• Nie Znaleziono Wyników

Otwarte fundusze inwestycyjne typu indeksowego na rynku polskim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Otwarte fundusze inwestycyjne typu indeksowego na rynku polskim"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

Maciej Dykto

Otwarte fundusze inwestycyjne typu

indeksowego na rynku polskim

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 46/4,

95-104

(2)

A N N A L E S

U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N - P O L O N I A

V O L . X L V I, 4 S E C T IO H 20 1 2 Uniwersytet Łódzki, Zakład Bankowości Centralnej i Rynku Pieniężnego

M A C IEJ DYKTO

Otwarte fundusze inwestycyjne typu indeksowego

na rynku polskim

Index open-ended investm ent fu n d s on the Polish m arket

S ło w a k lu c z o w e : fu n d u sz e in w e sty c y jn e K e y w o r d s : in v e s tm e n t fu n d s

Wstęp

W Polsce od wielu lat rozwija się rynek funduszy inwestycyjnych. Stały się one popularną form ą inwestowania oszczędności. Przyczynam i tego są niezbyt w yso­ kie oprocentowanie lokat bankowych oraz niska rentowność obligacji skarbowych. Inwestorzy oczekujący w ysokich zysków lokują środki w funduszach akcyjnych, które w dłuższym okresie powinny osiągnąć lepsze w yniki od bezpiecznych lokat bankowych czy obligacji skarbowych, oczywiście przy znacznie w yższym poziomie ryzyka. W gronie funduszy akcyjnych w yróżnia się indeksowe, których celem jest naśladowanie zmian wybranego indeksu giełdowego. Ich powstanie wiąże się z tym, że typowe fundusze akcyjne zarządzane aktywnie często nie są w stanie wypracować w yników lepszych niż zachowanie indeksu. Fundusz indeksowy z założenia nie m a na celu pokonania indeksu, wystarczy, że nie będzie gorszy.

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja otwartych funduszy inwestycyjnych typu indeksowego zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych z siedzibą w Polsce i odwzorowujących indeksy Giełdy Papierów W artościowych w Warszawie. Ocenione zostaną w yniki tych funduszy w porównaniu z odpowiednim i indeksami

(3)

giełdowymi. Analizie będą też poddane opłaty obciążające uczestników funduszy. Przedmiotem badań nie są objęte fundusze typu ETF (Exchange-Traded Funds), ze względu na odm ienną od funduszy otwartych konstrukcję.

1. Isto ta funduszy indeksowych

Fundusze indeksowe w literaturze są zw ykle definiowane dość podobnie. Według M. Bojańczyka1 celem funduszy indeksowych jest osiągnięcie jak naj­ większej korelacji m iędzy stopą zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa a stopą zm ian wartości indeksu giełdowego.

D. Dawidowicz2 zauważa, że w funduszach indeksowych „skład portfela in­ westycyjnego stanowią lokaty ściśle odzwierciedlające skład określonego indeksu rynku akcji”.

K. G abryelczyk3 przyjm uje, iż są to „fundusze zarządzane pasyw nie, które w swoich lokatach odzwierciedlają określony indeks rynku”.

D. K rupa4 zalicza fundusze indeksowe do funduszy zarządzanych pasywnie, w których strategią funduszu jest powiązanie z wybranym indeksem giełdowym.

W. Naw rot5 podaje, że fundusze tego typu „lokują środki w akcje wchodzące w skład wybranego indeksu giełdowego w proporcjach idealnie odzwierciedlających konstrukcję tego indeksu”.

A utorzy powyższych definicji fundusze indeksowe zaliczają zazwyczaj do fu n ­ duszy akcyjnych, gdyż najczęściej odwzorowują one indeksy rynku akcji.

Z kolei według Izby Zarządzających Funduszami i Aktywam i fundusz indeksowy należy do funduszy akcyjnych i „dąży do odwzorowania, ścisłego lub przybliżonego, zm ian określonego indeksu rynku akcji, określonej krotności tego indeksu lub zmian odwrotnych do zmian tego indeksu”6.

Fundusze indeksowe stają się popularną alternatyw ą dla funduszy akcyjnych zarządzanych aktyw nie z kilku powodów. Podstawowym z nich jest fakt, że fundu­ sze zarządzane aktywnie, statystycznie rzecz ujmując, nie są w stanie wypracować lepszych w yników niż indeks giełdowy. Ciekawego przeglądu badań, dowodzących, że fundusze zarządzane aktyw nie zazwyczaj nie osiągają ponadprzeciętnych stóp zw rotu, a zatem nie wypracowują w yników lepszych niż tzw. benchm ark (którym

1 M. B ojańczyk, F u n d u sze inw estycyjne ja k o u czestnicy rynku kapitałowego, SGH, W arszaw a 2005, s. 31.

2 D. D aw idow icz, F u n d u sze inw estycyjne. R odzaje, typy, m etody p o m ia ru i ocen a efektyw ności, CeDe- W u, W arszaw a 2008, s. 26.

3 K. G ab ry elczy k , F u n d u sze in w estycyjn e. R odzaje, z a s a d y fu n k c jo n o w a n ia , efektyw n o ść, O ficy n a Ekonom iczna, K raków 2006, s. 51

4 D. K rupa, Z a m kn ięte fu n d u sz e inw estycyjne, CeDeW u, W arszaw a 2008, s. 66.

5 W. N aw rot, E xch a n g e-T ra d ed F u n d s (ETF). N o w e p r o d u k ty na ry n ku fu n d u s z y , C e­ DeW u, W arszaw a 2007, s. 58.

(4)

OTWARTE FUNDUSZE INW ESTYCYJNE TYPU INDEKSOWEGO NA RYNKU POLSKIM 97

jest zazwyczaj wybrany indeks giełdowy), dokonała K. Gabryelczyk7. Podobne p o ­ równanie sporządził również D. Dawidowicz8.

B adania dotyczące całej gamy funduszy nie zaprzeczają oczywiście tezie, że pojedyncze fundusze m ogą osiągnąć ponadprzeciętne wyniki: problemem jest jednak wskazanie ex ante instytucji, która może pokonać benchmark. B adania dotyczące w pływ u historycznych stóp zwrotu na przyszłe w yniki funduszu nie są jednoznaczne: niektórzy badacze obserwowali słabą korelację pom iędzy historycznym i i oczekiwa­ nym i stopami zw rotu, inni takiej zależności nie byli w stanie stwierdzić9.

C zynnikiem tłum aczącym niem ożność pokonania ry n k u przez fundusz jest teoria efektywności rynków kapitałowych: zgodnie z nią papiery wartościowe są zawsze dobrze w ycenione (w ich cenach są odzw ierciedlone w szelkie dostępne inform acje w pływ ające na wycenę aktywów finansowych), a zatem zarządzający funduszem nie m ogą znaleźć instrum entów, dzięki którym osiągną ponadprzeciętne w yniki10.

Inną przyczynę, dla której fundusze zarządzane aktyw nie nie są w stanie p o ­ konać rynku, stanowią znaczne koszty funkcjonow ania tych instytucji, w szcze­ gólności wysoka opłata za zarządzanie. Fundusze indeksowe w ykazują tutaj swoją przewagę: ze względu na pasyw ny sposób zarządzania ponoszone opłaty i prowizje są zw ykle niższe niż w typow ych funduszach11. Niższe koszty w ynikają z łatwości zarządzania funduszem: w najprostszej sytuacji ułożenie portfela polega na zakupie akcji w proporcjach takich samych jak w indeksie giełdowym. Poza tym w funduszu indeksowym rzadko dochodzi do m odyfikacji w składzie portfela: zw ykle wtedy, gdy zm ienia się skład indeksu - dzięki temu także prowizje m aklerskie nie generują wysokich kosztów.

Powyższe czynniki sprawiają, że fundusze indeksowe stają się pow ażną alterna­ tyw ą dla standardowych funduszy akcji.

2. A naliza funduszy indeksowych w Polsce

W niniejszym punkcie zostanie przeprowadzona analiza funkcjonowania funduszy indeksowych na rynku polskim. Według klasyfikacji Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami do tej kategorii w marcu 2012 r. w Polsce zaliczały się tylko trzy fundusze12. Były to: Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Quercus lev oraz Quercus short, które zostaną kolejno zaprezentowane.

