• Nie Znaleziono Wyników

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Cele:

- wdrażanie do dbałości o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój, - wdrażanie do troski o zdrowie swoje i innych,

- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.

Wymagania ogólne:

1. Nabycie umiejętności oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego.

2. Zrozumienie i akceptacja zmian związanych z dojrzewaniem fizycznym i psychicznym.

3. Uświadomienie zależności zdrowia od aktywności fizycznej.

4. Rozwijanie zachowań prozdrowotnych, kształcenie umiejętności dbania o zdrowie swoje i innych.

5. Przygotowanie do udziału w różnych formach aktywności sportowo – rekreacyjnej.

Podstawowe treści nauczania przewidziane są do realizacji w wymiarze dwóch godzin dydaktycznych oraz dwóch godzin o treści zajęć fakultatywnych.

Kontrakt z uczniem:

 uczeń przystępuje do próby w wyznaczonym terminie po zakończeniu cyklu zajęć.

 w przypadku, gdy uczeń odmówi przystąpienia do wykonania którejkolwiek z prób sprawnościowych otrzymuje on ocenę niedostateczną.

 możliwe jest wyznaczenie dodatkowego terminu na ewentualną poprawę uzyskanej oceny. W szczególnych przypadkach (zwolnienie z udziału w zajęciach, nieobecność spowodowana chorobą) uczeń ma obowiązek zaliczenia testu w terminie dwóch tygodni od chwili powrotu do zdrowia lub obecności.

 uczeń może być zwolniony z ćwiczeń ( częściowo lub na stałe) przez Dyrektora szkoły po przedłożeniu zwolnienia lekarskiego.

 Uczeń/uczennica może być zwolniony/a przez nauczyciela w przypadku chwilowej niedyspozycji, ale jest przygotowany do zajęć.

 uczeń może być zwolniony z pewnych zadań ruchowych, (z których nie jest oceniany) po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego.

 w przypadku opuszczenia ponad 50% lekcji bez usprawiedliwienia uczeń lub jego rodzice mogą złożyć wniosek o egzamin klasyfikacyjny. Zgodę na egzamin wyraża Rada Pedagogiczna.

(2)

 okres zaliczenia może być również wyznaczony indywidualnie (np. ze względu na dłuższą nieobecność na lekcji spowodowaną chorobą lub kontuzją) nie później jednak niż do końca semestru.

 uczeń może poprawiać ten sam sprawdzian tylko jeden raz (w tym przypadku stawiamy lepszą ocenę).

WYTYCZNE DO OCENIANIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.

Ocenianie ma na celu:

- umożliwienie samorealizacji, - ocenę postępów,

- poznanie własnej sprawności

- mobilizacja do podjęcia wysiłku na drodze samodoskonalenia.

Szczegółowe wymagania edukacyjne dotyczące ocen śródsemestralnych zostały dobrane zgodnie z treściami podstawy programowej wychowania fizycznego i zawarte zostały w planie wynikowym, (stanowi załącznik w dokumentacji nauczyciela wychowania fizycznego). Wiadomości i umiejętności, jakie uczeń zdobywa, opisane są jako efekty kształcenia.

Ocena nie ma na celu porównywanie uczniów. Nie określa braków w umiejętnościach i wiadomościach, lecz opiniuje, to co uczeń już zdobył i opanował. Głównym jej celem jest mobilizacja do podjęcia wysiłku oraz informacja o poziomie własnej sprawności i osiąganych postępach. Ocena będzie uwzględniać indywidualne predyspozycje i możliwości ucznia.

Diagnoza sprawności fizycznej:

ocena poziomu cech motorycznych na początku etapu edukacyjnego „na wejściu” i trakcie trwanie za pomocą wybranego testu analitycznego np. :

 Indeks Sprawności Fizycznej K. Zuchory

 Test Chromińskiego

Diagnoza umiejętności dotyczy:

 umiejętności w zakresie opanowania technik i taktyk sportowych i rekreacyjnych oraz wykorzystanie ich w praktyce,

 umiejętności asekuracji i pomocy w czasie wykonywania ćwiczeń,

 umiejętności organizacyjne,

 umiejętności w zakresie doboru ćwiczeń do samousprawniania się,

 umiejętności samokontroli i samooceny.

