• Nie Znaleziono Wyników

Badania konsumenckich zachowań uczestników rynku produkcji audiowizualnej w Polsce RAPORT Z BADANIA CZ. II. Opracowano dla: Warszawa,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Badania konsumenckich zachowań uczestników rynku produkcji audiowizualnej w Polsce RAPORT Z BADANIA CZ. II. Opracowano dla: Warszawa,"

Copied!
25
0
0

Pełen tekst

(1)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm Content Top Heading Baseline

Badania konsumenckich zachowań

uczestników rynku produkcji audiowizualnej w Polsce

Opracowano dla:

Opracowano dla:

RAPORT Z BADANIA – CZ. II

(2)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm

17.00cm Content Bottom Content Top

Heading Baseline

METODOLOGIA BADANIA

TARGET GROUP INDEX

2

(3)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm Content Top Heading Baseline

Realizacja badania TGI w Polsce

PRÓBA:

Próba jest reprezentatywna do populacji Polski w wieku 15-75 lat.

Zmienne doboru to płeć, wiek, wielkość i lokalizacja miejscowości zamieszkania.

Badanie realizowane jest miksem technik:

TGI to ankieta wypełniana samodzielnie przez respondentów (tzw. self-completion survey).

Ankieta internetowa (CAWI)

Wywiad ankieterski + ankieta do samodzielnego wypełnienia

(CAPI/ PAPI)

(4)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm

17.00cm Content Bottom Content Top Heading Baseline

Definicje grup celowych analizowanych w raporcie

4

„KINOMANI”

Główna grupa celowa;

Osoby deklarujące chodzenie do kina

Kino: chodzenie w ciągu 12 miesięcy [RS] = Chodzi Wielkość próby (Q4/2018 – Q3/2019): N= 9 402

TG 3

ACTIVE ADULTS 25-55 yo

Age = 12 : 50 [AND]

Free Time

Spending: forms, Practicing sports = Yes

N= 558

„NIE-KINOWI”

Uzupełniająca grupa celowa;

Osoby nie deklarujące chodzenia do kina;

Kino: chodzenie w ciągu 12 miesięcy [RS] = Nie chodzi Wielkość próby (Q4/2018 – Q3/2019): N= 10 730

• Głównym celem badanie jest charakterystyka osób chodzących do kina. Grupa ta porównana została do osób niechodzących do kina.

• W celu analizy dynamiki zmian w grupie kinomanów wyniki dla okresu Q4/2018 – Q3/2019 porównane zostały do wyników z 2015 roku (Q1/2015

-Q4/2015).

(5)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm Content Top

Heading Baseline

WYNIKI BADANIA

(6)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm

17.00cm Content Bottom Content Top

Heading Baseline

Kinomani vs. nie-kinowi

profil społeczno- demograficzny

6

(7)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm Content Top Heading Baseline

Profil demograficzny: płeć, wiek, miejsce zamieszkania.

Płeć 2%↑

-2%↓

N= 9402 10730

54%+

46%-

49%- 51%+

Wiek 15-19 -2%↓

20-24 -4%↓

25-29 -2%↓

30-34 -2%↓

35-39 0%

40-44 1%↑

45-49 1%↑

50-54 0%

55-59 1%

60-64 3%↑

65-69 1%↑

70+ 2%↑

N= 9402 10730

9%+

9%+

11%+

11%+

10%+

11%+

10%+

7%

7%- 8%- 4%- 3%-

4%- 6%-

7%- 9%- 9%-

10%- 9%- 7%

10%+

12%+

9%+

8%+

Miejsce zamieszkania wieś 3%↑

miasto

<10 tys. 1%

miasto 10-20 tys. 0%

miasto

30-50 tys. -2%↓

miasto 50-100 tys. -1%

miasto 100-200 tys. 0%

miasto 200-500 tys. -1%

miasto

>500 tys. 0%

N= 9402 10730

35%- 6%-

7%- 10%

8%+

10%+

11%+

14%+

43%+

8%+

8%+

10%

5%- 8%-

8%- 9%-

• Wśród kinomanów nieznacznie przeważają kobiety - stanowią one 54% tej grupy. W porównaniu do 2015 roku ich udział wzrósł o 2 p.p.

