• Nie Znaleziono Wyników

Snel rollende trottoirs. Een studie over toepassingen en over de aanpassing mens/werktuig (summary)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Snel rollende trottoirs. Een studie over toepassingen en over de aanpassing mens/werktuig (summary)"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Delft University of Technology

Faculty Mechanical, Maritime and Materials Engineering Transport Technology

E.J.B. Edelhauser Snel rollende trottoirs: een studie over toepassingen en over de aanpassing mens/werktuig. Literature survey, Report 2006.TL.0462, Transport Engineering and Logistics.

This report is the result of a atudy on passenger conveyors in the past, the present and the future. In conneotion with the experienoe gained frorn the present systems the human behaviour on passenger conveyors was inveetigated. Based on these data, some suggestiona were made. Moreover, adjustments were formulated people require of fast moving walkways. A survey was made of the preeent situation of technique in this field. The systems proposed were comparod with the requirements formulated.

Reports on Transport Engineering and Logistics (in Dutch)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Decision rules in simple decision systems over ontological graphs have been considered in (Pancerz 2013a) (in accordance with different meanings of condition attribute values

According to the Association of Regional Airports, in the period from March 16 to April 5, 2020, a 90% decrease in aviation opera- tions was recorded at thirteen Polish

In Europe this role has been played by the Council of Europe European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms with Additional Protocols (1950) and lately the Charter

This paper undertakes an analysis of the connotative meanings of Polish diminutives ex- cerpted from different types of literary texts including children’s stories as well as dramas,

We study the asymptotical behaviour of optimal constants in the Hölder continuity property (HCP) of the Siciak extremal function and in the Vladimir Markov in- equality equivalent

Norwid Cyprian Kamil cz. 3/272 Novomeský Ladislav cz. 4/172 Nowak-Węklarowa Jolanta cz. 3/255 Odojewski Włodzimierz cz. 3/117 Odrowąż-Pieniążek Janusz cz. 4/115 Odrzykonski

Trud­ no byłoby postulować pełne realizowanie reguły „owocu zatrutego drze­ wa", lecz dla ustalenia na gruncie polskiego procesu karnego braku obo­ wiązku

W procesie planowania ważne miejsce zajmują m~tody prognozowania, które informują "planistę" jaka prawdopodobnie będzie chłonność rynku węglowego przy

Na podstawie analizy rozwoju ruchu turystycznego w Czarnobylskiej Strefie Zamkniętej w ciągu ostatnich pięciu lat oraz analizy oferty turystycznej wybranych organizatorów

The described method for testing the degree of homogeneity of Nd:YAG laser rods, consisting of the measurement of the duration of giant pulse produced by a

SC Johnson, een Amerikaans bedrijf dat onder meer insec- tenbestrijdingsmiddelen produceert, werd beboet voor het exporteren van negen pesticides waarbij de gebruiksaanwijzingen

Dodatkowo w książce znaj­ dziemy dwie ryciny przedstawiające nagrobek księcia Albrechta w Królewcu (ze zbiorów Herder—Institut w Marburgu), tablicę genealogiczną rodziny

[r]

De beide laatste conclusies kunnen zeer goed verklaard worden op grond van het in hoofdstuk 8 ontwikkelde model voor de macrosegregatie Volgens dit model is de concentratieverdeling

The computation of the projector operator is of course not present in FEM since shape functions are already polynomials; therefore, VEM requires a higher number of computations

W praw dzie naogół można się zgodzić na tw ierdzenie autora, że przekład B ielskiego je s t „po większej części dosłowny, czasem naw et wręcz niew

Paco wasn´t happy.. They were in

160] Schorsteine sein, und denselbigen, so Rauch halten, gebieten, die Schorstein bestermassen zu bessere, oder auch nach der gelegenheit, wo sie zur besserung

Na terenie powiatu znajdują się dwie placówki muzealne: Muzeum Opalińskich w Sierakowie oraz Muzeum Regionalne w Międzychodzie. Oprócz nich zlokalizowane są tu mniejsze

W doświadczalnej części pracy dokonano charakterystyki wybranych surowców ilastych południowo-wschodniej Polski, które wykazują podwyższony udział smektytu..

Brak wpływu komórkowych czynników wzrostu lub fizycznego kon- taktu z otaczającymi je komórkami jest prawdopodob- nie rodzajem wewnętrznie wbudowanego mechanizmu

We finish the reduction in Theorem 7, proving in a case by case manner the result for all polynomials of degree less than this constant n..

If there is an estimation of the practical capacity of an AMW, then there is a scientific base to ensure that the drives do not have to be based on its