• Nie Znaleziono Wyników

Radosław Skwarło. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Komentarz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Radosław Skwarło. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Komentarz"

Copied!
16
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)

Warszawa 2008

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności nieruchomości

Komentarz

Radosław Skwarło

(4)

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2008 r.

Wydawca:

Izabela Dorf

Opracowanie redakcyjne:

Tadeusz Stefaniak Skład, łamanie:

Studio Q

© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008 ISBN: 978-83-7526-873-7

Wydane przez:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Redakcja Książek

01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. (022) 535 80 00

31-156 Kraków, ul. Zacisze 7 tel. (012) 630 46 00

e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www. wolterskluwer.pl

Księgarnia internetowa www.profinfo.pl ISBN PDF-a: 978-83-264-2559-2

(5)

SPIS TREÂCI

Wykaz skrótów ... . 7

Wstęp ... 11

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wprowadzenie ... . 13

Art. 1.. [Przedmiotowy.i.podmiotowy.zakres.przekształcenia] ... . 23

Data.początkowa.istnienia.prawa.użytkowania.wieczystego ... . 24

Zakres.przedmiotowy.ustawy ... 31

Zakres.podmiotowy.ustawy ... . 40

Następstwo.prawne ... . 44

Termin.na.złożenie.wniosku.o.przekształcenie ... . 47

Art. 2. [Współużytkownicy.przekształcanych.nieruchomości] ... . 49

Współużytkowanie.właścicieli.odrębnych.lokali ... . 0

Współużytkowanie.w.częściach.ułamkowych ... . 3

Współużytkowanie.łączne ... .  „Piętrowa”.wielość.użytkowników.wieczystych ... . 8

Sposób.postępowania.organu.w.przypadku.wielości.użytkowników ... . 9

Art. 3. [Postępowanie.w.sprawach.przekształcenia] ... 61

Strony.postępowania.administracyjnego ... 61

Właściwość.rzeczowa.organów ... . 6

Właściwość.miejscowa.i.wyłączenie.organu ... . 70

(6)

Organ.wyższego.stopnia ... . 72

Skutki.decyzji.o.przekształceniu ... 74

Prawa.osób.trzecich ... . 76

Kwestie.proceduralne ... . 77

Opłata.skarbowa ... . 78

Art. 4. [Opłata.za.przekształcenie] ... . 79

Ustalenie.opłaty.za.przekształcenie ... 82.

Rozłożenie.opłaty.na.raty ... . 8

Bonifikata.od.opłaty.za.przekształcenie ... . 87

Zwrot.bonifikaty ... . 94

Inne.kwestie.związane.z.opłatą ... . 96

Art. 5. [Przekształcenie.nieodpłatne] ... . 98

Art. 6. [Opłata.roczna.i.sprzedaż.użytkowanych.wieczyście.. nieruchomości.rolnych.SP] ... 101

Art. 7. [Sprzedaż.nieruchomości.gruntowych.. użytkowanych.wieczyście] ... . 102

Art. 8. [Postępowanie.w.sprawach.niezakończonych.decyzją.ostateczną].... . 103

Art. 9. [Derogacja.dotychczasowych.ustaw.o.użytkowaniu.wieczystym].. 104

Art. 10. [Obowiązywanie.komentowanej.ustawy] ... . 10

Wybór orzeczeń z omówieniem ... . 106

Wzory decyzji i uchwał ... . 132 Wykaz aktów normatywnych ... . 14 Literatura ... . 18 Spis.treści.

(7)

WYKAZ SKRÓTÓW

Źródła prawa

k.c.. –.ustawa.z.dnia.23.kwietnia.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz..U..

Nr.16,.poz..93.z.późn..zm.)

k.p.a.. –.ustawa.z.dnia.14.czerwca.1960.r..–.Kodeks.postępowania.ad- ministracyjnego.(tekst.jedn..Dz..U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071.

z.późn..zm.)

k.p.c.. –.ustawa.z.dnia.17.listopada.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cy- wilnego.(Dz..U..Nr.43,.poz..296.z.późn..zm.)

k.r.o.. –.ustawa.z.dnia.2.lutego.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy.

