KARTKÓWKI I ODPOWIEDŹ AKTYWNOŚĆ OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ

Download (0)

Full text

(1)

Z A S A D Y Z A L I C Z E N I A Ć W I C Z E Ń

P O S T Ę P O W A N I E A D M I N I S T R A C Y J N E

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

o Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalna jest jedna nieobecność) – jeżeli na zajęciach, na których student był nieobecny (dopuszczalny jeden raz) odbyła się kartkówka, nie musi jej zaliczać,

o Brak obecności (ponad jedną dopuszczalną) skutkuje obowiązkiem jej zaliczenia w ciągu dwóch tygodni w godzinach konsultacji podanych na stronie pracowniczej,

o Niezaliczenie lub brak terminowego zaliczenia nieobecności skutkuje obniżeniem o pół stopnia oceny końcowej za każdą nieobecność.

AKTYWNOŚĆ

o Aktywność będzie oceniana na + lub –,

o Pięć (+) będzie skutkować podniesienie oceny o pół stopnia. Maksymalnie można podnieść ocenę o pół stopnia w ciągu cyklu zajęć,

o Otrzymanie (–) będzie skutkowało obowiązkiem stawienia się w ciągu dwóch tygodni na konsultacjach w celu jego zaliczenia. Niezaliczenie lub brak terminowego zaliczenia będzie skutkował obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia

KARTKÓWKI I ODPOWIEDŹ

o Każde zajęcia będą rozpoczynały się od kartkówki lub odpowiedzi ustnej wybranych przez prowadzącego studentów, będą one obejmować materiał przerobiony na poprzednich zajęć oraz zadany na następne zajęcia.

(2)

brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej z ćwiczeń (będzie liczona, jako średnia, łącznie z oceną z kolokwium),

o Kartkówki będą oceniane na: zaliczona lub niezaliczona. Kartkówkę niezaliczoną będzie trzeba zaliczyć w ciągu dwóch tygodni na konsultacjach. Niezaliczenie lub brak terminowego zaliczenia kartkówki będzie obniżać ocenę końcową o pół stopnia.

KOLOKWIUM

o Sześć pytań. Pytania będą obejmowały zagadnienia zamieszczone na stronie pracowniczej. Kwestie nieporuszone na zajęciach student obowiązany jest przerobić we własnym zakresie.

o Odbędzie się jedno kolokwium podczas semestru. o Kolokwium będzie trwało 60 minut.

o Niezaliczone kolokwium należy poprawić najpóźniej na ostatnich zajęciach. o Każde pytanie będzie oceniane osobno. Za każde pytanie będzie można

otrzymać pięć punktów. Łącznie 30 punktów.

Wynik kolokwium będzie ustalany w oparciu o następujące reguły:  30 – 29 bardzo dobry  28 – 26 dobry plus  25 – 19 dobry  18 – 17 dostateczny plus  16 – 15 dostateczny  14 – 0 niedostateczny

o Kolokwium można poprawiać tylko raz. Oceny pozytywne nie podlegają poprawie. Ocena z poprawy kolokwium jeżeli będzie negatywna stanowi ocenę końcową z ćwiczeń.

(3)

OCENA KOŃCOWA

Średnia z:

o ocen z odpowiedzi, o ocen z kolokwium,

o pod uwagę będzie brana aktywność oraz kartkówki.

Zagadnienie nieporuszone na zajęciach, student obowiązany jest przerobić we własnym zakresie.

Zaliczenie należy uzyskać najpóźniej do końca semestru.

Wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń – po wcześniejszym umówieniu się z prowadzącym. Warunkiem dopuszczenia do wcześniejszego zdawania ćwiczeń jest zaliczenie wszystkich nieobecności, kartkówek i odpowiedzi. Forma ustna (6 pytań).

Indywidualny tok studiów, tryb eksternistyczny – powiadomienie prowadzącego nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania decyzji dziekana.

Figure

Updating...

References

Related subjects :