• Nie Znaleziono Wyników

Pomoc publiczna - perspektywa, potrzeby, priorytety

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pomoc publiczna - perspektywa, potrzeby, priorytety"

Copied!
15
0
0

Pełen tekst

(1)

Pomoc publiczna - perspektywa,

potrzeby, priorytety

Katarzyna Pamuła-Wróbel Zastępca Dyrektora

Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej, UOKiK 30 maja 2019 r.

Warszawa

(2)

Grupa robocza ds. pomocy publicznej

Prawo unijne Potrzeby krajowe

UOKiK MPiT

koordynacja

MIiR, MF, MRPiPS, MKiDN, MNiSW, ME, MŚ, MRiRW, MC, MEN, MGMiŻŚ, MSZ, MI, MSiT, MON

Partnerzy społeczni

Koordynacja procesu konsultacji projektów aktów prawnych Przygotowywanie i uzgadnianie

stanowisk władz polskich Formułowanie i uzgadnianie

postulatów

Wymiana wiedzy o przepisach unijnych i krajowych, interpretacjach,

stanowiskach

Wymiana dobrych praktyk dotyczących przygotowywania

programów pomocowych

Warszawa, 30 maja 2019 r.

Międzyresortowa GR ds. Pomocy Publicznej

(3)

Fitness check

Rezultaty ewaluacji Nowe priorytety Impact assessment

Projekty nowej legislacji Konsultacje

Przyjęcie nowych reguł

2019 2020 2021 2022

Harmonogram KE

Warszawa, 30 maja 2019 r.

(4)

Harmonogram KE

Warszawa, 30 maja 2019 r.

Rozpoczęcie procesu ewaluacji obecnie obowiązujących reguł (fitness check) Procedura przedłużenia obowiązujących reguł (wydłużenie okresu

obowiązywania rozporządzeń o 2 lata)

2019

2020

2021

Rezultaty ewaluacji (fitness check)

Opracowanie nowych priorytetów unijnych

Przygotowanie oceny skutków regulacji dla niewielkich zmian strukturalnych oraz zasadniczych zmian materialnych

Rozpoczęcie procesu rewizji lub przedłużenia zasad dla okresu post-2022 Konsultacje projektów aktów prawnych

(5)

Mapa drogowa PL

Warszawa, 30 maja 2019 r.

Zebranie problemów

interpretacyjnych i wdrożeniowych związanych z obecnie

obowiązującymi zasadami p.p.

Analiza zebranego materiału;

Opracowanie wniosków;

Priorytetyzacja Analiza potrzeb

Udział w konsultacjach publicznych projektów aktów prawnych (konsultacje, przygotowanie stanowiska, udział w spotkaniach

wielostronnych)

Aktywny udział, w szczególności instytucji opracowujących programy i je wdrażających, w ewaluacji poszczególnych reguł

Dostarczanie dowodów

Priorytetyzacja potrzeb (opracowanie bazy priorytetów,

dokument quasi-strategiczny)

Ewentualna rewizja priorytetów potrzeb oraz preferowanych zasad

w świetle propozycji KE

Dalszy udział w konsultacjach publicznych projektów aktów prawnych (z uwzględnieniem ew.

zmian w priorytetach)

Wdrożenie reguł

2019

2019/2020

2020/2021 2022

(6)

Przegląd fitness checków

Warszawa 30 maja 2019 r.

Targeted consultation – pomoc regionalna, pomoc na ochronę środowiska i energię

Data gathering – sieci szerokopasmowe

Questionnaire- pomoc dla dostęp MŚP do

finansowania

Lista wszystkich aktywnych konsultacji dostępna jest pod adresem:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html

(7)

Przykłady

zdiagnozowanych trudności – pomoc dla

IOB/klastrów

(8)

Pomoc dla koordynatora IOB/klastra

Warszawa, 30 maja 2019 r.

IC

User User User

Transfer korzyści na

użytkowników końcowych Warunek z art. 27 ust. 4

Pomoc inwestycyjna dla IOB

Pomoc dla użytkowników

Pomoc na podstawie art. 27 GBER

De minimis

(9)

Pomoc dla koordynatora IOB/klastra

Warszawa, 30 maja 2019 r.

