• Nie Znaleziono Wyników

Chełm, st. 99, ul. Szkolna, ul. Krzywa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Chełm, st. 99, ul. Szkolna, ul. Krzywa"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Stanisław Gołub

Chełm, st. 99, ul. Szkolna, ul. Krzywa

Informator Archeologiczny : badania 28, 109

(2)

Inform ator Archeologiczny 109

Z ator, s t, 2 Konserwator Zabytków Archeologicz-gm. loco, w oj. b ie ls k ie nych w Bielsku-Białej

A ZP 104-51/—

Badania prowadził m gr Jacek Reyniak. Finansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Zatorze. Drugi sezon badań. Osada miejska późno- śr ed niowiecz na.

Badaniami objęto parcelę przylegąjącą do obecnie nie istniejących średniowiecznych murów obronnych oraz fosy miejskiej. Była ona przewidziana pod budowę siedziby Urzędu Miasta.

Założono 2 wykopy o łącznej powierzchni 36 m . Wykop I miał wymiary 17 x 2 m, wykop II — 10 x 1 m. Oba eksplorowano do głębokości 120 cm. Nad calcem, którym był żółty less, zalegała miąższa, iłasto-piaszczysta, intensywnie ciemna warstwa (grubości ok. 60 cm), zawierająca liczny, lecz mocno rozdrobniony m ateriał ceramiczny typowy dla XTV-XV w. Warstwa ta wyraźnie opadała ku zachodowi, tj. ku dawnej fosie miejskiej. Nad nią zalegały nawarstwienia nowożytne.

Badania zakończono.

I Ż danów , st. 1, gm. Zamość, woj. zamojskie — patrz: okres nowożytny

OKRES NOWOŻYTNY

I C h e łm -S ta re M iasto, ul. Krzywa — patrz: wczesne średniowiecze

C h ełm , s t. 99, u l. S z k o ln a , u l. Wojewódzki K onserw ator Zabytków K rzy w a w Chełmie

Badania ratownicze oraz nadzór konserwatorski nad pracami budow­ lanymi pod kierunkiem mgr. Stanisława Gohiba. Osadnictwo wczes­ nośredniowieczne, późnośredniowieczne i nowożytne.

Nadzór archeologiczny nad pracami budowlanymi połączony został z systematyczną eksploraęją wyróżnionych obiektów zabytkowych oraz wejść do nie znanych dotychczas odcinków tzw. chełmskich podziemi kredowych. Stratygrafia wniosła nowe dane, korygu­ jące dotychczasowe poglądy na dzieje Chełma w szerokim przedziale chronologicznym od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne.

Cytaty

Powiązane dokumenty