• Nie Znaleziono Wyników

Widok «Вечные темы» в юмористических рассказах Аркадия Аверченко

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok «Вечные темы» в юмористических рассказах Аркадия Аверченко"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

„ВЕ Н Е ТЕМ ” В

МОРИСТИ ЕСКИ РАССКАЗА

АРКАДИ АВЕР ЕНКО

MOTYWY PONADCZASOWE W HUMORYSTYCZNYCH

OPOWIADANIACH ARKADIJA AWIERCZENKI

ETERNAL THEMES IN HUMOROUS SHORT STORIES

OF ARKADY AVERCHENKO

Ewa Polakowska

Uniwersytet Wroc awski, Wroc aw Polska, ewa.polakowska@poczta.fm

Abstract: The paper describes the early period of Averchenko s work. His stories were based on hilarious topics, humour and caricatures. The writer used all this means of expression very freely, easily, with a gentle tact and power of conviction, and what is even more important, with humour and wittily. During this period, he chose topics focused on a common big city life, stories of ordinary people, “new” trends in art, always up-to-date topic of man and woman, as well as relations between fathers and their children. Showing the portrait of a common citizen, the satirists laughed at defects of the contemporary world. This is how the particular humour Averchenko s manifested.

: , , , , ,

-, , , .

S owa kluczowe: Arkadij Awieczenko, humorysta, gatunki komiczne, humor, miech, komizm, felieton, bufonada, hiperbolizacja.

Keywords: Arkady Averchenko, humourist writer, comic genre, humour, laugh, humourist, humoresque, joke, buffoonery, hiperbole.

(1881–1925) XX , ”1, . -. -– , , ”2, XX , , , : , ”3. ______________ 1 . , Р а а а а а ХХ в а, 1997, . 146. 2 . : . , Ж в А. Ав , 1999, . 465. 3 .

(2)

, -, , . , , -. ”4 -. -. -, , , 70- . Slavia Orientalis” А а Ав в П (1975), 50- . -, : ”5. , -, ”6. , , , . , -, , , -, , . . . , -, ”7, За а а . , -, ” ” , , -. , , -______________ 4 . , А а Ав , [ :] Л а а а б (1920–1990), . . , 2006, . 195.

5 F. Sielicki, Arkady Awerczenko w Polsce, Slavia Orientalis” 1975, rocz. XXIV, z. 2,

c. 192.

6 . , П б а а, 1999, . 23.

(3)

600 , , , , : В , Ю а а , За а (1910); К в , Ра а в ав ва (1912); С ав (1914); Ч а в , Ша (1915); О а б , П (1916); С (1917) . , ”8 -. , , . , , . — , — , — , — , , — . 9. -. , ! . , , : , , , -. . -10. , , , -. , , , -, . -, . , - -- . . . ______________ 8 . : . , Ж в ..., . ., . 467. 9 . , Тв в А. Т. Ав в ва в в, [ :] К в а ХХ в а, . . , 2014, . 368. 10 , . 370.

(4)

, , -, , , -, . , . , Б ва в , Фа ), (С а , О ). – . , , . Фа : -”11. -, . , , . , . -”, , , , ”. ” -. , -, : ”. , , -, . , , , -, . , . , , , e -, . , : , , — !.. ...”12. , , . -, , : . , . -, , , , ______________ 11 . , Б ва в , 1990, . 268. 12 , . 269.

(5)

. П в , , -– . , -, : ? ?”13. ” , , (С а в ) , : , , ”14. ва в ), , , . ”15, М . , . . , . , . М -. -. , -. -. . -, : , . -, , , . Б ва в . -, , . , . , , ______________ 12 . , М в в , - 2014, . 43. 14 . , Б ва в , 1990, . 66. 15 , . 163.

(6)

, . — ”16, -. , -, . , , -”, . . , ”17, — . . , , , , - . -, , - . , , : . , , . -, : , , , , — !”18. : . . , О . — — , . , , . , , ”19, -, ( ). , . -” ”20, , - ”21, -, , , ”22. ______________ 16 , . 306. 17 , . 308. 18 , . 309. 19 , . 90. 20 , . 92. 21 , . 93. 22 , . 94.

(7)

: ”23, , ”24. , , . -, : !”25. , , . . -, , : , - – ”26. , -. . . , -, , , -, -. . , -, , . , . - , , , - -, - . . -. , , , , . . , -. , , , , , , -, , , , , . , -______________ 23 , . 92. 24 . 25 , . 95. 26 , . 91.

(8)

. , . , : , , 27. . ., Б ва в , 1990. . ., М в в , - 2014. . ., П а - а , [ :] Р а а а б а в в (1890- а а 1920- в), . 1, . . . . , 2000. . ., Ж в А. Ав , 1999. . ., А а Ав , [ :] Л а а а б (1920–1990), . . . , 2006. . ., Тв в А. Т. Ав в ва в в, [ :] К в а ХХ в а, . . . a, 2014. . ., П б а а, 1999. . ., Р а а а а а XX в а, 1997.

Sielicki F., Arkady Awerczenko w Polsce, Slavia Orientalis” 1975, rocz. XXIV, z. 2.

______________

27 . , П а - а , [ :] Р а а а б а в в (1890-

Cytaty

Powiązane dokumenty

Voor één zandsoort, die in beide modellen met gelijk poriën- gehalte is beproefd, zou onder de aanname dat het "speci- fieke debiet" op vaste, zeer kleine afstand van de

wane i opublikowane postulaty. Natomiast należycie uzasadnione twier- dzenia dotyczące treści norm wiązanych z moralnością drugiego i trze~ _ ciego rodzaju

Act of 10 September 2015 amending certain acts to support amicable dispute resolution methods (Journal of Laws, Item 1595), which entered into force on 1 January 2016, the parties

The SNA can be traced back to 1947 w h en , at its first m eeting, the United Nations Statistical Com m ission (UNSC), chaired by Richard Stone, expressed the n eed to

Het moment van het loslaten der zinklijnen van het zinkstuk groot 2000 M 2. De nabestorting van het zinkstuk

Poparcie Zarządu Głównego PTH pozwoliło na intensyw ne prowa­ dzenie badań regionalnych przez Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie oraz uratow

Wymieniany jest on z: Austrii, Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, obszaru dawnej Jugosławii, Luksemburgu, Macedonii, Malty, Niemiec, Portugalii,

Danuta Opozda z Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawa II wygosia referat zatytuowany: „Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby przedmiotem badan´”.. W swoim wyst  apieniu