• Nie Znaleziono Wyników

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCHw Wydziale PedagogicznymUniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCHw Wydziale PedagogicznymUniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

DLA ABSOLWENTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wydziale Pedagogicznym

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Celem ankiety jest zebranie opinii absolwentów studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym na temat realizacji procesu dydaktycznego oraz dokonanie oceny ogólnego poziomu satysfakcji z ukończonych studiów. Ankieta jest anonimowa. Zebrane dane będą posłużą podnoszeniu jakości kształcenia na naszym Wydziale.

Serdecznie dziękujemy

Nazwa studiów podyplomowych:………...

Jednostka prowadząca studia:

………..……….

Data ukończenia studiów:

………

1. Proszę ocenić ofertę dydaktyczną ukończonych studiów w skali od 1 do 5 (1 – zdecydowanie źle, 2 – źle, 3 – średnio, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze):

Program studiów

Poziom dydaktyczny prowadzonych zajęć Obowiązkowość prowadzących zajęcia

Dobór metod nauczania (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, itp.) Czytelność kryteriów zaliczania zajęć

Dostępność materiałów dydaktycznych (zbiory biblioteczne, skrypty, sylabusy, itp.) Wyposażenie i komfort sal dydaktycznych

2. Proszę ocenić (w skali jak w pkt. 1.)

Funkcjonowanie jednostki zapewniającej administracyjną obsługę studiów (Dziekanat/Sekretariat)

Organizację zajęć dydaktycznych (terminy i czas trwania zajęć, liczebność grup itp.) Komfort czasu spędzanego na uczelni pomiędzy zajęciami

Ułatwienia dla studentów niepełnosprawnych

(2)

3. Proszę ocenić w skali od 1 do 5

(1 – zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – trudno określić (nie wiem) , 4 – raczej tak, 5 – zdecydowanie tak):

Czy dzięki studiom podyplomowym zdobył(a) Pani/Pan nowe umiejętności i kompetencje?

Czy umiejętności zdobyte w trakcje tych studiów mogą być pomocne w rozwoju Pani/Pana dalszej kariery zawodowej?

Czy poleciłaby Pani/ poleciłby Pan te studia swoim znajomym?

4. Jakie są Pani/a zdaniem pozytywne aspekty studiów podyplomowych podjętych w UP?

………..

………..

………..

………..

………..

………..

5. Jakie zmiany w planie studiów oraz w ich organizacji chciał/aby Pan/i zaproponować?

………..

………..

………..

………..

………..

………..

6. Podsumowując, proszę ocenić Pani/Pana ogólne zadowolenie z ukończenia studiów podyplomowych w UP w skali od 1 do 5

(1 – zdecydowanie źle, 2 – źle, 3 – średnio, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze): ………

Dziękujemy

Cytaty

Powiązane dokumenty

Potym dopiero n a le ż y sobie p ow iedzieć: żadnych warunkowych wpisów, najwyżej dwa la ta studiów na każdym roku programowy», żadnych

oryginalny odpis dyplomu

Rezultatem przeprowadzonej ewaluacji powinna być wspólna refleksja nad możliwościami optymalizacji przebiegu studiów. Po każdej części jest miejsce na uwagi

Rezultatem przeprowadzonej ewaluacji powinna być wspólna refleksja nad możliwościami optymalizacji przebiegu studiów. Po każdej części jest miejsce na uwagi

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów; Regulamin studiów Uniwersytetu Pedagogicznego; Zarządzenie Nr R-17/2008

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych prowadzonych z wykorzystaniem metod

Tak było i tym razem, kiedy 50 koleża- nek i kolegów zjechało do pałacu my- śliwskiego Antoniego Radziwiłła, wy- budowanego na jego zlecenie w latach 1822–1824, a

10 lat podyplomowych studiów enologicznych na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie..