• Nie Znaleziono Wyników

Praktyczne modele funkcjonowania spin-out i spin-off

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Praktyczne modele funkcjonowania spin-out i spin-off"

Copied!
10
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

U N I V E R S I TAT I S M A R I A E C U R I E - S K à O D O W S K A L U B L I N – P O L O N I A

VOL. XLVI, 1 SECTIO H 2012

Katedra BankowoĞci

Uniwersytet Marii Curie-Skáodowskiej w Lublinie

ROBERT ZAJKOWSKI

Praktyczne modele funkcjonowania spin-out i spin-off

Applicable models of operation for spin-out and spin-off projects

Wprowadzenie

Wspó áczesna gospodarka Ğwiatowa stanowi ukáad coraz ĞciĞlej i gĊĞciej powiąza- nych gospodarek narodowych, cechuj ących siĊ rosnącym poziomem walki konkuren- cyjnej oraz wspó ázaleĪnoĞci pomiĊdzy gospodarującymi podmiotami. Do gáównych determinant kszta átujących bieĪące relacje biznesowe zalicza siĊ

1

:

1) globalizacj Ċ,

2) tward ą konkurencjĊ, 3) ci ągáe innowacje,

4) prze áamywanie monopoli, 5) post Ċp technologiczny, 6) informatyzacj Ċ,

7) ró ĪnorodnoĞü kulturową, 8) orientacj Ċ na klienta, 9) zmiany na rynku pracy.

Doprowadzi áy one do sytuacji, w której o sukcesie rynkowym decyduje unikatowy pomys á poáączony z zaawansowaną technologią, kreowany przez ludzi otwartych na niestandardowe wyzwania i dzia áania. PrzedsiĊbiorstwa potrafiące zaoferowaü cho- cia Īby minimalnie wiĊkszą wartoĞü dodaną wáasnej oferty, uzyskują szansĊ wykre-

1 P. F. Borowski, PrzedsiĊbiorstwa XXI wieku, „Europejski Doradca Samorządowy” kwiecieĔ-czerwiec 2011, nr 2(17), s. 12.

(2)

owania ponadprzeci Ċtnych efektów ekonomicznych i wyróĪnienie na tle niezliczonej liczby dostawców substytucyjnych dóbr oraz us áug.

Równie Ī przedstawiciele wáadz róĪnego szczebla wraz z instytucjami mającymi wp áyw na rozwój rynku zauwaĪyáy, Īe innowacyjnoĞü gospodarki stanowi jeden z g áównych czynników sukcesu we wspóáczesnym Ğwiecie. Stąd pojawiáo siĊ w ostat- nich latach wiele inicjatyw propaguj ących rozwój przedsiĊbiorstw technologicznych, innowacyjnych, opartych na wiedzy i kapitale intelektualnym. Szeroko lansowane idee spowodowa áy wyksztaácenie szerszej koncepcji spoáecznej, którą moĪna okreĞliü jako swoist ą modĊ na przedsiĊbiorczoĞü technologiczną.

Propagowane koncepcje rozwoju przedsi ĊwziĊü technologicznych lub innowacyj- nych szczególnie podatny grunt znalaz áy w Ğrodowisku akademickim jako natural- nej „ku Ĩni pomysáów”. Pracownicy naukowi, doktoranci, studenci oraz absolwenci nieustannie zach Ċcani są do inicjowania przedsiĊbiorstw czerpiących róĪnorodne know-how uczelni. Na gruncie regulacyjnym stworzono tak Īe wiele zachĊt do tego rodzaju aktywno Ğci gospodarczej, jak chociaĪby znane z historii modelowe programy wsparcia funkcjonuj ące w krajach UE, które daáy podstawĊ do zdefiniowania tzw.

dobrych praktyk tworzenia przedsi Ċbiorstw typu spin-off lub spin-out

2

. Ponadto chocia Īby brytyjskie doĞwiadczenia wskazują, Īe oprócz siáy gospodarki regionu, g áównych przemysáów z naciskiem na high-tech, infrastruktury naukowo-badawczej i wydatków na B+R oraz instytucji wspieraj ących i polityki proinnowacyjnej, równie istotne jest wyszczególnienie charakteru powi ązaĔ spoáecznych tworzących kulturĊ systemu innowacyjnego

3

. Mo Īna postawiü tezĊ, Īe osiągniĊcie odpowiedniego efektu kulturowego w Polsce wymaga jeszcze nie tylko olbrzymich nak áadów pieniĊĪnych i intelektualnych ze strony wszystkich grup interesariuszy, ale tak Īe odpowiednio d áugiego horyzontu czasowego.