7 K. G abryelczyk, op. cit., ss. 2 0 9-222. 8 D. D aw idow icz, op. cit., ss. 105-115. 9 K. G abryelczyk, op. cit., ss. 223-225.

10 W. D ębski, R yn ek fin a n so w y i je g o mechanizmy. P odstaw y teorii i praktyki, PW N, W arszawa 2001, s. 509. 11 W. N aw rot, op. cit., s. 58.

(5)

2.1. Ip o p e m a m - In d e k s F u n d u s z In w e sty c y jn y O tw a r ty

Ipopema m -Indeks Fundusz Inwestycyjny O tw arty jest zarządzany przez Ipo­ pem a TFI SA.

Fundusz prow adzi politykę inw estycyjną fu nd uszu indeksow ego, dążąc do wiernego odwzorowania składu oraz proporcji teoretycznego portfela spółek uczest­ niczących w indeksie mWIG40 obliczanego i publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w W arszawie SA. Stopień odzw ierciedlenia indeksu mWIG40 może ulec odchyleniu, w szczególności w w yniku konieczności stosowania limitów in ­ westycyjnych przewidzianych w ustawie dla funduszu inwestycyjnego otwartego, ograniczonej p łynności poszczególnych spółek lub nabyć i um orzeń jed n o stek uczestnictwa. Fundusz lokuje aktyw a funduszu w akcje spółek wchodzących w skład Warszawskiego Indeksu Giełdowego Średnich Spółek mWIG40 (indeks mWIG40), a także w instrum enty pochodne, dla których indeks mWIG40 stanowi bazę13.

Indeks mWIG40 stanowi kontynuację indeksu MIDWIG, jest obliczany od 31 grudnia 1997 r. i obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Warto ść początkowa indeksu wynosiła 1000 pkt. mWIG40 jest indeksem typu cenowe­ go, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uw zględnia się dochodów z tytułu dywidend. W mWIG40 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie n a GPW i innych rynkach o wartości rynkowej powyżej 1 m ld euro

w dniu rankingu14.

Fundusz funkcjonuje od m aja 2010 r. Emituje jednostki dwóch typów (A i B), różniące się m.in. pobieranym i opłatami. W w ypadku jednostek typu A opłata za zarządzanie wynosi 1,5% p.a., zaś w w ypadku jednostek typu B 0,8% p.a. - opłaty te są zatem znacznie niższe niż pobierane przez typowe fundusze akcyjne (w fundu­ szach akcyjnych aktyw nie zarządzanych taka opłata w ynosi ok. 4%). Jednostki typu A są dostępne od w rześnia 2010 r. M inim alna pierw sza w płata do funduszu przy jednostkach A w ynosi 100 PLN, przy jednostkach B 200 tys. PLN.

W yniki osiągnięte przez fundusz są podane w tabelach 1-3.

Jak w ynika z poniższych wyliczeń, w yniki funduszu są zazwyczaj gorsze, niż w ynikałoby to ze zm ian indeksu. W w ypadku okresów kw artalnych stopy zwrotu potrafią być o ponad 1 pkt procentowy niższe niż dla indeksu, chociaż w okresie czerw iec-w rzesień różnica pom iędzy stopami zw rotu funduszu i indeksu była zni­ koma. Z kolei w okresie czerw iec-w rzesień 2010 r. stopa zw rotu dla funduszu była o 1 pkt procentowy w yższa niż dla indeksu.

W w ypadku danych obejmujących poszczególne lata kalendarzow e (niepełne ze względu na krótki czas działania funduszu) stopy zw rotu funduszu były zwykle niższe indeksu o 1 pkt procentowy.

13 P ro sp ek t in form acyjny Ipopem a m -Indeks Fundusz Inw estycyjny O tw arty. 14 w w w .gpw .pl/opisy_indeksow .

(6)

OTWARTE FUNDUSZE INW ESTYCYJNE TYPU INDEKSOWEGO NA RYNKU POLSKIM 99

W konsekwencji od początku działalności fundusz w ypracow ał stopę zwrotu niższą od indeksu o 2,16 pkt procentowego dla jednostek typu B oraz 4,15 pkt dla jednostek typu A.

