• Nie Znaleziono Wyników

Index of /rozprawy2/10147

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Index of /rozprawy2/10147"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

3 S3,675(ĝ&,

6SLVVNUyWyZLR]QDF]HĔXĪ\ZDQ\FKZSUDF\ ... 4

1. Wprowadzenie ... 6

2. Sztuczne Sieci Neuronowe ... 9

%XGRZDLG]LDáDQLHQHXURQXQDWXUDOQHJR ... 9

%XGRZDLG]LDáDQLHV]WXF]QHJRQHXURQX ... 9

2.3. Sieci neuronowe ... 11

2.4. Statyczne sieci neuronowe ... 13

2.5. Dynamiczne sieci neuronowe ... 15

2.6. Metody uczenia SSN ... 21

2.7. Regularyzacja Bayseowska ... 25

2.8. Weryfikacja modelu SSN ... 28

6WDW\VW\ND2GSRUQRĞFLRZD ... 30

3.1. Odporne metody regresji ... 31

4. Metodyka eksploracji danych CRISP-DM ... 34

6]WXF]QHVLHFLQHXURQRZHZPRGHORZDQLXSURFHVyZKXWQLF]\FK ... 36

6. Teza i cel pracy ... 39

7. Odporna metoda uczenia i adaptacji modelu neuronowego ... 40

8. Schemat adaptacji modelu neuronowego. ... 47

0HWRG\NDDGDSWDF\MQHJRPRGHORZDQLDSURFHVyZKXWQLF]\FK ... 49

3U]\NáDG\PRGHORZDQLDZ\EUDQ\FKSURFHVyZKXWQLF]\FK ... 54

10.1. Modelowanie adaptacyjne w procesie zawiesinowego wytopu miedzi ... 54

10.2. Odporne metamodelowanie w procHVDFKSODVW\F]QHMSU]HUyENLPHWDOL ... 68

0RGHORZDQLHQDSUĊĪHQLDXSODVW\F]QLDMąFHJRSU]\SRPRF\G\QDPLF]Q\FK661 .. 74

11. Podsumowanie i wnioski ... 77

Dodatek ... 78

A. Nowoczesne programowanie w C++ ... 78

B. Opis biblioteki AMSI ... 82

Cytaty

Powiązane dokumenty

1. Zapis taki powinien się składać z następujących elementów ujętych w nawiasie kwadratowym: nazwisko autora cytowanej pracy, rok wydania publikacji i strona / strony, np.

W poniższej tabeli przedstawiono rozkład procentowy ich odpowiedzi (gwiazdką oznaczono od- powiedź poprawną). Naj- częściej wybieranym dystraktorem była odpowiedź A –

Uczestnicy przedsięwzięcia – dzieci, młodzież i ich ro- dzice i opiekunowie – będą mogli wziąć udział w krót- kich wykładach, warsztatach praktycznych, zajęciach

Ufam, że wyniki naszych badań choć w niewielkim stopniu przyczynią się do poznania wspaniałego daru języka, który dany jest człowiekowi i wspólnocie dla realizacji

Dysfunctions of the mitochondrial proteins lead to the mitochondrial diseases, which can be caused by muta- tions in mtDNA as well as in the nuclear genes.. Clinical features of

Obawy przed marginalizacją języka, jak i próby wyjaśniania, że będzie on jednym z języków urzędowych w Unii, to najczęściej pojawiające się tematy, które można odnaleźć

Only those countries whose average were significantly lower than the OECD average (Kazakhstan, Turkey, Qatar and the United Arab Emir- ates) showed a higher rate of change then

The aim of this research was to examine how critical thinking at junior high school level can be developed using the Internet as a source of information.. A group of second