 …………………………… Deklaruję przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzieprzeprowadzanego w terminie Załącznik 3 Deklaracja dla absolwenta szkoły ABSOLWENT DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

Download (0)

Full text

(1)

Załącznik 3 Deklaracja dla absolwenta szkoły

ABSOLWENT

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

*właściwe zaznaczyć

miejscowość, data d d m m r r r r

Dane osobowe absolwenta (wypełnić drukowanymi literami):

Nazwisko:

Imię (imiona):

Data i miejsce urodzenia:

d d m m r r r r

Numer PESEL:

w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami):

miejscowość:

ulica i numer domu:

kod pocztowy i poczta: -

nr telefonu z kierunkowym: mail:

Deklaruję przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie ………

.

oznaczenie kwalifikacji zgodne z podstawą programową

nazwa kwalifikacji

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu

 po raz pierwszy* /  po raz kolejny*do części  pisemnej*,  praktycznej*

dostosowania TAK* / NIE*

Do deklaracji dołączam:

 Świadectwo ukończenia szkoły*

 Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji)*

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

*

(w przypadku choroby lub niesprawności czasowej)*

*właściwe zaznaczyć

...

czytelny podpis

Potwierdzam przyjęcie deklaracji

……….

Pieczęć szkoły

...

data, czytelny podpis osoby przyjmującej

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

(2)

Załącznik 3a Deklaracja dla absolwenta, którego szkoła została zlikwidowana lub osoby posiadającej świadectwo uzyskane za granicą

ABSOLWENT ZLIKWIDOWANEJ SZKOŁY /OSOBA POSIADAJĄCA ŚWIADECTWO UZYSKANE ZA GRANICĄ

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

miejscowość, data d d m m r r r r Dane osobowe (wypełnić drukowanymi literami):

Nazwisko:

Imię (imiona):

Data i miejsce urodzenia:

d d m m r r r r

Numer PESEL:

w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami):

miejscowość:

ulica i numer domu:

kod pocztowy i poczta: -

nr telefonu z kierunkowym: mail:

 Jestem absolwentem* szkoły,  która została zlikwidowana/przekształcona /  w której zlikwidowano kształcenie w zawodzie

miesiąc i rok ukończenia szkoły: ...

...

...

nazwa i adres szkoły

 Posiadam świadectwo/inny dokument wydane za granicą* potwierdzające wykształcenie średnie/wykształcenie zasadnicze zawodowe/uznane za równorzędne świadectwu szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej w drodze nostryfikacji

Deklaruję przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie .………..

.

oznaczenie kwalifikacji zgodne z podstawą

programową nazwa kwalifikacji

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu

 po raz pierwszy* /  po raz kolejny*do części  pisemnej*,  praktycznej*

dostosowania

 TAK* /  NIE*

Do deklaracji dołączam:

 Świadectwo ukończenia szkoły*

 Dokument wydany za granicą potwierdzający wykształcenie średnie/wykształcenie zasadnicze zawodowe*

 Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji)*

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

*

(w przypadku choroby lub niesprawności czasowej)*

*właściwe zaznaczyć

...

czytelny podpis

Potwierdzam przyjęcie deklaracji

……….

Pieczęć oke

...

data, czytelny podpis osoby przyjmującej

(3)

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Załącznik 3b Deklaracja dla osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA KKZ

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

miejscowość, data d d m m r r r r

Dane osobowe (wypełnić drukowanymi literami):

Nazwisko:

Imię (imiona):

Data i miejsce urodzenia:

d d m m r r r r

Numer PESEL:

w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami):

miejscowość:

uli ca i nu me r do m u:

ko d po czt ow y i po czt a:

-

nr tel ef on u z ki er un ko wy m:

m ail :

Jestem osobą, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy

miesiąc i rok ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego:...

...

...

...

nazwa i adres organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Deklaruję przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

przeprowadzanego w terminie ………

(4)

.

oznaczenie kwalifikacji zgodne z podstawą

programową nazwa kwalifikacji

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu

 po raz pierwszy* /  po raz kolejny*do części  pisemnej*,  praktycznej*

dostosowania  TAK* /  NIE*

Do deklaracji dołączam:

 Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

*

(w przypadku składania deklaracji do OKE)

*

 Zaświadczenie potwierdzające występowanie dysfunkcji wydane przez lekarza

*

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

*

(w przypadku choroby lub niesprawności czasowej)*

*właściwe zaznaczyć

...

czytelny podpis

Potwierdzam przyjęcie deklaracji

……….

Pieczęć szkoły/placówki/podmiotu prowadzącego kkz/oke ...

data, czytelny podpis osoby przyjmującej

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Załącznik 3c Deklaracja dla osoby, przystępującej do eksternistycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub osoby dorosłej, która ukończyła przygotowanie zawodowe

OSOBA DOROSŁA/EKSTERN

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

miejscowość, data d d m m r r r r

Dane osobowe (wypełnić drukowanymi literami):

Nazwisko:

Imię (imiona):

Data i miejsce urodzenia:

d d m m r r r r

Numer PESEL:

w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Adres korespondencyjny (wypełnić drukowanymi literami):

miejscowość:

ulica i numer domu:

kod pocztowy i poczta: -

nr telefonu z kierunkowym: mail:

 Jestem osobą dorosłą, która ukończyła  praktyczną naukę zawodu dorosłych*/  przyuczenie do pracy

dorosłych*

(5)

 Jestem osobą dorosłą, która do 31 stycznia 2019 r. złożyła wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu co najmniej jednej z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, którą chcę potwierdzić*

Deklaruję przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie ………

.

oznaczenie kwalifikacji zgodne

z podstawą programową nazwa kwalifikacji

symbol cyfrowy zawodu nazwa zawodu

 po raz pierwszy* /  po raz kolejny*do części  pisemnej*,  praktycznej*

dostosowania  TAK* /  NIE*

Do deklaracji dołączam:

 ………*

 Zaświadczenie potwierdzające występowanie dysfunkcji wydane przez lekarza

*

 Zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

*

(w przypadku choroby lub niesprawności czasowej)*

*właściwe zaznaczyć ...

czytelny podpis

Potwierdzam przyjęcie deklaracji

……….

Pieczęć oke

.

...

data, czytelny podpis osoby przyjmującej

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Figure

Updating...

References

Related subjects :