• Nie Znaleziono Wyników

ZaRZąDZanIe StRategICZne W bIblIoteCe

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZaRZąDZanIe StRategICZne W bIblIoteCe"

Copied!
22
0
0

Pełen tekst

(1)

Zdzisław Gębołyś

Rozdział 11

ZaRZąDZanIe StRategICZne W bIblIoteCe

11.1. Definicja i geneza zarządzania strategicznego

Naturalnym zadaniem kierownika (dyrektora) biblioteki jest rozwiązy- wanie rozmaitych problemów zarządczych w sposób efektywny i racjonalny, zgodnie z najlepszą wolą i wiedzą. Poszukiwanie najkorzystniejszych rozwią- zań może być skrócone, gdyby traktować zadania kierownicze jako składniki procesu zarządzania, w dodatku pozostające z sobą w logicznym (wyniko- wym) związku, czyli gdyby w zarządzaniu biblioteką wykorzystać koncepcję zarządzania strategicznego [7; 10].

Zarządzanie jest immanentną (nieodzowną) cechą każdej organizacji, a za- tem także biblioteki. Istota zarządzania zawiera się w czterech podstawowych działaniach: planowaniu, organizowaniu, kontrolowaniu i kierowaniu. Dzia- łania te skierowane są na zasoby biblioteki (rzeczowe, finansowe, ludzkie, in- formacyjne) i mają prowadzić do osiągnięcia postawionych celów w sposób efektywny i skuteczny.

Zarządzanie tradycyjne (konwencjonalne) skupia się na bieżącej działal- ności biblioteki. Jego celem jest zapewnienie płynnej kontynuacji codziennych działań. Zmiany konieczne, stara się wprowadzać na bieżąco. Podobnie ma się rzecz z dostarczaniem usług i/lub produktów, które winny być realizowane płynnie. Decyzje podejmowane są jednoosobowo lub według ustalonych pro- cedur. Struktury organizacyjne są sztywne. Kontrola działa na zasadzie od- chylenie-reakcja i skierowana jest na działalność taktyczną oraz operacyjną.

Procesy informacyjne usprawniane są w ramach tradycyjnych struktur, zaś głównym dążeniem jest zapewnienie bibliotece bieżącej stabilności.

Zarządzanie strategiczne, będące opozycją, modelem alternatywnym do zarządzania konwencjonalnego, różni się diametralnie w podejściu do podsta- wowych czynników determinujących działalność biblioteki takich jak czas, or- ganizacja, zadania, zasoby, styl zarządzania, informacje, wiedza i kontrola. Za- rządzanie strategiczne skupia się na długotrwałym rozwoju biblioteki. celem

(2)

jest tu poszukiwanie nowych dróg rozwoju poprzez doskonalenie i innowacje.

Do zmian w organizacji biblioteka podchodzi w sposób planowy. Stara się roz- wijać ofertę, wzbogacając ją o nowe produkty i usługi. Przyszłość dla bibliote- ki jest trudna do przewidzenia, jej „odgadywanie” zastępuje identyfikacja pro- blemowa w założonym horyzoncie czasu (nieliniowy model wzrostu). Wiedza jest podstawą poznawczego zarządzania, a procesy informacyjne usprawnia się poprzez zmianę struktur zarządzania. Kontrola służy weryfikacji założeń strategii, a podstawowym paradygmatem zarządzania jest skrócenie okresu między decyzją a działaniem [1, s. 29-34; 9, s. 5-16].

Zarządzanie strategiczne jest orientacją zarządzania, która wyłoniła się w latach sześćdziesiątych XX w. Jej ojcem duchowym był Igor H. Ansoff, pionier nurtu planistycznego w zarządzaniu strategicznym, zakładającego planistycz- ne i doraźne ujęcie strategii. W tę orientację wpisuje się też nurt ewolucyjny, zakładający współistnienie strategii doraźnej i zaplanowanej. W latach osiem- dziesiątych XX w. i później nastąpiła reorientacja paradygmatów zarządzania na wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania otoczenia. W pozycyjnym mo- delu strategii organizacje są dostosowywane do szans i zagrożeń otoczenia.

W modelu zasobowym przewiduje się budowę synergicznie zintegrowanego układu zasobów. Inne koncepcje zarządzania strategicznego to: kulturowa, środowiskowa, konfiguracyjna, projektowa i polityczna [16].

Nie ma jednej uniwersalnej definicji zarządzania strategicznego, co jest po- niekąd pochodną wielości i różnorodności nurtów. W definicjach akcentowa- ny jest zwykle element czasu, otoczenia, problemów, zasobów i realizowanych celów. Zarządzanie strategiczne pojmowane jest jako koncepcja teoretyczno- -praktyczna, a w jej obrębie pojawia się proces informacyjno-decyzyjny. Naj- krótsza definicja określa zarządzanie strategiczne jako ciągły proces pole- gający na opracowaniu, implementacji i kontroli strategii, w celu rozwoju i zwiększenia konkurencyjności biblioteki w długim okresie czasu (po- nad 3 lata) i unikaniu zagrożeń… i przetrwaniu. Przymiotnik strategiczny oznacza koncentrowanie się na kluczowych problemach działalności biblio- teki w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. W zarządzaniu strategicznym proces zarządzania stanowi zintegrowaną całość, łączącą wszystkie płaszczyzny zarządzania, tj. zarządza- nie techniczne (technologie, informacje, zasoby ludzkie i finansowe), zarzą- dzanie społeczne (polityka, status, władza, kadra, nagrody) oraz zarządzanie kulturowe (wartości, poglądy, założenia wpływające na zachowania pracow- ników biblioteki). Do podstawowych czynników określających zarządzanie strategiczne należą: otoczenie (dalsze, bliższe), biblioteka (zasoby), personel (umiejętności), kultura organizacyjna (wartości), misja i wizja [21].

(3)

Rysunek 1. Model zarządzania strategicznego w bibliotece Źródło: oprac. własne

Wybór zarządzania strategicznego, jako koncepcji zarządzania biblioteką wymaga podjęcia decyzji, na który, z wielu modeli, się decydujemy. Jak wia- domo koncepcje zarządzania strategicznego różnią się od siebie podejściem i kolejnością etapów. W tej obfitości i różnorodności można wyróżnić dwa podstawowe modele:

Model, w którym początkowym etapem jest analiza wewnętrzna orga- 1. nizacji (model Steinmanna).

Model, w którym pierwszym etapem jest identyfikacja problemu strate- 2. gicznego poprzez określenie wizji i misji (model Kotlera).

Pozostałe składniki: wybór strategii, implementacja i kontrola są tożsame dla obu modeli. W niniejszym tekście będzie wykorzystywany model Pearsa/

Kotlera (por. Rys. 1). Na wstępie zostanie omówiona wizja i misja, następnie analiza strategiczna biblioteki, podjęty zostanie problem sformułowania i wy- boru strategii, planowania strategicznego, a na końcu zostaną przedstawione zasady implementacji strategii oraz kontroli strategicznej [12, s. 33-82].

11.2. Misja i wizja biblioteki

Zanim zostanie przeprowadzona analiza strategiczna biblioteki, nale- ży określić jej wizję i misję oraz cele strategiczne. Mówiąc ogólnie chodzi o określenie kierunku, w jakim biblioteka będzie zmierzać. ten, swojego ro- dzaju, manifest biblioteki przybiera postać jednego lub kilku dokumentów stanowiących dyrektywy dla następnych kroków zarządzania strategicznego, tj. analizy strategicznej oraz implementacji strategii.

misja biblioteki to możliwie precyzyjne przedstawienie zamierzeń i aspi- racji biblioteki. Misja i wizja są pojęciami tożsamymi, gdy chodzi o treść (za- wartość). Różni je od siebie horyzont czasowy. Horyzont czasowy wizji to co

Analiza strategii Projektowanie strategii

Realizacja strategii

zasobów. Inne koncepcje zarządzania strategicznego to: kulturowa, środowiskowa, konfiguracyjna, projektowa i polityczna [16].

