• Nie Znaleziono Wyników

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Data sporządzenia 03.03.2003 Data aktualizacji 26.10.2005 Data kolejnej aktualizacji 02.07.2007

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu

nazwa handlowa

TYTAN PROFESSIONAL Remover środek do usuwania silikonów

Zastosowanie preparatu

zastosowanie Środek do usuwania silikonów Identyfikacja producenta

nazwa/adres SELENA S.A.

Ul. Grabiszyńska 241 B

53-234 Wrocław

numer telefonu 071/ 78 38 301

numer faksu 071/ 78 38 300

Telefon alarmowy 999

2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 2 września 2003r (Dz.U.Nr 171, poz.

1666) preparat jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

zagroŜenia

 wskazania ryzyka dla ludzi i środowiska

 powoduje oparzenia

 działa szkodliwie, moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Skład chemiczny

Mieszanina estru kwasu fosforowego w rozpuszczalnikach organicznych.

Substancje niebezpieczne

Nazwa chemiczna nr CAS nr WE StęŜenie Klasyfikacja Ester 2-etyloheksylowy kwasu fosforowego 12645-31-7 235-741-0 30 ÷ 50% C

R34 Benzyna cięŜka obrabiana wodorem (ropa

naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

64742-48-9 265-150-3 30 ÷ 50%

Nota H, Nota P T, R45, R65

4. PIERWSZA POMOC

W przypadku wdychania substancji

Wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeŜe powietrze, zapewnić ciepło i spokój. Wezwać lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą

(2)

Przemyć duŜą ilością bieŜącej wody. Zabrudzoną, nasiąkniętą odzieŜ natychmiast ściągnąć.

W razie konieczności skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami

Przemywać dokładnie duŜą ilością wody przynajmniej przez 15 minut i skonsultować się z lekarzem.

Po spoŜyciu

Przemyć usta wodą i następnie wypić duŜą ilość wody. Natychmiast wezwać lekarza.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU Odpowiednie środki gaśnicze

Dwutlenek węgla (CO2), gaśnica proszkowa, gaśnica wodna, piana odporna na alkohol.

Nieodpowiednie środki gaśnicze Nie znane.

Szczególne zagroŜenia w trakcie gaszenia poŜaru i niebezpieczne produkty spalania Brak danych.

Środki indywidualnej ochrony dla straŜaków

W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej załoŜyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. UŜyć środków ochrony osobistej.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki ostroŜności

UŜyć środków ochrony osobistej. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Zapewnić wystarczającą wentylację.

Środki ostroŜności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się preparatu do kanalizacji, wód powierzchniowych oraz gruntowych.

Metody oczyszczania

Zebrać substancję przy uŜyciu materiału chłonnego np. piasku, Ŝelu krzemionkowego, pochłaniacza kwasów, pochłaniacza uniwersalnego, trocin.

Odpady składować w odpowiednich pojemnikach. Postępować zgodnie z pkt. 13.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE Postępowanie z preparatem

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Magazynowanie

Brak specjalnych wymagań dotyczących środków ochrony przeciwpoŜarowej. Przechowuj tylko w pomieszczeniach z wyciągiem wentylacyjnym.

(3)

Wymagania szczególne

Brak specjalnych ograniczeń dla przechowywania z innymi produktami.

Przechowywać w pomieszczeniu z wentylacją.

8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Kontrola naraŜenia

Stosować wyłącznie w miejscach wyposaŜonych w środki bezpieczeństwa (butelka z czystą wodą do przemywania oczu).

Parametry kontroli naraŜenia składników niebezpiecznych

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. 2002r. nr 217, poz. 1833)

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu - metodyka pomiarów

 Rozporządzenie MZiOS z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. nr 86, poz. 394.)

 PN 74/Z-01001.00. Ochrona czystości powietrza-Terminologia i jednostki Postanowienia ogólne i zakres normy.

 PN Z-04008-7:2002/Az1:2004. Ochrona czystości powietrza-Pobieranie próbek-Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

Środki ochrony osobistej

dróg oddechowych

w warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzęt do oddychania.

rąk

rękawice ochronne odporne na preparaty Ŝrące, o grubości 0,5 mm.

oczu

okulary ochronne z osłonami bocznymi.

skóry

ochronna odzieŜ robocza

Zalecane środki ostroŜności

 przechowywać z dala od Ŝywności, napojów i produktów Ŝywnościowych dla zwierząt

 zdjąć i uprać skaŜoną odzieŜ i rękawice, równieŜ wewnątrz, przed ponownym uŜyciem

 myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy

 w czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić

 unikać kontaktu ze skórą i oczami

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

wygląd biała pasta

zapach charakterystyczny

temperatura wrzenia ok. 180°C punkt zapłonu ok. 66°C temperatura zapłonu ok. 240°C

temperatura samozapłonu nie ulega zapłonowi dolna granica wybuchowości ok. 0,6 % (V/V) górna granica wybuchowości ok. 7 % (V/V)

(4)

gęstość ok.0,85 g/cm3

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Stabilność

Produkt jest stabilny, jeŜeli jest stosowany zgodnie z instrukcją.

Warunki, których naleŜy unikać

Przechowywanie zgodnie z zaleceniami w p-cie 7.

Materiały, których naleŜy unikać Nie znane.

Niebezpieczne produkty rozkładu

Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

SpoŜycie powoduje oparzenia górnych dróg pokarmowych i oddechowych.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Wpływ na środowisko

W przypadku prawidłowego uŜywania, po wyschnięciu nie jest toksyczny dla środowiska.