(Dz..U..Nr.9,.poz..9.z.późn..zm.)

k.s.h.. –.ustawa.z.dnia.1.września.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych.

(Dz..U..Nr.94,.poz..1037.z.późn..zm.).

u.g.n.. –.ustawa.z.dnia.21.sierpnia.1997.r..o.gospodarce.nieruchomościami.

(tekst.jedn..Dz..U..z.2004.r..Nr.261,.poz..2603.z.późn..zm.) u.g.g.w.n.. –.ustawa.z.dnia.29.kwietnia.198.r..o.gospodarce.gruntami.i.wy-

właszczaniu.nieruchomości.(tekst.jedn..Dz..U..z.1991.r..Nr.30,.

poz..127.z.późn..zm.)

u.g.t.m.o.. –.ustawa.z.dnia.14.lipca.1961.r..o.gospodarce.terenami.w.mia- stach.i.osiedlach.(tekst.jedn..Dz..U..z.1969.r..Nr.22,.poz..19.

z.późn..zm.)

u.k.s.s.c.. –.ustawa.z.dnia.28.lipca.200.r..o.kosztach.sądowych.w.sprawach.

cywilnych.(Dz..U..Nr.167,.poz..1398.z.późn..zm.)

u.k.w.h.. –.ustawa.z.dnia.6.lipca.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece.

(tekst.jedn..Dz..U..z.2001.r..Nr.124,.poz..1361.z.późn..zm.)

(8)

u.o.s.. –.ustawa.z.dnia.16.listopada.2006.r..o.opłacie.skarbowej.(Dz..U..

Nr.22,.poz..163)

u.p.z.p.. –.ustawa.z.dnia.27.marca.2003.r..o.planowaniu.i.zagospodarowaniu.

przestrzennym.(Dz..U..Nr.80,.poz..717.z.późn..zm.)

u.s.g.. –.ustawa.z.dnia.8.marca.1990.r..o.samorządzie.gminnym.(tekst.

jedn..Dz..U..z.2001.r..Nr.142,.poz..191.z.późn..zm.)

u.s.p.. –.ustawa.z.dnia..czerwca.1998.r..o.samorządzie.powiatowym.

(tekst.jedn..Dz..U..z.2001.r..Nr.142,.poz..192.z.późn..zm.) u.s.w.. –.ustawa.z.dnia..czerwca.1998.r..o.samorządzie.województwa.

(tekst.jedn..Dz..U..z.2001.r..Nr.142,.poz..190.z.późn..zm.) u.w.l.. –.ustawa.z.dnia.24.czerwca.1994.r..o.własności.lokali.(tekst.jedn..

Dz..U..z.2000.r..Nr.80,.poz..903.z.późn..zm.)

z.g.g.w.n.. –.ustawa.z.dnia.29.września.1990.r..o.zmianie.ustawy.o.gospo- darce.gruntami.i.wywłaszczaniu.nieruchomości.(Dz..U..Nr.79,.

poz..464.z.późn..zm.)

Organy orzekające NSA. –.Naczelny.Sąd.Administracyjny

SKO. –.Samorządowe.Kolegium.Odwoławcze

SN. –.Sąd.Najwyższy

TK. –.Trybunał.Konstytucyjny

WSA. –.Wojewódzki.Sąd.Administracyjny Publikatory Dz..U.. –.Dziennik.Ustaw

Dz..Urz.. –.Dziennik.Urzędowy

Lex. –.System.Informacji.Prawnej.LEX

ONSA. –.Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego OSN. –.Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego

OSNC. –.Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Izba.Cywilna OSP. –.Orzecznictwo.Sądów.Polskich

OSS. –.Orzecznictwo.w.Sprawach.Samorządowych OTK. –.Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego Wykaz.skrótów.