Nie ma jednej uniwersalnej definicji zarządzania strategicznego, co jest poniekąd pochodną wielości i różnorodności nurtów. W definicjach akcentowany jest zwykle element czasu, otoczenia, problemów, zasobów i realizowanych celów. Zarządzanie strategiczne pojmowane jest jako koncepcja teoretyczno-praktyczna, a w jej obrębie pojawia się proces informacyjno-decyzyjny. Najkrótsza definicja określa zarządzanie strategiczne jako ciągły proces polegający na opracowaniu, implementacji i kontroli strategii, w celu rozwoju i zwiększenia konkurencyjności biblioteki w długim okresie czasu (ponad 3 lata) i unikaniu zagrożeń … i przetrwaniu. Przymiotnik strategiczny oznacza koncentrowanie się na kluczowych problemach działalności biblioteki w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. W zarządzaniu strategicznym proces zarządzania stanowi zintegrowaną całość, łączącą wszystkie płaszczyzny zarządzania, tj. zarządzanie techniczne (technologie, informacje, zasoby ludzkie i finansowe), zarządzanie społeczne (polityka, status, władza, kadra, nagrody) oraz zarządzanie kulturowe (wartości, poglądy, założenia wpływające na zachowania pracowników biblioteki). Do podstawowych czynników określających zarządzanie strategiczne należą: otoczenie (dalsze, bliższe), biblioteka (zasoby), personel (umiejętności), kultura organizacyjna (wartości), misja i wizja [21].

Rysunek 1. Model zarządzania strategicznego w bibliotece

Źródło: opracowanie własne

Wybór zarządzania strategicznego jako koncepcji zarządzania biblioteką wymaga podjęcia decyzji, na który, z wielu modeli, się decydujemy. Jak wiadomo koncepcje zarządzania strategicznego różnią się od siebie podejściem i kolejnością etapów. W tej obfitości i różnorodności można wyróżnić dwa podstawowe modele:

1. Model, w którym etapem początkowym jest analiza wewnętrzna organizacji (model Steinmanna).

2. Model, w którym etapem pierwszym jest identyfikacja problemu strategicznego poprzez określenie wizji i misji (model Pearsa, Kotlera).

Pozostałe składniki: wybór strategii, implementacja i kontrola są tożsame dla obu modeli. W niniejszym tekście będzie wykorzystywany model Pearsa/Kotlera (por. rys. 1). Na wstępie zostanie omówiona wizja i misja, następnie analiza strategiczna biblioteki, podjęty zostanie

(4)

najmniej kilkanaście lat, w przypadku misji perspektywa czasowa skraca się do lat kilku. Rzutuje to na ujęcie treści. Wizja jest siłą rzeczy bardziej ogólnym programem, podczas gdy misja musi odwoływać się do konkretów. Misja (wi- zja) powinna dać odpowiedź na pięć podstawowych pytań:

czym jest biblioteka?

1. czym powinna być biblioteka?

2. co biblioteka chce osiągnąć?

3. Jaka jest pozycja biblioteki w otoczeniu?

4. Jakimi wartościami kieruje się biblioteka w swojej działalności?

5. Nie ma jednego modelu misji/wizji. tak w teorii, jak i w praktyce zarządza- nia strategicznego spotkać można odmienne jej warianty, różniące się two- rzącymi ją elementami i ich kompozycją. Według modelu campbella-yeunga deklaracja misji zawiera cztery podstawowe składniki: cel istnienia, strategię, standardy zachowań, wartości.

Cele strategiczne to nic innego jak perspektywiczne zamierzenia kierow- nictwa biblioteki, prowadzące do optymalnego wykorzystania jej potencjału i sytuujące ją na korzystnej pozycji w przyszłości. cele strategiczne są ustala- ne na najwyższym szczeblu organizacyjnym i dotyczą zmian w potencjale or- ganizacyjnym bibioteki. Powinny określać pożądany stan biblioteki i termin, w którym chcemy go osiągnąć [por. 3-6]. I tak na przykład deklaracja misji polskiej biblioteki uniwersyteckiej (w tym przypadku Biblioteki Uniwersytec- kiej we Wrocławiu) brzmi następująco:

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu jest jednostką ogólnouczel-

• nianą o zadaniach: usługowych, dydaktycznych i naukowych oraz pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, służącej upowszechnia- niu nauki i kultury w społeczeństwie;

misją biblioteki jest utrzymywanie najwyższego profesjonalnego pozio-

• mu swej działalności, w celu aktywnego wspierania procesów nauko- wo-badawczych i edukacyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami kadry naukowej i studentów oraz zaspoka- janie potrzeb biblioteczno-informacyjnych użytkowników zewnętrznych.

Swą misję Biblioteka realizuje poprzez:

organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego w zakresie dyscy-

• plin reprezentowanych na Uniwersytecie Wrocławskim,

zapewnianie dostępu do zbiorów własnych i globalnych zasobów infor-

• macyjnych zgodne z potrzebami Uczelni, rozwijanie i unowocześnianie usług,

• efektywne i aktywne zarządzanie zasobami,

• permanentne podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników,

• szkolenie użytkowników, w celu rozwijania ich umiejętności w zakresie

• wyszukiwania i wykorzystywania informacji,

(5)

dbałość (konserwacja i zabezpieczanie) o kolekcje specjalne, stanowiące

• dziedzictwo kultury europejskiej, a nawet – światowej,

nawiązywanie współpracy: środowiskowej, ogólnokrajowej i między-

• narodowej, w celu powiększania, dostępnej dla użytkowników, bazy wiedzy,

promocję i popularyzowanie Biblioteki – jej zbiorów, zasobów i usług

• [11].

11.3. analiza strategiczna biblioteki

analiza strategiczna to etap zarządzania strategicznego, którego celem jest określenie aktualnych i przyszłych warunków rozwoju, a także ocena po- tencjału biblioteki, jej zdolności do wykorzystania szans i przeciwdziałania zagrożeniom. Końcowym etapem analizy jest określenie i ocena pozycji stra- tegicznej biblioteki, co umożliwi budowę skutecznej strategii działania. Anali- za strategiczna daje odpowiedź na pytanie, w jakich warunkach będzie działać biblioteka i jakie ma możliwości dostosowania się do nich. W ujęciu czynno- ściowym analiza strategiczna jest zbiorem działań diagnozujących organiza- cję i jej otoczenie, umożliwiających zbudowanie planu strategicznego i jego realizację. W sensie narzędziowym analiza strategiczna jest zestawem me- tod analizy, które pozwalają na zbadanie, ocenę i przewidywanie przyszłych stanów wybranych elementów biblioteki i jej otoczenia z punktu widzenia możliwości przetrwania i rozwoju. Analiza strategiczna określa pozycję stra- tegiczną biblioteki – aktualną oraz przyszłą. Aktualna pozycja strategiczna biblioteki rozpatrywana jest na tle sektora oraz podstawowych czynników kształtujących obecną kondycję biblioteki. W odniesieniu do przyszłości ana- liza strategiczna określa, jakie zmiany nastąpią w otoczeniu biblioteki, przy założeniu niezmienności obecnej struktury działalności i zasobów biblioteki.

Analiza strategiczna identyfikuje ponadto cele i oczekiwania ludzi oraz grup związanych z biblioteką, a także wpływ tych celów i oczekiwań na obecną i przyszłą pozycję biblioteki [21, s. 94]. Analiza strategiczna biblioteki obej- muje trzy główne obszary:

cele i oczekiwania ludzi oraz grup związanych z biblioteką.

1. Zasoby biblioteki.

2. otoczenie dalsze i bliższe.

3. Zakres i metody analizy strategicznej zależą w znacznej mierze od: wizji strategii rozwoju biblioteki, sytuacji biblioteki, cech biblioteki, modelu otocze- nia, zakresu zmian w nim.

Analiza otoczenia biblioteki jest procesem monitorowania otoczenia w celu zidentyfikowania istniejących i przyszłych szans oraz zagrożeń, które mogą mieć wpływ na zdolność biblioteki do osiągania swoich celów. Analiza

(6)

otoczenia pozwala też na zdefiniowanie właściwej strategii i celów biblioteki.

Powszechnie stosowany jest podział otoczenia na mikrootoczenie (otoczenie konkurencyjne, otoczenie bliższe) oraz makrootoczenie (otoczenie dalsze) – szerzej przedstawiony w odrębnym rozdziale niniejszej książki (zob. też.

Rys. 2).

otoczenie bliższe biblioteki stanowią elementy bezpośrednio na nią wpły- wające, na które biblioteka może mieć również wpływ, tj. może je zmieniać i kształtować. W skład otoczenia bliższego wchodzą różne grupy interesa- riuszy o różnej sile oddziaływania (wpływu) – od neutralnej, poprzez pozy- tywną, a skończywszy na negatywnej (konkurencyjnej). Do grupy podmiotów o potencjale neutralnym bądź pozytywnym zalicza się klientów biblioteki, dostawców biblioteki, urzędy, stowarzyszenia, społeczność lokalną. Do kon- kurentów biblioteki należą wszystkie podmioty, które mają z biblioteką po- wiązanie korporacyjne lub konkurencyjne. celem analizy mikrootoczenia jest ocena atrakcyjności szans i zagrożeń rozwoju biblioteki oraz podpowiedź, jak kształtować jej przyszłą działalność. Do analizy otoczenia bliższego biblioteki można stosować jedną z pięciu metod:

Analizę pięciu sił Portera.

1. Punktową ocenę atrakcyjności sektora.

2. Analizę interesariuszy.

3. Mapę grup strategicznych.

4. Krzywą doświadczenia.

5. Podstawą analizy pięciu sił Portera jest pięć czynników: groźby nowych wejść, siła przetargowa nabywców, siła przetargowa dostawców, natężenie konkurencji między organizacjami w sektorze, rentowność, finansowa atrak- cyjność dla interesariuszy. Im większa siła oddziaływania dostawców i na- bywców, im większa możliwość wejścia nowych usługodawców tym ostrzej- sza walka konkurencyjna pomiędzy organizacjami (bibliotekami). Punktowa ocena atrakcyjności sektora polega na skonstruowaniu listy czynników różnicujących sektory, a następnie wprowadzeniu średniej ważonej do oce- ny czynnika. analiza interesariuszy prowadzi do określenia oraz oceny ich wpływu na bibliotekę. mapa grup strategicznych pozwala na określenie grup strategicznych (organizacji rywalizujących ze sobą na rynku), które sto- sują identyczne lub podobne strategie rozwoju, dzięki czemu możliwe będzie odróżnienie prawdziwych od „nieprawdziwych” konkurentów. krzywa do- świadczenia to z kolei wykres przedstawiający kształtowanie się efektu do- skonalenia i funkcjonowania biblioteki [21].

otoczenie dalsze biblioteki – makrootoczenie – to zespół warunków funk- cjonowania, wynikający stąd, że biblioteka działa w określonym kraju, regio- nie, w określonym układzie organizacyjnym, prawnym itd. otoczenie dalsze biblioteki tworzą składniki, procesy i zjawiska, których zmiany wpływają na

(7)

jej działalność, ale na które nie ma ona wpływu. Do makrootoczenia bibliote- ki zaliczane jest otoczenie społeczne (socjokulturowe – w tym: bieda, bezro- bocie, demografia, stan zdrowia, migracja, postawy itd.), otoczenie politycz- no-prawne (ustawodawstwo krajowe i międzynarodowe dotyczące systemu politycznego i ekonomicznego), otoczenie ekonomiczne (stan gospodarki), otoczenie technologiczne (zmiany w technologiach wytwarzania lub produk- tu) oraz otoczenie infrastrukturalne. celem analizy makrootoczenia jest rów- nież ocena szans i zagrożeń, które mogą wystąpić bądź już występują oraz ocena spodziewanych przemian istotnych dla danej biblioteki. oceny te są w znacznym stopniu subiektywne.

Do analizy otoczenia dalszego biblioteki można stosować metody bezsce- nariuszowe (ekstrapolacji trendów, metodę delficką, analizę luki strategicznej, PESt), bądź scenariuszowe (scenariusze możliwe, symulacyjne, budowanie scenariuszy stanów otoczenia). analiza Pest ma na celu zidentyfikowanie oraz przeanalizowanie potencjonalnych zmian czynników politycznych (P – political factors), ekonomicznych (E – economic factors), społeczno-kulturo- wych (S – social factors) oraz technologicznych (t – technological factors).

Rysunek 2. otoczenie biblioteki Źródło: oprac. własne.

ekonomiczne

polityczne

społeczne

technologiczne

międzynarodowe prawne demograficzne

dostawcy klienci

biblioteka

konkurenci istniejący i potencjalni otoczenie dalsze globalne, makroekonomiczne

otoczenie konkurencyjne bliższe

(8)

ekstrapolacja trendów to prognozowanie stanu otoczenia biblioteki na pod- stawie zaobserwowanych trendów, przy założeniu, że dane zjawisko będzie się w przyszłości zmieniało tak jak dotychczas. analiza luki strategicznej to ocena dostosowania istniejących strategii i sposobów działania biblioteki do wymogów otoczenia i prognozowanych w nim zmian. metoda delficka pozwala zdobyć wiedzę na temat przyszłości biblioteki na podstawie opinii ekspertów i odrzucenia skrajnych poglądów. Wśród metod scenariuszowych znajdą się scenariusze możliwych zdarzeń, czyli narzędzie pozwalające na określenie tzw. kluczowych parametrów wewnątrz biblioteki, poza nią oraz ustalenie stopnia wpływu tych parametrów. scenariusze symulacyjne, ba- zujące na metodach numerycznych, zakładają, iż otoczenie biblioteki można opisać za pomocą modelu, a następnie dokonać symulacji tego modelu. bu- dowanie scenariuszy stanów otoczenia polega z kolei na ocenie siły wpły- wu procesów występujących w makrootoczeniu biblioteki oraz oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia tych procesów w określonej przyszłości.

W wyniku tej oceny tworzy się cztery scenariusze stanów otoczenia: pesy- mistyczny, optymistyczny, niespodziankowy i najbardziej prawdopodobny [21, s. 95].

Istotne znaczenie w zarządzaniu strategicznym ma również analizowanie potencjału (zasobów) biblioteki. Przez potencjał strategiczny biblioteki ro- zumiemy odpowiednio dobrane zasoby konkurencyjne oraz zdolność do ich efektywnego wykorzystania. Zasoby biblioteki składają się z elementów ma- terialnych i niematerialnych. Zasoby materialne to zasoby fizyczne (kapitał, nieruchomości, wyposażenie techniczne). Zasoby niematerialne obejmują umiejętności zarządcze i technologiczne. Składają się na nie: kadra, kultura organizacyjna, reputacja, sprawność struktur i procedur, wiedza oraz do- świadczenie. Zdolność do wykorzystania zasobów, czyli zdolność strategicz- na, to zdolność do opracowania i wdrożenia efektywnej strategii rozwoju.

Analiza zasobów biblioteki obejmuje pięć głównych, funkcjonalnych ob- szarów: analizę organizacyjną, analizę zasobów, analizę marketingu, analizę finansową, analizę „produkcji”. celem analizy potencjału biblioteki jest ocena wszystkich elementów zasobów (m.in. rynkowych, finansowych, organiza- cyjnych) biblioteki w celu określenia zdolności biblioteki do sprostania wy- mogom konkurencyjnego otoczenia oraz do rozwoju w przyszłości. Do ana- lizy potencjału strategicznego biblioteki można zastosować jedną z siedmiu metod: analizę kluczowych czynników sukcesu, analizę łańcucha wartości, benchmarking, analizę profili konkurencyjnych, analizę cyklu życia produktu, cyklu życia technologii oraz metody portfelowe [21].

analiza kluczowych czynników sukcesu polega na ustaleniu i badaniu wybranych kryteriów, które decydują o sukcesie i przewadze biblioteki. Ana- liza łańcucha wartości, opracowana przez M. E. Portera, przedstawia orga-

(9)

nizację w uproszczony sposób, jako sekwencję działań (funkcji), układającą się w fazy – od pozyskiwania surowców, materiałów i technologii poprzez przetwarzanie ich w wyroby finalne i dostarczanie odbiorcy. benchmarking to praktyka polegająca na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych w bibliotece z tymi w innych instytucjach, uważanymi za najlepsze w analizo- wanym sektorze. Istotą analizy profili konkurencyjnych jest porównywanie mocnych i słabych stron biblioteki z wybranymi konkurentami z sektora lub grupy strategicznej za pomocą graficznej prezentacji mocnych i słabych stron tej biblioteki. Cykl życia i technologii zakłada, że każdy produkt (technologia) przeżywa fazę rozwoju, dojrzałości i sprzedaży. metody portfelowe (macierz BcG, macierz ADl, macierz McKinseya), albo portfelowa analiza strategiczna pozwalają odpowiedzieć na pytanie, jak należy kształtować obecny i przyszły portfel działalności biblioteki, tak aby zmniejszać ryzyko funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu oraz zwiększać efekty wdrażanych strategii [13, s. 48].

11.4. ocena pozycji strategicznej biblioteki

Kolejnym, po analizie mikrootoczenia, makrootoczenia i potencjału, eta- pem analizy strategicznej biblioteki, poprzedzającym prace nad określeniem kierunków jej rozwoju, jest ocena pozycji strategicznej wyznaczonej przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Do jej określenia stosuje się metody ana- lizy mikrootoczenia, makrootoczenia oraz analizy potencjału strategicznego.

Metody portfelowe najlepiej nadają się do bibliotek o zdywersyfikowanych zasobach i usługach. Pozostałe metody są bardziej adekwatne dla bibliotek o jednorodnej (jednosektorowej, homogenicznej) ofercie. Do najprostszych, a zarazem najbardziej popularnych metod oceny analizy strategicznej należy macierz czteropolowa, będąca uproszczoną wersją macierzy McKinseya. Atrak- cyjność sektora – pozycji biblioteki w sektorze, dużą lub małą, określa jedno z czterech pól: A, B, c, D (zob. tab. 1).

tabela 1. Pozycja konkurencyjna biblioteki w sektorze

tempo wzrostu Duże D A

Małe c B

Niski Wysoki

Udział w rynku

Źródło: oprac. własne.

(10)

Biblioteki, umieszczone w sektorze A, mają uprzywilejowaną pozycję kon- kurencyjną, dającą swobodę w wyborze strategii. Pole D jest przeznaczone dla bibliotek działających w atrakcyjnym sektorze, w którym zajmują słabą pozycję (słaby potencjał). Biblioteka w polu B jest liderem w nieatrakcyjnym sektorze, co wynika albo z niedobrej kondycji sektora, albo silnej konkurencji w sektorze. Biblioteki z pola c są pozbawione szans rozwojowych ze względu na ich mały potencjał.

analiza swot/tows to ocena obecnej i przyszłej sytuacji strategicznej biblioteki, polegająca na zderzeniu (konfrontacji) czterech grup czynników:

wewnętrznych i zewnętrznych (pozytywnych oraz negatywnych), które mają wpływ na działalność biblioteki. Istoty SWot/toWS można szukać w samej nazwie. SWot/toWS to akronim angielskich słów: strenghts (S) – mocne stro- ny biblioteki, weakness (W) – słabe strony biblioteki, oportunities (o) – szan- se, threats – (t) zagrożenia. Mocne i słabe strony dotyczą „wnętrza” biblioteki, szanse i zagrożenia – otoczenia. Do mocnych i słabych stron biblioteki mogą należeć m.in.: personel, zasoby, usługi. o tym, czy coś jest mocną, czy słabą stroną, decyduje odpowiedź na pytanie, co jest robione dobrze lub źle, czego brakuje lub nie, jakie kompetencje posiadają pracownicy. Podobną pozytywną lub negatywną siłę mogą mieć zjawiska występujące w otoczeniu biblioteki.

Analiza SWot/toWS sprowadza się do wykonania trzech podstawowych czynności: identyfikacji i analizy szans i zagrożeń; identyfikacji i analizy moc- nych i słabych stron; oceny pozycji strategicznej biblioteki i wyboru strategii rozwoju. Kolejność dwóch pierwszych czynników jest zależna od tego, jaki mo- del analizy przyjmiemy. Analiza SWot to analiza „od wewnątrz do zewnątrz”

– od słabych/mocnych stron do szans i zagrożeń. odpowiednio zidentyfiko- wane siły/słabości pozwolą lub nie na wykorzystanie pojawiających się szans.

Zidentyfikowane siły lub słabości będą źródłem szans lub zagrożeń. Analiza toWS to analiza „od zewnątrz do wewnątrz”, czyli od zagrożeń i szans do sił i słabości. Dzięki niej można uzyskać informacje, czy siły zostaną spotęgowa- ne (szanse), czy osłabione (zagrożenia) oraz czy szanse pozwolą przezwycię- żyć istniejące słabości, czy też zagrożenia osłabią kolejne siły. Siły, słabości, szanse i zagrożenia rozmieszcza się w czteropolowej macierzy, na podstawie której bada się zachodzące między nimi relacje (interakcje), sumuje je, waży (mnoży przez przypisane im wagi), po czym przechodzi do interpretacji wyni- ków i wyboru jednej z czterech normatywnych strategii [7] (zob. tab. 2).

(11)

tabela 2. Analiza SWot/toWS PAN Biblioteki Gdańskiej

mocne strony ocena słabe strony ocena

1. Dobra lokalizacja biblioteki 10 1. Restrykcyjne reguły udostępniania 7 2. Nowy, funkcjonalny gmach

biblioteki 8 2. Uboga oferta baz danych 7

3. Bogaty i różnorodny

księgozbiór 10 3. Archaiczna struktura organiza-

cyjna 6

4. Bogata oferta wystawien-

nicza 7 4. Zbyt wiele darów w stosunku

do kupna 6

5. Doświadczony i dobrze

wykształcony personel 9 5. Niesprzyjające godziny otwarcia 9 6. Postępująca digitalizacja

zbiorów 9 6. Brak technologii 2.0 9

7. Współpraca ze

środowiskiem 8 7. Słaba oferta szkoleniowa 7

8. Własne bazy danych 9

8. Brak wersji obcojęzycznych strony

internetowej 6

9. Uboga wersja opac 6

10. Niski poziom wymiany 6

11. Spadek wydatków na zakup

dokumentów bibliotecznych 9

12. Brak współpracy z bibliotekami

zagranicznymi 6

Razem 70 84

szanse ocena Zagrożenia ocena

1. Współpraca z fundacjami,

stowarzyszeniami i urzędami 6 1. Wzrost wymagań użytkowników 8 2. Udział w imprezach loka-

lnych 6 2. Wzrost znaczenia nowych tech-

nologii informacyjnych 9

3. Rosnące ceny książek 10 3. Niż demograficzny 7

4. Środki unijne 8 4. Malejące środki finansowe 7

5. Możliwości współpracy z innymi (licznymi) biblioteka-

mi trójmiasta 6 5. Utrzymujący się kryzys gospo-

darczy 9

6. Zainteresowanie władz lokalnych i regionu rozwojem

biblioteki 9 6. Rosnące ceny nośników energii

8 7. Rozwój nowych technologii 8 7. Komercyjne biblioteki cyfrowe 7 8. Dywersyfikacja źródeł

finansowania 6 8. Brak zainteresowania biblioteką ze

strony sponsorów 7

9. Współpraca z instytucjami

zagranicznymi 6

Razem 65 62

Źródło: opracowanie własne.

