• Nie Znaleziono Wyników

"Ein Kodizill eines römischen Kaisers. Berl. Inv. 8334", H. Kortenbeutel, "Abh. d. Preuss. Akad. d. Wiss. Phil. hist. Kl", no 13, 1939 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Ein Kodizill eines römischen Kaisers. Berl. Inv. 8334", H. Kortenbeutel, "Abh. d. Preuss. Akad. d. Wiss. Phil. hist. Kl", no 13, 1939 : [recenzja]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

S U R V E Y O F P A P Y R I " 7 W h i l e P a r t I has m a d e available the text of three l o n g rolls, P a r t I I supplements it w i t h a series of t w e n t y - f o u r f r a g m e n t s . T h e inclusion of the latter has led t o a revision of the table of the papyri, in w h i c h the chronological d i s t r i b u t i o n of the rolls a n d the f r a g m e n t s is indicated. T h e indexes a n d the classified list of t h e tax-payers, w h i c h are in effect alpha-betical ledges, a i m at completeness.

H . K O R T E N B E U T E L , Ein Kodizill eines römischen Kaisers. Berl. Inv. 8334. A b h . d. Preuss. A k a d . d. W i s s . P h i l . hist. K l . № 13, B e r l i n , 1939.

K o r t e n b e u t e l publishes an exemplar codicillorum, an i m p e r i a l letter of a p p o i n t m e n t , probably by the E m p e r o r D o m i t i a n , c o n c e r n i n g the pro-m o t i o n of the prefect L . L a b e r i u s M a x i pro-m u s t o the senatorial r a n k a n d to the r a n k of a consul suffectus (feci te [con^legam consulatus mei) cf. however, Stein, Zu dem kais. Ernennungsschreiben in P. Berl. 8 8 3 4 , A e g y p t u s X X ( 1 9 4 0 ) , p. 5 I f f .

M . R O S T O V Z E F F - B . W E L L E S , The Excavations at Dura Europas. P r e l i m i n a r y R e p o r t of the Seventh a n d E i g h t h Seasons of W o r k . N e w H a v e n : Y a l e U n i v e r s i t y Press. C h a p . X I , P a r c h m e n t s a n d P a p y r i , pp. 426-438.

O n p. 4 2 7 the a u t h o r s publish p a r c h m e n t № 4 0 w h i c h belongs t o the same year as p a r c h m e n t 21 ( c f . Arch, du droit oriental I ( 1 9 3 7 ) , p. 261-2 8 8 ) . P a r c h m e n t 40 ( 8 6 / 8 7 A . D . ) , a t r i m a r t y r o s syngraphe, is a Sialptai·; a n d contains the same provisions a n d reflects the same legal r e q u i r e m e n t s as the G r e c o - E g y p t i a n δια<'.pcai·;. L i k e the E g y p t i a n 8ιαίρ<σιτ, it consists of an identification of the c o n t r a c t i n g parties, a statement of the p r o p e r t y to be d i v i d e d , a list of the portions of each heir d r a w n by lot, certain conditions applicable to all, a n d at the end a statement of title (κνρΐίία-clause) a n d the penalties for breach of c o n t r a c t ( r e f u s i n g to abide by the s e t t l e m e n t ) . Title-guarantees are r e g u l a r l y l a c k i n g . T h e D u r a - t e x t differs o n l y in m a t t e r s affected by local practice. I t employs the " p r o t o c o l " - f o r m (δΐίίλοντο-ίκόντ«) w h i c h w a s used also in P t o l e m a i c times in E g y p t b u t w h i c h gave w a y later t o a variety of other types, most c o m m o n l y f o r the SialptaK the " h o m o l o g y . " T h e closing phrase, ϊχ(ΐ St και άντισνγγραφον, also is a D u r a peculiarity, the precise significance of w h i c h is u n k n o w n . A t the end are n a m e d the witnesses, the same t h r o u g h o u t as in P a r c h m e n t № 21, w h i c h h o w e v e r omits the t h i r d j u d g e , D a n y m i s . I n c o n f o r m i t y w i t h D u r a practice there are listed first the officials of the office w h e r e the d o c u m e n t w a s d r a w n a n d recorded, here the R o y a l c o u r t . T h e three private witnesses f o l l o w .

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kocio gazowy kondensacyjny z zamknit komor spalania (28kw) np: Viessman Vitodens 300 + zasobnik wody Vitocell 100..

