oraz zastosowanie prostaglandyn w celu przyspieszenia dojrzewania szyjki ma- cicy nie stanowią przeszkody w osią- gnięciu sukcesu przy próbie VBAC.5-9 W kilku z tych badań odnotowano jed- nak nieznaczny wzrost liczby powi- kłań w postaci pęknięcia macicy.

W połowie lat 90. entuzjazm dla pro- cedury TOLAC był tak duży, że towa- rzystwa ubezpieczeniowe oraz szpitale zaczęły wywierać presję na lekarzy położników, aby próbę porodu po- chwowego proponować wszystkim kwalifikującym się do tego pacjentkom, w wyniku czego wskaźnik cięć cesar- skich w kraju w latach 1991-1996 obniżył się do najniższego poziomu oscylującego wokół 21%.

Problemem okazał się fakt, że TOLAC nie był procedurą ani tak sku- teczną, ani tak bezpieczną, jak się po- czątkowo wydawało. Wstępne badania w rzeczywistości nie były kontrolo- wanymi badaniami prawidłowo prze- prowadzonymi z randomizacją, ale badaniami obserwacyjnymi obejmują- cymi wysoce wyselekcjonowaną popu- lację pacjentek pozostających pod opieką ośrodków o najwyższym stopniu referencyjności, dysponujących zespo-

Przemyślenia na temat konferencji NICHD poświęconej konsensusowi w sprawie

porodu drogami natury po cięciu cesarskim

Charles J. Lockwood, MD

Dr Lockwood, redaktor naczelny Contemporary OB/GYN, Anita O’Keeffe Young Professor and chair, Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut.

033_035_lockwood_NICHID:Layout 1 2010-09-16 12:36 Page 33

www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

(2)

34 WRZESIEŃ 2010 | GINEKOLOGIA PO DYPLOMIE

łami rezydentów, lekarzy nadzoru- jących oraz anestezjologów wyspecja- lizowanych w opiece położniczej, do- stępnych 7 dni w tygodniu przez 24 go-dziny. Pod koniec lat 90. do ACOG zaczęła napływać alarmująco duża licz- ba raportów, szczególnie z małych ośrodków, w których odnotowano fatal- ne wyniki położnicze związane z nagły- mi pęknięciami macicy. Gwałtowność pojawiającego się zagrożenia płodu bezpośrednio po pęknięciu macicy oraz brak wiarygodnych czynników predyk- cyjnych zarówno dla określenia szansy powodzenia próby VBAC, jak i pęknię- cia macicy były bezpośrednimi czynni- kami, które doprowadziły do zmiany stanowiska ACOG.

Niestety, z czasem sprawy miały się coraz gorzej. W 2001 roku Lydon- -Rochelle i wsp. opublikowali dane z analizy populacyjnego badania ko- hortowego obejmującego 20 095 ko- biet, u których podjęto próbę porodu pochwowego po przebytym cięciu ce- sarski. Porównano odsetek pęknięć macicy w przypadku elektywnych cięć cesarskich bez próby porodu pochwo- wego z częstością tego powikłania w przypadku samoistnego porodu po- chwowego, porodu indukowanego oksytocyną oraz indukowanego pro- staglandynami.10 Stwierdzona czę- stość pęknięć macicy wyniosła odpo- wiednio 1,6, 5,2, 7,7 oraz 24,5 na 1000 pacjentek. Te liczby okazały się o wiele większe niż początkowo są- dzono i spowodowały, że ACOG wy- dało nowe ostrzeżenie w kwestii TOLAC.11

Czynniki wpływające na VBAC i częstość pęknięcia macicy Od lat 90. XX w. nasza wiedza na te- mat czynników mających wpływ na sukces i niepowodzenie TOLAC znacz- nie się poszerzyła. Konkluzją panelu NICHD było stwierdzenie, że całkowi- ty wskaźnik udanych prób VBAC wy- nosi 74%, jednak wartość ta jest różna w różnych grupach pacjentek i wyno- si 63% wśród kobiet nigdy nierodzą- cych drogami natury oraz 94%

u kobiet, które po przebytym cięciu cesarskim odbyły poród pochwowy.1 Masa płodu poniżej 4000 g oraz zgła-

dzona, rozwarta szyjka macicy przy przyjęciu były związane z większym odsetkiem udanych prób, natomiast wiek ciążowy przekraczający 40 tygo- dni oraz wzmacnianie lub indukcja czynności skurczowej zwiększały ry- zyko niepowodzenia. Zauważono tak- że, że zaproponowano kilka narzędzi przesiewowych pozwalających dość skutecznie przewidzieć VBAC, braku- je natomiast metod przewidywania pęknięcia macicy.1 Jest to kluczowe zagadnienie, ponieważ identyfikacja tych pacjentek stanowi podstawowy wymóg, jeżeli TOLAC miałaby stać się bardziej rozpowszechnioną procedurą, zwłaszcza w ośrodkach niedysponują- cych możliwością natychmiastowej in- terwencji operacyjnej.

Na konferencji NICHD odnotowano także, że oprócz indukcji porodu czyn- nikami ryzyka pęknięcia macicy są dwa lub więcej przebyte cięcia cesar- skie, nieprzygotowana szyjka przy przyjęciu do porodu, otyłość matki, okres między cięciem cesarskim a ko- lejnym porodem krótszy niż 18 mie- sięcy, zeszycie macicy jedną warstwą szwów oraz makrosomia płodu. Jak wykazano w badaniu duńskim, nie ma jednak możliwości skutecznego prze- widywania pęknięcia macicy wyłącznie na podstawie czynników klinicznych.12 To kliniczno-kontrolne badanie wyka- zało, że 44% przypadków pęknięć macicy mogło być wytłumaczone za- stosowaniem indukcji porodu. Na podstawie analizy wieloczynnikowej stwierdzono, że indukcja porodu oksytocyną i prostaglandyną E2 (PGE2), indukcja samą PGE2 oraz wzmacnianie czynności skurczowej w czasie porodu były niezależnymi czynnikami predykcyjnymi pęknięcia macicy (iloraz szans [odds ratio, OR]

odpowiednio 13,0, 95% przedział ufności [PU] 2,3-74,2, OR 4,6, 95%

PU 1,9-11,3 oraz OR 2,7, 95%

PU 1,2-6,3). Żaden inny czynnik nie miał wartości predykcyjnej. Ponieważ zastosowanie prostaglandyn w celu dojrzewania szyjki macicy u pacjen- tek z TOLAC zostało w zasadzie w tym kraju zaniechane, możliwości przewidywania powodzenia i ryzyka zastosowania tej procedury są bardzo małe.

Ryzyko i korzyści TOLAC dla matki i płodu

Podczas konferencji odnotowano, że wskaźnik śmiertelności wśród kobiet podejmujących próbę porodu droga- mi natury niezależnie od tego, jaką drogą ostatecznie poród się odbył, był niższy niż u ciężarnych, które zakwa- lifikowano do elektywnego cięcia ce- sarskiego w terminie porodu (1,9 vs 9,6 na 100 000).1Częstość histe- rektomii oraz powikłań zakrzepowo- -zatorowych była nieznacznie tylko mniejsza wśród pacjentek podejmu- jących próbę porodu drogami natury.

W przeciwieństwie do powyższych danych, jak już wspomniano, wskaźnik pęknięć macicy wyraźnie wzrastał w grupie TOLAC. I chociaż nie odnoto- wano żadnego zgonu matki spowodo- wanego pęknięciem macicy, 14-33%

pacjentek, u których wystąpiło to po- wikłanie, wymagało histerektomii. Co więcej, 6% przypadków pęknięcia ma- cicy wiązało się ze zgonem płodu, a wskaźniki zgonów okołoporodowych były znacząco wyższe w tej grupie w porównaniu z elektywnym cięciem cesarskim (1,3 vs 0,5 na 1000).1Do- datkowo wskaźniki porażeń mózgo- wych i encefalopatii niedotlenieniowej są wyraźnie wyższe wśród dzieci, któ- re urodziły się w wyniku porodu za- kończonego pęknięciem macicy.

