• Nie Znaleziono Wyników

Cyców I, woj. chełmskie, St. 40, AZP 77-87/47

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cyców I, woj. chełmskie, St. 40, AZP 77-87/47"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Wojciech Mazurek

Cyców I, woj. chełmskie, St. 40, AZP

77-87/47

Informator Archeologiczny : badania 24, 46-47

(2)

Okres taieriskf

ciekawszy zabytek nteceram iczny to luźno znaleziony fragm ent brązowej bransolety z guzkam i n a obwodzie, tzw. JCnotenrlng".

M ateriały z b ad a ń zn ajdują się w PMA,

Z uwagi na sto p ień zn iszczen ia stanow iska n ie przewiduje się kontynuacji badań.

I Chalawy, gm. Brodnica woj. poznańskie St. 15 patrz neolit

Charlupia Mala, w oj.sieradz­ k ie S t. 8 AZP 6 9 -4 4 _______

M uzeum Okręgowe w S ieradzu

B adania prowadzili m gr A nna Kufel-Dzierzgowska 1 m gr Piotr Kurowicz przy w spółudziale Mercedes L abuena Marco i J u a n a Olivana Villacam- p a z Uniwersytetu w Saragossie. Finansow ał WKZ w S ieradzu, Pierwszy sezon b ad a ń n a ciałopalnym cm entarzysku wlelookresowym.

Stanow isko położone je s t n a prawym brzegu M esznłka, między szosą Sieradz — W arta i brzegiem doliny Warty, n a piaszczystej wydmie. J e s t ono praw ie cale zniszczone przez w ybieranie p ia sk u . Kilkakrotnie prowadzono tu krótkotrwale b ad an ia ratow nicze (1941 r. — d r M öhren, I9 6 0 r. — m gr T. Łaszczewska, 1971 r. — m gr A. Kufel-Dzierzgowska] uzyskując m ateriały k u ltu ry łużyckiej z okresu halsztackiego i kultu ry przeworskiej z okresu rzymskiego.

W ykopaliska m iały n a celu przebadanie resztek cm entarzyska. Na powierzchni ok. 140 m 2 odkryto 14 grobów jam ow ych. Ja m y grobowe były dość regularne, owalne, o średnicach od 70 do 200 cm i głębokości dochodzącej do 100 cm. W ypełnisko stanow iła czarna, piaszczysta ziemia przem ieszana z drobnym i fragmentami przepalonych kości 1 ułam kam i ceram iki. W 3 grobach natrafiono n a przedm ioty metalowe. Były to: w grobie 6 dwie fibule brązowe typu G wg Kostrzewskiego, n it żelazny i fragm enty noża żelaznego; w grobie 7 fragm ent ażurowej pochew ­ ki fibuli oraz w grobie 11 fibula brązowa typu A67, nóż żelazny 1 igła żelazna. C eram ika w ystępująca w grobach była jed n o ro d n a i datow ać ją m ożna n a przełom okresu lateńskiego i rzymskiego.

Najbardziej interesujący byl grób 11. w którym oprócz wymienionych zabytków m etalo­ wych znaleziono przęśli к gliniany i fragm enty 17 naczyń, z których 7 udało się wy kleić.

Badania będą kontynuow ane w 1991 r. C y c ó w I, w o j. c h e ł m s k ie St. 4 0 AZP 7 7 - 6 7 /4 7 ________

M uzeum Okręgowe w Chełmie

B adania prowadził mgr Wojciech Mazurek. Finansow ało M uzeum O krę­ gowe w Chełmie. Pierwszy sezon badań. Cm entarzysko (?) kultury pomor­ skiej. Ślady osadnictwa kultury pucharów lejkowatych, ceramiki szn u ro ­ wej. trzcinieckiej, łużyckiej, wielbarskiej 1 zw czesnego średniowiecza. Stanow isko odkryto wiosną 1989 r. Materia! zebrany n a powierzchni ujawnił istnienie o sadnictw a pradziejowego począwszy od II-go okresu epoki brązu aż do okresu wpływów rzym skich. Analiza w skazyw ała n a możliwość istnienia grobu [lub grobów) k u ltu ry pom orskiej oraz o sadnictw a kultu ry wielbarskiej (m.in. 1 fr. ceramiki siwej oraz 1 fr, ceramiki toczonej n a kole) obok śladów k u ltu ry trzcinieckiej i łużyckiej.