(12)

11.5. Strategia biblioteki

Według różnych podejść strategia to proces, koncepcja, kierunek, orien- tacja, wzorzec działania. Niezależnie od przyjętej definicji jako koncepcja obliczona jest na przyszłość i powinna zmierzać do zapewnienia bibliotece przewagi na rynku. Strategia biblioteki musi dać odpowiedź na trzy funda- mentalne pytania: o sens jej istnienia dzisiaj i w przyszłości, o obsługiwane rynki i usługi, o dominujący model działania. Są to kluczowe kwestie, które określają istotę strategicznych decyzji. Dobrze pomyślana strategia powinna koncentrować się na czterech podstawowych obszarach, stanowiących jej ele- menty. Są to:

zasięg – rynek na którym biblioteka będzie konkurować;

• dystrybucja zasobów – sposób rozdzielania zasobów;

• wyróżniające kompetencje – to, co biblioteka robi szczególnie dobrze;

• synergia – sposób, w jaki różne dziedziny działalności biblioteki uzupeł-

• niają się lub wspomagają.

Strategia biblioteki powinna zatem uwzględniać:

Domenę działania, tj. identyfikować potencjalnych odbiorców, określać 1. rynek klientów i tożsamość biblioteki na rynku.

Strategiczną przewagę – wyznaczanie w ramach określonej domeny 2. wyróżnika własnej działalności, który pozwoli zdobyć jej przewagę nad

konkurentem.

cele strategiczne, czyli perspektywiczną orientację biblioteki.

3. Funkcjonalne programy działania pozwalające wdrożyć cele i założenia 4. strategii do poszczególnych działań biblioteki: działalności usługowej,

technologii, finansów, marketingu, personelu itp. [9, s. 103-111; 16].

Strategia jest centralna osią, wokół której obracają się wszystkie pozosta- łe, główne działania biblioteki. W teorii zarządzania występuje wiele różnych typów strategii. Niektóre z nich, mogące być użyteczne w bibliotece, zosta- ną dalej omówione. Samo formułowanie strategii polega na wyborze jednej z dwóch możliwości. Pierwsza możliwość, w której strategia rozumiana jest jako łańcuch decyzji dotyczących przyszłych oczekiwanych stanów, do któ- rych zmierza biblioteka, odpowiada tzw. strategiom zamierzonym. Ich istotą są ściśle określone cele, tworzenie strategii poprzez analizę otoczenia, poszu- kiwanie opcji strategicznych i realizacja strategii po dokonaniu wyboru. Druga możliwość, w której strategia jest pojmowana jako zbiór pytań i odpowiedzi, czyli tzw. strategia wyłaniająca, zakłada że, cele finalne nie są z góry założone.

Wszystko, co je tworzy, powstaje w trakcie działań.

Biblioteka ma do wyboru przygotowanie różnych strategii. Wybór ten jest podyktowany w dużym stopniu wynikami analizy strategicznej. Nie należy za- pominać też, że strategia powinna korespondować z założeniami działalnoś-

(13)

ci biblioteki wyrażonymi w deklaracji misji. Przesłanką wyboru strategii jest jej poziom/zakres, tj. obszar, będzie dotyczyć. Biorąc pod uwagę kryterium strukturalne wyróżnia się trzy typy strategii:

Strategię rozwoju, dotyczącą całości biblioteki, określającą dla niej kie- 1. runki i sposoby rozwoju.

Strategię dziedzin gospodarowania, dotyczącą zwykle jednego sektora/

2. segmentu biblioteki, odnoszącą się do wyboru rodzaju pożądanej prze- wagi konkurencyjnej i określania sposobu działania w danej branży lub w danym segmencie rynku.

Strategie funkcjonalne – czyli programy dotyczące funkcji bibliotek, okre- 3. ślające sposób realizacji pomocniczych funkcji biblioteki, jak: technologia,

finanse, logistyka, polityka kadrowa, działalność badawczo-rozwojowa.

Strategia rozwoju biblioteki może być określona za pomocą jednego z trzech wymiarów: typu rozwoju, kierunku rozwoju, charakteru rozwoju.

typy rozwoju, czyli mówiąc najogólniej wielkość wzrostu biblioteki, prowa- dzi do wyróżnienia strategii wzrostu, strategii stabilizacji lub strategii defen- sywnej. Kierunek rozwoju, wiążący się z wyborami strategicznymi dotyczą- cymi rynku, produktu i zakresu działalności wyróżnia strategię specjalizacji (jedna dziedzina działalności) oraz strategię dywersyfikacji (przegrupowanie środków na działania odmienne od prowadzonych w przeszłości). charak- ter (sposób, metoda) rozwoju biblioteki może wiązać się z wyborem jednego z trzech kierunków, tj. rozwoju wewnętrznego, rozwoju zewnętrznego, roz- woju mieszanego, również zdefiniowanego w ramach strategii.

Wśród strategii gospodarowania spotyka się różne strategie konkurencyj- ne, m. in. strategię przywództwa pod względem kosztów, strategię różnicowa- nia w swoim sektorze, strategię koncentracji na niszy rynkowej [2, s. 76-80].

Uzyskane na podstawie analizy SWot/toWS informacje na temat szans i zagrożeń biblioteki mogą się stać podstawą do wyboru jednej z czterech możliwych strategii działania (zob. tab. 3).

tabela 3. Strategie w zarządzaniu strategicznym

otoczenie szanse Zagrożenia

siły Strategia ofensywna (oS) Strategia konserwatywna (tW) słabości Strategia konkurencyjna (tS) Strategia defensywna (oW) Źródło: oprac. własne.

Strategia ofensywna popularnie zwana strategią maxi-maxi, oznacza taką sytuację w bibliotece, w której mocne strony górują nad słabymi, a w otoczeniu przeważają szanse. Strategia defensywna, popularnie zwana strategią mini- mini, oznacza niesprzyjające dla biblioteki otoczenie oraz jej ogólną słabość.

(14)

Strategia konkurencyjna, nazywana strategią mini-maxi, sugeruje przewa- gę słabych stron nad mocnymi, przy sprzyjających warunkach zewnętrz- nych. Strategia konserwatywna z kolei określana popularnie strategią maxi- -mini, oznacza niekorzystny dla biblioteki układ czynników zewnętrznych oraz sprzyjające warunki wewnętrzne.

11.6. planowanie strategiczne

Niezależnie od wybranej koncepcji zarządzania strategicznego, jego im- mamentną częścią jest planowanie, czyli określanie długoterminowych celów i wytycznych do działań biblioteki. Planowanie powinno poprzedzać imple- mentację strategii. W takim ujęciu planowanie strategiczne jest częścią pro- cesu formułowania strategii, jest jego drugą fazą. W tej fazie wyróżnia się trzy kolejne etapy postępowania, tj. formułowanie celów strategicznych, opraco- wanie opcji strategicznych oraz opracowanie planu strategicznego. Ustalenie celów strategicznych to zakomunikowanie podstawowych dążeń biblioteki, a w szczególności:

dostarczenie propozycji dotyczących kluczowych czynników środowi-

• skowych;

przedyskutowanie celów i prognoz z kierownikami podstawowych jed-

• nostek organizacyjnych biblioteki;

negocjacja celów i zadań poszczególnych części biblioteki w celu osią-

• gnięcia spójności z celami podstawowymi.

Zbiór celów szczegółowych tworzy cele strategiczne. Prawidłowo sformu- łowane cele powinny układać się w system, którego wewnętrzna struktura obejmuje:

sformułowanie misji biblioteki;

• określenie celów kierunkowych wskazujących, jakie efekty powinny być

• osiągane;

wskazanie celów funkcjonalnych konkretyzujących cele kierunkowe;

• sformułowanie mierników realizacji celów biblioteki, konkretyzujących

• ilościowo lub wartościowo zdarzenia ekonomiczne [2, s. 76-80].

strategiczne cele kierunkowe biblioteki to pożądany stan rzeczy, cele wyznaczające ścieżkę rozwoju biblioteki. cele kierunkowe mają otwarty, kierunkowy charakter i są zaliczane do celów jakościowych. W działalności biblioteki można wyznaczyć wiele celów jakościowych o różnym znaczeniu.