1. Sposoby komercjalizacji wyników bada Ĕ naukowych a spin-off i spin-out

Mo Īna wskazaü cztery gáówne rodzaje strategii umoĪliwiających transfer tech- nologii z o Ğrodków naukowo-badawczych do biznesu

4

:

1) licencjonowanie, 2) alianse strategiczne,

3) tworzenie firm technologicznych (np. spin off, spin-out, spin-in, start-up), 4) tworzenie firm joint venture.

2 Szerzej por. Innowacyjna przedsiĊbiorczoĞü akademicka – Ğwiatowe doĞwiadczenia, PARP, Warszawa 2005, s. 44 i n.

3 P. F. Borowski, PrzedsiĊbiorstwa XXI wieku, „Europejski Doradca Samorządowy” kwiecieĔ-czerwiec 2011, nr 2(17), s. 12.

4 D. Trzmielek, S. Byczko, Zagadnienia wáasnoĞci intelektualnej w transferze technologii, PARP, àódĨ 2011, s.31.

(3)

Strategie licencjonowania oraz tworzenia firm technologicznych sprowadzaj ą si Ċ do transferu wytworzonej technologii i jej komercjalizacji w zamian za opáaty lub udzia áy. Są takĪe najbliĪsze koncepcjom preferowanym w Polsce. W praktyce gospodarczej potencjalny przedsi Ċbiorca, który zamierza samodzielnie lub wspólnie z jednostk ą naukowo-badawczą dokonaü komercjalizacji wyników prac badaw- czych, mo Īe skorzystaü z wielu inicjatyw legitymizowanych przez wáadze i agendy pa Ĕstwowe wspierających tego rodzaju procesy. Przede wszystkim moĪe skorzystaü z rozbudowanych, bezp áatnych systemów szkoleĔ z zakresu przedsiĊbiorczoĞci oraz dyscyplin przydatnych w procesie zarz ądzania przedsiĊbiorstwem. W najbardziej zaawansowanych formach wsparcia mo Īe liczyü nie tylko na pomoc o charakterze dydaktycznym, lecz równie Ī wsparcie operacyjne i finansowe ukierunkowane na utworzenie przedsi Ċbiorstwa typu spin off/spin out.

Mówi ąc o przedsiĊbiorstwach spin-off i spin-out, naleĪy uporządkowaü stoso- wany niejednokrotnie nieprawid áowo lub synonimicznie aparat pojĊciowy związany z przedsi ĊbiorczoĞcią akademicką.

5

Spin-off to przedsi Ċbiorstwo o charakterze odpryskowym (firma odpryskowa), które powsta áo na drodze usamodzielnienia siĊ pracownika (lub pracowników) jednostki macierzystej wykorzystuj ącego (wykorzystujących) w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-off posiadaj ą najczĊĞciej charakter przedsiĊwziĊü niezale Īnych od organizacji macierzystej. Utworzenie przedsiĊbiorstwa typu spin-off zwi ązane jest czĊsto z komercyjnym wykorzystaniem technologii, wiedzy technicznej i umiej ĊtnoĞci nabytych w organizacji macierzystej do rozwoju niezaleĪnego biznesu

6

. Przedsi Ċbiorstwa tego rodzaju traktowaü moĪna jako „efekt uboczny” prowadzonych przez akademika bada Ĕ naukowych

7

. W odró Īnieniu od spin-off, podmiot okreĞlany jako spin-out to nowe przedsi Ċbiorstwo, które zostaáo zaáoĪone przez pracownika lub pracowników jednostki macierzystej lub innej organizacji (np. laboratorium badaw- czego, szko áy wyĪszej), wykorzystujące w tym celu intelektualne oraz materialne zasoby organizacji macierzystej. Firmy spin-out, w przeciwie Ĕstwie do Þrm spin- off, s ą kapitaáowo lub operacyjnie powiązane z organizacją macierzystą

8

. G áównym czynnikiem wyró Īniającym spin-off i spin-out jest wiĊc formalny związek jednostki macierzystej z powsta áą firmą, a przez to moĪliwoĞü faktycznego i sformalizowanego

5 Por. chociaĪby : http://www.medicus.lublin.pl/index.php?pid=664, gdzie w tekĞcie uĪywane jest pojĊcie spin-off w odniesieniu do podmiotu o charakterze organizacyjnym i prawnym typu spin-out.