Stanow isko położone je s t na pograniczu Obniżenia Dorohuckiego i Pagórów C hełm skich, n a sto k u niewielkiego wyniesienia, łagodnie opadającego ku bezodpływowemu zagłębieniu (obecnie zm eliorowanemu). Na jego szczycie pod kilkunastocentym etrow ą w arstw ą gliny zalega czysty margiel. n a to m ia st n a stoku, opadającem u ku północnem u wschodowi, pokrywę sta n o ­ wi dość ciężka gleba gliniasta. Takie w arunki glebowe spowodowały zaniechanie uprawy.

W sum ie przebadano 55 m3, otw ierając 3 wykopy. J e d e n wykop o w ym iarach 20 m x 1 m założono n a granicy ugoru i pola uprawnego, n a osi N-S. Drugi o takich sam ych w ym iarach wytyczono prostopadle do pierwszego w kierunku n a szczyt wyniesienia, n ato m ia st trzeci o w ym iarach 5 m x 2,5 m wytyczono równolegle do wykopu 1, pozostaw iając 0,5-m etrowy św iadek, który również został wyeksploatowany.

Wyniki b ad a ń nie przyniosły spodziewanych rezultatów, a więc odpowiedzi n a pytanie o ch a ra k te r śladów kultu ry pomorskiej i kultury wielbarskiej. Z trzech wykopów uzyskano jedynie 149 fragm entów ceram iki, w większości silnie rozdrobnionej i zniszczonej, 1 krzem ień (!), Ï polepę i 1 fragm ent przepalonej kości, najpraw dopodobniej ludzkiej. Nie udało się je d n a k odkryć żadnego obiektu, związanego nie tylko z kultu ram i żelaza, ale 1 epoki brązu. Analiza w spom nianych wcześniej fragmentów ceramiki potwierdza istnienie n a stanow isku śladów k u ltu ry pom orskiej, lecz w bardzo małym stopniu w yjaśnia ch a rak te r tych śladów. Jedynym i zabytkam i przem awiającym i za istnieniem n a stanow isku grobu lub cm entarzyska tej kultury Je st dro b n y frag m en t przepalonej kości ludzkiej (?) oraz znacznych rozmiarów fragm ent ceram iki z w ykopu 3, pochodzący być może z klosza. Biorąc pod uwagę fragm enty wylewów naczyń, znalezionych w wyniku b ad a ń powierzchniowych 1 wykopaliskowych, ja k i technologię w yrobu ceram iki określonej n a okres lateński, należy brać pod uwagę możliwość przynależnoś­

(3)

Informator Archeologiczny 1990 47

ci części m ateriałów do niedaw no wydzielonej w Kotlinie Hrubieszowskiej grupy czerniczyńs- kiej. Z astanaw iający je s t b rak w śród uzyskanych fragmentów ceram iki śladów k u ltu ry wielbar- skiej oraz kultu ry łużyckiej, la k dobrze poświadczonych z b ad a n powierzchniowych. Uzyskano natom iast, nie stw ierdzone wcześniej, pojedyncze fragm enty ceram iki k u ltu ry p ucharów lejko­ watych, kultu ry ceram iki sznurowej, z wczesnej epoki brązu oraz z wczesnego średniow iecza. Potwierdziło się również istnienie n a stanow isku kultu ry trzciniecklej. W m ateriale zabytko­ wym dom inują je d n a k fragm enty ceram iki datow ane n a okres lateński, reprezentow ane przez k u ltu rę pom orską (rozum ianą szeroko, tzn. włącznie z k u ltu rą grobów kloszowych) oraz g rupę czem iczyńską.

Badania na stanow isku najprawdopodobniej będą kontynuowane.

I Dębczyno. woj. koszalińskie St. 53 patrz okres rzymski

G u lin M łyn. gm . Z akrzew woj. radom skie

S t. 1 AZP 7 2 - 6 6 /2 6 _________

M uzeum Okręgowe w Radom iu

B adania prowadziła mgr Iwona Micke. Finansow ał WKZ w Radomiu. Szósty sezon badań. Cm entarzysko kultu ry grobów kloszowych.

Prace w ykopaliskowe koncentrow ały się we w schodniej części stanow iska. Łącznie przeba­ dano obszar o powierzchni 350 m 2, odkrywając 9 grobów. Zarysy Jam grobowych były przew aż­ nie dosyć dobrze czytelne. Większość stanowiły typowe pochówki kloszowe, złożone z klosza, misy 1 popielnicy. Je d e n z grobów kloszowych obłożony był fragm entam i ceram iki, a stojąca pod kloszem popielnica um ieszczona w przydennej części dużego, grubościennego naczynia. Natrafiono także n a 2 groby popielnicowe, z których jed en zawierał zdobiony przęślik gliniany.

M ateriały i dokum entacja znajdują się w Muzeum Okręgowym w Radomiu.

Haćki, gm. Bielsk Podlaski, woj, białostockie patrz w czesne średniowiecze Kalisz-Stare Miasto p atrz wczesne średniowiecze

Kolonia H usynne woj. zamojskie St. 4 patrz okres rzymski

Leśno. gm. Brusy woj. byd­ g o sk ie S t. 2 AZP 2 0 - 3 5 /1 2

B adania prowadził d r Krzysztof Walen ta. Finansow ał U niw ersytet Łódz­ ki i WKZ w Bydgoszczy, Piętnasty sezon bad ań . Cm entarzysko k u r h a ­ nowe k ultu ry wielbarskiej i cm entarzysko grobów skrzynkow ych k u ltu ­ ry pomorskiej.

Prace koncentrow ały się w południowej części cm entarzyska. P rzebadano 350 m 2. Odkryto dwa wieńce kam ienne, grób szkieletowy i grób skrzynkowy k u ltu ry pom orskiej. Ponadto w zachodniej części badanego obszaru wy eksplorowano wkop nowożytny, w którym nie stw ier­ dzono żadnej zaw artości kulturow ej. Wieńce kam ienne oznaczono num eram i 14 i 15. Wieniec n r 14 m iał średnicę ok. S m, w centrum znajdował się grób popielnicowy bez wyposażenia. Wieniec n r 15 miał 7 ni średnicy, wew nątrz znajdowały się dw a groby szkieletowe. W obu grobach znajdow ało się identyczne wyposażenie — żelazny nóż i żelazna sprzączka do pasa. W ymienione przedm ioty były silnie skorodowane, co uniemożliwiało dokładniejszy opis przed konserw acją. W grobie usytuow anym w centrum (grób n r 2 usytuow any był w części zachod­ niej wieńca), w jego części południowej znajdował się wkop usytuow any prostopadle do osi jam y grobowej, w którym odkryto kości miednicy i nóg następnego osobnika. Pomiędzy o p isa ­ nymi w ieńcam i odkryto grób szkieletowy oznaczony n r 57. Nad ja m ą grobową znajdowały się dw a niewielkie kam ienie. W grobie tym odkryto następujące wyposażenie: 2 brązowe zapinki oczkowate A.1II.57, brązową zapinkę zbliżoną do typu A.V. 120, klam erkę esowatą, 2 paciorki bursztynow e, igłę brązową, żelazną sprzączkę do p asa oraz brązowe okucie pasa.

W niewielkiej odległości od w ieńca 14 odkryto grób skrzynkowy Nr 18. W grobie tym znajdowały się dwie popielnice, z których jed n a była przykryta m isą silnie zniszczoną. Popiel­ nica przykryta m isą była zdobiona plastycznymi guzam i n a granicy b rzu śc a i szyjki. Usytuo­ wanie grobu w sto su n k u do pozostałych grobów kultury pom orskiej — raczej peiyferyczne oraz o p isa n a popielnica pozwalają zaliczyć om awiany grób do schyłkowej fazy użytkow ania cm en­ tarzyska pom orskiego i datow ać go na wczesny okres lateński.

' Badania będą kontynuowane.

Uniw ersytet Łódzki K atedra Archeologii

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dno fosy zalega bardzo płytka warstw a zabytków porzuconych tam w o k resie funkcjonowania obiektu.F osa ta zm ieniała swe położenie co naj­ mniej dwukrotnie, raz

Janina Dąbrowska,Urszula Huszcza.

In nests o f hornet recorded in Łódź, 24 species of pathogenic and conditional pathogenic bacteria were found. Z racji jego wielkości oraz liczebności

W szystkie znalezione w roku bieżącym obiekty były grobami jednostkowymi, charakterystyczne było ich stosunkowo płytkie występowanie 0 ,2 - 0 ,3 m/ niezbyt

Osada i cm entarzysko ludno ści.. p ilsk ie

The main morphological signs of nitrite damage to the myocardium in pregnant rats and their pups were pre- sent in the form of mixed dystrophy, edema and lesions of

We provide a partial classification of positive linear maps in matrix algebras which is based on a family of spectral conditions.. This construction generalizes celebrated Choi

The structure of goods imported from the West (among which the most important was cloth) was re- latively uniform for the whole Baltic zone.. Until the end of the 14 th century the