K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

Pełen tekst

(1)

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

Budowa :

POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW,

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "SIEROSŁAW3" w Porzywnicy

Obiekt :

modernizacja sieci elektroenergety i oswietlenia terenu

Adres :

Więckowice, Sierosław gm. Tarnowo Podgórne, działki 272/1,274,115/2

modernizacja sieci zasilajacych poszczególne działki oraz zmiana oswietlenia zewnetrznego KABLE ALUMINIOWE

Inwestor : PZD ROD "Sierosław 3"

w Pokrzywnicy

Wykonawca : ...

Adres : ...

Wartość kosztorysowa robót wraz z materiałem : ... zł

Podatek VAT ... % : ... zł

Wartość robót ogółem : ... zł

Słownie : ...

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU Stawka roboczogodziny R-g : ... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : ... % od (R + Kp_R) + ... % od (M + Kz) + ... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od ... do ...

Podstawa wyceny : ...

Opracował : ... Data : ...

Inwestor : Wykonawca :

(2)

Budowa : POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW, RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "SIEROSŁAW3" w Porzywnicy Obiekt : modernizacja sieci elektroenergety i oswietlenia terenu

Adres : Więckowice, Sierosław gm. Tarnowo Podgórne, działki 272/1,274,115/2

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU Stawka roboczogodziny R-g : ... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : ... % od (R + Kp_R) + ... % od (M+ Kz) + ... % od (S + Kp_S) Poziom cen : ...

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp. Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Modernizacja sieci elektroenergetycznych I oswietlenie zewnetrzne

1.1 SEKTOR II ...

1.1.1 w tym : Roboty ziemne wspólne zwiazane z układaniem kabli sieci energetycznej i oswietlenia terenu ...

1.1.2 w tym : układanie kabli zasilających linia nr 1 ...

1.1.3 w tym : układanie kabli zasilających linia nr 2 ...

1.1.4 w tym : układanie kabli zasilających linia nr 3 ...

1.2 SEKTOR III ...

1.2.1 w tym : Roboty ziemne wspólne zwiazane z układaniem kabli sieci energetycznej i oswietlenia terenu ...

1.2.2 w tym : układanie kabli zasilających linia nr 4 ...

1.2.3 w tym : układanie kabli zasilających linia nr 5 ...

1.2.4 w tym : układanie kabli zasilających linia nr 6 ...

1.3 Oświetlenie zewnetrzne.( I etap obejmuje ułożenie kabla objetego tm etapem oraz montaz fundamentów pod słupy) ...

1.3.1 w tym : Roboty ziemne wspólne zwiazane z oswietleniem terenu ...

1.3.2 w tym : oswietlenie terenu sektor II ...

1.3.3 w tym : oswietlenie terenu sektor III ...

Razem : Modernizacja sieci elektroenergetycznych I oswietlenie zewnetrzne ...

Wartość kosztorysowa robót wraz z materiałem : ...

Inwestor : Wykonawca :

(3)

modernizacja sieci zasilajacych poszczególne działki oraz zmiana oswietlenia zewnetrznego KABLE ALUMINIOWE

Budowa : POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW, RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "SIEROSŁAW3" w Porzywnicy Obiekt : modernizacja sieci elektroenergety i oswietlenia terenu

Adres : Więckowice, Sierosław gm. Tarnowo Podgórne, działki 272/1,274,115/2

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU Stawka roboczogodziny R-g : ... zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ... %

Narzut kosztów pośrednich Kp : ... % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : ... % od (R + Kp_R) + ... % od (M+ Kz) + ... % od (S + Kp_S) Poziom cen : ...

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Modernizacja sieci elektroenergetycznych I oswietlenie zewnetrzne 1.1 SEKTOR II

1.1.1 Roboty ziemne wspólne zwiazane z układaniem kabli sieci energetycznej i oswietlenia terenu

1 KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 108,000 m3 ... ...

Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III ( 0.5x0.8x270)

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 2,24000 r-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

2 KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 108,000 m3 ... ...

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 1,21000 r-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

3 KNNR 005-0706-02-00 MRRiB 270,000 m ... ...

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: ponad 0,4 do 0,6 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,01790 r-g ... ...

Piaski do nawierzchni drogowych 0,07600 m3 ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Samochód samowyładowczy (1) 0,01140 m-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Sprzęt /Sj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] + [ ... % od S ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] + [ ... % od (S+KpS)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

4 KNNR 005-0707-04-00 MRRiB 270,000 m ... ...

Ręczne układanie bednarki w rowach kablowych, - FeZn 25x4mm

(4)

1. Modernizacja sieci elektroenergetycznych I oswietlenie zewnetrzne 1.1. SEKTOR II

Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,17700 r-g ... ...

