• Nie Znaleziono Wyników

Geometria Algebraiczna 2, Lista 1 Niech k b¦dzie ciaªem, R pier±cieniem i C, D kategoriami.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Geometria Algebraiczna 2, Lista 1 Niech k b¦dzie ciaªem, R pier±cieniem i C, D kategoriami."

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Geometria Algebraiczna 2, Lista 1 Niech k b¦dzie ciaªem, R pier±cieniem i C, D kategoriami.

1. Udowodni¢, »e zdeniowana na wykªadzie kolekcja funkcji (f

V

: V → V

∗∗

)

V ∈Modk

jest naturalnym przeksztaªceniem zadaj¡cym równowa»no±¢ kategorii sko«czenie wymiarowych przestrzeni liniowych nad k z kategori¡ do niej przeciwn¡.

2. Niech F, G : C → D b¦d¡ funktorami i φ : F → G naturalnym przek- sztaªceniem. Udowodni¢, »e φ jest izomorzmem wtedy i tylko wtedy, gdy dla ka»dego A ∈ C morzm φ

A

: F (A) → G(A) jest izomorzmem.

3. Udowodni¢, »e je±li F : C → D jest wiernie peªnym funktorem takim,

»e dla ka»dego B ∈ D istnieje A ∈ C taki, »e F (A) ∼ = B, to F zadaje równowa»no±¢ C i D.

4. Udowodni¢ Lemat Yonedy.

5. Udowodni¢, »e je±li F

A

→ F i F

A0

→ F s¡ granicami F : I → C, to ist- nieje izomorzm A ∼ = A

0

przemienny z naturalnymi przeksztaªceniami F

A

→ F i F

A0

→ F .

6. Zbada¢ istnienie koproduktów w kategorii zbiorów, grup, R-algebr, R- moduªów i kategorii pochodz¡cej od posetu.

7. Udowodni¢, »e w Mod

R

istniej¡ granice systemów prostych i odwrot- nych.

8. Znale¹¢ presnopy staªe, które nie s¡ snopami.

9. Udowodni¢, »e snop wie»owiec jest snopem.

10. Udowodni¢, »e usnopienie presnopa jest snopem.

11. Udowodni¢, »e usnopienie presnopa staªego jest izomorczne ze snopem staªym (pochodz¡cym od tej samej grupy abelowej).

12. Niech F b¦dzie presnopem. Udowodni¢, »e istnieje morzm φ : F → F

+

taki, »e:

(a) Dla dowolnego snopa G i morzmu ψ : F → G istnieje jedyny morzm α : F

+

→ G taki, »e α ◦ φ = ψ.

(b) Je±li F jest snopem, to φ jest izomorzmem.

1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Znale¹¢ wªa±ciwy ideaª pierwszy Z[X], który nie jest

Wykaza¢, »e spo±ród liczb pierwszych jest niesko«czenie wiele:.. (a) elementów nierozkªadalnych Z[i], (b) elementów

[r]

[r]

Tu mo»na znale¹¢ Earliest Known Uses of Some of the Words of Math- ematics:

Wykaza¢, »e spo±ród liczb pierwszych jest niesko«czenie wiele:.. (a) elementów nierozkªadalnych Z[i], (b) elementów

[r]

[r]