(9)

Czasopisma M..Praw.. –.Monitor.Prawniczy

PiP.. –.Państwo.i.Prawo

PS.. –.Przegląd.Sądowy

Inne jedn.. –.jednolity

j.s.t... –.jednostka.samorządu.terytorialnego n... –.następny.(a,.e).

poz... –.pozycja.

s... –.strona

SP.. –.Skarb.Państwa

z.późn..zm... –.z.późniejszymi.zmianami

Wykaz.skrótów

(10)
(11)

WST¢P

Instytucja.użytkowania.wieczystego.wzbudza.w.ostatnich.latach.

wiele.emocji..Były.już.dwie.ustawy.zmierzające.do.masowego.prze- kształcenia.użytkowania.wieczystego.w.prawo.własności,.w.tym.nowe- lizacja.zmierzająca.do.likwidacji.tej.instytucji.z.mocy.prawa..Ustawodawca.

co.jakiś.czas.przejawia.tendencje.do.całkowitego.wyeliminowania.użyt- kowania.wieczystego.z.systemu.prawa..Sprzeciwiają.się.temu.właściciele.

nieruchomości.(głównie.gminy)..Kontrowersje.budzą.zasady.ustalania.

odpłatności.za.przekształcanie.użytkowania.wieczystego.we.własność..

W.kwestii.tej.wypowiadał.się.także.Trybunał.Konstytucyjny..Od.wejścia.

Polski.do.struktur.Unii.Europejskiej.zupełnie.nowe.problemy.zrodziły.

się.wokół.sprawy.opodatkowania.użytkowania.wieczystego.podatkiem.

od.towarów.i.usług.(VAT)..Można.powiedzieć,.że.użytkowanie.wieczyste.

to.temat.ciągle.gorący.w.orzecznictwie.i.piśmiennictwie.prawniczym..

Ustawa.z.dnia.29.lipca.200.r..o.przekształceniu.prawa.użytkowania.

wieczystego.w.prawo.własności.nieruchomości.jest.już.trzecią.próbą.

masowego.uwłaszczenia.użytkowników.wieczystych..Na.pewno.spotka.

się.z.dużą.przychylnością.osób,.które.są.zainteresowane.uzyskaniem.

silniejszego.prawa.własności.za.w.miarę.niewygórowaną.odpłatnością..

Od.ustanowienia.pierwszych.praw.użytkowania.wieczystego.upłynęło.

ponad.46.lat,.więc.minęła.już.niemal.połowa.99-letniego.okresu,.na.który.

te.prawa.zostały.ustanowione..U.obywateli.powoduje.to.niepokój.o.przy- szłość.ich.majątku.

Stosowanie.komentowanej.ustawy,.mimo.że.zawiera.ona.podobne.

regulacje,.jak.jej.dwie.poprzedniczki,.będzie.rodziło.wątpliwości..Odda- jąc.w.Państwa.ręce.niniejszy.Komentarz,.mam.nadzieję,.iż.będzie.on.

przydatnym.narzędziem.do.rozwiązywania.problemów.powstałych.przy.

stosowaniu.ustawy..Komentarz.jest.przeznaczony.przede.wszystkim.dla.

(12)

urzędników.samorządowych.–.praktyków.gospodarki.nieruchomościami,.

którzy.zajmują.się.rozstrzyganiem.spraw.o.przekształcenie.prawa.użyt- kowania.wieczystego.w.prawo.własności..Żaden.komentarz.nie.może.

przewidzieć.wszystkich.problemów.mogących.zrodzić.się.w.trakcie.sto- sowania.przepisów.prawa,.życie.zawsze.przerasta.wyobraźnię.autorów..

Mam.jednak.nadzieję,.że.na.dużą.część.ewentualnych.problemów.znajdą.

Państwo.w.tym.komentarzu.odpowiedź.

Komentarz.został.uzupełniony.wyborem.orzeczeń.sądowych,.przy- datnych.do.rozwiązywania.problemów.praktycznych..Są.to.orzeczenia.

zapadłe.na.gruncie.stosowania.innych.ustaw,.lecz.rozstrzygające.podobne.

problemy,.jakie.mogą.się.zrodzić.przy.stosowaniu.komentowanej.ustawy..

Orzeczenia.sądowe.nie.mają.w.polskim.systemie.prawnym.mocy.obo- wiązującej,.wiążą.tylko.w.danej.sprawie..Jednakże.orzeczenia.Sądu.

Najwyższego,.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego.i.wojewódzkich.

sądów.administracyjnych.dają.często.przykłady.pogłębionej.analizy.kon- kretnych.przepisów,.a.płynące.z.nich.wnioski.mogą.mieć.zastosowanie.

bardziej.ogólne..Przydatność.dorobku.orzecznictwa.w.poszukiwaniu.

rozwiązań.problemów.praktycznych.jest.trudna.do.przecenienia..Każde.

orzeczenie.jest.przecież.rozwiązaniem.konkretnego.problemu,.który.

wystąpił.w.praktyce..Oczywiście.linie.orzecznicze.nie.zawsze.są.stałe,.

w.wielu.sprawach.koncepcje.się.zmieniają,.a.w.niektórych.nie.ma.jed- nolitości.wśród.składów.orzekających..Trafne.dobranie.i.przywołanie.

przykładowych.orzeczeń.w.uzasadnieniu.decyzji.lub.środka.zaskarżenia.

zawsze.wzmacnia.argumentację.autora.decyzji.lub.skarżącego.i.może.

przekonać.organ.wyższej.instancji.do.swoich.racji.

Wejherowo,.styczeń.2008

Radosław Skwarło

Wstęp.

(13)

USTAWA

z dnia 29 lipca 2005 r.

O przekształceniu prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoÊci nieruchomoÊci

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459 i z 2007 r. Nr 191, poz. 1371)

Wprowadzenie

1..Użytkowanie.wieczyste.to.prawo.rzeczowe.na.rzeczy.cudzej,.dające.

użytkownikowi.wieczystemu.uprawnienia.do.nieruchomości.zbliżone.do.

praw.właściciela..Systematyka.Kodeksu.cywilnego.statuuje.użytkowanie.

wieczyste.pomiędzy.własnością.a.ograniczonymi.prawami.rzeczowymi..

W.użytkowanie.wieczyste.mogą.zostać.oddane.wyłącznie.grunty.będące.

własnością.Skarbu.Państwa.oraz.grunty.jednostek.samorządu.terytorial- nego.lub.ich.związków..Użytkowanie.wieczyste.jest.ustanawiane.na.czas.

określony.dziewięćdziesięciu.dziewięciu.lat,.a.w.wypadkach.wyjątko- wych,.gdy.cel.gospodarczy.użytkowania.wieczystego.nie.wymaga.odda- nia.gruntu.na.dziewięćdziesiąt.dziewięć.lat,.dopuszczalne.jest.oddanie.

gruntu.na.okres.krótszy,.co.najmniej.jednak.na.lat.czterdzieści..W.ciągu.

ostatnich.pięciu.lat.przed.upływem.zastrzeżonego.w.umowie.terminu.

wieczysty.użytkownik.może.żądać.jego.przedłużenia.na.dalszy.okres.od.

czterdziestu.do.dziewięćdziesięciu.dziewięciu.lat;.odmowa.przedłużenia.

jest. dopuszczalna. tylko. ze. względu. na. ważny. interes. społeczny.

(art..236.k.c.).

2..Użytkownik.może.korzystać.z.gruntu.oddanego.w.użytkowanie.

wieczyste.w.granicach.określonych.przez.ustawy.i.zasady.współżycia.

społecznego.oraz.przez.umowę.o.oddanie.gruntu.w.użytkowanie.wie- czyste,.w.tych.samych.granicach.użytkownik.wieczysty.może.swoim.

(14)

prawem.rozporządzać.(art..233.k.c.)..Do.istoty.uprawnień.użytkownika.

wieczystego.należy.prawo.do.korzystania.z.gruntu.z.wyłączeniem.innych.

osób,.w.tym.właściciela.nieruchomości..Prawem.i.jednocześnie.obo- wiązkiem.użytkownika.jest.zagospodarowanie.nieruchomości.w.sposób.

określony.w.umowie.o.oddaniu.gruntu.w.użytkowanie.wieczyste,.w.szcze- gólności.poprzez.jej.zabudowanie.(art..62.u.g.n.)..Do.podstawowych.

obowiązków.użytkownika.wieczystego.należy.uiszczanie.opłat.za.usta- nowienie.tego.prawa.–.pierwszej.opłaty.i.opłat.rocznych.przez.cały.czas.

trwania.użytkowania.(art..71.u.g.n..i.art..238.k.c.)..Szczegółowe.rozwa- żania.na.temat.charakteru.prawnego.i.treści.prawa.użytkowania.wieczy- stego.wykraczają.poza.zakres.niniejszego.komentarza.

3..Użytkowanie.wieczyste.jest.obecnie.instytucją.o.charakterze.stricte.

cywilnoprawnym,.lecz.obok.kodeksu.cywilnego.jest.w.dużej.części.

regulowane.przepisa-mi.ustawy.o.gospodarce.nieruchomościami,.które.

mają.charakter.administracyjnoprawny..Ustawa.ta.reguluje.zasady.gospo- darowania.nieruchomościami.publicznymi.stanowiącymi.własność.Skar- bu.Państwa.i.jednostek.samorządu.terytorialnego.(ich.związków),.a.tylko.

na.takich.nieruchomościach.może.być.ustanowione.prawo.użytkowania.

wieczystego..Ponadto.użytkowanie.wieczyste.od.początku.wykazywało.

silne.związki.z.prawem.administracyjnym..Stąd.też.komentowana.ustawa.

wprowadza.administracyjnoprawny.tryb.przekształcania.użytkowania.

wieczystego.w.prawo.własności.

4..Użytkowanie.wieczyste.do.polskiego.systemu.prawnego.wprowa- dziła.ustawa.o.gospodarce.terenami.w.miastach.i.osiedlach,.która.obo- wiązywała.od.dnia.1.października.1961.r.1.Prawo.to.miało.spełniać.

określone.funkcje.gospodarcze,.wynikające.z.założeń.systemu.socjali- stycznego..Użytkowanie.wieczyste.miało.umożliwić.podmiotom.prawa.

cywilnego.długotrwałe.korzystanie.z.nieruchomości.dla.zaspokajania.

różnorodnych. celów. społecznych,. przy. jednoczesnym. zachowaniu.

w.odniesieniu.do.nieruchomości.monopolu.własności.Państwa2..Powsta- nie.tej.instytucji.było.poprzedzone.poszukiwaniami.najbardziej.odpo- wiedniej.regulacji.dla.udostępniania.gruntów.do.korzystania.podmiotom.

1. U.g.t.m.o..(tekst.pierwotny.Dz..U..Nr.32,.poz..19).–.uchylona.z.dniem.1.sierpnia.

198.r..u.g.g.w.n.

2. A..Cisek.[w:].System prawa prywatnego,.tom 4,.Prawo rzeczowe,.pod.red..

E..Gniewka,.Warszawa.200,.s..140.i.cytowana.tam.literatura.

Ustawa.o.przekształceniu.prawa.użytkowania.wieczystego….

(15)

prawa.cywilnego.przy.zachowaniu.ich.własności.po.stronie.Państwa..

