• Nie Znaleziono Wyników

Widok Spis treści

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Widok Spis treści"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

B

iuletyn

H

istorii

(2)

T H E P O Z N A Ń S O C I E T Y F O R T H E A D V A N C E M E N T

O F T H E A R T S A N D S C I E N C E S

in cooperation with

DEPARTAMENT OF HISTORY OF EDUCATION OF ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY

B

ulletin

of

the

H

istory

of

E

ducation

2010 (26)

CONTENTS ARTICLES AND PAPERS

Krzysztof Ratajczak, Apostolic legates in Poland in the Middle Ages and their key role in the adoption of ecclesiastical law and Church legislation by the Polish Church –

educa-tional aspects ... 7

Anna Szylar, Our most beloved little sisters… or habitki in the convent of Warsaw-based Order of the Visitation of Holy Mary in the seventeenth century ... 19

Agnieszka Wałęga, Stanisław Kot’s research and study in Lvov – on the way to earning his doctorate degree... 37

Krzysztof Kaczmarek, Sources for the history of the schools run by the Dominican Order in modern times ... 59

MATERIALS Hanna Grzesiak, Traditional education of Jewish children (an introduction to the problem) ... 69

Michał Nowicki, Fundatio Orzełkoviana. A contribution to the history of scholarship foun-dations in Maior Polonia in the 16th – 18th centuries ... 81

Anna Nowicka, Immanuel Kant’s moral pedagogy as a manifestation of education to respon-sibility ... 87

Anna Boguszewska, Education in Design of Books in Applied Graphics in the Educational System of Warsaw in the Inter-War Period (1918-1939) ... 101

FROM A HISTORICAL CALENDAR ... 117

PRESENTATIONS ... 121

PUBLICATIONS ... 135

Reviews ... 135

Bibliography of history of education, schooling and educational thought in Poland ... 151

SCIENTIFIC LIFE ... 213

(3)

P O Z N A Ń S K I E T O WA R Z Y S T W O P R Z Y J A C I Ó Ł N A U K

WYDZIAŁ HISTORII I NAUK SPOŁECZNYCH

we współpracy z

ZAKŁADEM HISTORII WYCHOWANIA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA

B

iuletyn

H

istorii

W

ychowania

2010 (26)

(4)

P O Z N A Ń S K I E T O WA R Z Y S T W O P R Z Y J A C I Ó Ł N A U K

GŁÓWNY REDAKTOR WYDAWNICTW PTPN

Barbara Judkowiak

RADA REDAKCYJNA

Kalina Bartnicka, Krzysztof Jakubiak, Wiesław Jamrożek, Andrzej Meissner, Lech Mokrzecki, Adam Winiarz, Dorota Żołądź-Strzelczyk

RECENZENT TOMU

Krzysztof Jakubiak

REDAKCJA

Wiesław Jamrożek (redaktor naczelny)

Dorota Żołądź-Strzelczyk (zastępca redaktora naczelnego) Krzysztof Ratajczak (sekretarz)

ADRES REDAKCJI

WSE UAM, ul. A. Szamarzewskiego 89 p. 57 60-568 Poznań, tel. (0 61) 829 23 14

ISSN 1233-2224

ISBN 978-83-7654-180-8

CZASOPISMO RECENZOWANE

Wydanie publikacji dofinansowało

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

WYDAWCY

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Zakład Historii Wychowania

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Zarząd Główny Towarzystwa Historii Edukacji w Warszawie

Nakład: 250

PROJEKT OKŁADKI

Joanna Roszkowska-Jazdon Ilustracja na okładce

na podstawie drzeworytu „Nauczanie” z książki M. Reja „Zwierciadło”, 1568 r.

DRUK

(5)

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Krzysztof Ratajczak, Legaci apostolscy w Polsce w wiekach średnich i ich rola

w przyjmowaniu partykularnego ustawodawstwa kościelnego przez Kościół polski – aspekty edukacyjne ... 7 Anna Szylar, Nasze naymilsze siestrzyczki... czyli habitki w klasztorze Wizytek

War-szawskich w XVII wieku ... 19 Agnieszka Wałęga, Lwowskie studia Stanisława Kota – droga do doktoratu ... 37

Krzysztof Kaczmarek, Źródła do dziejów szkół dominikanów poznańskich w dobie

nowożytnej ... 59

MATERIAŁY

Hanna Grzesiak, Tradycyjna edukacja dzieci żydowskich (wprowadzenie do problemu) ... 69

Michał Nowicki, Fundatio Orzełkoviana – przyczynek do dziejów wielkopolskich

fun-dacji stypendialnych okresu staropolskiego ... 81 Anna Nowicka, Pedagogika moralna Immanuela Kanta jako wyraz wychowania do

odpowiedzialności ... 87 Anna Boguszewska, Kształcenie w zakresie projektowania książki w grafice

użytko-wej w szkolnictwie Warszawy w latach międzywojennych ... 101

Z KALENDARZA HISTORYCZNEGO

Edyta Głowacka-Sobiech, Tradycje grunwaldzkie w harcerstwie – w 600-setną

roczni-cę bitwy pod Grunwaldem ... 117

PREZENTACJE

Ks. Stanisław Cieślak SJ, Jubileusz Ludwika Grzebienia SJ ... 121

Edyta Głowacka-Sobiech, Johan Huizinga – „włóczęga intelektualny” (1872-1945).

Wspomnienie o holenderskim dziejopisie w 65 rocznicę śmierci ... 131

WYDAWNICTWA

Recenzje i noty ... 135 Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok

(6)

ŻYCIE NAUKOWE

Sprawozdania ... 213 Zapowiedzi ... 241

KRONIKA TOWARZYSTWA HISTORII EDUKACJI

Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich i Doktorskich z Historii Edukacji. Nagroda im. Profesora Czesława Majorka – nowa formuła konkursu ... 243

Cytaty

Powiązane dokumenty

We wskazanych dwóch latach, największa liczba skazanych osadzona była w zakładach karnych dla odbywających karę po raz pierwszy, odpowiednio 35.800 osób w 2005

Przy tym, ustalając roczną normę przydziału zboża na ogółem 80 kg na osobę na rok (220 g. dziennie!) przyjęto za podstawę głodową stawkę 109. Wyglądało to rzeczywiście

1) W całym traktacie O rodzeniu się zwierząt Arystoteles jest konse- kwentny w swoim opisie podziału ról między płciami i podkreślaniu szcze- gólnej,

Opadaj_ tym bardziej, Se w Uwietle swego wywodu Rymkiewicz prezentuje siZ jako ktoU, kto nie wie o kwestii ogólniejszej i juS absolutnie rudymentar- nej, a mianowicie o tym,

13 W latach 1903-1909 Roller by gównym scenografem wieden´skiej opery, sprowadzonym tam przez Mahlera, wraz z którym zreformowa sztuki sceniczne, przyczyniaj  ac tym samym

Zamiast przyj ˛ac´ rozwój aplikatywny normy dokonuj ˛acy sie˛ poprzez erygo- wanie pierwszej prałatury jako element (jeden z wielu) maj ˛acy na celu rekon- strukcje˛ prawn

Version I of the song Już to po zachodzie słońca (It is just after the sunset) Version II comprises 6 recordings, also subdivided according to tempo into two groups: group one in

narodowej w umowach politycznych zawierane s ˛ a ponadto zapisy o podejmowaniu przez umawiaj ˛ ace sie˛ pan´stwa współdziałania równiez˙ w takich dziedzinach, jak