T abela 1. K w artalne stopy zw ro tu Ipopem a m -Indeks FIO n a tle indeksu mW IG40

B adany okres S topa zw ro tu d la je d n o s te k ty p u A Stopa zw ro tu d la je d n o s te k ty p u B S topa zw ro tu d la indeksu 30.06.10-30.09.10 - 12,83% 11,78% 30.09.10-31.12.10 4,38% 4,56% -5,72% 31.12.10-31.03.11 2,70% 2,88% 3,82% 31.03.11-30.06.11 -2 ,6 7 % -2 ,5 0 % -2,13% 30.06.11-30.09.11 -23,74% -2 3 ,6 0 % -2 3 ,8 9 % 30.09.11-30.12.11 -0 ,8 2 % -0 ,6 4 % 0,20% 30.12.11-30.03.12 14,15% 14,34% 15,17% Źródło: opracowanie własne.

T abela 2. R oczne stopy zw ro tu Ipopem a m -Indeks FIO n a tle indeksu m W IG40

B adany okres S topa zw ro tu d la je d n o s te k ty p u A Stopa zw ro tu d la je d n o s te k ty p u B S topa zw ro tu d la indeksu 01.06.10-31.12.10 - 14,61% 13,91% 03.09.10-31.12.10 9,92% - 10,68% 31.12.10-30.12.11 -2 4 ,3 9 % -2 3 ,8 6 % -2 2 ,5 % 30.12.11-30.04.12 9,74% 10,00% 11,19%

Źródło: opracowanie własne.

T abela 3. Stopa zw ro tu Ipopem a m -Indeks FIO n a tle indeksu m W IG 40 od p o czątk u funkcjonow ania

B adany okres S topa zw ro tu d la je d n o ­ stek ty p u A Stopa zw ro tu d la je d n o ­ stek ty p u B Stopa zw ro tu dla indeksu 01.06.10-30.04.12 - -4,01% -1,85% 03.09.10-30.04.12 -8 ,7 9 % - -4 ,6 4 % Źródło: opracowanie własne.

(7)

2.2. Q u e rc u s lev

Quercus lev jest subfunduszem Quercus Parasolowy SFIO zarządzanym przez Quercus TFI SA. Subfundusz ten naśladuje zachowanie indeksu WIG20lev, który jest dla niego benchmarkiem. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w kontrakty term inowe na indeks WIG20. Część akty­ wów, która nie jest w ykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, może być inwestowana w instrum enty dłużne. W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Nie jest to zatem typowy fundusz zarządzany całkiem pasywnie, ze względu na możliwość zm ian struktury portfela dokonywaną przez zarządzających15.

Indeks W IG20lev jest obliczany od 4 maja 2009 r. W IG20lev to indeks pochod­ ny wobec indeksu WIG20, ponieważ jego wartości zależą od zachowania indeksu WIG20. W artości historyczne indeksu zostały przeliczone od daty bazowej indeksu, czyli od 31 grudnia 2005 r. Pierwsza wartość indeksu w ynosiła 2654,65 pkt. i jest równa wartości zam knięcia indeksu WIG20 w tym dniu. Indeks WIG20lev stanowi dźw ignię w stosunku do indeksu WIG20: podąża zgodnie z kierunkiem WIG20, ale z dwukrotnie większą siłą, tj. wzrost WIG20 o 10 pkt. powoduje w zrost WIG20lev o 20 pkt., i odw rotnie16.

Fundusz Quercus lev funkcjonuje od m aja 2010 r. M inim alna pierw sza wpłata wynosi 200 tys. PLN. O płata za zarządzanie w ynosi 3,8% p.a. i nie jest tym samym znacząco niższa od opłat pobieranych przez typowe fundusze akcyjne.