• Pod względem wieku kinomani to częściej osoby należące do młodszych kohort wiekowych. Połowa z nich jest wieku do 39 lat, zaś 71% w wieku do 49 lat. W zestawieniu z 2015 rokiem zauważalny jest w tej grupie spadek udziału osób młodszych (do 34 r.ż.), a wzrost osób 60+.

• Osoby niechodzące do kina to częściej mieszkańcy wsi i miast do 20 tys. Kinomani częściej zamieszkują miasta od 50 tys. wzwyż. Ich większy udział wyraźnie

widoczny jest w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

(8)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm

17.00cm Content Bottom Content Top Heading Baseline

podstawowe -1%

zasadnicze zawodowe 1%

średnie 1%

wyższe -1%

Profil demograficzny: wykształcenie, stan cywilny

88 99% + = % statystycznie istotnie wyższy w danej grupie celowej niż w drugiej

99% - = % statystycznie istotnie niższy w danej grupie celowej niż w drugiej

 = wzrost istotny statystycznie w grupie celowej kinomanów

 = spadek istotny statystycznie w grupie celowej kinomanów KINOMANI: ZMIANA 2015 vs Q4/2018-Q3/2019 KINOMANI: Q4/2018-Q3/2019 NIE-KINOWI:Q4/2018-Q3/2019

• Wykształcenie wyraźnie różnicuje kinomanów i nie-kinowych. Osoby deklarujące chodzenie do kina stanowią grupę lepiej wykształconą. Blisko ¾ z nich (74%) posiada wykształcenie średnie lub wyższe. Wśród nie-kinowych osób takich jest niespełna połowa (49%). Tu przeważa wykształcenie zawodowe i średnie.

• W obydwu grupach najliczniejszą kategorię stanowią osoby w związkach małżeńskich. Nieco większy ich udział jest wśród nie-kinowych. Kinomani to wyraźnie częściej osoby wolne lub pozostające w nieformalnych związkach. Wśród nie-kinowych częściej spotkamy zaś osoby samotne – rozwiedzione, w separacji itp. W porównaniu do 2015 roku widoczny jest wśród kinomanów spadek udziału osób stanu wolnego i wzrost udziału osób żonatych/zamężnych.

13%-

13%-

38%+

36%+

N= 9402 10703

Wykształcenie ukończone

(4 poziomy GUS)

17%+

35%+

33%-

16%-

kawaler/panna -5%↓

mieszkający(a) z partnerką(em) 1%

żonaty/zamężna 4%↑

rozwiedziony(a)/w separacji 0%

wdowiec/wdowa 1%↑

26%+

14%+

51%-

5%-

4%-

N= 9402 10703

Stan cywilny

18%-

10%-

54%+

7%+

11%+

(9)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm Content Top Heading Baseline