W.czasie.od.194.r..do.1961.r..do.systemu.prawa.wprowadzano.kolejno:.

prawo.zabudowy3,.własność.czasową4,.użytkowanie..W.efekcie.tych.

prób.skonstruowano.instytucję.użytkowania.wieczystego,.która.z.pew- nymi.zmianami.funkcjonuje.nieprzerwanie.do.chwili.obecnej6..

5..W.powszechnej.opinii.użytkowanie.wieczyste.kojarzy.się.wyłącz- nie.z.prawem.systemu.socjalistycznego,.ale.podobne.instytucje.były.

znane.wielu.systemom.prawnym.na.długo.przed.powstaniem.państw.

socjalistycznych..Praprzodkiem.wszystkich.podobnych.instytucji.były.

rzymskie.prawa:.emfiteuza.(emphyteusis).i.prawo.powierzchni.(superfi- cies)..Emphyteusis.była.to.dziedziczna.i.zbywalna.dzierżawa.cudzych.

gruntów,.prawo.rzeczowe.o.treści.zbliżonej.do.prawa.własności..Emfiteuta.

pobierał.wszystkie.pożytki.z.gruntu.jak.właściciel;.przysługiwały.mu.też.

środki.ochrony.prawnej,.takie.jak.właścicielowi..Emfiteuta.miał.również.

obowiązek.opłacania.czynszu.oraz.ponoszenia.ciężarów.publicznych7..

Superficies.było.to.dziedziczne.i.zbywalne.prawo.rzeczowe.do.odpłatnego.

korzystania.z.budynku.wzniesionego.na.cudzym.gruncie..Superficjariusz.

opłacał.właścicielowi.gruntu.roczny.czynsz,.korzystał.z.ochrony.pose- soryjnej,.a.poza.tym.jego.pozycja.była.zbliżona.do.pozycji.emfiteuty8.

6..W.drugiej.połowie.XIX.w..przyczyną.wprowadzenia.podobnych.

instytucji.prawnych.był.gwałtowny.napływ.ludności.do.miast.i.związany.

z.tym.problem.mieszkaniowy..Jednym.ze.sposobów.wspierania.przez.

władze.publiczne.budownictwa.mieszkaniowego.stało.się.dostarczanie.

mieszkańcom.przez.państwo.lub.gminy.miejskie.terenów.budowlanych.

na.dogodnych.warunkach..Niezbędna.do.tego.była.taka.forma.prawna,.

która.zapewniałaby.należytą.ochronę.interesów.budujących,.a.z.drugiej.

strony.zabezpieczała.interes.społeczny..Ten.interes.społeczny.wymagał,.

3. Dekret. z. dnia. 26. października. 194. r.. o. prawie. zabudowy. (Dz.. U.. Nr. 0,.

poz..280).

4. Dekret.z.dnia.11.października.1946.r..–.Prawo.rzeczowe.(Dz..U..Nr.7,.poz..319.

z.późn..zm).

. Dekret.z.dnia.10.grudnia.192.r..o.odstępowaniu.przez.państwo.nieruchomego.

mienia.nierolniczego.na.cele.mieszkaniowe.oraz.na.cele.budownictwa.indywidualnych.

domów.jednorodzinnych.(Dz..U..Nr.49,.poz..326).

6. Szerzej.A..Cisek, op. cit.,.s..140.i.n.

7. K..Kolańczyk,.Prawo rzymskie,.wydanie.V,.Warszawa.2000,.s..32–326.

8. Ibidem,.s..327.

Wprowadzenie.

(16)

aby.grunt.stanowiący.własność.publiczną.wracał.po.spełnieniu.swojej.

roli.do.właściciela,.który.mógłby.nim.zadysponować.na.rzecz.najbardziej.

potrzebujących..Istotna.była.także.kwestia.zapewnienia,.aby.grunt.został.

wykorzystany.zgodnie.z.przeznaczeniem..Powyższe.potrzeby.zaowoco- wały.wprowadzeniem.nowych.praw.rzeczowych,.służących.potrzebom.

budownictwa.mieszkaniowego..Na.ziemiach.polskich.takim.prawem.było.

prawo.zabudowy.funkcjonujące.na.ziemiach.byłego.zaboru.pruskiego.

