• Nie Znaleziono Wyników

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Proponowany system oceniania daje możliwość zdobycia ocen bardzo dobrych i dobrych nawet tym uczniom, u których motoryka jest słabiej rozwinięta, ponieważ na lekcjach wychowania fizycznego najbardziej liczą się:

- systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach, - chęci- czyli stosunek ucznia do własnych możliwości,

- postęp - czyli opis poziomu osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy wstępnej, - postawa- czyli stosunek do partnera, przeciwnika, sędziego, nauczyciela,

- diagnoza- czyli wynik osiągnięty w sportach wymiernych i dokładność wykonywania zadań technicznych.

Obowiązki ucznia na lekcjach wychowania fizycznego:

- przynoszenie stroju sportowego (koszulka, spodenki sportowe lub dres przeznaczone wyłącznie do ćwiczeń fizycznych i zmienne obuwie sportowe), przebranie się przed lekcją wf i aktywne uczestnictwo w zajęciach,

- nie spóźnianie się na lekcje, nie uciekanie z lekcji (przez ucieczkę z lekcji wychowania fizycznego rozumie się sytuację kiedy uczeń danego dnia obecny jest na wszystkich lekcjach oprócz lekcji wychowania fizycznego, nie jest zwolniony z tej lekcji przez wychowawcę, rodzica , dyrektora szkoły bądź lekarza

- przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów, przyrządów i przyborów sportowych, - wykonywanie poleceń nauczyciela.

Kryteria oceny bieżącej ucznia:

1. Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Ocena celująca: 100% zajęć

Ocena bardzo dobra: ponad 85% zajeć Ocena dobra: ponad 75% zajęć

Ocena dostateczna: ponad 60% zajęć Ocena dopuszczająca: ponad 50% zajęć Ocena niedostateczna: 50% i poniżej

Systematyczność jest oceniana dwukrotnie w czasie semestru.

2. Postawa ucznia - aktywność i zaangażowanie ucznia w procesie rozwijania własnej sprawności w czasie lekcji.

Uczeń może otrzymać:

- ocenę pozytywną lub plus (+): za systematyczne, aktywne, bez zastrzeżeń nauczyciela uczestnictwo na lekcjach i pomoc nauczycielowi (np. pokaz, trzykrotne poprawne przeprowadzenie rozgrzewki, asekuracja wpółćwiczących i pomoc innym w czasie

wykonywania ćwiczeń, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, aktywny udział w zajęciach, przygotowanie lub prowadzenie części lekcji, zawodów sportowych, pełnienie roli kapitana zespołu, grupowego czy sędziego, stosowanie zabiegów higienicznych, dbanie o bezpieczeństwo swoje, przestrzeganie

regulaminu i innych, przestrzeganie zasad bhp regulaminów i zasad fair play, poszanowanie mienia społecznego, obowiązkowość, sumienność).

Trzy „zebrane” plusy stają się oceną bardzo dobrą.

(2)

- ocenę niedostateczną: za negatywny stosunek do przedmiotu (niezdyscyplinowanie,

stwarzanie zagrożenia na lekcji, odmowa wykonania ćwiczenia w czasie oceny umiejętności).

Nauczyciel może upomnieć ucznia minusem (-) za negatywny stosunek do ćwiczeń na danej lekcji, złe zachowanie, brak poszanowania sprzętu. Trzy odnotowane minusy stają się oceną niedostateczną.

Uczeń, który jest częściowo niezdolny do zajęć z powodu przeciwwskazań lekarskich dostarcza odpowiednie zaświadczenie lekarskie do nauczyciela wychowania fizycznego i będzie on realizował program nauczania dostosowany do własnych możliwości,

uwzględniających wskazania lekarskie.

2. Przygotowanie do lekcji.

Uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji z powodu braku stroju lub złego samopoczucia. Za każde kolejne, nieusprawiedliwione nieprzygotowanie uczeń otrzyma ocenę niedostateczną.

3. Umiejętności ruchowe

Określenie poziomu postępu ucznia w zakresie umiejętności powinno odbywać się zarówno po zrealizowaniu odpowiedniego cyklu programu, jak i systematycznie na każdej lekcji (ocena słowna), aby móc właściwie dostosować zadania dydaktyczne i organizacyjne w kolejnych lekcjach do potrzeb każdego ucznia.