dyrektorzy, urzędnicy wysokiego szczebla, kierownicy 0%

specjaliści / wolne zawody 0%

technicy i wyspecjalizowani prac. adm. 1%

pracownicy umysłowi niższego szczebla 2%↑

właściciele prywatnych firm 0%

pracownicy handlu i usług 0%

robotnicy wykwalifikowani 0%

robotnicy niewykwalifikowani -1%

rolnicy indywidualni 0%

nigdy nie pracował(a) -2%↓

brak odpowiedzi 0%

3%- 6%-

12%- 6%- 6%-

13%+

23%+

9%+

6%+

9%- 5%+

ma stałą pracę 3%↑

pracuje dorywczo -1%↓

bezrobotny -2%↓

emeryt/rencista 3%↑

uczeń/student -3%↓

zajmuje się domem 0%

urlop wychowawczy 0%

nie pracuje z innych powodów 0%

Profil demograficzny: sytuacja zawodowa, klasa społeczna rodziny

• Wśród kinomanów wyraźnie większy udział niż wśród nie-kinowych stanowią osoby pracujące na stałe oraz uczniowie i studenci. W porównaniu do 2015 roku udział osób uczących się spadł, wzrósł natomiast udział osób pracujących na stałe oraz emerytów i rencistów. W grupie niechodzących do kina większy jest udział osób nieaktywnych zawodowo. Największą grupę stanowią emeryci i renciści, są wśród nich także osoby zajmujących się domem, bezrobotni.

• Kinomani to częściej osoby wykonujące prace umysłowe. Wśród nie chodzących do kina większy odsetek stanowią robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani oraz rolnicy.

Sytuacja zawodowa

68%+

2%

2%- 13%- 11%+

2%- 1%

1%-

56%- 2%

3%+

28%+

5%- 3%+

2%

1%+

Kategoria zawodowa

7%+

15%+

18%+

9%+

7%+

10%- 12%- 4%- 1%-

13%+

4%-

inteligencja -2%↓

pracownicy umysłowi 3%↑

prywatna inicjatywa 0%

robotnicy wykwalifikowani 0%

robotnicy do prac prostych -1%

rolnicy 0%

brak odpowiedzi 1%

Klasa społeczna rodziny

27%+

27%+

10%+

24%- 4%- 2%-

6%-

13%- 19%- 8%-

39%+

8%+

6%+

8%+

N= 9402 10703 N= 9402 10703

N= 9402 10703

(10)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm

17.00cm Content Bottom Content Top Heading Baseline

Profil demograficzny: faza życia, wielkość gospodarstwa domowego

10 10 99% + = % statystycznie istotnie wyższy w danej grupie celowej niż w drugiej

99% - = % statystycznie istotnie niższy w danej grupie celowej niż w drugiej

 = wzrost istotny statystycznie w grupie celowej kinomanów

 = spadek istotny statystycznie w grupie celowej kinomanów KINOMANI: ZMIANA 2015 vs Q4/2018-Q3/2019 KINOMANI: Q4/2018-Q3/2019 NIE-KINOWI:Q4/2018-Q3/2019

Wśród kinomanów istotnie większy udział stanowią osoby do 39 r.ż. bez dzieci oraz rodziny z dziećmi w wieku od 3 do 14 lat. Wśród nie-kinowych wyższy jest udział osób 40-59 lat bez dzieci oraz osób powyżej 60 r.ż. samotnych lub mieszkających z dziećmi. Ponad połowa osób nie chodzących do kina (55%) tworzy jedno lub dwu osobowe gospodarstwa domowe.

do 24 lat przy rodzicach -4%↓

do 39 lat niesamodzielni -1%↓

do 39 lat samodzielni bez dzieci -2%↓

rodziny z dziećmi 0-2 lata 0%

rodziny z dziećmi 3-6 lat -1%

rodziny z dziećmi 7-14 lat 1%↑

rodziny z dziećmi 15+ lat -1%↓

osoby 40-59 lat bez dzieci 3%↑

osoby 60+ lat przy dzieciach 1%↑

osoby 60+ lat samotne 5%↑

Faza życia respondenta

13%+

6%+

14%+

7%

8%+

12%+

11%

14%- 2%-

12%-

N= 9402 10703

6%- 4%-

9%- 7%

6%- 9%-

11%

18%+

4%+

26%+

jedna lub dwie osoby 6%↑

trzy osoby 0%

cztery osoby -2%↓

pięć osób -2%↓

sześć osób lub więcej -2%↓

44%-

27%+

22%+

5%+

2%+

N= 9402 10703

Wielkość gospodarstwa domowego

55%+

23%-

16%-

5%-

2%-

(11)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm Content Top Heading Baseline