Układają się one w drzewo celów, w którym celom wyższego rzędu (celom głównym) podporządkowane są cele niższego rzędu (cele pochodne).

strategiczny cel główny jest nadrzędny i najważniejszy do osiągnięcia spośród wiązki celów wyznaczających ścieżkę rozwoju biblioteki. Jest to koń- cowy rezultat do jakiego zmierza biblioteka. Jest jednak zbyt ogólny, aby na

(15)

jego podstawie pracownikom biblioteki wyznaczać konkretne zadania, wska- zuje jedynie kierunek ich działalności, a nie wartości.

cel w kategoriach strategicznych jest rozumiany jako antycypowany przez działający podmiot stan rzeczy pod pewnymi względami cenny (pożądany) i przez to wyznaczający kierunek i strukturę działań tego podmiotu. Cel stra- tegiczny odpowiada na pytanie, jak ma funkcjonować i w którym kierunku ma się rozwijać biblioteka. Można stwierdzić, że cel strategiczny pokazuje drogę rozwojową biblioteki. celem każdej biblioteki winien być rozwój zrów- noważony i trwały, to znaczy ekonomicznie realny, społecznie akceptowany i ekologicznie bezpieczny. celów strategicznych nie powinno być zbyt wiele, aby wyznaczały realne kierunki realizacji. I tak cel strategiczny sformułowa- ła Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Jest nim: „Gromadzenie, opracowywanie, udostęp- nianie i przechowywanie zbiorów w postaci tradycyjnej i elektronicznej zgod- ne z ofertą edukacyjną i kierunkiem badań naukowych zawartym w strategii rozwoju Uczelni”.

celom strategicznym podporządkowuje się tak zwane cele operacyjne, a tym ostatnim z kolei zadania strategiczne. Strategia rozwoju bibliote- ki zawiera zatem hierarchiczną strukturę celów i wynikające z nich zada- nia. Zidentyfikowanie celów operacyjnych wymaga dokładnego rozpozna- nia, którego dokonuje się na podstawie analizy podstawowych czynników determinujących rozwój instytucji, identyfikacji mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń. Dla wyznaczonych celów operacyjnych określone są zadania strategiczne. Zadania strategiczne to przedsięwzięcia organizacyjne lub inwestycje, których wdrożenie do praktyki jest warunkiem realizacji ce- lów operacyjnych. Przykładem celu operacyjnego biblioteki jest cel przedsta- wiony w tabeli 4.

tabela 4. Przykład celu operacyjnego dla biblioteki akademickiej Cel operacyjny 1: rozwój infrastruktury technicznej biblioteki

Ad. 1. Rozwój infrastruktury technicznej Jednym z najważniejszych czynników stymulu- jących rozwój i wpływającym na konkurencyj- ność uczelni wyższej jest istniejąca infrastruk- tura techniczna. Niedorozwój infrastruktury technicznej stanowi istotny czynnik hamujący lokalny rozwój gospodarczy. Ranga problemu w pełni uzasadnia wyodrębnienie go w strate- gii rozwoju.

Zadania strategiczne dla celu operacyjnego nr 1:

rozbudowa oraz modernizacja budynków uczelni, w tym biblioteki

rozbudowa nowoczesnych systemów teleinformatycznych i łączności

modernizacja zasobów rzeczowych uniwersytetu

Źródło: oprac. własne.

(16)

Wymienione zadania strategiczne stanowią podstawę „piramidy” w hierar- chicznej strukturze celów i zadań strategicznych.

opracowanie opcji strategicznych oznacza przyjęcie jednego lub kilku wariantów rozwiązań określonego zadania lub celu. Preferowana czy przyjęta przez bibliotekę opcja strategiczna powinna być podstawą do opracowania strategii. Każda opcja strategiczna powinna być: wykonalna, zgodna z misją, zbieżna z innymi strategiami, elastyczna, akceptowalna, zapewniająca prze- wagę konkurencyjną i/lub czasową [15, s. 345-357].

Wspomniany wcześniej plan strategiczny to dokument projektujący po- żądaną przyszłość, uwzględniający środki do jej realizacji. Można go też zde- finiować jako zbiór decyzji dotyczących podstawowych celów biblioteki oraz niezbędnych do ich osiągnięcia zasobów i metod. Formalnie zapisany, długo- terminowy plan strategiczny biblioteki powinien zawierać: sformułowaną misję biblioteki, sformułowane cele strategiczne biblioteki, strategię biznesu, określenie i wybór działań prowadzących do osiągnięcia celów, sformułowa- nie procedur kontroli i modyfikacji. Biblioteki przyjmują plany różnego typu.

Na szczeblu ogólnym obejmują one plany strategiczne, taktyczne i operacyj- ne [22, s. 75-83]. Plany strategiczne to plany opracowane dla realizacji celów strategicznych. Plany te są ustalane przez najwyższe kierownictwo, na ogół mają dłuższy horyzont czasowy i odnoszą się do kwestii zasięgu, dystrybucji zasobów, przewagi konkurencyjnej i synergii.

tabela 5. Plan strategiczny, plan taktyczny, plan operacyjny typy planów strategiczny taktyczny operacyjny

Zakres Jeden główny

aspekt rozwoju Duża liczba pól Pojedyncze działanie lub zadania

Złożoność Bardzo dużo

zmiennych Wiele zmiennych Mała liczba zmiennych cel planowania Misja biblioteki Doprowadzenie do

pożądanych rezultatów w krótkim okresie

Wykonanie zadania

charakter czynności

planistycznych twórczy Bilansujący

i alokacyjny odtwórczy,

postępowanie według wytycznych

Agregacja informacji Wysoka Niska Niska

Źródło: oprac. własne.

Plan taktyczny, nastawiony na osiągnięcie celów taktycznych, jest opra- cowywany dla realizacji określonych części planu strategicznego. Plany tak- tyczne na ogół angażują wyższy i średni szczebel zarządzania, mają horyzont czasowy nieco krótszy niż plany strategiczne i koncentrują się na konkretnych sprawach. Plany taktyczne zajmują się więc bardziej realizacją zadań niż ich stawianiem.

(17)

Plan operacyjny z kolei ma służyć realizacji planów taktycznych dla osiągnięcia celów operacyjnych. opracowuje go kadra średniego i niższego szczebla kierowniczego. Plany operacyjne koncentrują się na krótkim okresie i mają stosunkowo wąski zasięg. Każdy taki plan obejmuje dość wąski zestaw działań (zob. tab. 5).

biznesplan stanowi ostatnie ogniwo zamykające planowanie strategiczne w bibliotece. Jest to szczególny rodzaj planu, zorientowany na z góry ustalony efekt, często jednorazowy. Uważany jest za podstawowe narzędzie stosowane do pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięć o wymiarze strate- gicznym, np. komputeryzację biblioteki albo na utworzenie czytelni interne- towej. Biznesplan pełni zarazem funkcję planu operacyjnego, swego rodzaju przewodnika z informacjami szczegółowymi dotyczącymi przyszłości biblio- teki, który po pierwsze, powinien odzwierciadlać przyjętą przez bibliotekę strategię rozwoju, a po drugie, przedstawiać cele biblioteki z określeniem za- dań oraz środków niezbędnych do ich realizacji. Nie istnieje jeden uniwersal- ny model biznesplanu, lecz można wyróżnić jego elementy. Są to:

Streszczenie (krótki opis zamiarów).