IC

User User User

De minimis

Strona trzecia -

usługodawca Usługi po cenach rynkowych lub w

oparciu o koszty Cena rynkowa

Pomoc na podstawie art. 27 GBER

Pomoc inwestycyjna dla IOB

Pomoc dla użytkowników

(10)

• Generalny problem - wsparcie dla IOB udzielane było z zastosowaniem mechanizmu transferu korzyści (bez pomocy na poziomie IOB, pomoc transferowana na użytkowników), lub powierzenie IOB zadania udzielania pomocy. W rezultacie podmioty świadczą usługi po preferencyjnych cenach i nie są w stanie wypracować zysków umożliwiających im samofinansowanie.

• Problemy praktyczne - Jak rozdzielić koszty w przypadku łączenia funkcji podmiotu udzielającego pomocy (dla użytkowników) i jej odbiorcy (pomoc dla IOB)? Wspólna koszty operacyjne (np. Koszty personelu)? Jak zapewnić przejrzystość?

*Dodatkowy problem - pomoc operacyjna dla IOB nie może być finansowana ze środków europejskich.

Warszawa, 30 maja 2019 r.

Transfer korzyści Preferencyjne ceny Brak zysku Niezbędna pomoc operacyjna*

Zagadnienia problemowe

(11)

Pomoc dla użytkowników IOB/klastra

•No aid scenario

•De minimis

•Art. 25 GBER

•No aid scenario

•De minimis

•Art. 25 GBER

•De minimis

•Art. 25 GBER

•Art. 18, 19 i 25 GBER

MŚP Duży

przedsiębiorca

Uczelnia Organizacja

badawcza

Różne przeznaczenia pomocy

Odmienne koszty kwalifikowane

Różne intensywności pomocy

W JEDNYM PROJEKCIE

(12)

Art. 27

Trudności w łączeniu pomocy z art. 27 GBER z pomocą dla użytkowników

Zakaz pomocy operacyjnej ze środków ESIF

Diversity of members

Praktyczne

trudności z udzielaniem pomocy – złożone projekty

Members

Brak przeznaczeń pomocy

odpowiadających potrzebom

użytkownikom

(13)

Proponowane rozwiązania

Artykuł 27

•Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych o wartości niematerialne, koszty udziału w europejskich platformach współpracy, koszty labellingu, koszty rozwijania i zarządzania platformami wiedzy.

Diversity of members

•Dostosowanie obecnych

kategorii pomocy, aby bardziej przystawały do specyfiki

projektów klastrowych, w których spotyka się wiele różnych podmiotów.

Aid for members

•Potrzeba stworzenia nowych przeznaczeń pomocy dla użytkowników IOB/klastrów

•Pomoc na transformację cyfrową, pomoc na wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętęgo, pomoc na edukację zawodową itd.

(14)

Jakie inne problemy?

Jakie potrzeby?

(15)

www.uokik.gov.pl

Dziękuję za uwagę

www.uokik.gov.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wypełnia Wnioskodawca, który ubiega się o zwiększenie dodatku z tytułu pobierania nauki na więcej niż jednym kierunku. Jeżeli Wnioskodawca ubiega się również o

Wypełnia Wnioskodawca, który ubiega się o zwiększenie dodatku z tytułu pobierania nauki na więcej niż jednym kierunku. Jeżeli Wnioskodawca ubiega się również o

Wypełnia Wnioskodawca, który ubiega się o zwiększenie dodatku z tytułu pobierania nauki na więcej niż jednym kierunku. Jeżeli Wnioskodawca ubiega się również o

Skupia się na polskich spółkach – PLL LOT oraz Przewozy Regionalne, które były zagrożone bankructwem, a których sytuacja finansowa po otrzymaniu pomocy

Wypełnia Wnioskodawca, który ubiega się o zwiększenie dodatku z tytułu pobierania nauki na więcej niż jednym kierunku. Jeżeli Wnioskodawca ubiega się również o

W przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów/nauki) - kwota dofinansowania opłaty za

Kwota uzyskanego dofinansowania kosztów opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - z innych źródeł:. Udział własny w

Rodzaj uczelni:  uczelnia wyższa  uczelnia wyższa zagraniczna  inna Pełna nazwa szkoły