• Nie Znaleziono Wyników

Widok Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Odwaga Świętości”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Odwaga Świętości”"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

z okazji Dnia Papieskiego

„Jan Paweł II – Odwaga Świętości”

12 października 2010 roku odbyła się kolejna cykliczna konferencja orga-nizowana przez Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Ono-mastyki UAM oraz Wydział Filologiczno-Filozoficzny Poznańskiego Towa-rzystwa Przyjaciół Nauk z okazji Dnia Papieskiego, której tytułem było hasło

Jan Paweł II – Odwaga Świętości. Podczas konferencji referenci skupili się na

przedstawieniu sylwetki Jana Pawła II przez pokazanie nie tylko jego tekstów, lecz również jego działania jako człowieka i głowy Kościoła zarazem. Z tej perspektywy niezwykle istotne wydają się wystąpienia ks. prof. dra hab. Pawła Bortkiewicza (Jan Paweł II – świadek Boga. Rola doświadczenia i świadectwa

u Jana Pawła II), a także prof. dra hab. Bogdana Walczaka dotyczące recepcji

nauczania Jana Pawła II oraz dr Jolanty Hajdasz (Etyka dziennikarska w

na-uczaniu Jana Pawła II). Do wystąpień tych dodać można referat dra Damiana

Pałki o dialogu Jana Pawła II z Żydami, a także teksty mgr Anny Nawrot

(Od-waga w tekstach Jana Pawła II) i mgr Barbary Buk (Symfonia S-anto Subito. Pontyfikat Jana Pawła II pontyfikatem Wirtuoza Odważnej Świętości).

Ponadto wystąpienia uczestników odnosiły się do przesłań i analizy języ-koznawczej oraz literaturoznawczej różnych tekstów Ojca Świętego – w tym teks tów literackich – dr Mateusz Bourkane przedstawił Narodziny wyznawców Karola Wojtyły w aspekcie problemu rytuału jako epifanii. Homilie i prze-mówienia stały się materiałem badawczym dr Małgorzaty Rybki i dr Jo-lanty Sławek, które w tekście „Obejmuję spojrzeniem duszy całą Ojczyznę

umiłowaną” ukazały ojczyznę jako wartość i przybliżyły jej rozumienie

wy-stępujące w homiliach Jana Pawła II. Teksty przemówień do młodzieży za-warte w katechizmie Pokolenia JP2 analizowały dr Karolina Ruta i dr Marta

Poznańskie Studia Polonistyczne Seria językoznawcza t. 18 (38), z. 1

(2)

179 Varia

Wrześniewska-Pietrzak, skupiając swą uwagę na językowym obrazie młodo-ści zawartym w tekstach adresowanych do młodych.

Natomiast ks. dr Maciej Szczepaniak ukazał funkcjonowanie słowa i obra-zu w pierwszym i ostatnim publicznym wystąpieniu Jana Pawła II. Problema-tyki wizualnej dotykał też tekst dr Iwony Grodź, która zajęła się problemem języka doświadczenia religijnego w późnych filmach Wojciecha Hasa.

Szeroko rozumianej tematyki religijnej dotyczyły też dwa kolejne wystą-pienia – dr Katarzyny Zagórskiej (Najważniejsze czasowniki w polskich

homi-liach Jana Pawła II) i dr Katarzyny Czarneckiej (O sposobach definiowania znaczeń leksyki religijnej w słownikach internetowych).

W konferencji wzięli również udział studenci i doktoranci IFP. Młodzi badacze zwrócili się m.in. w stronę epistolografii Jana Pawła II (wystąpie-nie Beaty Jerzakowskiej, Droga moja Dusiu! – Kilka uwag o korespondencji

Jana Pawła II z Wandą Półtawską). Konteksty użycia leksemu krzyż w

wybra-nych tekstach papieża Polaka przedstawiły Małgorzata Łyczykowska i Mar-ta Wiśniewska, natomiast Magdalena Budzyńska i Agnieszka Kowal ukazały w swym wystąpieniu „Góra przyszła do Mahometa” językowy obraz spotkań z Janem Pawłem II w teks tach ojca Jana Góry.

W konferencji wzięli udział nie tylko studenci, lecz również licealiści. Uczniowie z klasy teatralnej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalsancjusza w Poznaniu przygotowali pod kierunkiem mgr Sylwii Janury-Stanikowskiej i mgr Ewy Michałkiewicz przedstawienie słowno-muzyczne Trzymając się za ręce, wędrują w wielkim tłumie, w którym wykorzystali teksty Ojca Świętego i potwierdzili tym samym żywotność Jego słowa wśród młodzieży, a uczestnikom konferencji dali możliwość refleksji nad słowem papieża Polaka.

Spotkanie zakończyło się prezentacją filmu dokumentalnego o Janie Paw-le II autorstwa dr Moniki Górskiej (Buty do nieba) i rozmową z panią reżyser.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4 i powinny być opatrzone nazwiskiem i imieniem autora oraz zawierać dokładny adres szkoły,

[r]

Veritd ed ethos della comunione coniugale principio di azione pastorale per la famiglia [Prawda i ethos wspólnoty małżeńskiej zasadą działań duszpasterskich wobec rodziny]

Jan Paweł II jest również - nie tylko jako Głowa Kościoła katolickiego i Biskup Rzymu, ale jako osoba - autorytetem wychowawczym dla wielu wierzących.

Zarówno w przypadku nauczania głoszonego przez Jana Pawła II, jak i sprawowania przez niego władzy papieskiej, a także w przypadku całego świadectwa i

Pontyfikat Jana Pawła II: Dialog Kościoła z nauką i kulturą 163 się nowe wyzwania niesione przez globalizację, jak i klasyczne kwestie sprawied­.. liwości społecznej w

Jana Pawła II wizja „dwóch płuc ” Kościoła 99 Niekiedy wydaje się, iż momentem najbardziej jednoczącym chrześcijan różnych tradycji jest doświadczenie cierpienia

Th e discussion of the role of the Church and clergy in the 19 th -century Russian society was stimulated by Great Reforms of Alexander II, especially by the relaxation