Profil demograficzny: dochody, samoocena sytuacji materialnej

Kinomani są bardziej zamożni. Miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego na poziomie 4 tys. zł i więcej, istotnie częściej występuje w tej grupie. W porównaniu do 2015 roku widoczny jest wzrost zamożności osób chodzących do kina. Większa zamożność kinomanów idzie w parze z lepszą subiektywną oceną ich własnej sytuacji materialnej.

do 1000 PLN -1%↓

1001-2000 PLN -6%↓

2001-3000 PLN -9%↓

3001–4000 PLN -6%↓

4001–5000 PLN 4%↑

5001-6000 PLN 8%↑

6001-8000 PLN 7%↑

ponad 8000 PLN 4%↑

Miesięczny dochód gospodarstwa netto

1%- 4%-

11%- 20%-

22%+

18%+

15%+

10%+

N= 9402 10703

1%+

10%+

19%+

24%+

21%- 13%- 8%- 3%-

nie wystarcza nawet na najpilniejsze potrzeby 0%↓

trzeba odmawiać sobie wielu

rzeczy, aby wystarczyło na życie -4%↓

na co dzień wystarcza, nie

wystarcza na większe wydatki -3%↓

wystarcza na wszystkie wydatki 6%↑

jesteśmy zamożni 1%↑

trudno powiedzieć 1%↑

Samoocena sytuacji materialnej

1%-

6%-

52%-

35%+

2%+

4%-

N= 9402 10703

2%+

12%+

61%+

19%-

1%-

5%+

(12)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm

17.00cm Content Bottom Content Top

Heading Baseline

Kinomani vs. nie-kinowi

profil

kulturowy

12

(13)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm Content Top Heading Baseline

Bary/restauracje szybkiej obsługi

(w ciągu ost. 12 m-cy) 0%

Kawiarnie sieciowe i lokalne

(w ciągu ost. 12 m-cy) 4%↑

Restauracje 8%↑

Puby/kluby nocne -5%↓

Profil kulturowy: rozrywka

78%+

62%+

57%+

24%+

30%-

18%-

18%-

6%-

N= 9402 10703

Centra handlowo-rozrywkowe 3%↑

Koncerty 0%

Wystawy, teatr, opera i balet 2%↑

75%+

36%+

31%+

41%-

11%-

9%-

N= 9402 10703

Chodzenie, odwiedzanie…

Osoby chodzące do kina prowadzą zdecydowanie bardziej aktywy, rozrywkowy tryb życia w porównaniu do nie-kinowych. Zdecydowanie częściej

odwiedzają bary, restauracje, kawiarnie, puby, centra handlowo-usługowe. Istotnie częściej decydują się na wyjście na koncert, na wystawę, do

teatru czy opery.

(14)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm

17.00cm Content Bottom Content Top Heading Baseline

Korzystając z Internetu -4%↓

Oglądając telewizję -3%↓

Spotykając się ze znajomymi -2%↓

Czytając książki -2%↓

Słuchając muzyki -4%↓

Wykonując różne prace domowe -2%↓

Profil kulturowy: formy spędzania czasu wolnego

14 99% + = % statystycznie istotnie wyższy w danej grupie celowej niż w drugiej

99% - = % statystycznie istotnie niższy w danej grupie celowej niż w drugiej

 = wzrost istotny statystycznie w grupie celowej kinomanów

 = spadek istotny statystycznie w grupie celowej kinomanów KINOMANI: ZMIANA 2015 vs Q4/2018-Q3/2019 KINOMANI: Q4/2018-Q3/2019 NIE-KINOWI:Q4/2018-Q3/2019

N= 9402 10703

Formy spędzania czasu wolnego (Top 12 dla kinomanów)

Profil socjo-demograficzny kinomanów wpływa na wybór form spędzania przez nich czasu wolnego. Zdecydowanie częściej niż nie-kinowi deklarują, że w wolnym czasie korzystają z Internetu, czytają książki, słuchają muzyki, spędzają czas przy komputerze (ale na innych aktywnościach niż gry), uprawiają sport, spotykają się ze znajomymi. Obydwie grupy na zbliżonym poziomie wybierają bardziej pasywne formy spędzania czasu wolnego – oglądanie telewizji, odpoczywanie-nic nie robienie, wysypianie się.

Nie robiąc nic –

odpoczywając 4%↑

Zajmując się rodziną -

rozmawiając 0%

Wysypiając się 0%

Przy komputerze, nie grając -6%↓

Przyjmując gości w domu 1%

Uprawiając sport -2%↓

N= 9402 10703

63%+

53%

47%+

46%+

40%+

39%+

37%-

54%

32%-

20%-

21%-

33%-

36%+

36%+

35%+

31%+

25%+

25%+

34%-

28%-

31%-

15%-

16%-

7%- 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

(15)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm Content Top Heading Baseline

Książki drukowane, e-booki, audiobooki:

czytanie w ciągu 12 m-cy -

Książki - drukowane, e-booki, audiobooki:

kupowanie w ciągu 12 m-cy

6%↑

Profil kulturowy: książki, płyty

64%+

48%+

N= 9402 10703

DVD/Blu Ray:

posiadanie w gosp. domowym -15%↓

Kupowanie nagranych płyt DVD:

kupowanie w ciągu 12 m-cy -6%↓

N= 9402 10703

Czytanie, kupowanie książek

• Wśród kinomanów czytelnictwo jest na zdecydowanie wyższym poziomie niż wśród osób nie chodzących do kina. Blisko 2/3 kinomanów deklaruje, że w ciągu ostatniego roku przeczytało (wysłuchało) przynajmniej jedną książkę, prawie połowa (48%) deklaruje, że dokonało zakupu książki innej niż

podręczniki. W porównaniu do 2015 r. odsetek deklarujących taki zakup wzrósł o 6 p.p.

• Blisko 40% kinomanów deklaruje posiadanie odtwarzacza DVD/Blu Ray, 14% deklaruje kupowanie nagranych płyt DVD. Choć odsetki te są zdecydowanie wyższe niż wśród nie-kinowych, zauważyć należy że zarówno posiadanie odtwarzacza DVD/Blu Ray jak i kupowanie płyt spadło w porównaniu do 2015 r.

27%-

17%-

38%+

14%+

19%-

5%-

Posiadania DVD/Blu Ray, kupowanie płyt DVD

(16)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm

17.00cm Content Bottom Content Top Heading Baseline

Satelitarna 0%

Kablowa 0%

Naziemna cyfrowa -2%↓

28%-

22%-

28%+

35%+

31%+

24%- Oglądanie telewizji

(w ogóle) -3%↓

Częstotliwość oglądania:

- codziennie lub prawie codziennie

-2%↓ Płatna telewizja kablowa 1%

Płatna telewizja satelitarna -1%

Naziemna telewizja cyfrowa -7%↓

Profil kulturowy: telewizja

16 88%

65%-

99% + = % statystycznie istotnie wyższy w danej grupie celowej niż w drugiej 99% - = % statystycznie istotnie niższy w danej grupie celowej niż w drugiej

 = wzrost istotny statystycznie w grupie celowej kinomanów

 = spadek istotny statystycznie w grupie celowej kinomanów KINOMANI: ZMIANA 2015 vs Q4/2018-Q3/2019 KINOMANI: Q4/2018-Q3/2019 NIE-KINOWI:Q4/2018-Q3/2019

N= 9402 10703

N= 9402 10703

Oglądanie telewizji

Rodzaj posiadanej telewizji w gosp. dom.

88%

70%+

Rodzaj oglądanej telewizji

40%+

39%+

38%

27%-

31%-

38%

• Obydwie analizowane grupy deklarują oglądanie telewizji na tym samym poziomie (88%). Jednak do oglądanie tv codziennie lub prawie codziennie częściej przyznają się osoby nie chodzące do kina.