Stopy zw rotu dla funduszu zostały podane w tabelach 4 -6 . T abela 4. K w artalne stopy zw ro tu Q uercus lev n a tle indeksu W IG 20lev

B adany okres Stopa z w ro tu dla fu n d u szu Stopa zw ro tu dla indeksu 30.06.10-30.09.10 29,95% 30,84% 30.09.10-31.12.10 8,63% 8,77% 31.12.10-31.03.11 3,89% 4,00% 31.03.11-30.06.11 -0 ,9 7 % -2 ,3 4 % 30.06.11-30.09.11 -4 0 ,2 3 % -4 1 ,6 9 % 30.09.11-30.12.11 -7,14% -6 ,7 9 % 30.12.11-30.03.12 8,82% 11,83%

Źródło: opracowanie własne.

15 P ro sp ek t In fo rm acyjny Q uercus P arasolow y SFIO. 16 w w w .gpw .pl/opisy_indeksow .

(8)

OTWARTE FUNDUSZE INW ESTYCYJNE TYPU INDEKSOWEGO NA RYNKU POLSKIM 101

T abela 5. Roczne stopy zw ro tu Q uercus lev n a tle indeksu W IG 20lev

B adany okres Stopa z w ro tu dla fu n d u szu Stopa zw ro tu dla indeksu 28.05.10-31.12.10 35,39% 23,89% 31.12.10-30.12.11 -4 2 ,9 0 % -4 4 ,8 0 %

30.12.11-30.04.12 3,69% 6,73%

Źródło: opracowanie własne.

T abela 6. Stopa zw ro tu Q uercus lev n a tle indeksu W IG 20lev od p o czątk u funkcjonow ania

B adany okres Stopa z w ro tu dla fu n d u szu Stopa zw ro tu dla indeksu 28.05.10-30.04.12 -19,85% -27,03% Źródło: opracowanie własne.

Jak w ynika z powyższych danych, kwartalne stopy zwrotu były zawsze niższe od benchm arku i to nieraz nawet o 2-3 pkt procentowe. W w ypadku danych rocznych (lata kalendarzowe niepełne ze względu na krótki okres działalności) fundusz osiągnął z kolei znacznie w yższy niż indeks w ynik w roku 2010, co w ynika z bardzo dobrego w porównaniu z indeksem zachowania w pierwszym m iesiącu funkcjonow ania (in­ deks spadł wówczas o 12,96%, zaś fundusz stracił tylko 4,10%). W kolejnych latach w yniki były gorsze. Stopa zw rotu w całym okresie działalności jest w yższa niż dla indeksu, ale tylko ze względy na dobry w ynik pierwszego miesiąca.

2.3. Q u e rc u s sh o rt

Quercus short jest subfunduszem Quercus Parasolowy SFIO zarządzanym przez Quercus TFI SA. Subfundusz ten naśladuje zachowanie indeksu W IG20short, który jest dla niego benchmarkiem. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną p o ­

przez lokowanie środków głównie w kontrakty term inowe n a indeks WIG20. Część aktywów, niew ykorzystana do inwestowania w kontrakty term inowe, może być in ­ westowana w instrum enty dłużne. W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym spółek notowanych na GPW w W arszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Subfundusz powinien być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo spadku indeksów giełdowych, a inwestor oczekuje możliwości zarabiania n a tych spadkach lub zabezpieczania pozycji. W połączeniu z subfunduszem Quercus lev daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200% WIG20. Podobnie jak Quercus lev nie jest to zatem typowy fundusz

(9)

zarządzany całkiem pasywnie, ze względu na możliwość zm ian struktury portfela dokonywaną przez zarządzających17.

Indeks W IG20short oblicza się od 4 m aja 2009 r. W IG20short jest indeksem pochodnym względem indeksu WIG20, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu WIG20. W artości historyczne indeksu zostały przeliczone od daty bazowej indeksu, czyli od 31 grudnia 2005 r. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 2654,65 pkt i jest rów na wartości zam knięcia indeksu WIG20 w tym dniu. Indeks W IG20short kształtuje się sym etrycznie do indeksu WIG20, tzn. przy spadku WIG20 o 10 pkt W IG20short rośnie o 10 pkt18.