1. Pomysł (szczegółowy opis produktu/usługi).

2. Rynek (otoczenie biblioteki).

3. Marketing (strategia biblioteki).

4. Realizacja (co przyczyni się do powstania produktu/usługi).

5. Zarządzanie (wiedza o tym, dokąd biblioteka zmierza).

6. Harmonogram (co i kiedy zamierza się realizować?).

7. Finansowanie (szczegółowy plan finansowy).

8. Podsumowanie.

9. opracowanie biznesplanu nie jest łatwe, powinny się tym zajmować osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, najlepiej z kierownictwa bibliote- ki. Szczegółowe wskazówki na temat tworzenia biznesplanu można znaleźć w różnorodnych poradnikach [np. 20]. Nawet jeżeli jego opracowanie wydaje się przedsięwzięciem zbyt koszto-, czaso- i pracochłonnym, bibliotekarze po- winni wiedzieć, że bez niego nieosiągalne może się okazać pozyskanie środ- ków na planowany projekt, od pożyczkodawcy prywatnego, czy na przykład od Unii Europejskiej, w ramach któregoś z programów [20, s. 155-158].

11.7. Implementacja strategii biblioteki

Końcowym etapem jest wdrożenie przez bibliotekę wybranej strategii. Im- plementacja dotyczy wszystkich prac przygotowawczo-wdrożeniowych zwią- zanych z funkcjonowaniem biblioteki: doskonalenia struktury organizacyjnej, usprawniania procesu eksploatacyjnego, zarządzania kapitałem ludzkim czy kreowania reputacji. W wąskim znaczeniu implementacja jest rozumiana jako

(18)

podejmowanie działań nastawionych na konkretyzację i realizację strategii.

Istotą implementacji jest przekształcenie strategii, zawartej w planie stra- tegicznym, w zestaw działań realizowanych w poszczególnych komórkach i jednostkach organizacyjnych biblioteki oraz podporządkowanie tym działa- niom relacji hierarchicznych, funkcjonalnych, technicznych i informacyjnych zachodzących pomiędzy komórkami i jednostkami. W układzie procesualnym implementację strategii rozpoczyna inicjowanie strategii. W trakcie tej fazy następuje dostosowanie organizacji i alokacja zasobów oraz dostosowanie systemu informacyjno-decyzyjnego. Drugim etapem implementacji jest zasto- sowanie i ocena strategii, a kończy go kontrola strategiczna [18, s. 332-347].

Proces implementacji strategii obejmuje następujące szczegółowe zadania:

Ustalenie planów taktycznych i operacyjnych.

1. Przypisanie zadań określonym jednostkom wykonawczym i ustalenie 2. terminów ich realizacji (harmonogram).

Potwierdzenie, że plan strategiczny znajduje pokrycie w budżecie oraz 3. ustalenie budżetów cząstkowych.

określenie i pozyskanie niezbędnych zasobów rzeczowych i finanso- 4. wych oraz personalnych.

Przystosowanie struktury organizacyjnej biblioteki do potrzeb nowej 5. strategii.

Stworzenie w bibliotece odpowiedniej kultury organizacyjnej.

6. opracowanie systemu komunikacji, w tym systemu informatycznego, 7. umożliwiającego sprawny przepływ informacji.

Utrzymanie właściwego poziomu przywództwa w bibliotece.

8. opracowanie systemu motywacji i kontroli związanego z realizacją 9. obecnej strategii.

Warunkiem zwiększenia szans powodzenia implementacji strategii jest uwzględnienie elementów determinujących skuteczność wdrożenia strategii.

Skuteczne wdrożenie strategii jest stosunkowo złożonym procesem wyma- gającym od pracowników znacznego zaangażowania, w czym szczególna rola przypada kierownictwu, koordynującemu cały proces, kształtującemu kultu- rę organizacyjną, motywującemu pracowników do osiągania zadań, doprowa- dzającemu do konsensusu wszystkich grup pracowników wokół wizji, misji i strategii biblioteki [21, s. 114].

11.8. kontrola strategiczna

Nieodłączną funkcją zarządzania strategicznego, podobnie jak zarządzania w ujęciu konwencjonalnym, jest kontrola. Kontrola strategiczna – nazywana niekiedy controllingiem strategicznym – służy do weryfikacji planów i wyko- nania. Różni się jednak od zwykłej kontroli perspektywą czasową, bardziej

(19)

rozległym obszarem oraz odmiennym podejściem do stwierdzonych błędów i uchybień (zob. tab. 6).

tabela 6. Kontrola a controlling strategiczny

kontrola Controlling

Zorientowanie na przyszłość

1. 1. Zorientowany na teraźniejszość

i przyszłość Dostarcza wskazówek pomocnych

2. w naprawianiu popełnianych błędów 2. Nadzoruje i koordynuje działanie komorek i pionów organizacyjnych Szuka odpowiedzialności za błędy

3. 3. Wspiera kierownictwo w zakresie

jak najlepszego wykorzystania szans i w przewidywaniu zagrożeń

Sugeruje dokonywanie zmian person-

4. alnych 4. Umożliwia wcześniejsze przygotowanie

właściwej reakcji na przyszłe zmiany elementów otoczenia

Wskazuje na doświadczenia innych 5.

bibliotek Źródło: oprac. własne.

Najprostsza i zarazem najkrótsza definicja controllingu strategicznego mówi, że jest to kontrola realizacji strategii. controlling strategiczny jest poj- mowany również jako proces, instrument, system zarządzania, metoda kie- rowania, narzędzie, system wspomagania kierownictwa. Istotniejsze jednak niż problemy definicyjne jest skupienie się na głównych celach controllingu.

Są to:

Stałe monitorowanie zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań 1. działań oraz postępów w osiąganiu celów strategicznych i realizacji

strategii biblioteki.

ocena przebiegu i wyników działań, ale także wykrywanie i interpre- 2. tacja sygnałów o nadchodzących zmianach i właściwym reagowaniu na

nie.Zapewnienie wdrożenia planów strategicznych poprzez kolejne działa- 3. nia operacyjne.

controlling strategiczny obejmuje całą bibliotekę, traktowaną jako sys- tem strategiczny, a także jednostki (komórki) organizacyjne, główne funkcje (marketing, finanse, usługi, logistyka, badanie, rozwój), rynki operacyjne oraz podstawowe procesy występujące w bibliotece. controlling strategiczny ma przede wszystkim służyć kadrze zarządzającej w poszukiwaniu oraz optymal- nym wykorzystaniu pojawiających się możliwości rozwoju biblioteki. control- ling strategiczny obejmuje następujące etapy:

określenie standardów działania (zmiennych kontrolnych).

1. określenie sposobów pomiaru i monitorowania zjawisk.

2.

(20)

Porównanie faktycznych oraz oczekiwanych wartości zmiennych kon- 3. trolnych.

Ustalenie przyczyn odchyleń oraz określenie możliwości wpływania na 4. źródło odchyleń.

Projektowanie i podejmowanie działań korygujących.

Aby zadanie i cele controllingu były odpowiednio realizowane niezbędne jest stosowanie wielu instrumentów (narzędzi) zarządczych. Do najbardziej typowych narzędzi controllingu należą:

System wczesnego ostrzegania polegający na obserwacji i ocenie wielu 1. istotnych wskaźników w otoczeniu i wewnątrz biblioteki.

Benchmarking, czyli porównywanie procesów i praktyk stosowanych 2. w bibliotece z instytucjami uważanymi za najlepsze w analizowanej

dziedzinie.

Zrównoważona karta wyników umożliwiająca wcielenie w życie misji 3. i strategii.

Z uwagi na złożoność procedur zaleca się, by controlling stosować w du- żych bibliotekach [19]. Szerzej różne rodzaje controllingu oraz zasady jego stosowania opisano w odrębnym rozdziale.

bibliografia

cZERMINŚKI Alfred,

1. GRZyBoWSKI Marek, FIcoń Krzysztof. Podstawy organizacji i zarządzania. Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Bizne- su, 1999. ISBN 83-910869-4-1.

2. DAMEcKI Wacław, ŻUKoWSKI Paweł. Budowa strategii jako narzędzia innowacyjnego w zarządzaniu organizacją. Prace Komisji Geografii Prze- mysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2010, nr 15, s. 69-84. ISSN 2080-1653.