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm 0,80000 kg ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

1.1.2 układanie kabli zasilających linia nr 1

5 KNNR 005-0707-02-00 MRRiB 55,000 m ... ...

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 0,5 do 1,0 kg/m, z przykryciem kabli:

folią z PCW- YAKY 5x16mm2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,06460 r-g ... ...

Wazeliny techniczne 0,01100 kg ... ...

Folie PVC 0,42000 m2 ... ...

Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 0,10000 szt ... ...

Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5x 16;0,6/1kV 1,04000 m ... ...

Słupki oznaczeniowe SO 0,01500 szt ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Środek transportowy (1) 0,01490 m-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Sprzęt /Sj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] + [ ... % od S ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] + [ ... % od (S+KpS)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

6 KNNR 005-0707-03-00 MRRiB 31,000 m ... ...

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 1,0 do 2,0 kg/m, z przykryciem kabli:

folią z PCW - YAKY 5x25mm2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,10700 r-g ... ...

Wazeliny techniczne 0,01300 kg ... ...

Folie PVC 0,42000 m2 ... ...

Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 0,10000 szt ... ...

Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5x 25;0,6/1kV 1,04000 m ... ...

Słupki oznaczeniowe SO 0,01500 szt ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Środek transportowy (1) 0,01490 m-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Sprzęt /Sj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] + [ ... % od S ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] + [ ... % od (S+KpS)] /Zj/ = ...

(5)

modernizacja sieci zasilajacych poszczególne działki oraz zmiana oswietlenia zewnetrznego KABLE ALUMINIOWE

1. Modernizacja sieci elektroenergetycznych I oswietlenie zewnetrzne 1.1. SEKTOR II

Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

7 KNNR 005-0707-04-00 MRRiB 186,000 m ... ...

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m, z przykryciem kabli:

folią z PCW - YAKY 5x70mm2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,17700 r-g ... ...

Wazeliny techniczne 0,01700 kg ... ...

Folie PVC 0,42000 m2 ... ...

Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 0,10000 szt ... ...

Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5x 70;0,6/1kV 1,04000 m ... ...

Słupki oznaczeniowe SO 0,01500 szt ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Środek transportowy (1) 0,01490 m-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Sprzęt /Sj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] + [ ... % od S ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] + [ ... % od (S+KpS)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

8 analiza własna 2,000 szt ... ...

Przeniesienie szafek energetycznych, metalowych o wym. 750x750x300 ustawianych na 4- nogach, zabetonowane

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 50,00000 r-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

9 KNNR 005-0401-01-00 MRRiB 3,000 kpl ... ...

Montaż szafki połaczeniowej nr 1

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 4,06000 r-g ... ...

szafka połaczeniowa nr 1 wg rys. 3 ( złaczki wago) 1,00000 kpl ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

10 KNNR 005-0401-01-00 MRRiB 1,000 kpl ... ...

Montaż szafki połaczeniowej nr 2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 4,06000 r-g ... ...

szafka połaczeniowa nr 2 wg rys. 3 ( złaczki wago) 1,00000 kpl ... ...

(6)

1. Modernizacja sieci elektroenergetycznych I oswietlenie zewnetrzne 1.1. SEKTOR II

Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

11 KNNR 005-0312-10-00 MRRiB 1,000 kpl ... ...

Wyposażenie rozdzielni nn we wkładki bezp. 100A

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,52500 r-g ... ...

Wkładka bezpiecz.WT-1/gG lub WTN-1, 100 A 3,09000 szt ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

1.1.3 układanie kabli zasilających linia nr 2

12 KNNR 005-0707-05-00 MRRiB 185,000 m ... ...

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 3,0 do 5,5 kg/m, z przykryciem kabli:

folią z PCW - YAKY 5x95mm2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,30700 r-g ... ...

Wazeliny techniczne 0,02000 kg ... ...

Folie PVC 0,42000 m2 ... ...

Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 0,10000 szt ... ...

Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5x 95;0,6/1kV 1,04000 m ... ...

Słupki oznaczeniowe SO 0,01500 szt ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Środek transportowy (1) 0,01490 m-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Sprzęt /Sj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] + [ ... % od S ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] + [ ... % od (S+KpS)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

1.1.4 układanie kabli zasilających linia nr 3

13 KNNR 005-0707-05-00 MRRiB 185,000 m ... ...

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 3,0 do 5,5 kg/m, z przykryciem kabli:

folią z PCW - YAKY 5x95mm2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,30700 r-g ... ...

