• Nie Znaleziono Wyników

Walny zjazd PTNKF w Rzeszowie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Walny zjazd PTNKF w Rzeszowie"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

WJ C

Walny zjazd PTNKF w Rzeszowie

Idō - Ruch dla Kultury : rocznik naukowy : [filozofia, nauka, tradycje wschodu,

kultura, zdrowie, edukacja] 5, 246

(2)

40 lat p ra c y p ro f. K a z im ie rz a O b o d y ń sk ieg o

D r hab., prof. U R K. O bodyński je s t założycielem i od kilkunastu lat dyrektorem Instytutu W ychow ania Fizycznego i Zdrow otnego UR. Jest prezesem PTN K F w R zeszow ie, w iceprezesem m iędzynarodow ej A kadem ii E uropejskiej na rzecz Regionu K arpat, redaktorem naczelnym „Przeglądu N aukow ego K ultury Fizyczhej U R ”, działaczem w ielu k lu­ bów i stow arzyszeń. Sw ego czasu był znakom itym zaw od­ nikiem (m istrz Polski w rugby) i trenerem , a pozostaje czło­ w iekiem w ielkiego serca dla kultury fizycznej.

Ostami rok zaowocował sukcesami w pracy naukowej i orga­ nizacyjnej. Prof. Obodyński jest kierow nikiem powołanego w IW FiZ Zakładu Zarządzania w Sporcie, Turystyce i Rekreacji.

Instytut uzyskał pozytyw ne oceny Państwowej Komisji

Akredytacyjnej z prawem do naboru i kształcenia na poziomie magisterskim, a także zgodę na powołanie w ramach UR W ydziału W ychowania Fizycznego. Profesor otrzym ał w tym roku nagrodę M iasta Rzeszowa (I stopnia) w dziedzinie nauki za całokształt dorobku. Ponadto podczas inauguracji roku aka­ demickiego 2004/2005 na UR K. Obodyński i W. J. Cynarski otrzymali nagrodę Zespołową Rektora za cykl publikacji M iędzykulturowe dialogi i adaptacje na obszarze kultury fizycznej.

Z a szczególne z asłu g i o d z n a c zo n o

- za 2 5 -letn ią działalność w D D B V złote odznaki otrzym ali: H annelore Sieber, L othar Sieber

i G ünter R itzinger;

- za szczególne zasługo dla DD BV ‘Ehrennadel H albkranz in G o ld ’ otrzym ali B odo

B lum entritt i D ieter D rexler (N iem cy), a ‘G rosser Ehrennadel in G o ld ” - H annelore S ieber1.

- U rząd K ultury Fizycznej i Sportu przyznał, na w niosek Z arządu SIP, resortow e odznaki

„Zasłużony D ziałacz K ultury F izycznej” dw óm osobom : Srebrną O dznakę otrzym ał shihan L othar Sieber (H onorow y Prezydent SIP), a B rązo w ą O dznakę - m gr E lżbieta C ynarska (od dziesięciu lat Sekretarz G eneralny SIP).

U s ta len ia ko m isji takf

Historycy kultury fizycznej z Polski i N iem iec dokonali ustaleń w zakresie badań nad h isto rią k u ltu ry fizycznej (hkf) G ó rn e g o Ś ląsk a w zakresie opracow ania źródeł i piśm iennictw a, okreś­ lenia obszarów badaw czych i wym iany naukowej. N a koordynatorów pow ołano prof. M irosław a Ponczka (A W F K atow ice) i doc. K arla Heinza Schodroka (W yższa Szkoła Gim nastyki i Sportu, W estfalia)2. [R edakcja IRK -M C gorąco popiera tego typu synergię m iędzynarodow ych działań.]

W aln y Z ja z d P T N K F w R zeszow ie

W dniu 15.09.2004 odbyło się W alne Z ebranie spraw ozdaw czo-w yborcze Podkarpackiego T ow arzystw a N aukow ego K ultury Fizycznej. U dzielono absolutorium i w ybrano now e w ładze: prezesem kolejne dw a lata został dr hab. K. O bodyński a przew odniczącą K om isji R ew izyjnej - dr E w a Polak. O d 1.10. Przew odniczącym K om isji N auki w rzeszow skim PTN K F jest dr W. J. Cynarski.

Paleoantropologia potw ierdza hum anizujący w pływ kultury fizycznej. L istopadow y num er „N ature” podaje wyniki badań D enisa B ram ble (U niversity o f U tah) i D aniela L ieberm ana (H arvard U niversity), z których w ynika, że bieg an ie p rzy sp ieszy ło ew o lu cję człow ieka. Czy więc, porów nując złożoność ruchu, sztuki walki nie rozw ijają człow ieka w sposób w yjątkow y? Czy nie przyczyniły się do sukcesów krajów D alekiego W schodu?

(oprać. W JC)

1 W g P r o to k o ll z u r o r d e n tlic h e n M itg lie d e r v e r s a m m lu n g d e s D D B V e.V . a m 123. O k to b e r 2 0 0 4 .

2 N a p o d s ta w ie d o k u m e n tu p n . In fo r m a c ja d o ty c z ą c a u s ta le ń d o k o n a n y c h p o d c z a s n a r a d y h i s to r y k ó w k u ltu r y f i z y c z n e j P o ls k i i N ie m ie c (G o r z ó w W lkp. 1 2 .0 9 .2 0 0 4 r.).

FoŁ 5. Prof. K. Obodyński podczas kon­ ferencji Humanistyczna teoria sztuk i spor­

tów w alki - koncepcje i problemy, Rze­

szów, 30 maja 2003 (fo t E. W ójcikiewicz)

Cytaty

Powiązane dokumenty

zycja programu, w takim programie geometrii dla wszystkich powinno oczywiście znaleźć się więcej miejsca dla

Współcześnie zadanie wydaje się proste, jednak wtedy było inaczej, gdyż uczniowie galicyjscy znali

JEŚ Siostra namawia cię na zrobienie niespodzianki dla rodziców: sałatki owocowej, którą. umiecie

Jakie były Pana/Pani zdaniem pozytywne

Osler-Weber-Rendu disease (HHT) is a rare, hereditary disease which is characterized by arteriovenous malfor- mations – telangiectasias of the face, lips, oral cavity and

W najwyżej ce- nionych periodykach naukowych udział publikacji odnoszących się do ewolucji i historii świata żywe- go wciąż jest nieproporcjonalnie większy niż udział

Nie opiera się na dowodach, które można sprawdzić.. Fakt można sprawdzić i

Polskie uniwersytety i wydziały są na bardzo dalekich miejscach w międzynarodowych rankingach, niewielu jest również naukowców wywodzących się z Polski w czołowych