• Kinomani częściej posiadają i oglądają płatną telewizją kablową i satelitarną.

• Wśród kinomanów obniżył się w porównaniu do 2015 r. odsetek deklaracji ogólnego oglądanie tv (o 3 p.p.). Spadek oglądania (i bardziej posiadania)

dotyczy telewizji naziemnej.

(17)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm Content Top Heading Baseline

8. programy popularno-

naukowe/ przyrodnicze -2%↓

9. programy kulinarne -3%↓

10. reportaże 0%

11. programy satyryczne 0%

12. programy muzyczne -1%

13. programy kulturalne 3%↑

14. reality shows 3%↑

1. filmy zagraniczne -5%↓

2. wiadomości/

dziennik telewizyjny -12%↓

3. seriale telewizyjne 0%

4. filmy polskie 1%

5. programy sportowe 0%

6. programy rozrywkowe/

shows -4%↓

7. teleturnieje 3%↑

Profil kulturowy: rodzaje oglądanych programów w TV

N= 9402 10703

Rodzaje programów oglądanych w TV (Top 14 dla kinomanów)

55%+

54%- 49%- 46%- 27%+

26%

25%

52%- 58%+

54%+

51%+

25%- 26%

26%

N= 9402 10703

25%+

21%+

20%

19%+

14%+

11%+

11%+

19%- 19%- 21%

16%- 10%- 8%- 9%-

• Kinomani najczęściej w telewizji oglądają filmy zagraniczne, wiadomości, seriale telewizyjne i filmy polskie. Spośród tych czterech kategorii kinomani częściej niż nie-kinowi oglądają jedynie filmy zagraniczne. Pozostałe trzy rodzaje programów częściej oglądane są przez nie-kinowych.

• W porównaniu do 2015 r. kinomani rzadziej w telewizji oglądają filmy zagraniczne, wiadomości, programy rozrywkowe , kulinarne. Częściej zaś programy

kulturalne, reality show.

(18)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm

17.00cm Content Bottom Content Top Heading Baseline

8. historyczne/kostiumowe 5%↑

9. rodzinne 5%↑

10. wojenne 4%↑

11. romanse 5%↑

12. horrory 3%↑

13. przyrodnicze 0%

14. animowane/rysunkowe 1%↑

1. komedie -8%↓

2. filmy sensacyjne/kryminały 21%↑

3. filmy akcji 12%↑

4. obyczajowe 13%↑

5. przygodowe 10%↑

6. science-fiction 6%↑

7. thirller 3%↑

Profil kulturowy: rodzaje oglądanych filmów

18 99% + = % statystycznie istotnie wyższy w danej grupie celowej niż w drugiej

99% - = % statystycznie istotnie niższy w danej grupie celowej niż w drugiej

 = wzrost istotny statystycznie w grupie celowej kinomanów

 = spadek istotny statystycznie w grupie celowej kinomanów KINOMANI: ZMIANA 2015 vs Q4/2018-Q3/2019 KINOMANI: Q4/2018-Q3/2019 NIE-KINOWI:Q4/2018-Q3/2019

N= 9402 10703

Rodzaje filmów oglądanych w TV (Top 14 dla kinomanów)

62%+

41%+

41%+

36%+

29%

22%+

22%+

57%- 37%- 37%- 34%- 29%

16%-

14%-

N= 9402 10703

18%- 18%

17%

17%

16%+

16%

9%+

20%+

19%

17%

17%

12%- 15%

6%-

• Spośród różnych gatunków kinomani najczęściej oglądają komedie, filmy sensacyjne, filmy akcji i filmy obyczajowe. Gatunki te oglądają istotnie częściej niż nie-kinowi.

• W porównaniu do 2015 r. dla przeważającej większości gatunków wzrosła wśród kinomanów częstość wskazywania ich jako oglądanych najczęściej.