Kontroli i ocenie mogą podlegać umiejętności z następujących grup:

-technika i taktyka wykonania poszczególnych elementów nauczanych dyscyplin i konkurencji m.in.: z gier zespołowych, gimnastyki, lekkiej atletyki

-podczas wykonywania elementów technicznych oceniamy przede wszystkim poprawność danego ćwiczenia, płynność i estetykę.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który odmówi przystąpienia do sprawdzianu.

Uczniowie, którzy w czasie sprawdzianu byli nieobecni na lekcji wychowania fizycznego mają obowiązek w ciągu 2 tygodni uzyskać zaliczenie danego sprawdzianu - na następnej lekcji z tej dyscypliny lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem- w przeciwnym wypadku, po upływie 2 tygodni, nauczyciel wystawia uczniowi ocenę niedostateczną ( nie dotyczy to osób ze zwolnieniem lekarskim, wtedy czas zaliczenia jest przedłużony o czas zwolnienia).

Uczniowie, którzy chcą poprawić ocenę na wyższą mogą ją poprawić na zajęciach dodatkowych.

Uczniowie samodzielnie opuszczający zajęcia bez zwolnienia u wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego będą mieli wpisywane czerwonym długopisem ucieczki w dzienniku.

Gdy ma to miejsce w dniu zapowiedzianego sprawdzianu, otrzymują z niego ocenę niedostateczną.

4. Poziom wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej ( określony w podstawie programowej).

5. Poziom wiedzy z zakresu wychowania fizycznego:

- technika wykonania poszczególnych ćwiczeń oraz występujące błędy, - przepisy gier zespołowych

- podstawowe założenia taktyczne, - umiejętność sędziowania,

(3)

- sposoby asekuracji współćwiczącego,

- znajomość ćwiczeń kształtujących poszczególne zdolności motoryczne i wybrane partie mięśniowe,

- sposoby diagnozy sprawności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.

6. Aktywność pozalekcyjna.

Uczeń może być gratyfikowany oceną bardzo dobrą lub celującą za udział w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych objętych kalendarzem SZS, osiągając wysokie wyniki sportowe.

Ocena celująca - uczeń zajmuje punktowane miejsce w zawodach miejskich, rejonowych, Ocena bardzo dobra - uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych SKS, udział w zawodach, imrezach rekreacyjno – sportowych.

CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA:

OBSZARY/KRYTERIA OCENIANIA ILOŚĆ OCEN Ocena za indywidualne umiejętności

ruchowe

W zależności od zadań kontrolno oceniających 6-8 ocen

w semestrze Ocena za uczestnictwo i przygotowanie

lekcji

2 oceny w semestrze Aktywność i postawa wobec przedmiotu i

kultury fizycznej

1-2 oceny w semestrze Ocena za udział w zawodach sportowych i

aktywność pozalekcyjna

1 ocena za każdorazowy udział

Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym oraz w swoim zeszycie pomocniczym przy pomocy umownych znaków.

W przypadku trudności z opanowaniem materiału wynikającej z długotrwałej choroby, uczeń ma możliwość zaliczenia umiejętności podlegających ocenie w danym semestrze nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

Jeżeli uczeń posiada zwolnienie lekarskie z konkretnych ćwiczeń, a chce otrzymać przynajmniej dobrą ocenę śródroczną lub roczną, może w celu „zaliczenia” wykonywać zadania dodatkowe, otrzymane przez nauczyciela (np. inne ćwiczenia, wykonanie sportowej gazetki szkolnej, opracowanie jakiegoś tematu z dziedziny kultury fizycznej, promocji zdrowia itp.)

Rodzic ma możliwość uzyskania rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia na dyżurach konsultacyjnych, wywiadówkach i spotkaniach z rodzicami

.

(4)

ZADANIA PODLEGAJĄCE OCENIE DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW KLAS I –III

Lekkoatletyka Klasy I – III

1. Technika startu niskiego z bloku startowego

2. Dzięwczęta: bieg na 100m, 500m, 1000m, bieg długi.

3. Chłopcy: bieg na 500m, 1000m, 1500m, bieg długi.

4. Skok w dal techniką naturalną.

5. Skok wzwyż techniką nożycową 6. Rzut piłką lekarską.

OCENA UMIEJĘTOŚCI

Gimnastyka:

Klasa I

- przewrót w przód - przewrót w tył

- skok rozkroczny przez kozła

- układ ćwiczeń równoważnych (dziewczęta)

Klasa II

- stanie na rękach - stanie na głowie

- prosty układ ćwiczeń zwinnościowo – akrobatycznych - skok kuczny przez skrzynię wszerz

- układ ćwiczeń równoważnych (dziewczęta)

Klasa III

- przerzut bokiem

- prosty układ ćwiczeń zwinnościowo – akrobatycznych - skok zawrotny przez skrzynię wszerz

- układ ćwiczeń dwójkowych

(5)

Piłka ręczna:

Klasa I

- podania jednorącz półgórne i chwyty - kozłowanie

- rzut do bramki z biegu

Klasa II

- rzut do bramki w wyskoku

Klasa III

- rzut do bramki po przeskoku Piłka siatkowa:

Klasa I

- odbicia piłki sposobem oburącz górnym - odbicia piłki sposobem oburącz dolnym

Klasa II

- odbicia piłki sposobem oburącz górnym i dolnym nad sobą - zagrywka tenisowa

Klasa III

- wystawienie piłki sposobem górnym w przód i w tył - zbicie tenisowe

Piłka nożna:

Klasy I – III uderzenia piłki o ławeczkę oceniane wg tabeli.

Klasa I

- prowadzenie piłki ze zmianą kierunku

- podania i przyjęcia wewnętrzną częścią stopy

Klasa II

- uderzenie piłki prostym podbiciem

- uderzenie piłki głową

(6)

Klasa III

- zwody z piłką - żonglerka

Piłka koszykowa:

Klasa I

-podania i chwyty piłki w biegu - rzut jednorącz do kosza z miejsca - kozłowanie prawą i lewą ręką w ruchu

Klasa II

- rzut do kosza w wyskoku - rzut z biegu po kozłowaniu

Klasa III

- kozłowanie slalomem rzut z biegu po kozłowaniu, zebranie piłki

Taniec towarzyski:

Klasa I -III

- układ z wybranego tańca standardowego i latynoamerykańskiego.

Przy ocenie rocznej ucznia bierze się pod uwagę następujące kryteria

:

1. Systematyczność udziału w zajęciach.

2. Postawę ucznia i jego stosunek do ćwiczeń.

3. Zaangażowanie na lekcji.

4. Postępy w usprawnianiu.

5. Stopień opanowania materiału programowego.

6. Poziom wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej.

7. Poziom wiedzy z zakresu wychowania fizycznego.

8. Poziom sprawności motorycznej i psychomotorycznej, a także poziom opanowania techniki, taktyki, zasad i przepisów dotyczących dyscyplin sportowych, które odbywały się na zajeciach i sportu.

9. Wyniki osiągnięte w sportach wymiernych.

10. Aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna w zakresie wychowania fizycznego i sportu.

(7)

OCENA ROCZNA Ocena celująca

 Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.

 Aktywnie uczestniczył w ponad 90% zajeć.

 Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia.

 Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, bądź też innych formach działalności związanych z wychowaniem fizycznym.

 Bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły i poza nią / są to zajęcia systematyczne/.

 Reprezentuje szkołę na zawodach sportowych na szczeblu miasta, powiatu, województwa.

Ocena bardzo dobra

 Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia.

 Aktywnie uczestniczył w ponad 80% zajeć.

 Posiada wysoki poziom wiedzy z zakresu wychowania fizycznego, zna założenia taktyczne oraz przepisy dyscyplin sportowych, które były realizowane na zajęciach.

 Wykazuje się bardzo wysokim stopniem opanowania poszczególnych elementów technicznych, potrafi wykorzystać je w praktycznym działaniu.

 Posiada umiejętność diagnozowania własnego rozwoju fizycznego, wydolności i sprawności fizycznej za pomocą obowiązującego testu oraz potrafi we właściwy sposób zinterpretować wyniki.

 Potrafi dobrać i we właściwy sposób przeprowadzić rozgrzewkę przygotowującą organizm do wybranej dyscypliny.

 Uczeń w pełni opanował materiał programowy.

 Bierze udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych.

 Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą zastrzeżeń.

Ocena dobra

 Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia.

 Aktywnie uczestniczył w ponad 70% zajeć.