Wazeliny techniczne 0,02000 kg ... ...

Folie PVC 0,42000 m2 ... ...

Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 0,10000 szt ... ...

(7)

modernizacja sieci zasilajacych poszczególne działki oraz zmiana oswietlenia zewnetrznego KABLE ALUMINIOWE

1. Modernizacja sieci elektroenergetycznych I oswietlenie zewnetrzne 1.1. SEKTOR II

Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5x 95;0,6/1kV 1,04000 m ... ...

Słupki oznaczeniowe SO 0,01500 szt ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Środek transportowy (1) 0,01490 m-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Sprzęt /Sj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] + [ ... % od S ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] + [ ... % od (S+KpS)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

1.2 SEKTOR III

1.2.1 Roboty ziemne wspólne zwiazane z układaniem kabli sieci energetycznej i oswietlenia terenu

14 KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 52,000 m3 ... ...

Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III ( 0.5x0.8x130 )

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 2,24000 r-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

15 KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 52,000 m3 ... ...

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 1,21000 r-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

16 KNNR 005-0706-02-00 MRRiB 130,000 m ... ...

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: ponad 0,4 do 0,6 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,01790 r-g ... ...

Piaski do nawierzchni drogowych 0,07600 m3 ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Samochód samowyładowczy (1) 0,01140 m-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Sprzęt /Sj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] + [ ... % od S ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] + [ ... % od (S+KpS)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

17 KNNR 005-0707-04-00 MRRiB 130,000 m ... ...

Ręczne układanie bednarki w rowach kablowych, - FeZn 25x4mm

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,17700 r-g ... ...

(8)

1. Modernizacja sieci elektroenergetycznych I oswietlenie zewnetrzne 1.2. SEKTOR III

Str: 6

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm 0,80000 kg ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

1.2.2 układanie kabli zasilających linia nr 4

18 KNNR 005-0707-05-00 MRRiB 130,000 m ... ...

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 3,0 do 5,5 kg/m, z przykryciem kabli:

folią z PCW - YAKY 5x95mm2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,30700 r-g ... ...

Wazeliny techniczne 0,02000 kg ... ...

Folie PVC 0,42000 m2 ... ...

Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 0,10000 szt ... ...

Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5x 95;0,6/1kV 1,04000 m ... ...

Słupki oznaczeniowe SO 0,01500 szt ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Środek transportowy (1) 0,01490 m-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Sprzęt /Sj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] + [ ... % od S ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] + [ ... % od (S+KpS)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

19 KNNR 005-0312-10-00 MRRiB 1,000 kpl ... ...

Wyposażenie rozdzielni nn we wkładki bezp. 100A

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,52500 r-g ... ...

Wkładka bezpiecz.WT-1/gG lub WTN-1, 100 A 3,09000 szt ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

1.2.3 układanie kabli zasilających linia nr 5

20 KNNR 005-0707-04-00 MRRiB 130,000 m ... ...

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 2,0 do 3,0 kg/m, z przykryciem kabli:

folią z PCW - YAKY 5x70mm2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,17700 r-g ... ...

Wazeliny techniczne 0,01700 kg ... ...

Folie PVC 0,42000 m2 ... ...

(9)

modernizacja sieci zasilajacych poszczególne działki oraz zmiana oswietlenia zewnetrznego KABLE ALUMINIOWE

1. Modernizacja sieci elektroenergetycznych I oswietlenie zewnetrzne 1.2. SEKTOR III

Str: 7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 0,10000 szt ... ...

Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5x 70;0,6/1kV 1,04000 m ... ...

Słupki oznaczeniowe SO 0,01500 szt ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Środek transportowy (1) 0,01490 m-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Sprzęt /Sj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] + [ ... % od S ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] + [ ... % od (S+KpS)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

21 KNNR 005-0401-01-00 MRRiB 1,000 kpl ... ...

Montaż szafki połaczeniowej nr 2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 4,06000 r-g ... ...

szafka połaczeniowa nr 2 wg rys. 3 ( złaczki wago) 1,00000 kpl ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

1.2.4 układanie kabli zasilających linia nr 6

22 KNNR 005-0707-05-00 MRRiB 130,000 m ... ...

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie pon. 3,0 do 5,5 kg/m, z przykryciem kabli:

folią z PCW - YAKY 5x120mm2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,30700 r-g ... ...

Wazeliny techniczne 0,02000 kg ... ...