(3)

Przykłady zadań praktycznych:

1. W zakresie przygotowania organizacyjnego:

 przygotowanie miejsca do ćwiczeń,

 organizacja rozgrywek klasowych,

 zabezpieczenie przyrządów do ćwiczeń.

2. W zakresie przygotowania do samousprawniania się:

 wykorzystanie różnorodnych przyborów do ćwiczeń,

 samodzielne przygotowanie zadań sprawnościowych dostosowanych do własnej wydolności

 wykorzystanie naturalnych przeszkód do ćwiczeń,

 przygotowanie różnorodnych zestawów ćwiczeń,

 sędziowanie,

3. W zakresie samooceny i samokontroli:

 ocena wykonania ćwiczenia przez współćwiczących,

 samoocena jakości wykonania ćwiczenia,

 umiejętność pomiaru wagi i wzrostu,

 umiejętność pomiaru tętna i interpretacji wyniku,

 umiejętność dokonania pomiaru czasu biegu, długości skoku i rzutu,

 samodzielne wykonanie prób testu sprawności fizycznej i interpretacja wyników.

4. W zakresie bezpieczeństwa, asekuracji i dyscypliny:

 wybór bezpiecznego miejsca zabaw, gier i ćwiczeń,

 przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa zajęć,

 podporządkowanie się przepisom i regułom działania,

 dostrzeganie sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo i odpowiednie reagowanie,

 udzielanie pierwszej pomocy,

 asekuracja i ochrona współćwiczącego,

 troska o własne zdrowie.

Ocena zawiera informacje dotyczące:

a) chęci – czyli stosunku do własnej aktywności fizycznej,

b) postępu – czyli opisu poziomu osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy wstępnej tzw. „na wejściu”

c) postawy – czyli stosunku do partnera, przeciwnika, sędziego,

d) rezultatu – czyli informacji o wyniku osiągniętym w sportach wymiernych i dokładności wykonania ćwiczenia.

(4)

Skala ocen

W ocenianiu zarówno cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki:

1 - niedostateczny 2 - dopuszczający 3 - dostateczny 4 - dobry 5 - bardzo dobry 6 - celujący

dodatkowe oznaczenia: (-), (+.)

Uzyskanie przez ucznia cząstkowej oceny „+”

 - na zajęciach fakultatywnych za poprawne wykonanie elementu technicznego,

 - aktywność na zajęciach,

 - szczególne zaangażowanie, pomoc koleżeńską

 pięć takich znaków w ciągu semestru zamieniane jest w cząstkową oceną celującą Uzyskanie przez ucznia cząstkowej oceny „(-)”

 - na zajęciach fakultatywnych za wykonanie ćwiczenia z błędami,

 za jednorazowe zgłoszone przed lekcją nieprzygotowanie się do zajęć (brak stroju) ,

 brak aktywności,

 brak zaangażowania w przebieg zajęć uczeń

 pięć takich znaków w ciągu semestru zamieniane są na cząstkową ocenę niedostateczną.

 w przypadku nie posiadania stroju na łączonych zajęciach wf (w wymiarze 2 godz.) liczony jest brak stroju w sumie 2 razy.