To examine the mutual influences of the laws of states and nations of the ancient world and the central position of the Roman Empire and its law, we must first become acquainted

When I comment upon this collection of Babylonian legal do- cuments in this magazine, it happens so on account of many ana- logies with the Greco-Egyptian papyri which these documents

Wykonanie rysunku z widocznym przekrojem osiowym stożka, zaznaczonym kątem rozwarcia i promieniem kuli opisanej na stożku.. Wykonanie rysunku ostrosłupa z zaznaczonym spodkiem

wiście pojawiające się w redakcji A  „pomaga”, ale wziąwszy pod uwagę, iż przemawia- jący w tym fragmencie Uriusz odnosi się do przyszłości, bardziej uzasadnione wydaje się

Badaniami objęto obszar 112,5 m2 w wykopach na wale, przekopie pomiędzy wałem i wcześniejszym wykopem na mąjdanie oraz poza grodziskiem nad Wieprzą i przed bramą.. Prac

Ważnymi wymiarami przyjaznego środowiska pracy jest również poczucie sprawiedliwości w odniesieniu do podejmowanych decyzji, poważne traktowanie pracowników i

Zmarli byli ułożeni na wznak, w pozycji wyprostowanej, wzdłuż osi południowy wschód-północny zachód, głową na północny zachód.. Ręce były wyprostowane,

Stefana Batorego w Warszawie, Zakłady Mięsne „FELIX” w Rossoszu, Spółdzielnię Mleczarską „SPOMLEK” w Radzyniu Podlaskim, Przedsiębiorstwo „POLK- RES”

Ratownicze badania wykopaliskowe, przeprowadzone w lipcu i sierpniu przez mgr mgr Elżbietę Chochorowską i A nnę Dagnan-Ginter (Muzeum Archeologiczne w Krakowie).

Sondażowe badania wykopaliskowe w związku z budową autostrady A4, przeprowadzone w dniach od 15 do 21 listopada przez mgr Marylę Dryję (Krakowski Zespół do Badań Auto­

osada kultury pucharów lejkowatych (neolit) osada kultury trzcinieckiej (wczesna epoka brązu) cmentarzysko kultury łużyckiej (późna epoka brązu).. Badania

Som e linguists, like T esnière, consider valency to be ch a rac te ristic o f verbs only... Produce (agent, effect) operative-factitive

Noch einmal bekennt Christean seine Alleinschuld, dann ringt sich nach langem Zögern auch die Mutter des Ermordeten mit Blick auf den Richter zu einer versöhnlichen Geste durch

Ссылаясь па программу Н ародного П равительства левы е группировки требовали восстанов­ ления, ограниченной властью Пилсудского, демократии

Autor włączył do rozważań intelektualistów nietuzinkowych, których trudno zaklasyfikować, zwłasz- cza gdy swe próby klasyfikacji opiera się na kategoriach

Odsłonięto wał grodu i podgrodzia, zasypiska fos oraz część grodziska, w której od­ kryto ślady produkcyjne w postaci żużli dymarkowych i być może przekuwalni, ale

osoby liczby mno- giej wyraŜony jest wyrazem niech, do którego dodajemy informację na temat osoby (rzeczownik nazywający tę osobę), która ma coś wykonać (do czegoś się

W obrębie zabudowy wsi, zorientowanej po linii południowy wschód-północny zachód, stwierdzono dwie strefy koncentracji materiału ceramicznego w wierzchnich nawarstwieniach,

Na pierwszym miejscu pod względem wartości znajduje się województwo mazowieckie, w którym realizowanych jest najwięcej projektów ze środków działania 4.1 PO IG

Ratownicze badania wykopaliskowe na trasie budowy gazociągu Gorzów – Sulisław, przeprowa- dzone przez mgr Sylwię Groblicę (Muzeum w Gorzowie Wlkp.). Finansowane przez

Na stanowisku „Przy źródlisku” uzyskano 9 fragmentów ceramiki z epoki brązu (lub wczesnej epoki żelaza) oraz 81 zabytków krzemiennych o charakterze domowym.. W efekcie badań

Społeczeństwo wiedzy w nieunikniony sposób staje się bardziej konkurencyjne niż jakiekolw iek społeczeństwo znane w przeszłości.. Powszechny dostęp do wiedzy i