• Nie Znaleziono Wyników

Widok Noty o autorach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Noty o autorach"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Contributors/Noty o autorach

NEZIR AKYESILMEN – Professor of

Interna-„

tional Relations, Human Rights, International Conflict Analysis, Cyberpolitics and Cyberse-curity. He works for Department of International Relations at Selcuk University, Konya-Turkey. He is the author of books entitled Talking Peace: Conflict Management in Theory and Practice (METU Publications, Ankara, 2009) and Cyber-politics and Cybersecurity with Interdisciplinary Approach (Orion Publication, Ankara, 2018). He is currently the editor-in-Chief of “Cyberpoli-tik Journal”. Follow him on Twitter@nezmen or e-mail: nezmen@yahoo.com

Nezir Akyesilmen – profesor stosunków między-narodowych, praw człowieka, analizy konfliktów międzynarodowych, cyberpolityki i bezpieczeń-stwa cybernetycznego. Pracuje dla Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Selcuk, Konya-Turcja. Jest autorem książek Talking Peace: Conflict Management in Theory and Practice (METU Publications, Ankara, 2009) oraz Cyberpolitics and Cybersecurity with Inter-disciplinary Approach (Orion Publication, Anka-ra, 2018). Obecnie jest redaktorem naczelnym „Cyberpolitik Journal”. Śledź go na Twitterze@ nezmen lub e-mail: nezmen@yahoo.com MARCIN BARTKOWIAK – research assistant „

and doctoral candidate at the Full Professorship Financial Accounting at the Technical University of Munich, Germany.

E-mail: marcin.bartkowiak@tum.de

Marcin Bartkowiak – research assistant i dok-torant w katedrze Full Professorship Financial Accounting na Uniwersytecie Technicznym w Mo-nachium. E-mail: marcin.bartkowiak@tum.de ROMAN BäCKER

„ (1955) – fields of special interest: Russian political thinking (especially Eurasianism), theory of politics – mainly theo-ries of authoritarianism and totalitarianism, evolution of the contemporary political system in Russia. Author of seven books e.g.: Russian political thinking in time of Putin’s Presidency (2007); Inter-war Eurasianism. From intellectual counter-acculturation to totalitarianism? (2000); Totalitarianism (1992); Co-author: Methodology of political science (Warsaw 2016), free access, Tbilisi 2018 (in Georgian language).

E-mail: rombacker@wp.pl

Roman Bäcker (1955) – zainteresowania na-ukowe: rosyjskie myślenie polityczne (głównie eurazjatyzm); teoria polityki – przede wszystkim

totalitaryzm i autorytaryzm, ewolucja rosyjskie-go systemu politycznerosyjskie-go. Autor siedmiu ksią-żek, w tym: Totalitaryzm (1992), Międzywojenny eurazjatyzm: od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu? (2000), Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina (2007), Nietradycyjna teoria polityki (2011), współau-tor pracy Metodologia badań politologicznych (2016, po gruzińsku: 2018).

E-mail: rombacker@wp.pl

SEYED HOSSEIN MALAKOOTI HESHAJIN „

– Assistant Professor of Faculty of Law and So-cial Sciences, University of Tabriz, Iran. Seyed Hossein Malakooti Heshajin – adiunkt Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersy-tet Tabriz, Iran.

IZABELA KAPSA – PhD in the science of poli-„

tics, Assistant Professor at the Institute of Po-litical Sciences of Kazimierz Wielki University. Research interests: e-politics, e-participation, political preferences of adult adolescents. E-mail: izabela.kapsa@ukw.edu.pl

Izabela Kapsa – doktor nauk hum. w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk Po-litycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe: e-po-lityka, elektroniczna partycypacja obywatelska, preferencje polityczne młodych dorosłych. E-mail: izabela.kapsa@ukw.edu.pl

MARIA LEWANDOWSKA – MA, PhD student at „

the Faculty of Political Sciences and International Studies of the Nicolaus Copernicus University in Toruń (PhD studies in political science). A gradu-ate of journalism and social communication. Her main research interests include associations of politics and mass media, audiovisual media, so-cial media and journalism, with a particular focus on professionalism and ethics.

E-mail: m.lewan@doktorant.umk.pl

Maria Lewandowska – mgr, doktorantka na Wy-dziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (stu-dia doktoranckie z zakresu nauk o polityce). Ab-solwentka dziennikarstwa i komunikacji społecz-nej. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą związki polityki i mediów masowych, media audiowizualne, media społecznościowe oraz dziennikarstwo, ze szczególnym uwzględ-nieniem kwestii profesjonalizmu i etyki. E-mail: m.lewan@doktorant.umk.pl

(2)