Fundusz Quercus short funkcjonuje od m aja 2010 r. M inim alna pierw sza w płata wynosi 200 tys. PLN. O płata za zarządzanie w ynosi 3,8% p.a. i nie jest tym samym znacząco niższa od opłat pobieranych przez typowe fundusze akcyjne.

Stopy zw rotu fundusz podano w tabelach 7-9.

Tabela 7. K w artalne stopy zw ro tu Q uercus sh o rt n a tle indeksu W IG 20short

B adany okres Stopa z w ro tu dla fu n d u szu Stopa zw ro tu dla indeksu 30.06.10-30.09.10 -13,06% -12,42% 30.09.10-31.12.10 -5,13% -3,75% 31.12.10-31.03.11 -3 ,0 4 % -1,51% 31.03.11-30.06.11 0,13% 2,03% 30.06.11-30.09.11 23,29% 26,65% 30.09.11-30.12.11 0,51% 2,28% 30.12.11-30.03.12 -5 ,0 9 % -4 ,7 5 % Źródło: opracowanie własne.

T abela 8. R oczne stopy zw ro tu Q uercus sh o rt n a tle indeksu W IG 20short

B adany okres Stopa z w ro tu dla fu n d u szu Stopa zw ro tu dla indeksu 28.05.10-31.12.10 -14,20% -9 ,6 9 % 31.12.10-30.12.11 20,30% 30,16% 30.12.11-30.04.12 -3,15% -2 ,3 0 % Źródło: opracowanie własne.

17 P ro sp ek t In form acyjny Q uercus P arasolow y SFIO. 18 w w w .gpw .pl/opisy_indeksow .

(10)

OTWARTE FUNDUSZE INW ESTYCYJNE TYPU INDEKSOWEGO NA RYNKU POLSKIM 103

Tabela 9. Stopa zw ro tu Q uercus short n a tle indeksu W IG 20short od p o czątk u fu nkcjonow ania

B adany okres Stopa z w ro tu dla fu n d u szu Stopa zw ro tu dla indeksu 28.05.10-30.04.12 -0 ,0 3 % 14,85% Źródło: opracowanie własne

Jak w ynika z powyższych danych, stopy zw rotu dla funduszu w każdym (sic!) badanym okresie były niższe od benchm arku. W w ypadku danych kw artalnych odchylenia w dół w ynosiły nawet 3 pkt procentowe. W w ypadku danych rocznych bardzo zły był rok 2011, kiedy odchylenie wyniosło niem al 10 pkt procentowych. W konsekwencji od początku działalności w ynik funduszu jest o niem al 15 pkt pro­ centowych gorszy od indeksu.

Zakończenie

Jak w ynika z przeprowadzonych badań, rynek funduszy indeksowych w Polsce jest w początkowej fazie rozwoju. N a rynku funkcjonują tylko trzy fundusze tego typu: Ipopem a m -Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Quercus lev oraz Quercus short, których czas działalności do kw ietnia 2012 r. nie przekroczył dwóch lat. Fun­ dusze te naśladują mniej popularne indeksy GPW w Warszawie (mWIG40, WIG20lev, WIG20short), brakuje natom iast funduszy imitujących główne indeksy, czyli W IG i WIG20. Fundusze są przeznaczone przede w szystkim dla zamożniejszych inw e­ storów (m inim alna w płata 200 tys. PLN), jedynie Ipopem a m a niższy lim it wpłat w jednostkach typu A (wystarczy 100 PLN).

W yników funduszy nie m ożna ocenić zbyt pozytywnie. Tylko w Ipopemie nie odbiegają znacząco od benchmarku, tym niemniej są to odchylenia w dół. W wypadku funduszu Quercus lev odchylenia są znacznie większe i różnokierunkowe. Ze w zglę­ du na dobry początkowy miesiąc działalności długoterm inowe w yniki funduszu są lepsze niż indeksu, co może cieszyć inwestorów, ale jest niezgodne z ideą funduszu indeksowego. W yniki funduszu Quercus short są najgorsze z badanych, konsekwen­ tnie znacząco gorsze od indeksu.