 Posiada wiadomości i umiejętności z zakresu dyscyplin sportowych realizowanych na zajęciach, wykorzystuje je w praktycznym działaniu przy niewielkiej pomocy

nauczyciela.

 Z drobnymi niedociągnięciami potrafi zdiagnozować własny rozwój fizyczny za pomocą obowiązującego testu, z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki.

 Swoją sprawność fizyczną utrzymuje na dobrym, względnie stałym poziomie, nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem.

 Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi większych zastrzeżeń.

 Na ogół nie opuszcza zajęć wychowania fizycznego i jest do nich przygotowany.

Ocena dostateczna

 Aktywnie uczestniczył w ponad 60% zajeć.

 Wykazuje przeciętny poziom opanowania wiadomości z zakresu wychowania

(8)

fizycznego oraz niski poziom umiejętności technicznych i taktycznych, które w niewielkim stopniu potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu.

 W stopniu dostatecznym potrafi ocenić swój rozwój fizyczny i z pomocą nauczyciela interpretuje wyniki.

 Brak progresji poziomu sprawności fizycznej ucznia w porównaniu do wcześniej uzyskiwanych wyników.

 Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do wychowania fizycznego.

 Niesystematycznie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego i często bywa do nich nieprzygotowany.

Ocena dopuszczająca

 Aktywnie uczestniczył w ponad 50% zajeć.

 Wykazuje się niskim poziomem opanowania wiadomości z zakresu wychowania fizycznego a przyswojonych umiejętności technicznych i taktycznych nie potrafi wykorzystać w praktycznym działaniu.

 Swój rozwój fizyczny, sprawność i wydolność fizyczną potrafi ocenić i zdiagnozować tylko przy pomocy nauczyciela.

 Nie wykazuję chęci do pracy nad podniesieniem swojej sprawności. We wszystkich próbach uzyskuje wyniki gorsze od wcześniej osiąganych.

 Na lekcjach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma lekceważący stosunek do zajęć.

 Często opuszcza zajęcia wychowania fizycznego, rzadko jest do nich przygotowany.

 Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia.

Ocena niedostateczna

 Aktywnie uczestniczył w mniej niż 50% zajeć.

 Nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego.

 Nie potrafi zdiagnozować własnego rozwoju fizycznego, wydolności i sprawności fizycznej, nawet z pomocą nauczyciela nie potrafi zinterpretować wyników.

 Nie pracuje nad podniesieniem swojej sprawności fizycznej.

 Przejawia rażące braki w zakresie wychowania społecznego, ma lekceważący stosunek do przedmiotu, odmawia wykonywania ćwiczeń.

 Swoim zachowanie dezorganizuje pracę innych stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych.

 Nagminnie opuszcza lekcje wychowania fizycznego, jest do nich nieprzygotowany.

 Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZE SPRAWDZIANÓW U POSZCZEGÓLNYCH NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Mazur Agnieszka

mgr Nobik Paweł

Cytaty

Powiązane dokumenty

poziom efektów edukacyjnych w określonym obszarze. Sytuacja ta dotyczy również wychowania fizycznego. W ocenie opisowej należy wskazać, w których aspektach rozwoju

Kryteria oceniania określają nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie ze Statutem Szkoły WSO , Planem wychowawczym szkoły. Strój na lekcje wychowania fizycznego składa się z

Uzyskanie stopnia tylko z jednego obszaru aktywności ucznia podlegającego ocenie może prowadzić do niespełnienia większości wymagań edukacyjnych

Przy nieklasyfikowaniu ucznia z wychowania fizycznego z powodu jego nieusprawiedliwionych nieobecności, uczeń może ubiegać się o egzamin klasyfikacyjny na

Ocena dobra (4) – uczeń jest zaangażowany w wykonanie zadania, jednak uzyskuje wynik na poziomie poprzedniego sprawdzianu kontrolnego lub nieznacznie osiąga wynik lepszy w jednej

Ocenę dostateczną i dopuszczającą -otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości

Wiadomości – przepisy wybranych gier i zabaw oraz gier zespołowych, znajomość przeznaczenia podstawowego sprzętu sportowego, znajomość zasad bezpieczeństwa,

Podaj przepisy odnośnie graczy i boiska w minisiatkówce Dobierz ćwiczenia doskonalące odbicia sposobem górnym Podaj przykłady zabaw siatkarskich. Podaj przykład zabawy z