6 P. Gáodek, Powstanie i Þnansowanie maáej Þrmy technologicznej [w:] P. Gáodek, J. Kornecki, J. RopĊ- ga, Funkcjonowanie maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw we wspóáczesnej gospodarce. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet àódzki, àódĨ 2005, s. 16–17.

7 M. Tokarski, Bariery rozwoju przedsiĊbiorczoĞci akademickiej w Polsce, [w:] Strategie zarządzania mikro- i maáymi przedsiĊbiorstwami. Mikrofirma 2010, (red.) Bielawska, A. Szopa, Zeszyty Naukowe nr 585, Ekonomiczne Problemy Usáug nr 50, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego, Szczecin 2010, s. 376.

8 Innowacje i transfer technologii. Sáownik pojĊü, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa, 2005, s. 149;

J. G. Wissema, Technostarterzy. Dlaczego i jak?, PARP, Warszawa 2005, s. 151.

(4)

oddzia áywania na procesy przebiegające w przedsiĊbiorstwie komercjalizującym efekty prac badawczych.

Przyjmuj ąc wskazane wczeĞniej rozróĪnienie pomiĊdzy spin-out i spin-off, wydaje si Ċ, Īe jednostki naukowo-badawcze z punktu widzenia dáugookresowych korzyĞci powinny by ü szczególnie zainteresowane tworzeniem przedsiĊbiorstw typu spin-out.

W tego rodzaju podmiotach zachowuj ą przynajmniej czĊĞciową bezpoĞrednią kontrolĊ oraz prawo do rozporz ądzania komercjalizowanymi wartoĞciami intelektualnymi.

Proces tworzenia przedsi Ċbiorstw akademickich wymaga przede wszystkim decyzji dotycz ącej prawnego sposobu komercjalizacji wyników badaĔ naukowych.

W praktyce wyró Īnia siĊ dwa podejĞcia, tj.: komercjalizacjĊ bezpoĞrednią i poĞrednią (por. rys. 1)

9

.

Komercjalizacja B+R

Bezpo Ğrednia Po Ğrednia

SprzedaĪ praw do wyników badaĔ Udzielenie licencji na korzystanie z

wyników badaĔ

Prawa wáasnoĞci do przedsiĊbiorstw komercjalizujących

wyniki badaĔ

Rys. 1. Metody komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla praktyków, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego, Warszawa 2010.

Generalnie uzna ü naleĪy, Īe w metodzie bezpoĞredniej jednostka badawcza traci ca ákowicie (sprzedaĪ) lub istotnie ogranicza (licencja) kontrolĊ nad know-how b Ċdącym przedmiotem komercjalizacji (por. rys. 2). W praktyce prowadzi to czĊsto do dwóch niekorzystnych sytuacji:

1. Jednostka badawcza po utracie lub ograniczeniu kontroli nad rozwi ązaniem innowacyjnym nie przejawia zainteresowania dalszym rozwojem technologii stanowi ącej przedmiot komercjalizacji bezpoĞredniej.

2. W procesie komercjalizacji jednostka badawcza godzi si Ċ na ograniczenie mo ĪliwoĞci dalszego rozwoju rozwiązaĔ innowacyjnych przez zapisy umowne uniemo Īliwiające prowadzenie konkurencyjnej dziaáalnoĞci badawczej.

W tym wypadku wi Ċc uwarunkowania korporacyjne procesu komercjalizacji z ca áą pewnoĞcią nie wywierają pozytywnego wpáywu na kontynuacjĊ prac badaw- czych oraz dalszy rozwój warto Ğci intelektualnych stanowiących przedmiot zbycia

9 Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla praktyków, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego, Warszawa 2010, s. 177 i n.

(5)

lub licencjonowania. Mimo to bezpo Ğrednia komercjalizacja znajduje zwolenników w Ğród osób i podmiotów preferujących samodzielnoĞü i niezaleĪnoĞü w ksztaátowaniu procesów biznesowych.

Jednostka badawcza

Przedsi Ċbiorstwo

Wyniki prac badawczych

Inwestor

Zapáata za zakup prac rozwojowych

Kapitaá

Zakres kontroli wyników prac badawczych

Zasoby kapitaáowe SprzedaĪ

Jednostka badawcza

Przedsi Ċbiorstwo

Licencja na wykorzystanie wyników prac badawczych

Inwestor

Opáaty licencyjne

Kapitaá Zasoby kapitaáowe Licencjonowanie

Rys. 2. BezpoĞrednie modele komercjalizacji wyników B+R ħródáo: Opracowanie wáasne.

Analiza procesów zachodz ących w realnej sferze gospodarki pokazuje, Īe bezpo- Ğrednie modele komercjalizacji aplikowalnych wyników badaĔ naukowych w skraj- nych przypadkach przybiera ü mogą albo formĊ przedsiĊbiorstwa powoáanego do rozwoju i urynkowienia pojedynczego wynalazku (patentu, prawa, rozwi ązania), albo prowadz ą dziaáalnoĞü w formie „fabryki technostarterów”

10

. W tym drugim przy- padku dzia áalnoĞü przedsiĊbiorstwa sprowadza siĊ do poszukiwania interesujących rozwi ązaĔ technologicznych z wybranych lub róĪnych dziedzin nauki, pozyskiwania praw do tych rozwi ązaĔ przez ich zakup lub licencjonowanie, finansowania proce- sów komercjalizacji i wreszcie czerpania po Īytków przewaĪnie w formie dalszego licencjonowania lub sublicencjonowania gotowych technologii przemys áowych.

Zazwyczaj tak Īe fabryki technostarterów oferują potencjalnym pomysáodawcom i twórcom wiele us áug dodatkowych, które z zaáoĪenia mają umoĪliwiü im podjĊcie decyzji co do sposobu rozporz ądzania posiadanym prawem majątkowym (sprzedaĪ czy licencja). Do ĞwiadczeĔ tych naleĪą przede wszystkim:

10 J. G. Wissema, Technostarterzy, jak i dlaczego, PARP, Warszawa 2005, s. 64.

(6)

1) wyceny praw maj ątkowych,

2) rynkowe analizy wyników prac badawczych (ocena przydatno Ğci rozwiązaĔ z punktu widzenia rynkowego),

3) rekomendacje co do sposobu finansowania procesu komercjalizacji, 4) szkolenia (np. ochrona w áasnoĞci intelektualnej),

5) finansowanie procesu komercjalizacji,

6) pomoc w tworzeniu przedsi Ċbiorstw typu start-up.

Reasumuj ąc, jednostki tego rodzaju dąĪą do przejĊcia kontroli nad wynikami prac badawczych, sprowadzaj ąc rolĊ ich wynalazców do funkcji wspóápracowników lub konsultantów wykonuj ących swe funkcje w zamian za okreĞlone wynagrodzenie lub teĪ uznaj ą samoistnoĞü efektów prac naukowych i odstĊpują od wspóápracy z ich twórcami.

W przypadku komercjalizacji po Ğredniej reguáą jest, Īe jednostka naukowo- -badawcza partycypuje w tworzonym przedsi Ċbiorstwie zwykle przez okreĞlony poziom udzia áów w kapitale zakáadowym. W ten sposób zabezpiecza sobie moĪliwoĞü wp áywu na decyzje dotyczące komercjalizowanych wyników prac badawczych.

Wyodr Ċbniü moĪna kilka sposobów transferu wyników prac rozwojowych z jed- nostki badawczej do tworzonego przedsi Ċbiorstwa:

1) sprzeda Ī wyników prac rozwojowych,

2) op áacenie czĊĞci kapitaáu zakáadowego przedsiĊbiorstwa aportem, który stanowi ą wyniki prac rozwojowych,

3) op áacenie czĊĞci kapitaáu zakáadowego przedsiĊbiorstwa aportem, którym jest licencja ustanowiona na podstawie wyników prac rozwojowych.

Modelowe rozwi ązania w obszarze poĞredniej komercjalizacji prac badawczych zilustrowano na rys. 3.

Jednostka badawcza

Przedsi Ċbiorstwo

Inwestor

Kapitaá

Kapitaá

Wyniki B +R [sprzedaĪ/

licencja]

ĝrodki pieniĊzne

Jednostka badawcza

Przedsi Ċbiorstwo

Inwestor

Kapitaá [opáacony aportem wyników prac badawczych lub licencjami na

wynikach prac badawczych ]

Kapitaá

Zakres kontroli wyników prac badawczych

Rys. 3. PoĞrednie modele komercjalizacji wyników B+R ħródáo: Opracowanie wáasne.

(7)

Analizuj ąc przedstawione wczeĞniej koncepcje komercjalizacji, zauwaĪyü nale- Īy, Īe komercjalizacja bezpoĞrednia bliĪsza jest idei przedsiĊbiorstw typu spin-off (przedsi Ċbiorstw odpryskowych), gdy poĞrednia nieomal idealnie wpisuje siĊ w model inicjatyw o charakterze spin-out.

Nadmieni ü naleĪy ponadto, Īe w praktyce poĞrednie modele komercjalizacji, w któ- rych jednostka badawcza sprawuje kapita áowy nadzór nad spóáką komercjalizującą, z punktu widzenia jednostki badawczej przybiera ü mogą dwojaki charakter. Kryte- rium wyró Īniającym jest tu sposób sprawowania funkcji kontrolnych przez jednostkĊ badawcz ą nad przedsiĊbiorstwem: moĪe mieü charakter bezpoĞredni, gdy jednostka badawcza posiadaj ąca osobowoĞü prawną jest wáaĞcicielem czĊĞci przedsiĊbiorstwa, lub po Ğredni, gdy przez jednostkĊ badawczą powoáywany jest inny podmiot prawa ca ákowicie od niej zaleĪny (np. Centrum Transferu Technologii, Centrum Innowacji itp.) prowadz ący dziaáalnoĞü w formie spóáki kapitaáowej lub jednostki organiza- cyjnej jednostki badawczej, który nast Ċpnie obejmuje udziaáy w przedsiĊbiorstwie komercjalizuj ącym wyniki badaĔ naukowych. OczywiĞcie w drugim z wymienio- nych rozwi ązaĔ musi nastąpiü uprzednie przeniesienie wyników badaĔ naukowych z jednostki badawczej do podmiotu zale Īnego (por. rys. 4).

Jednostka badawcza

Przedsi Ċbiorstwo

Inwestor

Kapitaá i/lub wyniki prac badawczych

Kapitaá

Podmiot zaleĪny od JB [ np. CTT]

Jednostka badawcza

Przedsi Ċbiorstwo

Inwestor

Wyniki prac badawczych

Kapitaá Kapitaá i/lub wyniki prac badawczych

Rys. 4. Modele kontroli jednostki badawczej nad spóáką komercjalizującą wyniki prac badawczych ħródáo: Opracowanie wáasne.

W realiach gospodarczych przedstawione powy Īej rozwiązania modelowe stano-

wi ü mogą co najwyĪej punkt wyjĞcia w procesie ksztaátowania formy organizacyjnej

po Ğredniego modelu komercjalizacji wyników prac badawczych. Szczególnie istotną

(8)

rol Ċ odgrywa forma prawna przedsiĊbiorstwa zajmującego siĊ implementacją tech- nologii „laboratoryjnej” do realnej sfery gospodarki. Wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy Īszego rekomendują powoáywanie spóáek kapitaáowych (spóáka z ograniczon ą odpowiedzialnoĞcią oraz spóáka akcyjna), jako form prawnych ade- kwatnych i formalnoprawnie dostosowanych do potrzeb sprawnej organizacji procesu komercjalizacji oraz zarz ądzania wáasnoĞcią praw majątkowych. W przypadku PaĔ- stwowych Jednostek Badawczych (instytuty badawcze, uczelnie, instytuty naukowe PAN) mog ą z mocy przepisów prawa tworzyü wyáącznie spóáki kapitaáowe, obejmując w nich udzia áy lub akcje oraz mogą oczywiĞcie czerpaü z tego tytuáu zyski

11

.

2. Problemy uczestników procesu komercjalizacji

Do Ğwiadczenia krajowe i miĊdzynarodowe pozwoliáy na identyfikacjĊ wielu barier rozwoju przedsi Ċbiorstw spin-out. NaleĪą do nich przede wszystkim

12

:

1) bariery prawne i organizacyjne,

2) bariery mentalno-kulturowe i psychologiczno-spo áeczne, 3) bariery finansowe,

4) bariery kompetencyjne, 5) bariery strukturalne, 6) bariery informacyjne.

Do Ğwiadczenia autora jako uczestnika wielu procesów tworzenia przedsiĊbiorstw typu spin-out pozwalaj ą sformuáowaü osąd wskazujący, Īe najtrudniejszymi do poko- nania przeszkodami s ą bariery prawne i organizacyjne. Ich pragmatyczny charakter ujawnia si Ċ od razu w pierwszej fazie kreowania nowego podmiotu gospodarczego i jest wyrazem trójstronnego konfliktu interesów:

1) kapita áodawcy, 2) jednostki badawczej, 3) badaczy.

Oczekiwania kapita áodawcy bez wzglĊdu na to, czy jest nim osoba prywatna, czy instytucja, ograniczaj ą siĊ przewaĪnie do niezbyt obszernego katalogu uwarunkowaĔ finansowych i korporacyjnych, jak:

1. Wp áyw na procesy zarządcze i kontrolne spóáki, zwáaszcza minimalizacja obaw przed inercj ą procesów decyzyjnych po stronie jednostki badawczej.

2. Wzgl Ċdna swoboda dysponowania wniesionym kapitaáem w obszarze ustalo- nych celów inwestycyjnych.

11 Art. 17, ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618).

12 M. Tokarski, Bariery rozwoju przedsiĊbiorczoĞci akademickiej w Polsce, [w:] Strategie zarządzania mikro- i maáymi przedsiĊbiorstwami. Mikrofirma 2010, red. Bielawska, A. Szopa, Zeszyty Naukowe nr 585, Ekonomiczne Problemy Usáug nr 50, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego, Szczecin 2010, s. 380–382.

(9)

3. Oczekiwana stopa zwrotu w za áoĪonym horyzoncie czasowym.

4. Ochrona warto Ğci wytworzonej w przedsiĊbiorstwie.

5. Klarowna ĞcieĪka deinwestycji.

Kapita áodawca zwykle nie uzurpuje sobie wpáywu na sam merytoryczny przebieg procesu komercjalizacji, o ile firma b Ċdzie wáaĞciwie realizowaáa cele kapitaáowe i rozwija áa siĊ zgodnie z przyjĊtą strategią.

Jednostka badawcza z kolei w procesie komercjalizacji po Ğredniej swoje wymaga- nia koncentruje wokó á „zabezpieczenia wyników prac badawczych”. DąĪy wiĊc albo do zagwarantowania sobie odpowiednio wysokiego udzia áu w kapitale zakáadowym spó áki spin-out, albo teĪ przy mniejszoĞciowym zaangaĪowaniu kapitaáowym ocze- kuje przyj Ċcia przez strony zapisów umownych (statutowych) dających jej szczególne uprawnienia maj ątkowe, korporacyjne lub osobiste. Przykáadowo w jednej z tworzonych spó áek jednostka badawcza jako bezwzglĊdny warunek korporacyjny przystąpienia do spó áki, w której jej udziaá w kapitale zakáadowym ustalony zostaá na poziomie 24%, za Īądaáa, by „udzielanie zgody na dokonanie kaĪdej czynnoĞci prawnej rozpo- rz ądzającej lub zobowiązującej dotyczącej wnoszonego patentu wymagaáo kwalifi- kowanej wi ĊkszoĞü 4/5 gáosów na Zgromadzeniu Wspólników”. Nadmieniü naleĪy, Īe analogiczny poziom obwarowania decyzyjnego dotyczyá w tej spóáce równieĪ jej po áączenia, podziaáu lub przeksztaácenia, zbycia i wydzierĪawienia przedsiĊbiorstwa lub jego zorganizowanej cz ĊĞci oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego oraz oczywi Ğcie likwidacji. W praktyce zapisy tego rodzaju w poáącze- niu z innymi postanowieniami umownymi oznaczaj ą wiĊc, Īe bez zgody jednostki badawczej spó áka spin-out nie bĊdzie mogáa w Īaden sposób naruszyü charakteru prawnego komercjalizowanych wyników bada Ĕ.

Równie cz Ċsto jednostki badawcze, decydując siĊ na mniejszoĞciowe udziaáy w spó ákach, „zabezpieczają” wyniki prac rozwojowych przez uprzywilejowanie udzia áów lub akcji co do gáosu, przez co ostatecznie uzyskują efekt zbliĪony do przedstawionego powy Īej. Jednostki badawcze korzystają równieĪ z uprawnieĔ osobistych, jak wp áyw na obsadĊ zarządów i rad nadzorczych, rzadziej związanych z uzyskiwaniem okre Ğlonych ĞwiadczeĔ do spin-out.

àatwo zauwaĪyü, Īe wymagania stawiane przez jednostkĊ badawczą obejmujące wiele uprzywilejowa Ĕ wywierają istotny wpáyw na przebieg trójstronnych negocjacji inicjuj ących spóákĊ komercjalizującą i wymagają niezwykle precyzyjnego formuáo- wania poszczególnych zapisów, które zostan ą uznane przez strony za „rozwiązanie salomonowe”.

W Ğród potocznych opinii Ğrodowiska naukowego panuje przekonanie, Īe rola badaczy w procesie komercjalizacji wyników prac naukowych jest marginalizowana.

Wynika to przede wszystkim z faktu, Īe – jak do tej pory – nie zostaáy wypracowane okre Ğlone rozwiązania systemowe definiujące nie tylko formalnoprawny ksztaát procesu komercjalizacji, ale równie Ī wyznaczające miejsce i potencjalne korzyĞci twórców.

Problemy tego rodzaju zauwa Īone zostaáy chociaĪby przez GraĪynĊ Ginalską, kie-

rownika Katedry i Zak áadu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego

(10)

w Lublinie, która podj Ċáa dziaáania zmierzające do komercjalizacji opracowanego przez jej zespó á wynalazku. W wypowiedzi prasowej GraĪyna Ginalska wskazaáa

13

:

1. Brak systemowych rozwi ązaĔ wspierających komercjalizacjĊ ze strony Mini- sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wy Īszego.

2. Problemy zwi ązane z przypisaniem prawa wáasnoĞciowego wynalazcy do patentu.

3. Kapita á niezbĊdny do przeprowadzenia procesu komercjalizacji.

Rola badaczy w procesie komercjalizacji jest o tyle istotna, Īe są to osoby po- siadaj ące unikatową wiedzĊ i doĞwiadczenie, a takĪe swoistą „intuicjĊ” twórczą, bez których cz Ċsto proces ten nie jest moĪliwy do przeprowadzenia. Bez adekwatnego udzia áu badaczy istnieje wiĊc ryzyko, Īe innowacyjne rozwiązanie, mogące stanowiü w Ğwiecie gospodarczym element przewagi konkurencyjnej, zakoĔczy swój byt na etapie bada Ĕ laboratoryjnych.

ZakoĔczenie

Skuteczna komercjalizacja wyników bada Ĕ naukowych stanowi czynnik wy- wieraj ący wpáyw na konkurencyjnoĞü gospodarki. Jak pokazują jednak praktyczne do Ğwiadczenia, jest to proces skomplikowany, wielowątkowy i wymagający szcze- gólnych predyspozycji od wszystkich jej uczestników. Dlatego te Ī poĪądane są okre- Ğlone zbiory dobrych praktyk oraz kompleksowych rozwiązaĔ systemowych, które u áatwią zarówno „urynkawianie” cennych efektów intelektualnych, jak i adekwatnie zabezpiecz ą interesy uczestników. Wprowadzane przez czĊĞü jednostek badawczych wewn Ċtrzne zasady regulujące prawa, korzyĞci i obowiązki twórców oraz jednostek badawczych stanowi ą pozytywny sygnaá dla caáego Ğrodowiska naukowo-badawczego.

Dodatkowo próba usystematyzowania zagadnie Ĕ związanych z problematyką komer- cjalizacji B+R, podj Ċta przez wáadze centralne, takĪe stanowi element zachĊty dla badaczy. Jednak wypracowanie kompleksowego i jednolitego systemu wi ąĪącego Ğrodowiska twórcze z biznesem wymaga koordynacji wszystkich zainteresowanych oraz dalszych prac badawczych i koncepcyjnych.

Applicable models of operation for spin-out and spin-off projects

The article discusses some model solutions for commercialization of scientific research results.

In details it presents core issues of creating and operating spin-off and spin-out projects. Practical ex- pectations of all stakeholders signaled during commercialization processes are presented as well as the proposal for some system solutions making the process of commercialization in Poland more effective.

13 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,97906,9539233,Sztuczna_kosc_z_Lublina__Problemy__cia- gle_ problemy .html#ixzz1LS8YHHno z dnia 12.05.2011 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

We w szystkich scenariuszach rozw oju sytuacji zakładano istnienie W ojska Pol­ skiego. Z kolei po ich likwidacji naczelne władze wojskowe podjęły czynności, których

I rzeczywiście, rodzi się samoistnie pytanie: Czy takie podkreślenie ry- tualnego oczyszczenia, nawet jeśli wychodzi ono poza szablon prawa Mojżeszowego i staje się głównym

W ostatniej części tekstu chcę zanalizować sformułowanie ostatecznego celu człowieka, zgodne z filozofią Rand, brzmiące następująco: (5) celem ostatecznym człowieka jest jego

Ohne grund- sätzliches Szenario des Boxkampfes (z. der Kampf besteht aus 12 Runden, zwischen denen Pausen angelegt werden; der Kampf ist aggressiv; in den Pausen erholen sich

przez nsa skarg, spowodowana przez niedołożenie należytej staranności przez prawnika, implikuje powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej prawnika. aktualne pozostaje pytanie co

Nagardźuny na temat przedmiotów sens metafizyczny, ignorując pojęcie (przeciwstawianego rzeczywistości) przedmiotu wytwarzanego przez akt świadomości; (2) taką

Stwierdzić należy przede wszystkim, że fakt podejmowania przez chłopów pracy poza ich rodzinnymi gospodarstwami, czasowego lub trwałego migrowania do miast – w

W takim stadzie, chociaż na mniejszej populacji i w ograniczonym zakresie, prowadzi się nadal pracę hodowlaną... 184/

opisane przez Platona praktyki eugeniczne przywodzą wprawdzie na myśl systemy totalitarne, ale, jak zauważa Goldstein, odzwierciedlają typowy dla tych czasów niski status

W zakresie spraw nie uregulowanych w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy uzyskała prawo wydawania przepisów porządkowych, jeżeli

W y­ daje się, iż organizatorzy spotkania pozostawili referentom dużą swobodę w ustale­ niu zakresu tematycznego ich wystąpień, trudno też doszukać się w

Nie miał on charakteru „równobocznego”, ponieważ Rabat wyraźnie ciążył w kierunku państw zachodnich, jednak współpraca z ZSRR miała częściowo zrównoważać

f) indywidualne przygotowanie czytanki przez uczniów w domu. Do II etapu zalicza się również wstępne omówienie treści czytanki po pierwszym przeczytaniu. Są to swobodne wypowiedzi

Podsumowując, należy podkreślić, że specyfika produktu destynacji spra- wia, iż istnieją silne korzyści związane ze współpracą jego interesariuszy. Współpraca ta

Filtrowanie dyslokacji w procesie ELO LPE - GaAs/Si EPD > 10 -8 cm -2 8 -2 device GaAs ELO MBE GaAs buffer (001) Si substrate seed LPE - GaSb/GaAs GaAs substrate GaSb ELO

Niemniej jednak ostatnie lata przynoszą wiele cieka- wych doniesień, które być może w  przyszłości staną się przesłanką do  zmiany standardów dla chorych onkolo-

Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w. Lądzie nad Wartą w roku

Mając na uwadze w szczególności korzyści wymieniane przez właścicieli mikroprzedsiębiorstw spin off, które były związane z kreowaniem norm i warto- ści proinnowacyjnych

Examined spin-off companies internationalize their research and development function through international technical alliances, international technology transfer, international

Z punktu widzenia kryzysu uchodźczego realizacja wszystkich obejmuje trzy płaszczyzny, które się wzajemnie uzupełniają i przenikają: przezwy- ciężanie przyczyn uchodźstwa,

Podsumowując, nakreślone dotychczas rozważania odnoszące się do tematy- ki akademickich spin offów oraz uwarunkowań wykorzystania wiedzy prowadzą do sformułowania

Wykorzystanie wiedzy naukowej oraz wiedzy biznesowej w odniesieniu do konfiguracji zasobów powstającego akademickiego spin offu

Obecnie sakralizacja pisarza, która wiąże się z pew ną szczególną koncepcją odgrywanej przezeń roli, stylu jego życia, ze sposobem lek tu ry jego dzieł i relacji