Dzisiaj także płacimy innego rodzaju cenę za zaniechanie prób porodu po- chwowego po cięciu cesarskim: alar- mująco rośnie częstość występowania łożyska przyrośniętego i spowodowana nim zachorowalność i umieralność ma- tek. Podejrzewam, że to właśnie ta epi- demia była główną przyczyną, dla której uczestnicy konferencji wezwali ACOG do odstąpienia od zalecenia o „natychmiastowej dostępności” per- sonelu lekarskiego i gotowości do wy- konania cięcia cesarskiego. Wskaźniki częstości występowania łożyska przyro- śniętego wzrastają od 0,3% po jednym do 2,4% po 3 lub więcej cięciach cesar- skich w wywiadzie.1

Podsumowanie

Rozpatrując wszystkie za i przeciw, najwyraźniej stajemy przed położni- Poród drogami natury po cięciu cesarskim

033_035_lockwood_NICHID:Layout 1 2010-09-16 12:36 Page 34

www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

(3)

GINEKOLOGIA PO DYPLOMIE | WRZESIEŃ 2010 35

czym „wyborem Zofii”: rozpowszech- nie TOLAC także w mniejszych, gorzej wyposażonych ośrodkach prawdopo- dobnie zmniejszyłoby wskaźniki dłu- goterminowej umieralność matek, zwłaszcza planujących jeszcze co naj- mniej dwójkę dzieci, odbyłoby się to jednak kosztem zwiększenia śmiertel- ności i zachorowalności okołoporodowej noworodków. Biorąc pod uwagę cel ACOG, jakim jest maksymalna popra- wa zdrowia kobiet i noworodków, czy ta organizacja powinna przyjąć zalecenie uczestników konferencji? Jeżeli o mnie chodzi, całkowicie się z nim zgadzam.

Z drugiej strony nie możemy rezy- gnować z jednej, niewystarczająco mocno podpartej dowodami, reko- mendacji na rzecz innej, równie słabo uzasadnionej. Zachęcanie ośrodków, w których interwencja zabiegowa nie zawsze jest możliwa w trybie na- głym, z pewnością doprowadziłoby do potencjalnie możliwej do zapobie- gnięcia śmiertelności niewielkiego odsetka płodów i noworodków. Z tego

względu należy jasno określić wiel- kość tego ryzyka, zanim zostanie pod- jęta decyzja o wycofaniu zasady natychmiastowej dostępności inter- wencji zabiegowej.

NICHD powinno przeprowadzić w małych, gorzej wyposażonych ośrod- kach z ograniczoną liczbą personelu badania kliniczne, które zweryfikowa- łyby te dane, przy jednoczesnym za- pewnieniu eliminacji groźby pozwów sądowych. Należałoby także przepro- wadzić badania pozwalające określić, które z czynników biochemicznych, ul- trasonograficznych oraz klinicznych mogą stać się markerami wykorzysty- wanymi w przewidywaniu ryzyka pęk- nięcia macicy. Jeżeli w ośrodkach, w których nie ma możliwości natych- miastowej interwencji zabiegowej, udałoby się uzyskać większy niż oczeki- wany wskaźnik udanych prób VBAC oraz mniejszą niż się obawiamy umieralność okołoporodową związaną z pęknięciem macicy, zwłaszcza w sy- tuacji, kiedy pojawiłyby się lepsze

czynniki predykcyjne pęknięcia macicy, wówczas decyzja ACOG o wycofaniu się z zasady natychmiastowej dostęp- ności byłaby usprawiedliwiona. Do te- go czasu skupmy się na zapobieganiu niepotrzebnym cięciom wykonywanym po raz pierwszy!

Contemporary OB/GYN. Vol. 55, No. 6, June 2010, p. 6.

Thoughts on the NICHD Consensus Development Conference on Vaginal Birth After Cesarean.

PIŚMIENNICTWO

1. Na tio nal In sti tu tes of He alth. Na tio nal In si tu tes of He alth Con sen sus De ve lop ment Con fe ren ce Sta te ment. NIH Con sen - sus De ve lop ment Con fe ren ce: Va gi nal Birth After Ce sa re an:

New In si ghts. Draft sta te ment. March 26, 2010. http://con - sen sus.nih.gov/2010/ima ges/vbac/vbac_sta te ment.pdf. Ac ces - sed May 26, 2010.

2. ACOG prac ti ce bul le tin. Va gi nal birth after pre vio us ce sa re - an de li ve ry. Num ber 2, Octo ber 1998. Cli ni cal ma na ge ment gu ide li nes for ob ste tri cian gy ne co lo gi sts. Ame ri can Col le ge of Ob ste tri cians and Gy ne co lo gi sts. Int J Gy na ecol Ob stet.

1999;64(2):201-208.

3. Paul RH, Phe lan JP, Yeh SY. Trial of la bor in the pa tient with a prior ce sa re an birth. Am J Ob stet Gy ne col. 1985;151(3):297-304.

4. Flamm BL, Dun nett C, Fi scher mann E, Qu il li gan EJ. Va gi nal de li ve ry fol lo wing ce sa re an sec tion: use of oxy to cin au gmen ta - tion and epi du ral ane sthe sia with in ter nal to co dy na mic and in - ter nal fe tal mo ni to ring. Am J Ob stet Gy ne col. 1984;148(6):

759-763.

ciąg dalszy piśmiennictwa na str. 44 Po ró d dro ga mi na tu ry po cię ciu ce sar skim

i7)!$/-%

00-790 Warszawa, ul. Willowa 8/10 lok. 41, tel. (22) 646 02 38 www.tymofarm.pl

$OSTÇPNY 7IÇCEJ

02/-%.JEST DLA PRZYGOTOWAÃ JAKIM

3TRES SPÇDZONE NIEPRAWIDOWA CORAZ POZBAWIENI

.AJNOWSZE

œYCIA

ZWIÇKSZAJ–

WSPOMAGAJ–

POPRAWIAJ–

3KADNIKI02/-%.5 N A W O C A R P E Z R P S E R T 3

M O K Y Z R P E N O Z D Ç P

SIEPRAWIDOWA DIETA N

Y N I Z D O G E I G U

 D E I N

E I Z D O H C O M A S W I E Z R E T U

P POWODUJ– œEMǜCZY|N A

- /

$

! ) 7 i

I

7 4 3 /

#

* /

%

- /

– J U Z C J E I C y Ç Z C Z A R O C

y O N L A TI W I N E I W A B Z O P

A I N A D A B E Z S W O N J A

.YCIAMOœEBYÃTAKœ

œ

A M Y Z R T YYT W

– J A Z S K Ç I W Z

I K I N D A

 K

3 02/-%.

I N E L A P Y W I N E Z C Ç M Z Ç I S

–

I I G R E N E I I C y

B Y R T I K A T E

œ

– J U Z A K S W

AœE PRZYCZYN–NIEPODNOyCI

à y O N R O P D O I

– N Z CCZ Y Z IF à y O



A NA

5 . 

02/-%.JESTNIE C J O H C Y

 Z S Y Z RRZ P A L DS E R T S

EZBÇDNYMELEMENTEMDIETY

– C H C E I M O D A I W y Y Z RRZ Ð T KKT W Ð

A M Y Z R T YYT W

– J A Z S K Ç I W Z

D O

 P

– J A G A M O P S W

N W A R P S

– J A I W A R P O P

0 9 7 - 0

0 W za ars wa,ul. W lliowa8/10lok 1.4 w

w w.tymofarm.pl

à y O N R O P D O I

– N Z CCZ Y Z IF à y O



A NA

A N Ã y O K A J A N

– J A W Y

 P W à y O N

– N L A U S K E S à y O N

, tel.(22)6460238 $OSTÇ 7IÇCEJIN

C J O H C Y

 Z S Y Z RRZ P A L D

A G R O Ã A W O T O G Y Z RRZ P

C Ç Z C O P T S E J M I K A J S E R T S

A I N E I S

B O D W Y N P

Ç RYCHAPTEKACH O

F RMACIJNAWWW P ROMENPL

– C H C E I M O D A I W y Y Z RRZ Ð T KKT W Ð

A I N A D A Z O G E N

œ A W O D M Z I N A

 A K C E I Z D E I

033_035_lockwood_NICHID:Layout 1 2010-09-16 12:36 Page 35

www.podyplomie.pl/ginekologiapodyplomie

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kinetically frozen copolymer micelles are commonly prepared by confining amphiphilic block copolymers in the evaporating dispersed phase of oil-in-water emulsions. We revisit the

Łyżeczkowanie j amy macicy w przypadku ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim wiąże się z wysokim ryzykiem krwotoku, rozej ścia się blizny macicy oraz

