II Wojewódzki Konkurs z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

14  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Etap III – Wojewódzki Strona 1 z 14

II WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ETAP III − Wojewódzki 26 marca 2021 r.

Godz. 10:00

Kod pracy ucznia Suma punktów

Czas pracy: 60 minut Liczba punktów możliwych do uzyskania: 36 punktów

Instrukcja dla ucznia

1. W wyznaczonym miejscu arkusza z zadaniami konkursowymi wpisz swój kod.

2. Arkusz zawiera 23 zadania na 14 stronach (łącznie z brudnopisem).

3. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Zespołowi Nadzorującemu.

4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

5. Właściwe odpowiedzi do zadań zaznaczaj długopisem lub piórem z czarnym lub niebieskim tuszem/atramentem.

6. Nie używaj korektora.

7. W każdym zadaniu zamkniętym 1–15 właściwa jest tylko jedna odpowiedź.

8. Wybierz właściwe odpowiedzi oraz odpowiadające im litery i zaznacz w kółku, np.:

9. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie przekreśl krzyżykiem, np.: i zaznacz kółkiem inną wybraną odpowiedź, np.:

10. Zadania 16–23 są zadaniami zamkniętymi typu prawda–fałsz, w których należy ocenić prawdziwość stwierdzeń i odpowiedź zaznaczyć w kółku, np.

11. Przy rozwiązywaniu zadań możesz korzystać z własnego kalkulatora prostego i brudnopisu.

12. Pokratkowane miejsce na rozwiązanie zadania jest brudnopisem, który nie podlega sprawdzeniu.

Powodzenia!

A B.

B.

P

(2)

Etap III – Wojewódzki Strona 2 z 14

Zadanie 1. (0−1)

Czy koń poruszający się z prędkością 2 𝐦𝐬 dogoni sprintera biegnącego z prędkością 40 𝐤𝐦

𝐡 ?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tak, ponieważ koń osiąga prędkość 72 𝐤𝐦𝐡. B. Tak, ponieważ koń osiąga prędkość 54 𝐤𝐦

𝐡 .

C. Nie, ponieważ mają taką samą prędkość i będą utrzymywać stały dystans.

D. Nie, ponieważ sprinter osiąga prędkość około 11 𝐦𝐬.

Zadanie 2. (0−1)

Rysunek przedstawia konstrukcje obrazów w zwierciadle wklęsłym.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Obraz o powiększeniu 1,5 otrzymano A. tylko na rysunku A.

B. tylko na rysunku B.

C. na rysunku A i na rysunku B.

D. na żadnym z rysunków.

(3)

Etap III – Wojewódzki Strona 3 z 14

Na schemacie obok symboli podano wartości wskazane przez mierniki. Ile wynosi natężenie prądu płynącego przez opornik R?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 0,6 A B. 3 A C. 6 A D. 10 A

Zadanie 4. (0−1)

Niektórzy eksperci zalecają, aby kobieta o masie 60 kg prowadząca wyłącznie siedzący tryb życia pobierała z pożywieniem nie więcej niż 1900 kilokalorii dziennie. Ile energii zużywa ta kobieta dziennie w przeliczeniu na kilogram masy ciała? Przyjmij, że jedna kilokaloria to 4200 J.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A.

13,26

𝒌𝑱

𝒌𝒈 B.

27

𝒌𝑱

𝒌𝒈 C.

133

𝒌𝑱

𝒌𝒈 D.

478,8

𝒌𝑱

𝒌𝒈

(4)

Etap III – Wojewódzki Strona 4 z 14

Zadanie 5. (0−1)

Max postanowił obliczyć, ile może zaoszczędzić pieniędzy w ciągu roku (365 dni), gdy wymieni jedną tradycyjną (żarnikową) żarówkę o mocy 75 W na jedną nowszą lampę typu LED o mocy 12 W. Wybrał taką, aby oświetlenie było zbliżone do tego, które zapewnia tradycyjna żarówka.