2. Przedmiot oceny

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Ocenianiu podlegają:

 -sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu,

 zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć, rozgrzewkę

 stosunek do partnera i przeciwnika,

 stosunek do własnego ciała,

 aktywność fizyczna,

(5)

 postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości widzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami,

 osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy

 systematyczny udział w nadobowiązkowych formach kultury fizycznej: SKS, inne pozaszkolne zajęcia sportowo rekreacyjne

 pomoc w organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w zakresie kultury fizycznej, szkolnych zawodów sportowych

 sukcesy w zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły Postawa i zachowanie ucznia na lekcji

Ocena semestralna uzależniona jest od liczby uzyskanych plusów i minusów otrzymywanych za:

+ zaangażowanie i czynny, aktywny udział w lekcji + zdyscyplinowanie

+ koleżeńskość, przestrzeganie zasady fair play + inwencja twórcza, pomysłowość

- nieodpowiednie zachowanie (brak dyscypliny i poszanowania sprzętu, stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia swojego i innych)

- wulgarność i agresja w słowie i w czynie, egoizm i brak życzliwości - unikanie ćwiczeń podczas lekcji, niewykonywanie poleceń nauczyciela

Ocena semestralna przedstawia się następująco:

6 – same plusy (min. 3)

5 – przewaga plusów (jeden minus)

4 – „bilans zerowy” w plusach i minusach (ich brak lub równowaga) 3 – przewaga minusów nad plusami

2 – minusy (do 5) bez plusów

1 – duża ilość minusów, uwagi w dzienniczku lub zeszytach klasowych

Zaangażowanie i wkład pracy ucznia w szkolne wychowanie fizyczne Ocena uzależniona jest od liczby uzyskanych plusów, które można zdobyć za:

+ udział w zajęciach dodatkowych typu SKS, zajęcia klubowe

+ udział w zajęciach rekreacyjnych szkolnych (np. rajdy piesze, biegi na orientację, tańce) + reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

+ pomoc w przygotowaniu albo samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznych związanych

(6)

+ pomoc w organizacji i przeprowadzeniu jakichkolwiek zajęć związanych z aktywnością ruchową (np. zawody dla przedszkoli, lekcje otwarte)

Ocena semestralna przedstawia się następująco:

6 – minimum 5 plusów 5 – 3-4 plusy

4 – 1-2 plusy 3 – brak plusów Uwagi!

• Oceny dopuszczającej i niedostatecznej nie przewiduje się.

• Za uzyskanie szczególnych osiągnięć np. I, miejsca w zawodach sportowych na szczeblu min.

powiatowym, I, II, III na szczeblu wojewódzkim nauczyciel ma prawo wystawić ocenę cząstkową celującą.

Frekwencja ucznia na zajęciach wychowania fizycznego

• Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego.

• Wszelkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione.

• W przypadku opuszczenia ponad 50% - 90% zajęć nauczyciel ma prawo obniżyć uczniowi ocenę semestralną z wychowania fizycznego o jeden stopień (wyjątek stanowią nieobecności spowodowane przewlekłymi problemami zdrowotnymi)

• W przypadku opuszczenia od 90% – 100% zajęć i nieobecności nie wynikały z przewlekłych problemów zdrowotnych, nauczyciel ma prawo obniżyć uczniowi ocenę semestralną z wychowania fizycznego o dwa stopnie.

• Uczniowie uczęszczający regularnie, minimum dwa razy w tygodniu, na treningi do klubów sportowych mogą być zwolnieni z uczęszczania na zajęcia fakultatywne. Warunkiem jest

przedstawienie potwierdzającego zaświadczenia wydanego przez kierownictwo klubu

II. SPRAWDZANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW.

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA I SPRAWDZANIA.

 częstotliwość uzależniona jest od tematyki realizowanej podczas zajęć wychowania fizycznego.

 sprawność motoryczną ocenia się dwa razy w roku szkolnym: Test sprawności fizycznej

 indywidualną sprawność techniczną w zakresie gier zespołowych, w trakcie realizacji danej dyscypliny sportowej (modułu)

(7)

 wiadomości z zakresu techniki ćwiczeń, przepisów gry i asekuracji ocenia się w trakcie cyklu zajęć danej dyscypliny (modułu)

 aktywność ocenia się na koniec każdego semestru.

 Frekwencję ocenia się na koniec każdego semestru.