Wskazywać to może na wzrost konsumpcji produkcji filmowych w tej grupie.

(19)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm Content Top Heading Baseline

zgadzam się 28%

ani się zgadzam ani nie zgadzam 29%

nie zgadzam się 39%

nie dotyczy 3%

Profil kulturowy: film w kinie czy w tv?

N= 9402 10703

„Wolę oglądać filmy w kinie niż w telewizji”

37% +

31% +

31% -

1% -

21% -

27% -

46% +

5% + OGÓŁEM W

POPULACJI KINOMANI NIE-KINOWI

20105

• Blisko 40% osób chodzących do kina zgadza się ze stwierdzeniem „Wolę oglądać filmy w kinie niż w telewizji”. Wśród nie-kinowych zdecydowanie

przeważa (46%) niezgoda z tak sformułowanym stwierdzeniem.

(20)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm

17.00cm Content Bottom Content Top

Heading Baseline

PODSUMOWANIE

20

(21)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm Content Top Heading Baseline

Podsumowanie

Profil społeczno-demograficzny

Ø wiek/ płeć

• Kinomani to częściej osoby należące do młodszych kohort wiekowych. Połowa z nich jest w wieku do 39 lat, zaś 71% w wieku do 49 lat. W zestawieniu z 2015 rokiem zauważalny jest w tej grupie spadek udziału osób młodszych (do 34 r.ż.), a wzrost choć mniejszy osób powyżej 60 roku życia .

• Osoby niechodzące do kina to częściej mieszkańcy wsi i mniejszych miast (do 20 tys.). Kinomani zaś częściej zamieszkują miasta od 50 tys. wzwyż. Ich większy udział wyraźnie widoczny jest w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

• Wśród kinomanów nieznacznie przeważają kobiety - stanowią one 54% tej grupy.

Ø wykształcenie

• Wykształcenie wyraźnie różnicuje analizowane grupy. Osoby deklarujące chodzenie do kina stanowią grupę lepiej wykształconą. Blisko ¾ z nich (74%)

posiada wykształcenie średnie lub wyższe. Wśród nie-kinowych osób takich jest niespełna połowa (49%). W grupie tej dominuje wykształcenie zawodowe

i średnie.

(22)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm

17.00cm Content Bottom Content Top Heading Baseline

Podsumowanie

Profil społeczno-demograficzny c.d.

Ø sytuacja zawodowa

• Wśród kinomanów wyraźnie większy udział niż wśród nie-kinowych stanowią osoby pracujące na stałe oraz uczniowie i studenci. W porównaniu do 2015 roku udział osób uczących się spadł, wzrósł natomiast udział osób pracujących na stałe oraz emerytów i rencistów. W grupie

niechodzących do kina wyraźnie większy jest udział osób nieaktywnych zawodowo - największą grupę stanowią emeryci i renciści, są wśród nich także osoby zajmujących się domem, bezrobotni.

• Kinomani to częściej osoby wykonujące prace umysłowe. Wśród niechodzących do kina większy odsetek stanowią natomiast robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani oraz rolnicy.

Ø dochody

• Kinomani to grupa bardziej zamożna oraz lepiej oceniająca własną sytuację materialną. W porównaniu do 2015 roku widoczny jest wzrost

zamożności osób należących do tej grupy (spada udział gospodarstw domowych o niższych dochodach i rośnie udział tych, którym powodzi się

lepiej).

(23)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm Content Top Heading Baseline

Podsumowanie

Profil kulturowy

Profil społeczno-demograficzny analizowanych grup determinuje ich styl życia oraz dostęp do dóbr kultury.

Ø rozrywka, formy spędzania czasu wolnego

• Osoby chodzące do kina prowadzą zdecydowanie bardziej aktywy, rozrywkowy tryb życia w porównaniu do nie-kinowych. Zdecydowanie częściej

odwiedzają bary, restauracje, kawiarnie, puby, centra handlowo-usługowe. Istotnie częściej decydują się na wyjście na koncert, na wystawę, do teatru czy opery.