U ciężarnych po przebytym cięciu cesarskim ze względu na zwiększenie ryzyka pęknięcia mięśnia ma- cicy przeciwskazane jest stosowanie prostaglanyn do preindukcji i indukcji

Badania licznych autorów wskazują, że u oko- ło 50% pacjentek po przebytym cięciu cesarskim podczas badania ultrasonograficznego w macicy nieciężarnej stwierdza się w obrębie

W przypadku podejrzenia nadmiernego wzrastania wewnątrzmacicznego płodu u ciężarnych z cukrzycą, jeśli szacowana masa pło- du przekracza 4000 g i/lub różnica między

Uważa się, że pacjentki po uprzednim cięciu cesarskim zakwalifikowane do próby porodu drogami i siłami natury, u których próba ta zakończyła się ponownym operacyjnym

Ależ w naszym przypadku oprócz guza mieliśmy jeszcze ścieśnienie ogólne miednicy kostnej drugiego stopnia; otóż, gdyby płód b y ł żywy, to zdaniem rnojem

Próba porodu po przebytym cięciu ce- sarskim (trial of labour after cesarean delivery, TOLAC)* daje kobietom pra- gnącym urodzić drogami natury szan- sę na osiągnięcie tego celu

Wytyczne RCOG doty- czące profilaktyki przeciwzakrzepowej po cięciu cesarskim zalecają, aby u kobiet, u których wykonywane jest planowe cięcie cesarskie, ale obarczonych jednym

1,2 Chociaż ten rodzaj porodu operacyjnego drogą pochwową nie jest już praktykowany w  położnictwie, kleszcze Bartona są po- mocne w  czasie porodu, w  którym mamy do

Przebicie błon płodowych może być wykorzystywane jako metoda indukcji porodu, zwłaszcza jeśli szyjka macicy jest podatna. Zastosowanie samej am- niotomii w celu indukcji porodu

1,2 Oba badania wskazują na nieznacz- ny wzrost ryzyka pęknięcia macicy w wyniku stymulacji lub indukcji po- rodu drogami natury po uprzednim cięciu cesarskim, natomiast najwięk-

Cięcie cesarskie ze wskazań nagłych–na- tychmiastowych z powodu podejrzenia rozejścia się blizny po poprzednim cięciu cesarskim wykonano u 4 pacjentek, przy

Pomimo powszechnie akceptowanej próby porodu drog¹ naturaln¹ po przebytym cieciu cesarskim (VBAC – vaginal birth after cesarean) wymienia siê kilka wskazañ do ponownego

Skurcze mogą być jeszcze słabe i nieregularne, ale nasilają się.. Możesz odczuwać ekscytację połączoną

Zawansowany wiek kobiety jako czynnik ryzyka nieprawidłowego przebiegu ciąży i porodu2. Wpływ otyłości ciężarnej na przebieg ciąży i

Wojciech Hanke, Jarosław Kalinka, Wojciech Sabala du dotyczących palenia w czasie ciąży z wynikami pomiarów kotyniny w surowicy wskazuje, że u l I kobiet (8,5%)

W przypadku podejrzenia nadmiernego wzrastania wewnątrzmacicznego płodu u ciężarnych z cukrzycą, jeśli szacowana masa pło- du przekracza 4000 g i/lub różnica między

Michalskiego, ponadto wiele życzeń i wyrazów uznania od różnych towa- rzystw naukowych i osób prywatnych... Wykres

W związku z obowiązkiem zasięgnięcia opinii Rada Ministrów musi przedłożyć informację o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zam iar zająć podczas

Podkreślono przy tym, iż nie tylko przez teoretyków prawa relacje między ETPCz a ETS w zakresie chociażby kognicji tych trybunałów w sferze ochro­ ny praw człowieka

Przypadek ten jest o tyle godny uwagi, że jak już wspomniano, fertilizacja po wszczepieniu jajnika do jamy macicy zdarza się w sto­. sunkowo nie

cicy i stanowią przeszkodę w ustaleniu się części przodującej. Bardzo duże zmiany bliznowate. Blizny przymacicz mogą doprowadzić do patologicznego ustalenia macicy, podobnie jak