144

Contributors/Noty o autorach

PP 3 ’19

ANNA RATKE-MAJEWSKA – PhD in social sci-„

ences in the field of political science, assistant professor at the Institute of Political Science of the University of Zielona Góra; a graduate of the Nicolaus Copernicus University in Toruń; head and contractor of research projects, member of national and international academic societies (in-cluding PTNP, IPSA, PTSL) and an editor of aca-demic journals; her research interests focus pri-marily on the politics of memory, political identity, Polish-Latin American relations and the internal situation of selected Latin American and Iberian countries; recently she has published: The Poli-tics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume One: Case Studies (Newcastle upon Tyne 2017, together with Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska and Pa-tryk Wawrzyński) and The Politics of Memory in Post-Authoritarian Transitions, Volume Two: Comparative Analysis (Newcastle upon Tyne 2017, together with Joanna Marszałek-Kawa and Patryk Wawrzyński). E-mail: anna.ratkema-jewska@gmail.com; www: http://annaratkema-jewska.ovh/

Anna Ratke-Majewska – doktor nauk spo-łecznych w dziedzinie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego; absolwent Uniwersytetu Miko-łaja Kopernika w Toruniu; kierownik i wykonawca projektów badawczych, członek krajowych i mię-dzynarodowych towarzystw akademickich (w tym PTNP, IPSA, PTSL) oraz redaktor czasopism na-ukowych; jej zainteresowania badawcze koncen-trują się przede wszystkim na polityce pamięci, tożsamości politycznej, stosunkach polsko-la-tynoamerykańskich oraz sytuacji wewnętrznej wybranych krajów Ameryki Łacińskiej i iberyj-skiej; ostatnio opublikowała: Polityka pamięci i kształtowanie tożsamości politycznej w czasie tranzycji postautorytarnej. Studia przypadku, t. 1 (Newcastle upon Tyne 2017, wraz z Joanną Mar-szałek-Kawą, Joanną Piechowiak-Lamparską i Patrykiem Wawrzyńskim) The Politics of Memo-ry in Post-Authoritarian Transitions, Volume Two: Comparative Analysis (Newcastle upon Tyne 2017, razem z: Joanna Marszałek-Kawa and Pa-tryk Wawrzyński. E-mail: anna.ratkemajewska@ gmail.com; www: http://annaratkemajewska.ovh/ ISHMEAL MOHAMMED – PhD candidate in „

Selcuk University at the Department of Interna-tional Relation, Konya, Turkey. He is an analyst at Strategic Outlook, a Think-tank in Turkey. The author’s special areas of interest are Interna-tional relations theory, African affairs in contem-porary international politics, Good Governance, Turkey, Ghana and Nigeria’s foreign policy. Some of his works are: The Changing Structure of War in a Cyber-World and Its Impact on the

International Humanitarian Law (,,Cyberpolitics Journal”, 3(5), 2018); Russia-United States Role in Syrian Conflict: A burden or Relief?, in: The Possibility of Peace in Syria: An Alternative Ap-proach to Conflict Analysis, ed. N. Akyesilmen, O. A Afsar, Ankara 2016. E-mail: blkqatari@ gmail.com, Twitter @QatariShabaa

Ishmeal Mohammed – doktorant na Uniwersy-tecie Selcuk na Wydziale Relacji Międzynaro-dowych, Konya, Turcja. Jest analitykiem w Stra-tegic Outlook, think-tank w Turcji. Szczególne obszary zainteresowań autora to teoria stosun-ków międzynarodowych, sprawy afrykańskie we współczesnej polityce międzynarodowej, dobre rządy, Turcja, Ghana i polityka zagraniczna Ni-gerii. Niektóre z jego prac to: Zmieniająca się struktura wojny w cyberprzestrzeni i jej wpływ na międzynarodowe prawo humanitarne (,,Cyber-politics Journal”, 3 (5), 2018); Rola Rosja-Stany Zjednoczone w konflikcie syryjskim: ciężar czy ulga? w: Możliwości pokoju w Syrii: alternatywne podejście do analizy konfliktów, red. N. Akyesil-men, O. A Afsar, Ankara, 2016. Kontakt: blkqata-ri@gmail.com, Twitter @ QatariShabaa. SyLWIA MROZOWSKA

„ – Assiociate Professor

at the Institute of Political Science, the Faculty of Social Sciences, the University of Gdańsk. She is the manager of research and development projects, coordinator and investigator of teach-ing and research projects (Erasmus+, Norway grants, NCBiR, Horizont 2020, Interreg, Visegrad Fund, Swiss Contribution). Her main research focuses on strategy, lobbying and participation in the European Union decision-making process, especially in energy-climate policy. She is author of books, chapters and articles in this area. E-mail: polsm@ug.edu.pl

Sylwia Mrozowska – profesor nadzwyczajny w Instytucie Politologii, na Wydziale Nauk Spo-łecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Menedżer projektów badawczych i prac rozwojowych, koordynator i wykonawca projektów dydaktycz-nych i badawczych (Erasmus+, Norway grants, NCBiR, Horizont 2020, Interreg, Visegrad Fund, Swiss Contribution). Jej główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje problema-tykę strategii, lobbingu i partycypacji w proce-sie decyzyjnym Unii Europejskiej, szczególnie w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej. Jest autorką książek, rozdziałów w książkach i artykułów w tym zakresie.

E-mail: polsm@ug.edu.pl DOROTA PIONTEK

„ – Professor at the

Fac-ulty of Political Sciences and Journalism, Adam Mickiewicz University, head of the Department of Social Communication; scientific interests: relations between political communication and

(3)

PP 3 ’19

Contributors/Noty o autorach

145

popular culture, mediatization of politics, political populism of the media.

E-mail: dorota.piontek@amu.edu.pl

Dorota Piontek – profesor na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej; zainteresowa-nia naukowe: relacje między komunikowaniem politycznym i kulturą popularną, mediatyzacja polityki, polityczny populizm mediów.

E-mail: dorota.piontek@amu.edu.pl

ANNA RATAJCZAK – doctoral candidate at the „

Department of German Studies at the Faculty of Political Science and Journalism of Adam Mick-iewicz University, Poznań, Poland.

E-mail: anna.ratajczak@amu.edu.pl

Anna Ratajczak – doktorantka w Zakładzie Ba-dań Niemcoznawczych na Wydziale Nauk Po-litycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. E-mail: anna.ratajczak@amu.edu.pl

BEATA STACHOWIAK

„ – dr hab., prof. UMK,

Vice Dean for Education at the Faculty of Po-litical Science and International Studies of the Nicolaus Copernicus University in Toruń, a grad-uate of mathematics at the Faculty of Mathemat-ics, Physics and Chemistry of the University of Gdańsk. Her research interests focus on issues of education in the information society. She has taught classes in such subjects as: elements of mathematics, the basics of demographics sta-tistics, didactic applications of ICT, information technology or selected issues in the field of in-formation society. She is the author of over fifty publications on education in the information so-ciety. E-mail: beata.stachowiak@umk.pl Beata Stachowiak – dr hab., prof. UMK, pro-dziekan ds. kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu

Mi-kołaja Kopernika w Toruniu, absolwentka mate-matyki na Wydziale Matemate-matyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematy-ki edukacji w społeczeństwie informacyjnym. W ostatnich kilkunastu latach prowadziła zajęcia dydaktyczne między innymi z takich przedmio-tów jak: elementy matematyki, podstawy sta-tystyki demografii, dydaktyczne zastosowania ICT, technologia informacyjna czy też wybrane zagadnienia z problematyki społeczeństwa in-formacyjnego. Jest autorką ponad pięćdziesię-ciu publikacji dotyczących problematyki edukacji w społeczeństwie informacyjnym.

E-mail: beata.stachowiak@umk.pl OKSANA VOYTYUK

„ – dr hab., University in

Bialystok, Faculty of History and International Relations. Scientific interests focus around the issue of energy security of selected regions and countries of the world and the problems of the Crimean Tatars. Author of two monographs: En-ergy potential of European Union countries and Crimean Tatars. Nation’s situation in the con-ditions of changing statehood, as well as over 30 scientific articles.

E-mail: oksana.voytyuk@uwb.edu.pl

Oksana Voytyuk – dr hab., Uniwestytet w Bia-łymstoku, Wydział Historii i Stosunków Mię-dzynarodowych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół kwestii bezpieczeństwa ener-getycznego wybranych regionów i państw świa-ta oraz problemów Taświa-tarów Krymskich. Jest au-torką dwóch monografii: Potencjał energetyczny państw Unii Europejskiej oraz Tatarzy Krymscy. Sytuacja narodu w warunkach zmieniajacych się państwowości, a także ponad 30 artykułów na-ukowych.E-mail: oksana.voytyuk@uwb.edu.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prace należy przygotowywać zgodnie z Zasadami przygotowania tekstów do druku umieszczonymi na stronie internetowej naszego kwartalnika. Wydanie publikacji dofinansowane

Zanalizowano 157 takich podań z terenów Polski. Chciałby się przeto poz­ nać genezę, początki i przyczyny popularności owych opowieści, czy podań. Czy jest to

Artykuł umieszczony jest w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych, tworzonej przez Muzeum Historii Polski

W tej samej części informację o rekcji czasowników podano na dwa sposoby: dla leksemów rosyjskich — za pomocą wspomnianych skrótów nazw przypadków, którymi dany

The research could also follow another directions, for example: what views con‑ cerning constitution and the issues it regulates are presented by po‑ litical doctrines and

Osobiście również uważam, że w muzeum najważniejsza jest osoba, która je odwiedza - jak już wpsomniałam - rzeczy są jedynie świadectwem dzie­ dzictwa kultury,

Mimo, iż rodzina w Rosji jest jedną z najbardziej konserwatyw- nych instytucji społecznych, zmienia się ona również pod różnorodnym wpływem –

“Do you think that political scientists should comment on crisis events (e.g. suspicion of breaking the law) in the public sphere?” and “Should political scientists conduct a