• Nie Znaleziono Wyników

Świętokrzyskie czworonogi w blasku fleszy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Świętokrzyskie czworonogi w blasku fleszy"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Œwiêtokrzyskie czworonogi w blasku fleszy

Dziennikarze przypuœcili prawdziwy szturm na

war-szawsk¹ siedzibê Pañstwowego Instytutu Geologicznego po ujawnieniu informacji o odkryciu tropów pierwszych tetrapodów. Czegoœ takiego pracownicy instytutu jeszcze nie widzieli, i zapewne prêdko nie zobacz¹.

Konferencja prasowa poœwiêcona odkryciu w Zache³miu najstarszych na œwiecie tropów tetrapodów, przygotowywana przez wyspecjalizowane s³u¿by instytutu od pocz¹tków grudnia 2009 r., rysowa³a siê od pocz¹tku jako karko³omne przedsiêwziêcie. Zdawaliœmy sobie spra-wê, ¿e bêdzie to news na pierwsze strony gazet. Jednym z g³ównych sk³adników wydarzenia mia³ byæ artyku³ w Nature (jak siê w ostatniej chwili okaza³o — ok³adkowy). Niestety, rygory narzucone przez wydawców czasopisma, w tym œcis³e embargo na informacje zwi¹zane z planowan¹ publikacj¹, niezwykle komplikowa³y zadanie. Jak zawia-domiæ media z odpowiednim wyprzedzeniem o sensacyj-nym odkryciu, nie mówi¹c jednoczeœnie, czego owe odkrycie dotyczy? Kwadratura ko³a...

Jakoœ z tego wybrnêliœmy, czego dowodem by³a fre-kwencja na konferencji prasowej, która rozpoczê³a siê 7 stycznia, punktualnie o godzinie dwunastej, kilkanaœcie godzin po ukazaniu siê Nature ze zdjêciem œwiêtokrzy-skich tropów na ok³adce i artyku³em Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period of Poland wewn¹trz numeru. T³o spotkania zapewnia³a piêkna, zabytkowa rotunda Morozewicza w Muzeum Geologicz-nym PIG-PIB. Na pó³ godziny przed startem salê szczelnie wype³ni³ t³um dziennikarzy, licz¹cy grubo ponad sto osób. Miejsca strategiczne zajê³o dwanaœcie kamer telewizyj-nych. Przed muzeum warcza³y wozy transmisyjne, a po-sadzkê hallu i sali g³ównej pokrywa³y kolorowe kable.

Konferencjê rozpocz¹³ rzecznik prasowy PIG, Miros³aw Rutkowski, przedstawiaj¹c bohaterów dnia: Grzegorza Nie-dŸwiedzkiego, Piotra Szreka, Katarzynê i Marka Narkiewi-czów. Zabrak³o tylko pi¹tego autora publikacji w Nature, szwedzkiego badacza wczesnych tetrapodów Pera Ahlberga.

S³owo wstêpne wyg³osi³ Grzegorz Pieñkowski, z–ca dyrektora, sekretarz naukowy instytutu. Podkreœli³ on wagê odkrycia, cytuj¹c opinie œwiatowych autorytetów w dziedzinie paleontologii, m.in. prof. Jennifer Alice Clack. Odniós³ siê równie¿ do kwestii finansowania niestandardo-wych badañ, podnosz¹c koniecznoœæ wdro¿enia noniestandardo-wych rozwi¹zañ organizacyjnych i prawnych w tym zakresie.

Grzegorz NiedŸwiedzki rozpocz¹³ swoje wyst¹pienie od wspomnienia, jak to w dzieciñstwie kolekcjonowa³ znaczki pocztowe, a jego ulubionym by³ ten, który przedstawia³ ich-tiostegê. Nie przysz³o mu wtedy do g³owy — powiedzia³ — ¿e jako dojrza³y naukowiec bêdzie odkrywc¹ równie fascy-nuj¹cego stworzenia. Jego barwna opowieœæ o historii badañ w Zache³mie przeplatana by³a w¹tkami o wysoce specjali-stycznym charakterze, dotycz¹cymi implikacji odkrycia dla chronologii i scenariusza ewolucji. Podkreœli³ znaczenie datowania konodontowego, dzie³a Katarzyny i Marka Nar-kiewiczów, dla zwieñczenia swej koncepcji.

Po krótkim referacie g³ównego autora zebrani mogli obejrzeæ film popularnonaukowy, nakrêcony przez ekipê Nature w Muzeum Geologicznym PIG-PIB i w kamie-nio³omie Zache³mie. Narratorem by³ Per Ahlberg, a film by³ rozpowszechniany poprzez stronê internetow¹ czasopisma.

Pytania dziennikarzy zajê³y kolejne pó³ godziny. W odpo-wiedzi na powtarzaj¹ce siê zapytanie, dotycz¹ce mo¿liwo-œci znalezienia szcz¹tków kostnych tetrapoda, Piotr Szrek udzieli³ odpowiedzi dyplomatycznej — nie wykluczy³ suk-cesu, zdradzaj¹c przy tym, ¿e coœ ju¿ uda³o siê ustaliæ.

W kilku pytaniach podnoszono kwestiê wp³ywu znale-ziska na zwiêkszenie atrakcyjnoœci tego niezbyt bogatego regionu Polski oraz ochrony stanowiska w Zache³mie. Temat rozwin¹³ Jerzy Nawrocki, dyrektor Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Wspomnia³ o dzia³aniach insty-tutu na rzecz promocji geoturystyki, zaznaczy³, ¿e zg³osi³ ju¿ wniosek o ustanowienie w tym rejonie rezerwatu geolo-gicznego. Przytoczy³ przyk³ad Ba³towa, którego kariera rozpoczê³a siê równie¿ od tropów. Do s³ów dyrektora odniós³ siê pozytywnie w³aœciciel kamienio³omu, który by³ jednym z goœci honorowych spotkania.

Obszerne wyjaœnienia w kluczowej kwestii datowania warstw z tropami przedstawili Katarzyna i Marek Narkie-wiczowie, posi³kuj¹c siê specjalnie przygotowanym na tê okazjê posterem.

Grzegorz NiedŸwiedzki przybli¿y³ dziennikarzom istotê dyskusji naukowej i weryfikacji hipotezy przez miêdzynaro-dowe gremium badaczy. Wraz z Piotrem Szrekiem omówili kwestie wymagaj¹ce jeszcze wyjaœnienia i przedstawili mo¿liwe kierunki dalszych badañ. Seriê pytañ zakoñczy³a sesja zdjêciowa autorów publikacji z efektownym odciskiem ³apy tetrapoda w tle, eksponowanym w szklanej gablocie.

Konferencjê zakoñczono w sali g³ównej muzeum, do której zaprosi³ zebranych dyrektor J. Nawrocki, propo-nuj¹c lampkê szampana, trunku najbardziej stosownego do takiej okazji. Mimo formalnego zakoñczenia spotkania praca ekip telewizyjnych i radiowych trwa³a jeszcze przez kilka godzin, a¿ do momentu pojawienia siê pañ sprz¹-taj¹cych muzeum.

Plonem konferencji by³y artyku³y i filmy, które poja-wi³y siê we wszystkich g³ównych wydaniach dzienników telewizyjnych, gazet codziennych, serwisach agencji pra-sowych polskich i zagranicznych oraz na portalach interne-towych. Siódmego stycznia praktycznie nie by³o medium, które nie odnotowa³oby sensacyjnego odkrycia, nadaj¹c relacji mo¿liwie barwny tytu³. Mój ulubiony pochodzi z Onet TV: Pierwszy czworonóg by³ Polakiem. Po prostu...

Miros³aw Rutkowski 107 Przegl¹d Geologiczny, vol. 58, nr 2, 2010

Ryc. 1. Konferencja prasowa w PIG poœwiêcona odkryciu tropów

najstarszych tetrapodów. O historii badañ w Zache³mie mówi g³ówny autor publikacji w Nature G. NiedŸwiedzki (z lewej). Obok pozostali autorzy: P. Szrek, K. Narkiewicz, M. Narkiewicz. Fot. B. Ruszkiewicz

Cytaty

Powiązane dokumenty

Warto przypomnieæ o tym, co siê z³o¿y³o na sytuacjê, w której nie nad¹¿amy z nowelizacj¹ prawa, a polski Urz¹d Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL) jest postrzegany

Wykorzystując zgromadzone wcześniej informacje na temat przydzielonego grupie bohatera wywiadu „Niepokonani”, ułóżcie pytania dla dziennikarzy na konferencję prasową,

W artykule przedstawiono także pod- stawowe wyniki finansowe eksporterów wyspecjalizowanych na tle pozostałych podmiotów eksportujących oraz wyniki eksporterów

Rozwiązaniem godnym do naśladowania przez orga- nizatorów innych sesji naukowych jest także rozsyłanie do uczestników konfe- rencji ankiety ewaluacyjnej, pozwalają- cej nie

Pożary trawiły Białą od zarania dziejów. Rozprzestrzenianiu się ognia, który wielokrotnie niszczył miasto, sprzyjała przede wszystkim zwarta drewniana zabudowa z

Podczas miesięcznej podróży zebraliśmy około 150 historii dotyczących wydarzeń 1980 roku, nagraliśmy ponad 200 wypowiedzi dotyczących wolności, wykonaliśmy około 100

Na jedno z nich: Co czuł w momencie, gdy dowiedział się, że jest trzecim polskim - po Sienkiewiczu i Reymoncie - laureatem literackiej Nagrody Nobla, odpowiedział:.. —

On the basis of diagrams and expert prediction we can conclude that in China and India hard coal will be used as the basic raw material used for electric energy production, and