• Osoby chodzące do kina zdecydowanie częściej deklarują, że w wolnym czasie korzystają z Internetu, czytają książki, słuchają muzyki, spędzają czas przy komputerze, uprawiają sport, spotykają się ze znajomymi.

Ø książki, płyty

• Wśród kinomanów czytelnictwo jest na zdecydowanie wyższym poziomie niż wśród osób nie chodzących do kina. Blisko 2/3 kinomanów deklaruje, że w

ciągu ostatniego roku przeczytało przynajmniej jedną książkę. Blisko 40% kinomanów deklaruje posiadanie odtwarzacza DVD/Blu Ray, 14% deklaruje

kupowanie nagranych płyt DVD.

(24)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm

15.87cm

17.00cm Content Bottom Content Top Heading Baseline

Podsumowanie

Profil kulturowy c.d.

Profil społeczno-demograficzny analizowanych grup determinuje ich styl życia oraz dostęp do dóbr kultury.

Ø telewizja

• Obydwie analizowane grupy deklarują oglądanie telewizji na tym samym poziomie (88%). Jednak do oglądanie telewizji codziennie lub prawie codziennie częściej przyznają się osoby nie chodzące do kina. Kinomani częściej niż nie-kinowi posiadają i oglądają płatną telewizją kablową i satelitarną .

• Obydwie grupy najczęściej w telewizji oglądają filmy zagraniczne, wiadomości, seriale telewizyjne i filmy polskie. Spośród tych czterech kategorii kinomani częściej niż nie-kinowi oglądają jedynie filmy zagraniczne. Pozostałe trzy rodzaje programów częściej oglądane są przez nie-kinowych .

• Spośród różnych gatunków filmowych kinomani najczęściej oglądają komedie, filmy sensacyjne, filmy akcji i filmy obyczajowe. Gatunki te oglądają istotnie częściej niż nie-kinowi. W porównaniu do 2015 r. dla przeważającej większości gatunków filmowych wzrosła wśród kinomanów częstość ich oglądania.

Wskazywać to może na wzrost konsumpcji produkcji filmowych w tej grupie.

(25)

3.16cm

4.75cm

6.34cm

7.93cm

9.52cm

11.11cm

12.70cm

14.29cm Content Top Heading Baseline

Cytaty

Powiązane dokumenty

W 2020 roku działania badawcze były realizowane w dwóch etapach – podczas wizyty grup w Muzeum Józefa Piłsudskiego oraz na zakończenie całego projektu.. Projekt

W Polsce poziom kompetencji cyfrowych jest bardzo niski, co przekłada się na: 1) brak świadomości co do potencjału rozwiązań cyfrowych; 2) nieużywanie dostępnych ułatwień

Kluczowe dla zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy stają się w pierwszej kolejności 3 kwestie: 1) zlikwidowanie utrudnień komunikacyjnych; 2) zapewnienie

- *na podstawie czytanych utworów charakteryzuje system filozoficzny Kochanowskiego i wskazuje jego fundamenty (połączenie filozofii starożytnych z chrześcijaństwem) -

Tożsamość narodowa Polonii – determinanty samoidentyfikacji z krajem pochodzenia na przykładzie badań Polaków. mieszkających we

Po skończonej próbie uczniowie dzielą się swoimi wrażeniami. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki i ołówki. Prosi, aby uczniowie, trzymając oburącz kartki, włożyli do ust przybory

Osiąganie zysku netto również przełożyło się na różnicowanie szpitali ze względu na koszty umów cywilnoprawnych. W pierwszym roku bardziej zróżnicowane były szpitale

I rzeczywiście najczęściej to jest tak, że potem to dziecko idzie z psy- chologiem do tego pokoju już i tam, tak ostatnio było, że pani psycholog opowiadała, że to