Dzień Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody. Wypełnione ćwiczenia przesłać na

Download (0)

Full text

(1)

Zadania z biologii dla klasy VIII

Dzień 21. 05.2020

Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Przeczytać wyżej wymieniony temat w podręczniku strona 152- 156 .

Wypełnione ćwiczenia przesłać na e-mail biologia- cku@wp.pl do 22.05.2020r.

Wykonaj ćwiczenia w Zeszycie ćwiczeń strona 87 -89 ćwiczenie numer 1, 2,3,4.

Linki pomocne do zrozumienia tematu.

https://www.youtube.com/watch?v=HQI7VGyyHfg

Gospodarowanie zasobami przyrody.

1. Witajcie! W dzisiejszym poście, postaram się przybliżyć wam temat, dotyczący racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. Temat ten nie jest zbyt obszerny, co niewątpliwie ułatwi wam naukę, jednak nie można zapomnieć, jaką wagę ma w dzisiejszych czasach gospodarowanie zasobami przyrody.

Zasoby przyrody

Zasobami przyrody, nazywamy między innymi pożywienie, wodę i paliwa kopalne. Są to elementy przyrody, wykorzystywane przez ludzi. Dzielimy je na zasoby niewyczerpalne, czyli takie, które nie wyczerpują się, np.

energia słoneczna oraz zasoby wyczerpalne, które mają ograniczoną ilość występowania na świecie.

Doskonałym tego przykładem jest woda czy węgiel. W drugiej podanej kategorii zasobów naturalnych, wyróżniamy jeszcze jeden podział - na zasoby odnawialne i nieodnawialne (jak nazwy wskazują, pierwszy z nich ulega odnowie, a drugi już nie).

Zasoby przyrody

Niewyczerpywalne Wyczerpywalne

odnawialne nieodnawialne

 Energia słoneczna

 Energia geotermalna

 Energia wiatru

 Organizmy

 Woda

 Powietrze

 Gleba

 Paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny)

 Rudy metali

(2)

Odtwarzanie się zasobów odnawialnych

Zasoby odnawialne wyczerpują się na skutek eksploatacji. Jeśli tempo wykorzystywania tych zasobów nie jest zbyt szybkie, są one w stanie się odtworzyć dzięki naturalnym procesom.

Organizmy odnawiają swoją liczebność dzięki rozmnażaniu.

Powietrze oczyszcza się w dużym stopniu dzięki obecności roślin, które wychwytują dwutlenek węgla, produkują tlen oraz zatrzymują pyły.

 Woda oczyszcza się dzięki naturalnym biologicznym i chemicznym procesom, które przywracają jej pierwotny skład.

 Gleba odtwarza się na skutek stale zachodzących procesów glebotwórczych - wietrzenia skał i aktywności organizmów glebowych.

(3)

Skutki niewłaściwej eksploatacji wyczerpywalnych zasobów przyrody

 Organizmy są wykorzystywane do produkcji żywności, ubrań, drewna oraz papieru, ale ich nadmierna eksploatacja może doprowadzić do znacznego ograniczenia liczebności danego gatunku lub jego całkowitego wymarcia.

 Woda jest stosowana w celach konsumpcyjnych i higienicznych oraz w procesach przemysłowych.

Niewłaściwe korzystanie prowadzi do jej zanieczyszczeń i skażenia.

 Glebę wykorzystuje się głównie pod uprawy rolne, budowę osiedli oraz dróg. Niewłaściwe użytkowanie prowadzi do degradacji i jałowienia.

Na jakość powietrza ma wpływ zużycie tlenu w procesach oddychania i spalania, a jego niewłaściwe wykorzystywanie skutkuje zanieczyszczeniami oraz spadkiem zawartości tlenu.

Nadmierna eksploatacja zasobów nieodnawialnych, takich jak rudy metali czy też paliw kopalnianych, doprowadza do ich wyczerpania oraz zanieczyszczenia środowiska.

(4)

Zrównoważony rozwój

Wzrost liczby jest ściśle powiązany ze rozwojem przemysłu i coraz to większym zapotrzebowaniem na zasoby przyrody. Nadmierna eksploatacja, która jest następstwem tych wydarzeń, często prowadzi do bezpowrotnej utraty, nawet zasobów odnawialnych. Dlatego też, w połowie XX wieku naukowcy wprowadzili zasadę zrównoważonego rozwoju, w obawie o całkowitą degradację środowiska. Według, podanej wyżej reguły, rozwój gospodarczy oraz ekonomiczny państw powinien zachodzić w taki sposób, by zaspokajać aktualne potrzeby ludzi, ale w taki sposób by niczego nie zabrakło przyszłym pokoleniom.

Gospodarowanie zasobów

Gospodarowanie odnawialnymi zasobami przyrody:

Organizmy - należy przestrzegać określonych prawnie limitów wycinki drzew, połowów ryb i polowań.

Powietrze - zrównoważony rozwój zakłada ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami oraz

poprawę jego jakości, np. poprzez zakładanie filtrów na kominach fabryk.

(5)

Gleba - należy przede wszystkim chronić ją przed zanieczyszczeniami oraz wyjałowieniem

między innymi przez zachowywanie zadrzewień śródpolnych.

Gospodarowanie nieodnawialnymi zasobami przyrody, polega na przestrzeganiu zasady

zrównoważonego rozwoju. Można też ograniczyć używanie zasobów nieodnawialnych i zacząć korzystać z ich odnawialnych odpowiedników.

Wskazówki na co dzień by chronić przyrodę

1. Nie wyrzucaj śmieci w nieodpowiednich miejscach, ponieważ przyczyni się to do skażenia środowiska.

2. Korzystaj z roweru lub komunikacji miejskiej zamiast samochodu, który wydziela szkodliwe substancje.

3. Odłączaj od prądu sprzęty elektroniczne po ich naładowaniu, dzięki czemu ograniczysz zużycie energii.

4. Segreguj śmieci - umożliwia to recykling, który odgrywa coraz to ważniejszą rolę w dzisiejszych czasach.

 Tymi paroma wskazówkami, chciałabym zakończyć ten temat . Mam nadzieję,

że zaczniecie zwracać uwagę na to co robicie i na to, co możecie zrobić by chronić

środowisko.

Figure

Updating...

References

Related subjects :