• Nie Znaleziono Wyników

Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 45-40/-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj. bydgoskie, AZP 45-40/-"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Józef Bednarczyk

Inowrocław, st. 100, gm. loco, woj.

bydgoskie, AZP

45-40/-Informator Archeologiczny : badania 26, 48-49

(2)

48 Młodszy okres przedrzymsk i-ohre$ wpływów rzymskich

nych i późnych faz wczesnego średniowiecza (giównie n a st, 17) oraz z późnego średniow ie­ cza (głównie na st. 14).

K ilkaset m etrów dalej zlokalizowano d rugą w ielką osadę hutniczą oraz stwierdzono występowanie licznych znalezisk żużli i rudy darniowej n a terenie tej oraz sąsiednich wsi.

M ateriały znajdują się w M uzuem Początków P aństw a Polskiego w Gnieźnie. Planiye się prow adzenie dalszych prac rozpoznawczych i wykopalisk.

I m ie ln o , s t. 33 M uzeum Początków P ań stw a Polskie-gm . Ł u b o w o , w o j. p o z n a ń s k i e go w G nieźnie

A Z P 5 1 -3 2 /9 5

Badania prowadził m gr Czesław Strzyżewski, Finansow ane przez M uzeum Początków Państw a Polskiego w G nieźnie i K onserw atora Zabytków Archeologicznych na woj. poznańskie. Drugi sezon badań. Cm entarzysko z okresu wpływów rzym skich i z wczesnego średnio­ wiecza (XII w.), p u nkt osadniczy z późnego średniowiecza i okresu nowożytnego.

P race wykopaliskowe kontynuow ano w południowej części wykopu z roku ubiegłego oraz założono 2 wykopy w części zachodniej i północnej kulm inacji wzgórza, o łącznej powierzchni 82,5 m2. Badania prowadzono z przerw am i od wiosny do jesieni. Odkryto 16 grobów (obiekty n r 22-37), z których część uległa zniszczeniu przez wkopy nowożytne i współczesne oraz podczas orki przed zalesieniem tego terenu.

Wśród 9 grobów pochodzących z okresu wpływów rzym skich były 2 groby popielnico­ we, grób jamowy i 6 grobów szkieletowych. Zakończono też eksplorację obiektu 19. Wyróż­ niono również 4 skupiska przepalonych kości ludzkich, stanowiących ślad po zniszczonych grobach. Znaleziono 4 naczynia gliniane, w tym pucharek z „okienkam i”, miseczkę, popiel­ nicę o powierzchni gładkiej i schropowaconej oraz fragm. dolnej części popielnicy czernio­ nej. O dkryto też fragm . naczyń, w tym w tórnie przepalone skorupy. Znaleziono 2 zapinki — A I I 38-39 i А У s. 9 ,1 4 0 -1 4 1 , grzebień jednow arstw ow y i fragm. dwóch innych, główkę żelazną szpili i m onetę sreb rn ą (rzymską?). M aterial ten datuje się na fazy B2-C1 omawia­ nego okresu.

W yeksplorowano również 7 grobów szkieletowych z okresu wczesnośredniowiecznego, usytuow anych na osi zachód-wschód. Jeden z nich byl obudowany kam ieniam i, a przy szkielecie odkryto b ra k te a t łaciński M ieszka III, b ity w 1. 1173-1177, z w yobrażeniem św. Wojciecha i napisem ALBRTUS. W innym grobie znaleziono 4 kabłączki skroniowe średniej wielkości, k tóre również mogą pochodzić z XII w.

Znaleziono prócz tego ułam ki naczyń z wczesnego i późnego średniow iecza oraz z cza­ sów nowożytnych.

M ateriały znajdują się w M uzeum Początków Państw a Polskiego w Gnieźnie. Przew iduje się dalsze badania.

In o w r o c ła w , s t. 100 U n iw ersy tet im. A dam a M ickiewicza gm . lo c o , w o j. b y d g o s k ie I n s ty tu t P ra h isto rii Zakład P ra h isto rii

A Z P 4 5 -4 0 /— Polski w P oznaniu

Badania prowadzi! m gr Jó zef Bednarczyk. Finansow ane przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy za pośrednictw em Państw owej Służby Ochrony Zabytków oraz U rząd Miejski w Inow rocław iu i Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową. Dziewiąty sezon badań. Osada k ultury łużyckiej, osada i w arzelnia soli z okresu wpływów rzymskich, ślady

(3)

Informator Archeologiczny 49

osadnictw a wczesnośredniowiecznego, późnośredniowiecznego i no­ wożytnego.

Badania ze względu n a szczupłe fundusze prowadzone byîy w ograniczonym wymiarze przestrzennym . O dsłonięto powierzchnię 995 m 2, inw entaryzując ponad 70 obiektów: budynek mieszkalny, 3 piece, 20 palenisk, 19 jam , ponad 30 dołków poslupowych, 3 nowe rowy solankowe, 2 zbiorniki-odstojniki.