2. ZASADY POPRAWIANIA OCEN BIEŻĄCYCH.

Poprawianie ocen bieżących może nastąpić tylko wówczas, gdy uczniowie zgłoszą taką chęć nauczycielowi wychowania fizycznego. Nauczyciel wyznacza termin (w ciągu dwóch tygodni od momentu testu sprawnościowego) i sposób poprawy oceny (zajęcia pozalekcyjne). Daną ocenę można poprawić tylko jeden raz. Nieudana próba nie skutkuje obniżeniem poprawianej oceny

3. Kryteria ocen semestralnych i rocznych:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wyróżnia się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wynikającymi poza program nauczania w danej klasie.

Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczył w zajęciach sportowo-rekreacyjnych (UKS) , zawsze bierze udział w zawodach sportowych, olimpiadach reprezentując szkołę i osiąga wyniki.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu rozszerzonego danej klasy. Jego staranność i sumienność w wykonywanych zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć są bardzo wysokie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Zawsze uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz zawodach sportowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym reprezentując szkołę. Zawsze posiada strój.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, osiąga postęp w poszczególnych klasach w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. Jego staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowanie się do zajęć są wysokie.

Prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Czasem nie posiada stroju gimnastycznego - (2 razy na semestr)

Oceny dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w

(8)

poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć.

Często nie ma stroju gimnastycznego.( 3 razy lub więcej)

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia

Dopuszcza się

4. Sposób informowania o ocenach

O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej rodzice i uczniowie zostaną poinformowani w tej samej formie, najpóźniej na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną. O uzyskanej przez ucznia ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego rodzice zostaną powiadomieni pisemnie na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.

Standardy wymagań w zakresie postawy, wiadomości i umiejętności na poszczególnych poziomach są integralną częścią niniejszych zasad

Ewaluacja:

Ankiety do rodziców:

 ankiety kierowane do rodziców dotyczące spędzania przez dziecko wolnego czasu,

 skali i jakości emocji towarzyszących dziecku w związku z uczestnictwem w zajęciach wychowania fizycznego,

 oceny wychowania fizycznego z punktu widzenia rodziców, prawnych opiekunów,

 oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów w stosunku do szkoły w zakresie propozycji zajęć fakultatywnych

Ankiety kierowane do uczniów:

 oceny atrakcyjności zajęć,

 oceny trudności zadań proponowanych do wykonania w czasie zajęć,

 samopoczucia na zajęciach

 rozwoju ich zainteresowań kulturą fizyczną

Cytaty

Powiązane dokumenty

poziom efektów edukacyjnych w określonym obszarze. Sytuacja ta dotyczy również wychowania fizycznego. W ocenie opisowej należy wskazać, w których aspektach rozwoju

Kryteria oceniania określają nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie ze Statutem Szkoły WSO , Planem wychowawczym szkoły. Strój na lekcje wychowania fizycznego składa się z

Przy nieklasyfikowaniu ucznia z wychowania fizycznego z powodu jego nieusprawiedliwionych nieobecności, uczeń może ubiegać się o egzamin klasyfikacyjny na

Ocena dobra (4) – uczeń jest zaangażowany w wykonanie zadania, jednak uzyskuje wynik na poziomie poprzedniego sprawdzianu kontrolnego lub nieznacznie osiąga wynik lepszy w jednej

Ocenę dostateczną i dopuszczającą -otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości

- nie spóźnianie się na lekcje, nie uciekanie z lekcji (przez ucieczkę z lekcji wychowania fizycznego rozumie się sytuację kiedy uczeń danego dnia obecny jest na wszystkich lekcjach

Wiadomości – przepisy wybranych gier i zabaw oraz gier zespołowych, znajomość przeznaczenia podstawowego sprzętu sportowego, znajomość zasad bezpieczeństwa,

Podaj przepisy odnośnie graczy i boiska w minisiatkówce Dobierz ćwiczenia doskonalące odbicia sposobem górnym Podaj przykłady zabaw siatkarskich. Podaj przykład zabawy z