(§.1012–1017.Kodeksu.cywilnego.niemieckiego).i.na.ziemiach.byłego.

zaboru.austriackiego.(ustawa.z.1912.r.)9.

7..Zapewne.odium.socjalistycznego.rodowodu.prawa.użytkowania.

wieczystego.jest.przyczyną.silnych.tendencji,.zmierzających.do.eliminacji.

tej.instytucji.prawnej.z.polskiego.systemu.prawnego.i.zastąpienie.jej.

prawem.własności..Komentowana.ustawa.z.dnia.29.lipca.200.r..o.prze- kształceniu.prawa.użytkowania.wieczystego.w.prawo.własności.nieru- chomości.(Dz..U..Nr.17,.poz..149.z.późn..zm.),.dalej.cytowana.jako:.

ustawa.o.przekształceniu.z.200.r.10,.jest.już.trzecim.aktem.prawnym.

umożliwiającym.transformację.prawa.użytkowania.wieczystego.we.włas- ność.na.żądanie.użytkownika..Podobnie.jak.dwie.poprzednie.próby,.

komentowana.ustawa.raczej.nie.spełni.oczekiwań.jej.twórców..Treść.

i.zakres.podmiotowy.i.przedmiotowy.ustawy.sprawiają.wrażenie.dużej.

przypadkowości.

8..Pierwszym.podejściem.do.masowego.uwłaszczenia.użytkowników.

wieczystych.była.ustawa.z.dnia.4.września.1997.r..o.przekształceniu.

prawa.użytkowania.wieczystego.przysługującego.osobom.fizycznym.

w.prawo.własności.(tekst.jedn..Dz..U..z.2001.r..Nr.120,.poz..1299.z.późn..

zm.),.dalej.cytowana.jako:.ustawa.o.przekształceniu.z.1997.r..Przewidy- wała.ona.przekształcenie.użytkowania.wieczystego.we.własność.w.dro- dze.konstytutywnej.decyzji.administracyjnej..W.pierwotnej.wersji.za.

przekształcenie.została.przewidziana.symboliczna.odpłatność,.co.zostało.

zakwestionowane.przez.Trybunał.Konstytucyjny11..Po.orzeczeniu.TK.

powstała.luka.prawna,.która.uniemożliwiała.ustalenie.odpłatności.za.

przekształcenie..W.efekcie.ustawa.przez.długi.czas.pozostawała.martwa,.

. 9.J..Ignatowicz,.Prawo rzeczowe,.wydanie.VII,.Warszawa.1997,.s..172–173.

10.Przepisy.powołane.w.komentarzu.bez.podana.nazwy.ustawy.dotyczą.komento- wanej.ustawy.

11.Wyrok.TK.z.dnia.12.kwietnia.2000.r.,.K.8/98,.OTK.2000,.nr.3,.poz..87.

Ustawa.o.przekształceniu.prawa.użytkowania.wieczystego….

Cytaty

Powiązane dokumenty

Cel: Celem pracy jest przedstawienie wiedzy na temat badań oraz klasyfikacji odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych, a ponadto wyzna- czenie punktów krytycznych

Stąd także wyznaczniki sztuki słowa charakteryzujące specyfikę epoki literackiej mają uzasadnienie w rzeczywistości pozaliterackiej, któ ra niejako powołała je do

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (aktualnie tekst jedn.: Dz. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

ułamkowych znalazcy i właściciela nieruchomości, na której rzecz została znaleziona, jeżeli jednak rzecz ta jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym, staje się ona.

ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.. Nieruchomość gruntowa oddana

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn.: Dz. zm.) - źródła prawa, właściwość organów, strony

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn.: Dz. zm.) - źródła prawa, właściwość organów, strony

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jedn.: Dz. zm.) - źródła prawa, właściwość organów, strony