3. GĘBołyŚ Zdzisław. Jak badać misję biblioteki? W: cHoDyńSKI Andrzej, HUcZEK Marian, SocHA Irena (red.). Jakość zarządzania w organiza- cjach non profit. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2004, s. 39-52. ISBN 83-89275-31-7.

4. GĘBołyŚ Zdzisław. Misja biblioteki naukowej w teorii i praktyce. W: Za- rządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach. Poznań: Wydaw- nictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2004, s. 43-49. ISBN 83-7205-202-6.

5. GĘBołyŚ Zdzisław. Misja biblioteki szkoły wyższej w Polsce. W: cHo- DyńSKI Andrzej, HUcZEK Marian, SocHA Irena (red.). Zarządzanie marketingiem w organizacjach niedochodowych. Sosnowiec: Wydawnic- two Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2002, s. 43-58. ISBN 83- -915362-8-9.

(21)

6. GĘBołyŚ Zdzisław. tworzenie misji biblioteki. Studia Bibliologiczne.

2006, t. 16, s. 9-22. ISSN 2080-1807.

7. GĘBołyŚ Zdzisław. Zarządzanie strategiczne w bibliotekach szkół wyżs- zych w społeczeństwie wiedzy. W: SocHA Irena (red.). Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy: uwarunkowania i wybrane zagadnie- nia. t. 2. Narzędzia i formy funkcjonowania. Katowice: Uniwersytet Ślą- ski, 2010, s. 7-45. ISBN 978-83-60071-47-2.

8. GĘBołyŚ Zdzisław. Zarządzanie strategiczne w bibliotekach. W: BIlIń- SKI lucjan (red.). Vademecum bibliotekarza. Warszawa: Wydawnictwo Verlag Dashöfer, 2004, s. 31. ISBN 83-88285-56-4.

9. GIERSZEWSKA Grażyna. Zarządzanie strategiczne. Warszawa: Wydaw- nictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2000. ISBN 83-86846-42-9.

10. KAMIńSKA Joanna. Zarządzanie strategiczne biblioteką. W: toKAR- SKA Anna (red.). Bibliotekarstwo. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013, s. 589-605. ISBN 978-83-61464-95-2.

O bibliotece – misja biblioteki

11. [Dokument elektroniczny]. tryb dostępu:

http://www.bu.uni.wroc.pl/o-bibliotece/organizacja-biblioteki-misja.

Stan z dnia 22.05.2018.

12. oBłÓJ Krzysztof. Strategia organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnic- two Ekonomiczne, 1998. ISBN 83-208-1187-2.

Przewodnik do zarządzania strategicznego.

13. Gdańsk: Agencja Rozwoju

Pomorza, 2014. ISBN 978-83-930615-13-2.

14. RESZKA Grzegorz. Biznesplan w zarysie. Poradnik dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pra- cy, 2015. ISBN 978-83-62188-62-8.

15. SMolAREK Małgorzata. Wybrane aspekty planowania strategicznego w instytucjach integracji i pomocy społecznej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 2015, t. 3, s. 345-357. ISSN 2080- -4881.

16. StABRyłA Adam. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Kra- ków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. ISBN 978-83-01-16640-3.

17. SUPERNAt Jerzy. Zarządzanie strategiczne. Pojęcia i koncepcje. Wro- cław: Kolonia limited, 1998. ISBN 83-908415-0-9.

18. SZARUcKI Marek. Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. 2013, nr 97, s. 333-347. ISSN 2082-5501.

19. tWARDoWSKI Bartłomiej. Controlling strategiczny. lublin: UMcS, 2007.

(22)

20. WoJcIEcHoWSKA Maja. Biznes plan w działalności biblioteki. Zarzą- dzanie Biblioteką. 2009, nr 1, s. 155-158. ISSN 2081-1004.

21. ZAKRZEWSKA-BIElAWSKA Agnieszka. Zarządzanie strategiczne w przed- siębiorstwach wysokich technologii. W: WEREWKA Jan (red.). Zarzą- dzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia zarządzania. Kraków: Wydawnictwo AGH, 2012, s. 87-116.

ISBN 978-83-7464-505-8.

22. ZIĘBA Urszula. Planowanie strategiczne w bibliotece nie tylko akade- mickiej. Zarządzanie Biblioteką. 2009, nr 1, s. 75-83. ISSN 2081-1004.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na pytanie, jakie czynniki wywierały największy wpływ na nieetyczne za- chowania urzędników samorządowych w zakresie wykonywania zadań publicz- nych, czyli

Figure la presents a schematic plot of the dispersion relation со as a function of к2 for the case of fluctuations of the exchange integral a.. Figure lb-d illustrates the effect

Having concerns for increasing in- terest in this satisfaction and bearing a direct relation with one’s health and happiness, the Questionnaire of Sexual Satisfaction may represent

Marketing relacji: koncepcja marketingowa zakładająca pozyskiwanie, budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z użytkownikami bibliotek, które mają na celu przy-

367 „Aureolizm” Zdzisława Ruszkowskiego: Londyn, Wenecja, Loch

Weronika DOBROWOLSKA / Dokum entacja interaktywnych.... przeprowadzane samodzielnie we własnym, prywat­ nym laboratorium. Zachęcano w nim do przeniesienia zdobyczy

Sytuacja Polaków była szczególnie trudna - rozbiory i wywołane przez nie pragnienie zbudowania świadomości narodowej oraz odróżnienia się od zaborców?. unaoczniły

- 325 private institutions of higher education have been established, including 90 business schools;5. - departments of management and/or economy have been opened in almost all

E tapy te są zakodow ane w osadach deluw ialnych odkryw anych w różnych czę­ ściach stanow iska.. Drugi w ystąpiłby bezpośrednio po zakończeniu funkcjonow ania

Sam Słania mówił zaś w wywiadach, że jego talent do rysowania objawił się zanim nauczył się czytać i pisać.. Rysunki chłopca były miniaturowe, oddawały rzeczywistość

19 lożowych szkieł, część autorstwa Aleksandra Kalinowskiego, pokazanych na wystawie w Muzeum Okręgowym w Toruniu... Inne dary uzupełniły kolekcję trafiając do Muzeum

W sferze życzeń znalazły się również dogodne dla użytkowników godziny pracy biblioteki, zwłaszcza dla studentów studiów niestacjonarnych.. Ankietowani zauważają niski

Przemyślane i trafnie sformułowane okazały się opinie czytelników dotyczące działalności oraz oczekiwania wobec Biblioteki. Nasi czytelnicy mają jasno sprecyzowane

Niesłuszna spotkała mnie wymówka. piszę i drukuję dopiero 2 ½ lat. – w tym roku zaś dopiero zwrócił się sz[anowny] pan do mnie i  raczył zaproponować

Biblioteki, jako organizacje niedochodowe, nie generują zysku w postaci środków finansowych, uznawanych za miarę skuteczności funkcjonowania organizacji komercyjnych,

Aby w pełni scharakteryzować rolę, jaką reputacja odgrywa w realizowaniu misji biblioteki, konieczne są systematyczne badania opinii jej użytkowników, a niestety nie

• zarządzanie potencjałem marki – twórczy, sprawny i wydajny proces obejmujący odpowiednie wykorzystanie wyselekcjonowanych zasobów materialnych i niemate- rialnych

Warto chociażby zauważyć, że stosowane na gruncie nauki o zarządzaniu czy marketingu pojęcie adaptacja (dosłownie użyte lub wyni- kające z kontekstu) pojawia

Tabela 3 Zawartość tłuszczu surowego i skład kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku odmian Kana i Lirajet w zależności od temperatury suszenia — Content of crude fat and

In this paper, a Multi-Objective Optimization approach (MOO) is followed for conceptual design of an airship taking aerody- namic drag, static stability, performance as well as

blems in the optimal problem are discussed herein and the procedure envisaged is demonstrated by an application to the identification of a vehicle multibody model of a large family

informatycznej i modernizacja pracowni multimedialnej i digitalizacji zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego" zakupiła dwa wysokiej jakości skanery ze

wo­..