"Hugo Kołłątaj jako krytyk i promotor Jacka Przybylskiego. (Z dziejów krakowskiego Oświecenia)", Jerzy Snopek, "Ruch Literacki" nr 4-5 (1988) : [recenzja]

Download (1)

Full text

(1)

Jerzy Domagalski

"Hugo Kołłątaj jako krytyk i

promotor Jacka Przybylskiego. (Z

dziejów krakowskiego Oświecenia)",

Jerzy Snopek, "Ruch Literacki" nr 4-5

(1988) : [recenzja]

Biuletyn Polonistyczny 32/3-4 (114-115), 354

(2)

>SNOPEK Jerzy: H ug o K o ł ł ąta j j a k o k r y t y k i p r o m o t o r Jacka P r z y b y l s k i e g o . (Z d z i e j ó w k r a k o w s k i e g o O ś w i e c e n i a ) . "Ruch L i t e r a c k i " 1988 nr 4 - 5 s. 3 5 3 - 358.

P r z y w o ł u j ą c d o r o b e k p i s a r s k i Ja cka P r z y b y l s k i e g o , a z w ł a s z ­ cza " M o w y z okoliczności' o b c h o d u s t o l e t n i e j p a m i ą t k i z w y c i ę s t w a Jana III, kró la p o l s k i e g o pod W i e d n i e m roku 1683 dnia 12 w r z e ś ­ nia", a u t o r zwraca u w a g ę na wpływ, jak i miała na o s t a t e c z n y ks z t a ł t l i t e r a c k i "Mów..." opinia K o ł ł ąta ja. W z w i ą z k u z tym pod aje do d r u k u d o t y c h c z a s nie p u b l i k o w a n e l i sty K o ł ł ą t a j a ze zb i o r u k o r e s p o n d e n c j i P r z y b y l s k i e g o ( zac h o w a n e w B i b l i o t e c e J a ­ g i e l l o ń s k i e j ) .

B P / 1 1 4 - 1 1 5 / 1 1 5 3.D.

S O K O L S K I Jacek: T r z y s i e d e m n a s t o w i e c z n e p i e ś n i o śmierci, " L i t e r a t u r a Lud owa" 1988 nr 3 s. 49-58.

A r t y k u ł za w i e r a p r z e d r u k trz ech pi eś n i o śmierci, p r a w d o p o ­ do bn i e X V l l - w i e c z n y c h , z a c h o w a n y c h w u n i k a t o w y c h e g z e m p l a r z a c h d r u c z k ó w u l o t n y c h ze z b i o r ó w B i b l i o t e k i O s s o l i n e u m i B i b l i o t e k i PAN w Kr a k o w i e . Są to: " Pieśń nowa o o s t a t n i m k r e s i e c z ł o wie ka k a ż d e go " , “P i eśń nowa o nie użyt ej ś m i erc i" (Ossolineum) i "Pieśń nowa o n i e u c h r o n n y m na ż y c i e l u d z k i e n i e p r z y j a c i e l u śmier c i " (Bibl. PAN Kr aków). W o b e c n iez w y k ł e j p o p u l a r n o ś c i i ż y w o t n o ś c i g a t u n k u w i e l o k r o t n i e w z n a w i a n e t e k s t y u t w o r ó w t r a k t u j ą c y c h o

rze cz ac h o s t a t e c z n y c h s p r a w i a j ą b a d a c z o m t r u d n o ś c i w ich d a t o w a ­ niu.

Figure

Updating...

References

Related subjects :