Zieleniec, pow. Międzyrzecz

Pełen tekst

(1)

Andrzej Marcinkian

Zieleniec, pow. Międzyrzecz

Informator Archeologiczny : badania 6, 87-88

(2)

"87 " ZBROJEWSKO, po w. Kłobuck Stanowisko 3 Konserwator Zabytków Archeologicznych w Katowicach

Badania prowadzili : doc. d r Marek Gedl i m gr Renata K iszą. Finansował WKZ w Katowicach.Kontynuacja badań zapocząt­ kowanych w 1961 roku. Cm entarzysko kultu­ ry łużyckiej z m - V okresów epoki brązu.

P ra ce wykopaliskowe prowadzono głównie we wschodniej części stanowiska» w obrębie n a jsta rsz ej partii cmentarzyska» datowanej w zasadzie na m okres epoki brązu.W niewielkim tylko stopniu przebadano fragm ent zacho<kiiej części cm entarzyska, użytkowanej w V okresie epoki b rąz u . Łącznie odkryto 37 obiek­ tów / n r 388-425/. W znacznej w iększości były to groby pochodzące z wczesnej fazy kultury łużyckiej» datowane w przybliżeniu na m okres epoki brązu . Były w śród nich pochówki ciałopalne popielnicowe 1 bezpopielnicowe-jamowe o raz obiek­ ty» w których nie natrafiono na ślacfy przepalonych k o śc i. Ze względu na płytkie zaleganie grobów 1 znaczny stopień ich zniszczenia nie wiadomo» czy były to po­ chówki szkieletowe» w których szczątki szkieletu uległy całkowitemu rozkładowi» czy też obiekty innego rodzaju / groby symboliczne ? /»

W śród naczyń znajdowanych w grobach wy s tępowały zarówno form y typowe dla śląskiej odmiany wczesnej kultury łużyckiej /c eram ik a gruzowa/ ja k 1 dla grupy konstantynowskiej. Na zachodnich peryferiach cm entarzyska zbadano cztery groby/ trz y szkieletowe i jeden ciałopalny jamowy/ pochodzące z V okresu epold b rązu . Groby te o jam ach obstawionych kamieniami 1 nakrytych brukam i kam ien­ nymi są charakg ery styczne dla fazy klasycznej podgrupy częstochowsko-gliwickiej grupy górno śląsko-m ałopolskiej kultury łużyckiej.

(3)

88

-Stanowisko położone je s t na szczycie rozległego, piaszczystego wzniesienia porośniętego wysokopiennym lasem sosnowym, około 1 km od osady Zieleniec - Zbąszynek. Na obszarze 2/3 a ra odkryto 33 groby popielnicowe. Mniej więcej poło­ wa grobów zaw ierała 2 lub 3 popielnice .Odznaczały się one wówczas większą ilo ścią / powyżej 10/ naczyń przystawnych. Kilka grobów, o budowie identycznej z pozostałym i, pozbawione było śladów kości. Przedm ioty metalowe odkrywano z reguły we w nętrzach popielnic, na kościach, rzadziej między nim i. M ateriał ceram iczny wykazuje cechy charakterystyczne dla grupy zachodnio wielkopolski ej /u rad z k iej/ ludności kultury łużyckiej .Zbadano fragm ent cm entarzyska datować można na najmłodszy okres epoki brązu.

P ra c e będą kontynuowane w następnych sezonach badawczych.

ŻERNIKI GÓRNE , pow, Busko-Zdrój K atedra Aroheologii Pradziejow ej 1 W czesnośredniowiecznej Uniwersytetu W arszawskiego

Badania prowadził d r Andrsej Kempisty. Finansował WKZ w K ielcach.C m entarzys­ ko kultury ceram iki sznurowej, m ierzano- wicJdej i trzdniecklej.S chyłek neolitu - 1 i n okres epoki brązu .

Badania wznowiono po 3-letniej przerw ie. Dotyczyły one części cm entarzyska położonej na południowy wschód od wcześniej przebadanego i zrekonstruowanego kopca kultury trzd niecklej.Z badano 16 dalszych grobów /n ry 117-132/, w tym

1 zbiorowy grób kultury trz d n ie c k le j, 3 groby kultury m ierz ano wieki ej i 12 niszowych grobów kultury ceram iki sznurow ej.

Na szczególną uwagę zasługuje grób trzciniecki należący do fazy żernickiej bardzo silnie uszkodzony w czasie wybierania ziem i na budowę kopca.Zbadano też duży fragm ent rowu po wybranej ziem i i zadokumentowano przebieg procesów stokowych, które doprowadziły do zapełnienia i wyrównania rowów przykopcowych. Do cenniejszych odkryć należą też 2 inne układy stratygraficzne: grób kultury micrzonowickicj częściowo wkopany w w ejście do grobu niszowego kultury ce ram i­ ki sznurowej i silnie uszkodzony pochówek fazy żernickiej nad niszą grobu kultury ceram iki sznurow ej.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :