• Nie Znaleziono Wyników

Czy lekarz może krytykować

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Czy lekarz może krytykować"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA CZERWIEC 2011

Czy lekarz może krytykować

samorząd lekarski?

W

jednej ze spraw okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawo- dowej wniósł o ukaranie lekarza A.B., obwiniając go „o brak soli- darnego wsparcia działalności swo- jego samorządu, poprzez podej- mowanie krytyki jego działania poza forum lekarskim”, co – jego zdaniem – było naruszeniem art. 59 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Okręgo- wy sąd lekarski uniewinnił obwi- nionego od zrzucanego mu czynu, uznając, że obwiniony w przed- miotowej sprawie podejmował działania będące realizacją jego konstytucyjnego prawa wolności słowa, przejawiającego się także w prawie do krytyki. Od orzeczenia OSL wniósł odwołanie pokrzyw- dzony, zarzucając obrazę prawa materialnego, poprzez błędną wykładnię przepisu art. 59 Kodek- su Etyki Lekarskiej i przyjęcie, że lekarz, dokonując krytyki samo- rządu lekarskiego, może się dopu- ścić ekscesu słownego i dokonać zniesławienia osób zasiadających w organach samorządu lekarskie- go. W ocenie skarżącego kierowa- nie krytyki pod adresem samorzą-

Z medycznej wokandy

W

W ccyykklluu aarrttyykkuułłóóww,, kkttóórree oossttaattnniioo uukkaazzaałłyy ssiięę nnaa łłaammaacchh „„BBiiuulleettyynnuu WWIILL””,, pprróóbboowwaalliiśśmmyy zzaapprreezzeennttoowwaaćć oorrzzeecczznniiccttwwoo ssąąddóóww mm..iinn.. ww zzaakkrreessiiee ggrraanniicc ddoozzwwoolloonneejj kkrryyttyykkii ddookkoonnyywwaa-- nneejj pprrzzeezz lleekkaarrzzaa wwoobbeecc sswwoojjeeggoo kkoolleeggii.. PPoonniiżżeejj zzddeeccyyddoowwaalliiśśmmyy ssiięę pprrzzeeddssttaawwiićć ssttaannoowwii-- sskkoo NNSSLL ww kkwweessttiiii wwyykkłłaaddnnii aarrtt.. 5599 KKEELL.. PPrrzzyyppoommnniijjmmyy,, żżee zzggooddnniiee zz ttyymm pprrzzeeppiisseemm „„lleekkaa-- rrzzee ppoowwiinnnnii ssoolliiddaarrnniiee wwssppiieerraaćć ddzziiaałłaallnnoośśćć sswweeggoo ssaammoorrzząądduu,, kkttóórreeggoo zzaaddaanniieemm jjeesstt zzaappeewwnniieenniiee lleekkaarrzzoomm nnaalleeżżnneejj ppoozzyyccjjii ww ssppoołłeecczzeeńńssttwwiiee.. PPooddeejjmmuujjąącc kkrryyttyykkęę ddzziiaałłaanniiaa oorrggaannóóww ssaammoorrzząądduu lleekkaarrsskkiieeggoo,, wwiinnnnii pprrzzeepprroowwaaddzziićć jjąą pprrzzeeddee wwsszzyyssttkkiimm ww śśrrooddoowwiisskkuu lleekkaarrsskkiimm lluubb nnaa łłaammaacchh ppiissmm lleekkaarrsskkiicchh””..

du zawodowego jest dopuszczalne, jeżeli krytykujący potrafi wykazać prawdziwość swych stwierdzeń, a konstytucyjna wolność słowa nie upoważnia do zniesławienia.

Zdaniem NSL, odwołanie było zasadne. Jak podkreślono w uza- sadnieniu, słusznie podniósł po- krzywdzony, iż w niniejszej spra- wie okręgowy sąd lekarski, nie przeprowadzając badania, czy sta- wiane przez obwinionego zarzuty są prawdziwe, naruszył normę art.

59 KEL. Słusznie również zarzucił, iż niezbadanie prawdziwości za- rzutów stawianych w ramach prze- prowadzonej krytyki działalności pokrzywdzonego uniemożliwia rozstrzygnięcie, czy postępowanie obwinionego naruszyło normę art. 59 KEL. Okręgowy sąd le- karski szeroko uzasadnił wydane orzeczenie, powołując się na orzecznictwo zarówno Europej- skiego Trybunału Praw Człowieka, jak i Trybunału Konstytucyjnego jednocześnie jednak sam przyznał, że nie przeprowadził badania, czy podnoszone przez obwinionego zarzuty są prawdziwe i czy podno- szone były w interesie publicznym.

Okręgowy sąd lekarski nie zasto-

sował się tym samym do wytycz- nych wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 23 kwietnia 2008 r. sygn. SK 16/07.

Zgodnie z tym wyrokiem TK ocena, czy podjęta krytyka jest dozwoloną, jest nieodzowna do wyznaczenia granic dopuszczalnej krytyki. Trzeba jednak dodać, że stanowisko Trybunału Konstytu- cyjnego dotyczyło art. 52 KEL, a nie 59 KEL. Jednak NSL słusznie uznał, że ten sam mechanizm należy stosować odnośnie do art. 59 KEL.

Dlatego NSL stwierdził, że za- niechanie przeprowadzenia takiej oceny doprowadziło do nierozpo- znania przez OSL istoty sprawy.

Jak zaznaczył ponadto NSL, słusz- nie okręgowy sąd lekarski wskazał, że wolność słowa nie ogranicza się do wygłaszania poglądów odbiera- nych przychylnie lub ocenianych jako neutralne. Sąd II instancji nie zgodził się jednak z poglądem, iż dozwoloną formą korzystania z konstytucyjnej wolności słowa jest wygłaszanie nieprawdziwych informacji o popełnieniu prze- stępstw przez inną osobę. Tak rozumianą wolność słowa trudno znaleźć w powołanym przez OSL orzecznictwie. Dlatego zalecono, by rozpoznając ponownie sprawę, okręgowy sąd lekarski dążył do wyjaśnienia, czy zarzuty stawiane przez obwinionego były obiektyw- nie prawdziwe i czy czynione były w interesie publicznym.

Konkludując, należy stwierdzić, że krytyka działań organów samo- rządu jest oczywiście dozwolona, i to zarówno na forum lekarskim, jak i na innych polach, np. w ogól- nodostępnym dzienniku czy cza- sopiśmie. Mimo to zarzuty muszą być prawdziwe, a podjęcie takiej inicjatywy usprawiedliwione obro- ną społecznie uzasadnionego inte- resu. W przeciwnym razie stawia- nie zarzutów zniesławiających będzie uchodzić za przewinienie zawodowe i spotka się zapewne z odpowiednią sankcją sądów lekarskich.

25

JĘDRZEJ SKRZYPCZAK

GRZEGORZ WRONA

Cytaty

Powiązane dokumenty

Раз­ меры отдельных макромолекул колебались от 11,6 до 50,0 п т , а их пространственная кон­ фигурация и средняя величина не обнаруживали

Innym czynnikiem destrukcyjnym dla kamienia związanym z działaniem soli jest proces eflorescencji, czyli tworzenie się wykwitów soli w postaci białych plam na powierzchni skały

The central bank Lombard credit rate determines to a significant extent the level of costs for the investment capital borrowed by enterprises from commercial banks.. Table 1 presents

Bacon to the m odern times. The whole work is divided into books and chapters, with each book being preceded by a thorough analysis and each chapter provided

The second necessary condition.. This concludes the results of the general theory. In the next section we shall apply these results to the problem of ship routing in order to derive

dan ook vereist om de mate van gelaagdheid en lengte van de zoutindringing vast te stellen, Deze metingen betreffen: de geometrie van het estuarium, de

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download, forward or distribute the text or part of it, without the consent of the author(s) and/or copyright

In 2008, on the initiative of, among others, the Poznań centre, an international group called the Consortium on Lithium Genetics (ConLiGen) was established, one of the aims of