Należy też zauważyć, że opłaty za zarządzanie tylko w funduszu Ipopem a są w yraźnie niższe niż w typow ym funduszu akcyjnym. Fundusze Quercus pobierają w ysoką opłatę nieróżniącą się zbytnio od funduszy aktyw nie zarządzanych, co nie przyczynia się do poprawy w yników funduszy.

Podsumowując, m ożna stwierdzić, że oferta dotychczas dostępnych w Polsce funduszy indeksowych jest bardzo uboga, a ich w ynik są niezadowalające.

(11)

B ib lio g ra fia :

1. Aktywa funduszy inwestycyjnych 31.03.2012, Iz b a Z a rz ą d z a ją c y c h F u n d u sz a m i i A k ty w a m i, w w w .

izfa.pl.

2. B o ja ń c z y k M ., Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego, SG H , W a rsz a w a 2005.

3. D a w id o w ic z D ., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności,

C eD eW u , W a rsz a w a 2 0 0 8 .

4. D ę b sk i W ., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, P W N , W a rsz a w a 2001.

5. G a b ry e lc z y k K ., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, O fic y n a

E k o n o m ic z n a , K ra k ó w 2006.

6. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych, Iz b a Z a rz ą d z a ją c y c h F u n d u sz a m i i A k ty w a m i, w w w .izfa.p l

7. K r u p a D ., Zamknięte fundusze inwestycyjne, C e D eW u , W a rsz a w a 2 0 0 8 .

8. N a w ro t W ., Exchange-Traded Funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych,

C eD eW u , W a rsz a w a 2007.

9. P ro s p e k t in fo rm a c y jn y Ip o p e m a m -In d e k s F u n d u sz In w e s ty c y jn y O tw a rty . 10. P ro s p e k t in fo rm a c y jn y Q u e rc u s P a ra so lo w y SFIO .

11. w w w .g p w .p l/o p is y _ in d e k so w .

Index open-ended investm ent funds on the Polish market

T h e m a in p u rp o se o f th e p a p e r is to e x a m in e in d e x o p e n -e n d e d in v e s tm e n t fu n d s on th e P o lish m a r­ ket. A t th e m o m e n t (A p ril 2012) th e re are o n ly 3 in d e x fu n d s: Ip o p e m a m -In d e k s F u n d u sz In w e sty c y jn y O tw a rty , Q u e rc u s le v a n d Q u e rc u s sh o rt. T h e y c o v e r m W IG 4 0 , W IG 2 0 lev , W IG 2 0 sh o rt in d ic e s. T h e re is no f u n d th a t w o u ld m irr o r m o re im p o rta n t in d ic e s : W IG 2 0 o r W IG .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zestawienie aktywów zakładów ubezpieczeniowych z PKB w Czechach pozwala nam stwierdzić niewielki wzrost znaczenia tego typu pośredników finansowych.. Zatem,

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której przedmiotem działalności jest wyłącznie lokowanie środków pienężnych zebranych od innych osób lub podmiotów w papiery

Schroder ISF Italian Equity A ACC EUR Schroder ISF UK Equity EUR HEDGED A ACC akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ Franklin European Small- Mid Cap Fund A (ACC) EUR

papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne Schroder ISF Asian Bond Total Return A ACC EUR Hdg Fidelity Funds - European High Yield F und A - Acc - EUR Schroder ISF EURO High Yield A

Sprawiedliwi, których ra ­ dość staje się w raju wielokrotnie większa, kiedy widzą męczących się w piekle grzeszników, mimo iż mogą się tam znajdować ich

W Stanach Zjednoczonych inwestycje z zakresu SRI ros áy w szybszym tempie ni Ī tradycyjne aktywa inwestycyjne, na koniec 2010 roku wartoĞü aktywów caáego rynku inwestycji spo

Na rynku funkcjonują tylko trzy fundusze tego typu: Ipopema m-Indeks Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Quercus lev oraz Quercus short, których czas dziaáalnoĞci do kwietnia 2012

papierów dłużnych azjatyckich uniwersalne Schroder ISF Asian Bond Total Return A ACC USD papierów dłużnych europejskich High Yield Fidelity Funds - European High Yield Fund A - Acc