Folie PVC 0,42000 m2 ... ...

Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 0,10000 szt ... ...

Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5x120;0,6/1kV 1,04000 m ... ...

Słupki oznaczeniowe SO 0,01500 szt ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Środek transportowy (1) 0,01490 m-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Sprzęt /Sj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] + [ ... % od S ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] + [ ... % od (S+KpS)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

1.3 Oświetlenie zewnetrzne.( I etap obejmuje ułożenie kabla objetego tm etapem oraz montaz fundamentów pod słupy)

1.3.1 Roboty ziemne wspólne zwiazane z oswietleniem terenu

23 KNNR 005-0405-02-00 MRRiB 1,000 szt ... ...

Montaż szafki sterowania oswietleniem zewnetrznym

(10)

1. Modernizacja sieci elektroenergetycznych I oswietlenie zewnetrzne

1.3. Oświetlenie zewnetrzne.( I etap obejmuje ułożenie kabla objetego tm etapem oraz montaz fundamentów pod słupy)

Str: 8

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 2,07000 r-g ... ...

szafka sterowania oświetleniem terenu wg rys.4 1,00000 szt ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

24 KNNR 005-0726-09-00 MRRiB 2,000 szt ... ...

Obróbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył: do 16 mm2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 1,57000 r-g ... ...

Końcówki kablowe do zapras., K 16-25 mm2 5,00000 szt ... ...

Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 1,00000 szt ... ...

Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) 1,00000 szt ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

1.3.2 oswietlenie terenu sektor II

25 KNNR 005-0701-02-00 MRRiB 6,000 m3 ... ...

Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III (0,4x0,5x30 )

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 2,24000 r-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

26 KNNR 005-0702-02-00 MRRiB 6,000 m3 ... ...

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. III

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 1,21000 r-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

27 KNNR 005-1001-01-00 MRRiB 4,000 szt ... ...

Montaż - fundament B- 50

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 4,54000 r-g ... ...

Piaski do betonów zwykłych 0,02200 m3 ... ...

(11)

modernizacja sieci zasilajacych poszczególne działki oraz zmiana oswietlenia zewnetrznego KABLE ALUMINIOWE

1. Modernizacja sieci elektroenergetycznych I oswietlenie zewnetrzne

1.3. Oświetlenie zewnetrzne.( I etap obejmuje ułożenie kabla objetego tm etapem oraz montaz fundamentów pod słupy)

Str: 9

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 18,00000 kg ... ...

Fundament B-50 1,00000 szt ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1) 0,07000 m-g ... ...

Środek transportowy (1) 0,06000 m-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Sprzęt /Sj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] + [ ... % od S ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] + [ ... % od (S+KpS)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

28 KNNR 005-0707-01-00 MRRiB 215,000 m ... ...

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie do 0,5 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW - YAKY 5x6mm2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,04610 r-g ... ...

Wazeliny techniczne 0,00900 kg ... ...

Folie PVC 0,42000 m2 ... ...

Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 0,10000 szt ... ...

Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5 x 6;0,6/1kV 1,04000 m ... ...

Słupki oznaczeniowe SO 0,01500 szt ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Środek transportowy (1) 0,01490 m-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Sprzęt /Sj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] + [ ... % od S ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] + [ ... % od (S+KpS)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

1.3.3 oswietlenie terenu sektor III

29 KNNR 005-1001-01-00 MRRiB 2,000 szt ... ...

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, o masie: do 100 kg - fundament B- 50

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 4,54000 r-g ... ...

Piaski do betonów zwykłych 0,02200 m3 ... ...

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 18,00000 kg ... ...

Fundament B-50 1,00000 szt ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1) 0,07000 m-g ... ...

Środek transportowy (1) 0,06000 m-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Sprzęt /Sj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] + [ ... % od S ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] + [ ... % od (S+KpS)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

(12)

1. Modernizacja sieci elektroenergetycznych I oswietlenie zewnetrzne

1.3. Oświetlenie zewnetrzne.( I etap obejmuje ułożenie kabla objetego tm etapem oraz montaz fundamentów pod słupy)

Str: 10

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

30 KNNR 005-0707-01-00 MRRiB 95,000 m ... ...

Ręczne układanie kabli w rowach kablowych, o masie do 0,5 kg/m, z przykryciem kabli: folią z PCW - YAKY 5x6mm2

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Elektromechanik masz.i urz.górniczych 0,04610 r-g ... ...

Wazeliny techniczne 0,00900 kg ... ...

Folie PVC 0,42000 m2 ... ...

Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 0,10000 szt ... ...

Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5 x 6;0,6/1kV 1,04000 m ... ...

Słupki oznaczeniowe SO 0,01500 szt ... ...

Materiały pomocnicze 2,50 % ... ...

Środek transportowy (1) 0,01490 m-g ... ...

Robocizna /Rj/ = ...

Materiały /Mj/ = ...

Koszty zakupu : [ ... % od M ] /Kzj/ = ...

Sprzęt /Sj/ = ...

Koszty pośrednie : [ ... % od R ] + [ ... % od S ] /Kpj/ = ...

Zysk : [ ... % od (R+KpR)] + [ ... % od (M+Kz)] + [ ... % od (S+KpS)] /Zj/ = ...

Cena jednostkowa /Cj/ = ...

Wartość kosztorysowa robót wraz z materiałem

Inwestor : Wykonawca :

(13)

modernizacja sieci zasilajacych poszczególne działki oraz zmiana oswietlenia zewnetrznego KABLE ALUMINIOWE

Budowa : POLSKI ZWIAZEK DZIAŁKOWCÓW, RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "SIEROSŁAW3" w Porzywnicy Obiekt : modernizacja sieci elektroenergety i oswietlenia terenu

Adres : Więckowice, Sierosław gm. Tarnowo Podgórne, działki 272/1,274,115/2

NAKŁADY RMS

Data : 2014-12-03 Str: 1

Lp. Alt. Gr. / Symbol KMB / Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m. Cena jedn. Wartość [zł]

Robocizna

1. 831 Elektromechanik masz.i urz.górniczych 1 074,96300 r-g 0,00 0,00

Nakład robocizny : 1 074,96300 r-g Wartość : 0,00

Materiały

1. 1034799 Wazeliny techniczne 21,77000 kg 0,00 0,00

2. 1121099 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm 320,00000 kg 0,00 0,00

3. 1560199 Folie PVC 563,64000 m2 0,00 0,00

4. 1601799 Piaski do nawierzchni drogowych 30,40000 m3 0,00 0,00

5. 1601899 Piaski do betonów zwykłych 0,13200 m3 0,00 0,00

6. 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 108,00000 kg 0,00 0,00

7. 7011133 Wkładka bezpiecz.WT-1/gG lub WTN-1, 100 A 6,18000 szt 0,00 0,00

8. 7051003 szafka połaczeniowa nr 1 wg rys. 3 ( złaczki wago) 3,00000 kpl 0,00 0,00

9. 7051003 szafka połaczeniowa nr 2 wg rys. 3 ( złaczki wago) 2,00000 kpl 0,00 0,00

10. 7052999 szafka sterowania oświetleniem terenu wg rys.4 1,00000 szt 0,00 0,00

11. 7620510 Końcówki kablowe do zapras., K 16-25 mm2 10,00000 szt 0,00 0,00

12. 7648099 Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 136,20000 szt 0,00 0,00

13. 7660199 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU) 2,00000 szt 0,00 0,00

14. 7960166 Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5 x 6;0,6/1kV 322,40000 m 0,00 0,00

15. 7960166 Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5x 16;0,6/1kV 57,20000 m 0,00 0,00

16. 7960167 Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5x 25;0,6/1kV 32,24000 m 0,00 0,00

17. 7960169 Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5x 70;0,6/1kV 328,64000 m 0,00 0,00

18. 7960169 Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5x 95;0,6/1kV 520,00000 m 0,00 0,00

19. 7960171 Kabel elektroenerg.alum.YAKY 5x120;0,6/1kV 135,20000 m 0,00 0,00

20. 8140001 Fundament B-50 6,00000 szt 0,00 0,00

21. 8190601 Słupki oznaczeniowe SO 20,13000 szt 0,00 0,00

Materiały pomocnicze

Ogółem wartość materiałów : 0,00

Sprzęt

1. 11111 Kop.-spych.lub kop.-ładow. 0,15 (1) 0,42000 m-g 0,00 0,00

2. 39000 Środek transportowy (1) 20,35580 m-g 0,00 0,00

3. 39810 Samochód samowyładowczy (1) 4,56000 m-g 0,00 0,00

Ogółem wartość sprzętu : 0,00

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

UWAGA: Wartości czynników RMS są zgodne z wartościami występującymi w kalkulacji kosztorysowej. Stąd możliwe jest wystąpienie nieznacznej różnicy w stosunku do iloczynu " ilość * cena jedn.".

UWAGA: Wartości materiałów nie zawierają składnika kosztów zakupu.

- - - Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S - - -

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :