• Nie Znaleziono Wyników

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla studentów III roku studiów 3-letnich oraz II roku studiów 2-letnich dotyczący oceny Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla studentów III roku studiów 3-letnich oraz II roku studiów 2-letnich dotyczący oceny Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej

dla studentów III roku studiów 3-letnich oraz II roku studiów 2-letnich dotyczący oceny Wydziału Pedagogicznego

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Szanowni Państwo,

Prosimy o dokonanie oceny jakości oferty naszego Wydziału. Rezultatem przeprowadzonej ewaluacji powinna być wspólna refleksja nad możliwościami optymalizacji przebiegu studiów.

Swoją ocenę oferty należy wyrazić poprzez zaznaczenie wybranej cyfry, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, zaś 5 bardzo wysoką. Po każdej części jest miejsce na uwagi własne, dopełniające (komentujące) oceniany aspekt studiowania.

Dziękujemy!

Część I – Informacje o wypełniającym kwestionariusz:

Rodzaj studiów (właściwe podkreślić) – a). stacjonarne a). pierwszego stopnia b). niestacjonarne b). drugiego stopnia Rok, kierunek studiów/specjalność

………...

Data wypełnienia kwestionariusza ………

Część II – Organizacja zajęć dydaktycznych:

Dogodność tygodniowego (weekendowego) planu zajęć

1 2 3 4 5

Dogodność dziennego planu zajęć

1 2 3 4 5

Dostępność planu zajęć (tablica Instytutu, strona internetowa Instytutu)

1 2 3 4 5

Możliwość współtworzenia planu zajęć (współpraca z opiekunem roku)

1 2 3 4 5

Organizacja praktyk

1 2 3 4 5

Oferta zajęć do wyboru

1 2 3 4 5

Uwagi własne

………

………

……….

1

(2)

Część III – Baza dydaktyczna:

Dostępność literatury, baz danych (biblioteka, mediateka)

1 2 3 4 5

Aktualność dostępnych źródeł (w tym również elektronicznych)

1 2 3 4 5

Komfort sal wykładowych (wielkość, liczba miejsc)

1 2 3 4 5

Wyposażenie sal wykładowych w środki dydaktyczne

1 2 3 4 5

Dostępność stanowisk komputerowych

1 2 3 4 5

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych literatury (alfabet Braille’a, audiobooki), zajęć (tłumacz języka migowego), windy, podjazdów, miejsc w sali wykładowej, sanitariatów

1 2 3 4 5

Uwagi własne……….

……….

Część IV – Przepływ informacji:

Dostępność planów (programów) studiów

1 2 3 4 5

Dostępność informacji o ważnych wydarzeniach naukowych (konferencje, wykłady otwarte)

1 2 3 4 5

Dostępność informacji o zmianach w planie zajęć (zmiana daty, godziny, odwołanie)

1 2 3 4 5

Dostępność informacji o dyżurach pracowników, w tym również o zmianach, odwołaniu (tablice, internet)

1 2 3 4 5

Możliwość przekazania informacji prowadzącym zajęcia, opiekunom (ogólnodostępny e-mail, forum)

1 2 3 4 5

Czytelność (łatwość nawigacji) stron internetowych:

a) Wydziału

1 2 3 4 5

b) Macierzystej Jednostki

1 2 3 4 5

Dostępność informacji o terminach (w tym również o zmianach) pracy:

a) Dziekanatu Wydziału

1 2 3 4 5

b) Sekretariatu Jednostki

1 2 3 4 5

c) Biblioteki Wydziałowej

1 2 3 4 5

2

(3)

Uwagi własne

………

………

Część V – Jakość kontaktów interpersonalnych:

Profesjonalizm pracowników:

a) Dziekanatu Wydziału

1 2 3 4 5 b) Sekretariatu Jednostki

1 2 3 4 5

c) Biblioteki Wydziału

1 2 3 4 5

d) Administracji i obsługi technicznej Wydziału

1 2 3 4 5

Uwagi własne

………

………

Część VI – Inne aspekty życia studenckiego. Jakość oferty i możliwości kontaktu:

Samorząd Studencki

1 2 3 4 5

Organizacje studenckie

1 2 3 4 5

Inne formy aktywności (koła naukowe, wolontariaty)

1 2 3 4 5

Klub studencki „Bakałarz” (oferta kulturalna)

1 2 3 4 5

Klub studencki „Bakałarz” (oferta gastronomiczna)

1 2 3 4 5

Obiekty sportowe

1 2 3 4 5

Uwagi własne

………

……….

.

3

(4)

Część VII – Ocena nabytych (nabywanych) w czasie studiów kompetencji własnych Przygotowanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym

1 2 3 4 5

Wiedza specjalistyczna (z zakresu studiowanego kierunku)

1 2 3 4 5

Przygotowanie do pełnienia zadań zawodowych

1 2 3 4 5

Umiejętność uczenia się i organizowania własnej pracy

1 2 3 4 5

Umiejętności interpersonalne

1 2 3 4 5

Świadomość konieczności dokształcania się i doskonalenia zawodowego

1 2 3 4 5

Uwagi własne

………

………

………

Podsumowanie

Poczucie bycia pełnoprawnym współtwórcą procesu studiowania (we wszystkich aspektach)

1 2 3 4 5

Uwagi własne

………

………

………...

4

Cytaty

Powiązane dokumenty