Budynek m ieszkalny (jego wziemna część) m ial k sz ta łt nieregularnego czworoboku o wym iarach ok. 430 x 360 cm, ścianki zwężające się ku dnu na gł. 30-40 cm. Inw entarz składał się z ponad 180 fragm. ceramiki, 80 szczątków kostnych, fragm . narzędzi żela­ znych, kościanych i kam iennych oraz ciężarków tkackich i 2 krążków wykonanych ze skorupy.

Pierw szy piec (ob. 280-281), usytuow any w owalno-wielobocznym zagłębieniu o wy­ m iarach 280 x 180 cm, składał się z kom ory piecowej zwężąjącej się ku dołowi na głęboko­ ści 140 cm oraz z przylegającej do niej płytszej jam y przypiecowej. U kład naw arstw ień, wyjątkowo dobrze zachowany, świadczy, iż był on wyposażony w wieloboczną kopułę skonstruow aną na szkielecie z dranic i okrąglaków i spełniał m.in. funkcję suszarni zboża. Z dwóch pozostałych pieców jeden (ob. 943), bez konstrukcji, byl wapiennikiem ; funkcji drugiego (ob. 949), z małym paleniskiem , nie udało się ustalić.

Eksplorow ane paleniska i jam y stanow ią kontynuację p rzestrzen n ą badanych w ubie­ głym roku większych układów.

Trzy nowe rowy solankowe (ob. 999, 1000, 1009) oraz 2 zbiorniki-odstojniki wespół z ju ż znanym i tw orzą złożony system . Ponieważ wszystkie jego elem enty odsłonięte są na razie tylko częściowo, zarówno ich param etry, jak i wzajemne relacje funkcjonalne i chro­ nologiczne są tru d n e do ustalenia. Na tym etapie eksploracji stwierdzić można, że zaryso­ wujące się zespoły urządzeń reprezentują dwie, użytkow ane w różnym czasie, saliny. Od współczesnych im salin europejskich różnią się w pewnym stopniu technologią w ytw arza­ nia, przewyższając je skalą założenia i zapewne produkcji.

D okum entacja i m ateriały przechowywane są w Instytucie P rah isto rii U niw ersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

B adania będą kontynuow ane.

K a m ie n ic a S z la c h e c k a , s t. 3 M uzeum A rcheologiczne w G dańsku gm . S tę ż y c a , w o j. g d a ń s k ie

A Z P 13-37/—

Badania prowadzili m gr m gr M ałgorzata Tuszyńska i M irosław P ie­ trzak. Finansow ane przez Wojewódzkiego K onserw atora Zabytków w G dańsku i U rząd Gminy w Stężycy Czwarty sezon badań. Cmen­ tarzysko płaskie kultury wielbarskiej z młodszego okresu wpływów rzym skich.

Kontynuow ano badania z 1. 1987-1988 i 1991. Przebadano obszar przeznaczony pod zabudowę (ok. 6 arów), odkrywając 4 groby szkieletowe, 1 popielnicowy i jedno palenisko. Dotychczas odkryto na cm entarzysku 44 obiekty, w tym 26 grobów.

Pochówki wyposażone były m.in. w końcówki pasa (grupa J I I wg Raddatza), sprzączki brązowe, przęśliki gliniane oraz naczynia gliniane (grupa IXA i B, XVIIIA wg R. Wołągie- wicza).

N a uwagę zasługuje grób 25 — popielnicowy, o skrzynkowej konstrukcji, zbudowany z małych, łupanych płyt kam iennych, wyposażony w naczynie gliniane, dw uuszne (grupa V wg R. Wołągiewicza), zdobione rytym i liniam i krzyżującymi się nieregularnie; o rn am en t rozmieszczony je s t na załom ie brzuśca oraz powyżej i poniżej niego. Dwa ucha także są pokryte ornam entem . W ewnątrz popielnicy wśród przepalonych kości ludzkich znajdowały się 2 zapinki brązowe (A V I 161-164), przęślik gliniany i stopiony paciorek szklany.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Izabela Sikorska-Ulfikowa.

Podczas wykonywania pracy, rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest kierowaü siĊ okreĞlonymi zasadami, ze szczególną starannoĞcią właĞciwą dla zawodowego

WROCŁAW-OSTROW TUMSKI Katedra Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, Muzeum Archeologiczne

Odkryto 23 bełty do kuszy przy czym w trzech przypadkach zachowały się nie tylko groty drzew ca, ale i lotki z cienkich płytek drewnianych, utrzymujące bełt w

1939* 1973 1 1976 odkryto pojedyńoze groby oraz obecnie w ioianie wyblereyska duże palenisko, ffyeksplorowane zostały kolejne cztery groby jamowe ludności kultury luboszyckiej

3« Ruchomy materiał kulturowy jest nieliczny - cemifca, półfa­ brykaty deren, kilka pnęólików glinianych, przedmiotów że­ laznych, w tym noie i fragnent nŁttypi oraz

Emilia Kunawicz-Kosińska,Olena Prus. Nowa