Kumulacja

Nie naleŜy odprowadzać do gruntu, ścieków, wód powierzchniowych i gruntowych.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

 Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. nr 62, poz. 628).

 Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638).

 Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206) :

• 08 04 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw ( w tym środki do impregnacji wodoszczelnej )

• 08 04 11 - Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne (odpad niebezpieczny)

• 15 01 - Odpady opakowaniowe ( łącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi )

• 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE Transport lądowy

ADR/RID Nr UN 3265

Klasa 8

(5)

Grupa towarowa II ze względu na opakowania Kod klasyfikacji C3

Nr zagroŜenia 80

Etykieta 8

Właściwa nazwa ładunku mteriał Ŝrący, ciekły, kwaśny, organiczny, I.N.O.

Zawiera ester kwasu fosforowego

Transport morski

IMDG Nr UN 3265

Klasa 8

Grupa towarowa II ze względu na opakowania

EmS 8-15

IMO-Etykieta 8

Właściwa nazwa ładunku ciecz powodująca korozję, kwaśna, organiczna

Zawiera ester kwasu fosforowego

Transport lotniczy

ICAO/IATA: Nr UN 3265

Klasa 8

Grupa towarowa II ze względu na opakowania

ICAO-Etykiety 8

Właściwa nazwa ładunku ciecz powodująca korozję, kwaśna, organiczna

Zawiera ester kwasu fosforowego

Informacje uzupełniające Ŝrący, przechowywać z dala od Ŝywności, artykułów Ŝywnościowych, kwasów i zasad

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Wszelkie prace z tym produktem naleŜy wykonywać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129, poz. 144 ).

Klasyfikacja odpadów – patrz pkt. 13.3

(6)

Znakowanie opakowań jednostkowych zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych ( Dz. U. nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami)

Oznaczenia na etykiecie

Umieścić na etykiecie napis: Zawiera ester 2-etyloheksylowy kwasu fosforowego

symbole ostrzegawcze

Preparat Ŝrący

napisy ostrzegawcze (zwroty R) R34 - Wywołuje oparzenia.

R65 - Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

napisy informacyjne (zwroty S) S 1 - Przechowywać pod zamknięciem.

S 2 - Chronić przed dziećmi.

S24/25 - Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S27 - Zdjąć natychmiast całą zanieczyszczoną odzieŜ.

S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną, rękawice i ochronę oczu/ twarzy.

S45 - W przypadku awarii lub jeśli poczujesz się niezdrowo skonsultuj się z lekarzem (jeŜeli moŜliwe pokaŜ etykietę).

Obowiązujące przepisy

 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84, Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350 i Dz.U. Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002r. Dz.U. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187; z 2003r. Dz.U. Nr 189, poz.

1852; z 2004r. Dz.U. Nr 96, poz. 959 i Dz.U. Nr 121, poz. 1263; z 2005r. Dz.U. Nr 179, poz. 1485; z 2006r. Dz.U. Nr 171, poz. 1225)

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674)

 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równieŜ dyrektywę Rady

76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz.U. L 136 z 29.5.2007)

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666; z 2004r.

Dz.U. Nr 243, poz. 2440)

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz.

1679; z 2004r. Dz.U. Nr 260, poz. 2595)

(7)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833; z 2005r. Dz.U. Nr 212, poz. 1769)

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173)

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332; z 1997r. Dz.U. Nr 60, poz. 375; z 1998r. Dz.U. Nr 159, poz. 1057;

z 2001r. Dz.U. Nr 37, poz. 451)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity zał. do obwieszczenia MGPiPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz.U. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Dz.U. Nr 49, poz.

330)

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 86 z 2005r.)

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2002 r. Nr 87, poz. 798)

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984)

16. INNE INFORMACJE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 30 kwietnia2004:

„ Opakowania substancji lub preparatów oznakowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 ustaw z dn. 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych, jako Ŝrące, oferowane w sprzedaŜy dla konsumentów, zaopatruje się, niezaleŜnie od

pojemności opakowania, w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci, w wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie.”

Wzór symbolu znajduje się w/w rozporządzeniu.

Zwroty R, które wymieniono w sekcjach 2, 3 i 15:

R34 Powoduje oparzenia.

R45 MoŜe powodować raka.

R65 Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

PowyŜsze dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami

obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak kaŜdy z uŜytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie moŜliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla

osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upowaŜnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek

(8)

nieprawidłowego, bądź błędnego uŜycia jej materiałów. Karta Charakterystyki dotyczy wyłącznie opisanego produktu. JeŜeli został on wykorzystany jako składnik innego produktu, to Karta traci waŜność.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W ostatnim czasie resort pracy opublikował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w

R 48/20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R 48/20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi

Ochrony zbiorowe: Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy w obiektach zamkniętych. Zdroiki w pobliŜu stanowisk pracy. Tam gdzie występuje moŜliwość pojawienia się

Ochrony zbiorowe: Wydajna wentylacja naturalna lub mechaniczna na stanowiskach pracy w obiektach zamkniętych. Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej

Ochrony zbiorowe: Wydajna wentylacja na stanowiskach pracy w obiektach zamkniętych. Zdroiki w pobliŜu stanowisk pracy. Tam gdzie występuje moŜliwość pojawienia się

Środki ochrony osobistej: Kombinezony ochronne, w razie konieczności - ochrony dróg oddechowych (maski z filtrem oznaczonym P2), okulary ochronne z ochronami

Działa toksycznie na organizmy wodne; moŜe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym..

Działa szkodliwie; moŜe powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.(R65) Powtarzające się naraŜenie moŜe powodować wysuszanie lub pękanie