Jaką kwotę Max może zaoszczędzić, jeżeli żarówka świeci 5 godzin w ciągu doby? Do obliczeń przyjmij cenę 1 kWh energii elektrycznej równą 55 gr.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. około 12 zł B. około 63 zł C. około 12 zł D. około 173 zł

Zadanie 6. (0−1)

Na wózek o masie 2 kg działa siła o wartości 5 N. Jaką dodatkową siłą należy zadziałać na wózek, aby poruszał się z przyspieszeniem 0,5 𝒎𝒔𝟐 ?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. siłą o wartości 1 N zwróconą w tą samą stronę, co siła już działająca B. siłą o wartości 1 N zwróconą w przeciwną stronę, co siła już działająca C. siłą o wartości 4 N zwróconą w tą samą stronę, co siła już działająca D. siłą o wartości 4 N zwróconą w przeciwną stronę, co siła już działająca

(5)

Etap III – Wojewódzki Strona 5 z 14

Jaki warunek musi być spełniony, aby nastąpił przepływ ciepła między dwoma ciałami?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. ciała muszą różnić się masą

B. ciała muszą różnić się stanem skupienia C. ciała muszą różnić się gęstością

D. ciała muszą różnić się temperaturą

Zadanie 8. (0−1)

Pod wpływem działania pewnej siły ciało o masie 2 kg przebyło od rozpoczęcia ruchu drogę 100 m. Jaka była wartość tej siły, jeżeli działała ona przez 10 s?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 2 N B. 4 N C. 20 N D. 40 N

Zadanie 9. (0−1)

Przed zwierciadłem wklęsłym o ogniskowej 10 cm umieszczono przedmiot. Powstał obraz o powiększeniu równym 1. Ile wynosi odległość przedmiotu od zwierciadła?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 1 cm B. 5 cm C. 10 cm D. 20 cm

(6)

Etap III – Wojewódzki Strona 6 z 14

Zadanie 10. (0−1)

Do kaloryferów centralnego ogrzewania wpływa w ciągu godziny 120 l wody o temperaturze 90OC, a wypływa woda o temperaturze 65 OC. Jaką ilość energii pobiera powietrze od tych kaloryferów w ciągu doby. Ciepło właściwe wody przyjmij 4200 𝑱

𝒌𝒈·𝑲

,

gęstość wody 1000 𝒌𝒈

𝒎𝟑

.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 12,6 kJ B. 12,6MJ C. 302,4 kJ D. 302,4 MJ

Zadanie 11. (0−1)

Natalia szarpnęła strunę gitary. Po chwili tę samą strunę szarpnęła drugi raz, tylko mocniej (odchylenie struny było większe).

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dźwięk emitowany przez strunę po drugim jej szarpnięciu, w porównaniu do dźwięku emitowanego za pierwszym razem

A. rozchodził się z większą prędkością.

B. miał większy okres drgań.

C. miał większe natężenie.

D. miał większą częstotliwość.

(7)

Etap III – Wojewódzki Strona 7 z 14

Rysunek przedstawia oświetloną strzałkę AB, którą ustawiono przed soczewką skupiającą.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Otrzymany obraz będzie

A. pozorny, prosty, powiększony.

B. rzeczywisty, odwrócony, pomniejszony.

C. rzeczywisty, odwrócony, powiększony.

D. pozorny, prosty, pomniejszony.

Zadanie 13. (0−1)

Trzy jednakowe oporniki R połączono w układy, jak na rysunkach.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Całkowity opór elektryczny będzie

A. największy w układzie II, a najmniejszy w układzie III.

B. największy w układzie II, a najmniejszy w układzie I.

C. największy w układzie III, a najmniejszy w układzie II.

D. największy w układzie III, a najmniejszy w układzie I.

(8)

Etap III – Wojewódzki Strona 8 z 14

Zadanie 14. (0−1)

Na rysunku przedstawiono zwojnicę. Równolegle do płaszczyzny jej zwojów zawieszono na cienkiej nici lekki, aluminiowy pierścień. Jak zachowa się pierścień podczas zamykania i otwierania obwodu elektrycznego?

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Pierścień będzie przyciągany podczas zamykania, a odpychany podczas otwierania obwodu elektrycznego.

B. Pierścień będzie odpychany podczas zamykania, a przyciągany podczas otwierania obwodu elektrycznego.

C. Pierścień będzie przyciągany zarówno podczas zamykania jak i otwierania obwodu.

D. Pierścień nie będzie reagował.

Zadanie 15. (0−1)

Żarówkę o mocy 40 W podłączono początkowo do napięcia 240 V, a następnie zmieniono w obwodzie napięcie na 120 V.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Po podłączeniu do napięcia 120 V moc żarówki A. nie zmieni się.

