• Nie Znaleziono Wyników

The Second Conference on INSTITUTIONS AND SURVIVAL. SOCIAL ORDER FOR 21ST CENTURY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "The Second Conference on INSTITUTIONS AND SURVIVAL. SOCIAL ORDER FOR 21ST CENTURY"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

The Second Conference on

INSTITUTIONS AND SURVIVAL. SOCIAL ORDER FOR 21ST CENTURY

Kraków, Poland 20-21 February 2020

Venue:

Pedagogical University of Kraków, ul. Podchorążych 2, Krakow, Poland

February 20, 2020

9:00-10:00 Registration

10:00 – 10:30 Conference Opening

His Magnificence Rector of the Pedagogical University of Cracow, Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Chair of Scientific Committee of the Conference, Prof. dr hab. Anna Ząbkowicz, Jagiellonian University in Kraków

Director of the Institute of Law, Administration and Economics of the Pedagogical University of Cracow, Prof. dr hab. Andrzej Piasecki

Member of the Board of Forum for Institutional Thought, dr hab. Sławomir Czech, University of Economics in Katowice

Room: 111N

(2)

10:30 – 12:00 Keynote by Geoffrey Hodgson, Loughborough University London, the Secretary of the World Interdisciplinary Network for Institutional Research (WINIR)

Room: 111N

12:00 – 12:15 Coffee break

12:15 – 13:45 Panel I: Socio-Economic Reasons for Democracy in Retreat

 Anna Ząbkowicz (chair), Jagiellonian University in Krakow

 Marcin Gorazda, Copernicus Center for Interdisiciplinary Research in Cracow

 Janusz Grygieńć, Nicolaus Copernicus University in Toruń

 Andrzej Szahaj, Nicolaus Copernicus University in Toruń Room: 111N

13:45 – 14:45 Lunch

14:45 – 16:15 Parallel Sessions:

Session A: Socio-Economic Reasons for Democracy in Retreat Room: 240

1. Political Conflict and Constitutional Compliance, Katarzyna Metelska-Szaniawska Jacek Lewkowicz, University of Warsaw

2. Do Constitutional Tribunal Judges Have Political Affiliations? The Case of Adjudication Panels, Jan Fałkowski, Jacek Lewkowicz, University of Warsaw

3. Regulation of Lawyers: how to Strike a Balance between Market and Government Failures?, Michał Masior, Warsaw School of Economics

4. Self-enforcing Political Institutions. The case of Selected Fiscal Rules in Poland, Michał Możdżeń, Marcin Zawicki, Cracow University of Economics

(3)

Room: 222

1. Informal Institutions Matter! On the Importance of Informal Rules of the Game in Social Studies, Mikołaj Klimczak, Wroclaw University of Economics; Michał Moszyński, Nicolaus Copernicus University in Torun

2. The Limits of Institutions: From the Process of Structuring toward Disorder, Anna Horodecka, SGH Warsaw School of Economics; Liudmyla Vozna, Independent researcher

3. Cultural Capital, Religiosity and Civic Engagement: Some Evidence from Poland, Jan Fałkowski, University of Warsaw

4. Informal Institutions and Institutional Efficiency, Ewa Gruszewska, University of Bialystok 5. Evolution of Regulatory Governance in the Presence of Technology Advancement. The Case of

Telecommunications Sector, Renata Śliwa, Pedagogical University of Krakow

Session C: Labour market Room: 265

1. Active Labour Market Policies: Myth or Truth? An Analysis of Italian Labour Law in Unstable Times, Chiara Natalie Focacci, Rotterdam Institute of Law &

Economics, Hamburg Institute of Law & Economics,

2. Labor Market Institutions and Income Distribution – Past Experience and Lessons for the Future, Marta Sordyl, Cracow University of Economics

3. Revolution 4.0 as a Factor of Institutional Change in the Labour Market, Wojciech Giza, Barbara Sztokfisz, Cracow University of Economics

16:15 – 16:30 Coffee break

16:30 – 18:00 Keynote by Claus Thomasberger, University of Applied Sciences in Berlin 20:00 Conference Dinner (Pre-Registration/Payment Required)

(4)

February 21, 2020

9:00 – 10:30 Panel II: Hybrid institutional Arrangements of Governance – Networks and Beyond

 Michał Pietrzak (chair) - Warsaw University of Life Sciences

 Wojciech Czakon - Jagiellonian University in Krakow

 Dominika Milczarek-Andrzejewska – University of Warsaw

 Jerzy Wilkin - Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Science, Warsaw

Room: 111N

10:30 – 10:45 Coffee break

10:45 – 12:15 Parallel Sessions:

Session A: Networks and Beyond Room: 240

1. Interest Networks: Driving and Retarding Forces of Pension Reforms in Poland and in Germany, Anna Ząbkowicz, Jagiellonian University in Krakow

2. Usage versus Ownership – the Opposite or The two Sides of the Same Coin? Some Insights into Sharing Economy from the Perspective of Property Rights Theory, Michał Pietrzak, Warsaw University of Life Sciences

3. Theoretical and Methodological Analysis of the Essence of the Institution of Social Media in the Digital Economy, Oksana W. Komarova, Ural State Economic University

4. Institutional Complementarity and Recent Phenomena in Polish Education, Andrzej Żurawski, Warsaw School of Economics

(5)

Session B: Development and Change Room: 222

1. Industrial Upgrading in a Deadlock? On the Institutional Lock-in and the Impossibility of Industrial Policy in Dependent Market Economies, Maciej Grodzicki, Jagiellonian University in Krakow, Francesco Galletti, University of Salzburg

2. Which Institutional Arrangements of Local Governance Matter for Overcoming Contemporary Challenges of Central and Eastern European Countries, Małgorzata Godlewska, Warsaw School of Economics

3. Barking Up The Wrong Rhetoric: a Comparative Rhetorical Analysis of the New Deal, Green New Deal, and Local Environmentalism, Allen George Abbott, Terra Baer, Ruby Rorty, University of Chicago

4. Determinants of Institutional Change in the Olympic Movement, Julia Anna Jastrząbek, Poznań University of Economics and Business

Session C: Background issues (session in Polish) Room: 265

1. Ewolucja logiki instytucjonalnej w reformowanym systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, Piotr Urbanek, University of Lodz

2. Wsparcie publiczne działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce – ujęcie instytucjonalne, Agnieszka Pacut, Cracow University of Economics

3. Współdzielone usługi transportowe w przestrzeni publicznej - szanse i zagrożenia uczestnictwa w życiu publicznym, Grzegorz Młynarski, Warsaw School of Economics

4. Sprawiedliwość, dziedziczenie i równość szans, Andrzej Stoiński, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

(6)

Session D: Background issues (session in Polish) Room: 239

1. Państwo – podmiot gospodarujący i agregat instytucjonalny, Ewa Zeman-Miszewska, Maciej Miszewski, University of Economics in Katowice

2. Specyfika instytucjonalna chińskiego kapitalizmu – perspektywa podejścia regulacyjnego, Renata Pęciak, University of Economics in Katowice

3. Zmiany struktury gospodarki Polski a procesy konwergencji realnej, Piotr Waląg, University of Agriculture in Kraków

4. Kształt ładu społeczno-gospodarczego po II wojnie światowej w koncepcji Johna Maynarda Keynesa, Katarzyna Kłosowicz-Toborek, Cracow University of Economics

12:15 – 12:30 Coffee break

12:30 – 14:00 Keynote by Laszlo Csaba, Central European University, Corvinus University of Budapest

14:00 – 15:00 Lunch

15:00 – 16:30 Panel III: Changing the World of Work: Celebrating 100 years of the International Labour Organization

 Chairs: Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Zofia Łapniewska - Jagiellonian University in Kraków

 Krzysztof Hagemejer, Collegium Civitas

 Sara Cantillon and Lutfi Ucal - Glasgow Caledonian University

 Beata Woźniak-Jęchorek, Dawid Piątek, Michał Pilc and Katarzyna Woźniak - Poznań University of Economics and Business

 Sanika Sulochani Ramanayake - University of Kelaniya

 Chandana Shrinath Wijetunga - Seoul National University

 Sandra Biskupski-Mujanovic - The University of Western Ontario

 Łucja Koboń-Gąsiorowska, Pedagogical University of Kraków Room: 111N

16:30 – 17:00 Coffee break

17:00 Concluding session

Cytaty

Powiązane dokumenty

This knowledge is inextricably connected with power, especially the power of understanding.. Thus, the curiosity of researchers who frequently open the proverbial

 Changing the world of work: celebrating 100 years of the International Labour Organization.

W tym bogatym zbiorze wypowiedzi przedstawicieli doktryny prawa i  praktyki prawniczej znalazło się miejsce dla prac autorów z różnych dziedzin prawa.. Analizowane

Âàæíåéøèì àñïåêòîì â îñìûñëåíèè êîððåëÿöèè ëèòåðàòóðíûé ÿçûê – ÿçûê õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, â îïðåäåëåíèè

Complementing the earlier presented invention of the Steam Engine, Electromotive Engine and Electric Light (Kooij, 2015a), three additional case studies are presented about the

NawiązuMąc do poMĊü uĪywanych przez +ayeka -0 %uchanan stawia retoryczne pytanie o to czy Äáad moralny´ ktyry Mest uznawany za klasyczno-liberalny ideaá mygá

Sprawozdanie z Trzeciej Szkoły Neuropsychofarmakologii ECNP (Oxford, Wielka Brytania, 3-7 lipca 2011).. Oddział Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii

P okazuję, dlaczego auto ry tet badacza oraz p aradygm at pisarstw a re a li­ stycznego spotkał się z krytyką i na jakiej zasadzie krytyka ta traktow ana być może jako