• Nie Znaleziono Wyników

To szkodnicy. I proszę się nie śmiać z tego określenia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "To szkodnicy. I proszę się nie śmiać z tego określenia"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

80 menedżer zdrowia maj 3/2016

f e l i e t o n m o i m p r y w a t n y m z d a n i e m

Konstanty Radziwiłł

fot. Archiwum

Prawie 40 mld zł rocznie to obroty polskiego prze- mysłu tytoniowego. Prawie 25 mld zł rocznie wydajemy w Polsce na leki. I dodatkowo ok. 7 mld zł rocznie na wyroby medyczne. Prawdopodobnie ponad 40 mld zł rocznie trafia do prywatnych podmiotów leczniczych (mniej więcej po połowie z kieszeni prywatnych i z kasy Narodowego Funduszu Zdrowia).

Te ogromne kwoty nie tylko przyprawiają niejedne- go o zawrót głowy czy dreszczyk emocji, lecz także nie- jednego kuszą: dlaczego i ja nie miałbym skorzystać?

Polski system ochrony zdrowia to razem ok. 100 mld zł rocznie, z czego prawie 70 mld to środki publiczne.

I nie ma co ukrywać, że to one właśnie są obiektem szczególnego pożądania.

Producenci i dystrybutorzy wielu farmaceutyków i wyrobów medycznych zajęli często wygodne miejsce w budżetach państwa i Narodowego Funduszu Zdro- wia. Nie podoba im się krytyczne spojrzenie na ceny, sposób refundacji lub nabywania ich leków czy moż- liwości wywozu leków z Polski – dramatyczne donie- sienia medialne, często sprytnie mydlące oczy opinii publicznej, traktują jako normalną praktykę walki z planowanymi zmianami.

Prywatne podmioty lecznicze skutecznie (?) kon- kurujące na rynku (?) świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obsadziły (nie- przypadkowo) wykonywanie procedur, które dziwnym zbiegiem okoliczności wyceniono znacznie powyżej

Gdyby chcieć w Polsce zrobić jedną tylko rzecz dobrą dla zdrowia Polaków, eksperci nie mają wąt- pliwości: należałoby wyeliminować palenie wyrobów tytoniowych. Spowodowałoby to spektakularny spadek zachorowalności i chorobowości, a w niedługim czasie także umieralności z powodu licznych chorób odtyto- niowych. Przedstawiciele i mniej lub bardziej zawo- alowani lobbyści przemysłu tytoniowego są przerażeni tą pojawiającą się tu i ówdzie na świecie wizją. I robią wszystko, aby zatrzymać ten światowy trend, który raczkuje także w Polsce. Ubierają się w szaty obroń- ców miejsc pracy rolników, producentów i kupców, przedstawiają apokaliptyczną, rzekomo nieuchronną i nie do zatrzymania wizję powodzi produktów nie- legalnych, występują w charakterze obrońców praw i wolności, rozwijają obraz strat budżetu państwa będą- cych konsekwencją ograniczeń nakładanych na bran- żę (nieprawdziwy, bo nieuwzględniający różnorakich kosztów pośrednich palenia). Jednocześnie każą zapo- minać o milionach chorych i setkach tysięcy Polaków umierających z powodu palenia.

rzeczywistych kosztów ich udzielania. Normą w całej Polsce stał się obraz chylącego się ku upadkowi pu- blicznego szpitala, który oddaje „najlepsze” procedury prywatnej firmie robiącej kokosy na jego terenie. Do- strzeganie zjawiska przeszacowania części świadczeń opieki zdrowotnej także budzi lęk polskiego i zagra- nicznego biznesu.

Obecne kierownictwo Ministerstwa Zdrowia bywa opisywane jako przeciwne prywatnej inicjatywie, za- wracające bieg historii czy wręcz chcące „przywrócić w Polsce PRL”. Czy jednak opisane wyżej inicjatywy nie są po prostu przywracaniem normalności? A czy ci, którzy nie tylko często fałszywie argumentują w me- diach na temat proponowanych rozwiązań (zatrudnia- jąc stronniczych niby-dziennikarzy), ale podejmują (na razie śmiesznie nieudolne) próby skompromito- wania członków kierownictwa z Miodowej 15, nie są po prostu szkodnikami (i proszę się nie śmiać z tego staromodnego, ale wcale nie historycznego określenia!) utrudniającymi zrobienie tego, co niezbędne dla uzdro- wienia polskiej służby zdrowia? n

To szkodnicy.

I proszę się nie śmiać z tego określenia

” Normą w całej Polsce stał się obraz chylącego się ku upadkowi

publicznego szpitala, który oddaje najlepsze procedury prywatnej

firmie robiącej kokosy na jego terenie ”

Cytaty

Powiązane dokumenty

Prostownikami są nazywane układy energoelektroniczne, służące do przekształcania napięd przemiennych w napięcia stałe (jednokierunkowe). Z reguły są zasilane

potwierdzającego jego tożsamośd i obywatelstwo. Wniosek o wpis do ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 złotych, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata wynosi 50

Ponieważ trudno jest podad długości fal zawartych w przebiegu impulsowym, wygodniejsze jest przyjęcie zależności od czasu. Jeżeli czas rozchodzenia się fali napięcia

Może nawet zgodziła- by się zostać moją żoną.. Tylko wcześniej musiałby stać

Trudno takiemu działaniu odmówić miana rozumowań – jest to nie tylko racjonalna, ale także najlepsza możliwa strategia, w przypadku gdy nie można czekać lub spodzie- wać

Owszem, tak na przykład, kiedy potkniesz się na prostej drodze, nóżka zahaczy o niewidocz- ny kamyk, znienacka zadziała siła grawitacji, tudzież ziemia niebezpiecznie szybko

Produkowane są gniazda ze stykami kołkowymi lub bocznymi (gniazda trójfazowe) i odpowiednie do nich wtyczki. Gniazda wtykowe i wtyczki jednofazowe: a) gniazdo 2-biegunowe natynkowe,

W tabeli 5 zamieszczono wyciąg z normy PN-IEC 60364-5-523, przedstawiający wartości obciążalności prądowej długotrwałej dla różnych wykonao instalacji, żył miedzianych