B. 2 razy wzrośnie.

C. 2 razy zmaleje.

D. 4 razy zmaleje.

E. 4 razy wzrośnie.

(9)

Etap III – Wojewódzki Strona 9 z 14

Jednym ze sposobów łączenia ze sobą dwóch elementów maszyn jest termiczne nasuwanie pierścienia na walec. W takim przypadku walec ma nieco większą średnicę D niż wewnętrzna średnica d pierścienia. Walec i pierścień wykonane są z tego samego metalu.

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F – jeśli jest fałszywe.

Aby można było nasunąć pierścień na walec, należy walec ochłodzić. P F Po wyrównaniu temperatury obu elementów pierścień nie przesuwa się po

walcu dzięki działaniu siły tarcia. P F

Zadanie 17. (0−3)

Przedstawione na rysunku wahadła odchylono od pionu o jednakowy kąt i puszczono swobodnie.

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F – jeśli jest fałszywe.

Największy okres drgań ma wahadło III, a z największą częstotliwością drga

wahadło IV. P F

Największy okres drgań ma wahadło IV, a z największą częstotliwością drga

wahadło III. P F

Wszystkie wahadła mają jednakowy okres drgań. P F

(10)

Etap III – Wojewódzki Strona 10 z 14

Zadanie 18. (0−2)

Wykres przedstawia zależność wychylenia wahadła matematycznego od czasu jego drgania.

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F – jeśli jest fałszywe.

Energia kinetyczna wahadła ma wartość równą zero w chwilach:

t = 5 s, t = 15 s, t = 25 s P F

Energia potencjalna wahadła ma wartość minimalną w chwilach:

t = 10 s, t = 30 s P F

Zadanie 19. (0−3)

Dla wychyleń o mały kąt okres drgań wahadła matematycznego jest dany wzorem:

𝑻 = 𝟐 𝝅 √

𝒈𝒍

.

Przeanalizuj ten wzór, a następnie oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F – jeśli jest fałszywe.

Okres drgań nie zależy od amplitudy drgań wahadła. P F Okres drgań zwiększa się wraz ze wzrostem długości wahadła. P F

Okres drgań zależy od masy wahadła. P F

(11)

Etap III – Wojewódzki Strona 11 z 14

Kulkę zawieszono na sprężynie i wprawiono w ruch drgający. Odległość pomiędzy położeniem najwyższym a najniższym kulki wynosi 4 cm. Kulka pokonuje drogę między tymi położeniami w czasie 0,5 s.

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F – jeśli jest fałszywe.

Amplituda drgań kulki wynosi 4 cm. P F

Okres drgań kulki wynosi 1 s. P F

Zadanie 21. (0−4)

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F – jeśli jest fałszywe.

W płaskim lustrze łazienkowym zawsze uzyskujemy obraz rzeczywisty. P F Równoległa do osi optycznej wiązka promieni świetlnych po odbiciu od

zwierciadła kulistego wklęsłego przecina się w jego ognisku. P F Jeżeli odległość przedmiotu od zwierciadła wklęsłego jest mniejsza niż

ogniskowa tego zwierciadła, to powstaje obraz pozorny. P F Przyjmuje się, że ogniskowa zwierciadła sferycznego jest równa połowie

długości promienia jego krzywizny. P F

Zadanie 22. (0−3)

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F – jeśli jest fałszywe.

Falą elektromagnetyczną jest promieniowanie podczerwone. P F Falą elektromagnetyczną jest światło widzialne. P F Falą elektromagnetyczną jest dźwięk wydobywający się z głośnika. P F

(12)

Etap III – Wojewódzki Strona 12 z 14

Zadanie 23. (0−2)

Do dużego pojemnika zawierającego 2 litry zimnej wody wstawiono szklankę z gorącą herbatą. Temperatura herbaty była wyższa o 64°C od temperatury wody.

Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F – jeśli jest fałszywe.

Ciepło przepływa od szklanki z herbatą do pojemnika z wodą. P F W chwili wyrównania się temperatur wody w obu naczyniach ich temperatura

będzie równa 32°C. P F

(13)

Etap III – Wojewódzki Strona 13 z 14

(14)

Etap III – Wojewódzki Strona 14 z 14

Brudnopis (nie podlega sprawdzeniu).

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :