• Nie Znaleziono Wyników

Czy szczęście kryje się tylko w złocie? Historia złotej kaczki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Czy szczęście kryje się tylko w złocie? Historia złotej kaczki"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Czy szczęście kryje się tylko w złocie? Historia złotej kaczki

1. Cele lekcji

a) Wiadomości Uczeń:

zna treść legendy,

wymienia cechy gatunkowe legendy.

b) Umiejętności Uczeń potrafi:

opowiedzieć legendę,

uzasadnić własną opinię,

zdefiniować pojęcie szczęścia.

2. Metoda i formy pracy

Praca z tekstem, praca ze słownikiem, mapą.

3. Środki dydaktyczne

Tekst legendy, słowniki mapa Warszawy.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Na wstępie zajęć nauczyciel czyta legendę. Zadaniem uczniów jest zapamiętanie wszystkich zdarzeń opowieści.

b) Faza realizacyjna

1. Nauczyciel prosi o powtórzenie legendy kilku uczniów. Następnie zadaje pytania dotyczące treści:

Gdzie i kiedy rozgrywają się zdarzenia?

Kto jest głównym bohaterem utworu?

Co jest tematem legendy?

Czy utwór zawiera jakieś pouczenie? Jeżeli tak, to jakie?

2. Uczniowie odpowiadają na pytania i uzasadniają swoje opinie.

3. Potem nauczyciel prosi, by wymienić miejsca w Warszawie, gdzie toczy się akcja.

W trakcie odpowiedzi zaznacza je na wcześniej przygotowanej mapie.

4. Następnie uczniowie próbują odnaleźć fragmenty opisujące złotą kaczkę.

Mogą stwierdzić, że była ona: zaborcza, nieszczera, zła, podstępna, złośliwa, zawistna,

(2)

egoistyczna, zapatrzona w siebie, materialistka. Potem do wymienionych określeń dopisują wyrazy bliskoznaczne. Korzystają ze słowników.

5. Po wybraniu synonimów uczniowie wracają do analizy tekstu. Tym razem muszą wskazać fragmenty opisujące cechy Lucka. A był on: łatwowierny, naiwny, nieprzewidujący, zachłanny, bezmyślny, zadufany w sobie. Do tych cech również dopisują wyrazy bliskoznaczne.

6. Następnie uczniowie próbują porównać warunki, w jakich żył Lucek, zanim spotkał złotą kaczkę, i warunki, jakie proponowała mu zaklęta królewna (karta pracy - załącznik 1). Ćwiczenie to ma pomóc zrozumieć uczniom, że złota kaczka tak naprawdę nie chciała, aby Lucek był szczęśliwy, ale pragnęła własnego

szczęścia.

7. Po scharakteryzowaniu głównych postaci legendy uczniowie mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czym jest szczęście. Dla dzieci szczęściem może być na przykład dom rodzinny, kochający rodzice, zdrowie, spokój, rodzeństwo, koledzy, marzenia i ich realizacja.

8. Następnie wyszukują w słowniku języka polskiego definicję szczęścia, a w słowniku wyrazów bliskoznacznych synonimy tego pojęcia.

Szczęście to pomyślny los, pomyślność, powodzenie.

Szczęście - los, fortuna, dola, powodzenie, uśmiech losu, zadowolenie, radość, traf, zrządzenie losu, idylla.

9. Potem uczniowie układają zdania zawierające synonimy. Zdania mają dotyczyć omawianej legendy.

c) Faza podsumowująca

Na zakończenie zajęć nauczyciel prosi uczniów o wyodrębnienie cech charakterystycznych dla legendy, które można odnaleźć w tej opowieści.

Powinni zauważyć, że w legendzie występują zarówno bohaterowie realistyczni (Lucek), jak i fantastyczni (złota kaczka); wydarzenia rozgrywają się w określonych miejscach miasta (można je wskazać na mapie); możemy określić czas wydarzeń (akcja rozgrywa się w wieku XIX ; świadczą o tym choćby przedmioty używane w ty okresie, jak karoca, którą Lucek podróżował).

5. Bibliografia

1. Cienkowski W., Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1993.

2. Oppman A. (Or – Ot ), Legendy warszawskie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1982.

3. Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. I., Warszawa 1995.

6. Załączniki

Karta pracy ucznia Załącznik 1

(3)

Jak żył Lucek przed spotkaniem ze złotą

kaczką Co obiecywała Luckowi złota kaczka

7. Czas trwania lekcji

2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Scenariusz przeznaczony jest do realizacji w klasie 4.

Wskazówki dla nauczyciela – pomocne przy wypełnianiu tabeli.

Jak żył Lucek: był biedny, miał przyjaciół, cieszył się z codziennych, drobnych rzeczy, dostrzegał innych ludzi, interesował go los innych.

Lucek po spotkaniu ze złotą kaczką stał się: samolubny, podejrzliwy, zazdrosny, nieczuły, nieszczery, złośliwy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Z araz ju tro każę zrobić płaszcz hiszp ań ­ ski z czerw onym kołnierzem i będę cały dzień jeździł po ulicach dorożką,siedząc na poprzek... na sam o

Dzięki zajęciom w szkole wiele dowiaduje się o zwierzętach i dzięki temu może lepiej dbać o swojego czworonożnego przy- jaciela.. Cieszy się, że może im opowiadać ciekawostki

• W otwartej toni wodnej do wody dociera światło, ale mało jest roślin i materii organicznej; występuje tu plankton oraz

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz dodatkowo przez czas trwania okresu reklamacyjnego, wyłącznie w celu umożliwienia

naukę. Są też panie, które dzwonią i dziękują, bo nawet taki krótki, kil- kumiesięczny pobyt pozwolił im odetchnąć, stanąć na nogi i prze- organizować sobie

Hydrologiczna i krajobrazowa rola źródeł małej zlewni w zachodniej części strefy krawędziowej..

 gorsza kontrola temperatury cieczy chłodzącej wypływającej z silnika.. Ręczne otwarcie zaworu.. Zalety napędu elektrycznego. a) działa niezależnie

W pytaniu ósmym rodzice mili możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi, najwięcej osób wskazało odpowiedź na pytanie mówiącą o tym, że nauczyciele o nieprzestrzeganiu norm

Spada znaczenie spełnianej przez niego funkcji kontroli, a rośnie znaczenie funkcji organizowania pracy, oceniania i sty­ mulowania pracy członków brygady, zwiększa się też rola

Odpowiedź: Zgodnie z Regulaminem konkursu dla Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych (dalej: Regulamin konkursu), kategoria kosztów bezpośrednich (wydatki

(https://www.facebook.com/duomed), przedmiot konkursu – zdjęcia uczestników, będą również publikowane na innych mediach społecznościowych i stronie internetowej gabinetu

i rekreacji osób. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcę pozostałych 40% środków własnych lub pozyskanych z

c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę

Wychodząc z zamku posłała całuska swoim rodzicom (spróbuj posłać całuski cmokając), uśmiechnęła się do swojej niani (spróbuj odciągać od siebie i zbliżać do siebie

W dobie nieograniczonego zalewu in- formacji uczestnicy rozwoju regionalnego powinni nie tylko nieustannie uczyć się, ale również dzielić się wiedzą z innymi.

Po drugie, w przypadku przedsiębiorstw lepszych najniższa średnia ocena moty- wu/korzyści współpracy z podmiotami zagranicznymi wynosi 3,39 (obniżenie kosztów), w

PPH GAPPA zapewnia sprawne działanie maszyny oraz serwis gwarancyjny oferowanej Państwu maszyny w punkcie serwisowym lub w miejscu użytkowania przez

Koordynator musi złożyć wniosek o płatność salda w terminie 60 dni kalendarzowych od momentu, w którym wypowiedzenie stanie się skuteczne, jak określono w art.

Możesz mu zadać tylko jedno pytanie rozstrzygnięcia (na które odpowiedź brzmi “tak” lub “nie”), Jakie to powinno być pytanie, żeby dowiedzieć się, która droga prowadzi

Można przecież rozmawiać ze sobą za pomocą innych znaków (np. w telefonie komórkowym lub w internecie ludzie posługują się emotikonami, które zastępują słowa)..

Czym jest i gdzie można znaleźć Unijny Certyfikat COVID?... Czym jest i gdzie można znaleźć Unijny

Ponieważ ST obca jest myśl o własnym zdobyciu dziedzictwa przez Mesjasza, sam sposób ujęcia zwrotu, gdzie podkreśla się fakt ustanowienia Syna dziedzicem przez

* wysoki odsetek użytków rolnych w powierzchni ogółem województwa lubelskiego (2 miejsce po województwie łódzkim) świadczy o jego rolniczym charakterze,