• Nie Znaleziono Wyników

Oremus, R. 3, nr 87 (87), 1995

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Oremus, R. 3, nr 87 (87), 1995"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

PISMO PARAFII SW. JOZEFA

w CHORZOWIE

Nr 87 Z e s ła n ie D u cha Ś w iętego 4.06.199 5

: _v p

m

S Ł O W O B OŻ E

D Z I Ś

Z e słanie Ducha Św.

należy również do w yda­

rzeń wielkanocnych. Gdy Jezus pojawił się pośród u c z n ió w , rz e k ł: „P o k ó j w a m !” . N a p e łniła ich w ów czas w ielka radość.

Pokój i radość, jakie Je ­ z u s p rz y n o s i w d z ie ń z m a rtw y c h w s ta n ia , są owocam i Ducha Ś w ięte­

go. On sam je s t najwięk­

szym darem w ie lk a n o c ­ nym, który skupia w sobie w s z y s tk ie in n e d o b ra i dć 3oże. W iąże na za­

w sze uczniów ze Z m a r­

twychwstałym i jednoczy ich między sobą. Dzięki niemu kapłani m ają moc odpuszczać nasze grze­

chy. O tw órzm y się w ię c tylko na Jego działanie ...

4 6 kweNCJA

1. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień, Przyjdź Ojcze ubogich,

przyjdź Dawco łask drogich, przyjdź Światłości sumień.

2. 0, najmilszy z Gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie, w pracy Tyś ochłodą,

w skwarze żywą wodą, w płaczu utuleniem.

3. Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj Swej potędze, be? Twojego tchnienia cóż je s t wśród stworzenia, jeno cierń i nędze.

4. Obmyj, co nieświęte, oschłym wiej zachętę, ulecz serca ranę, nagnij co je st harde,

rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane.

5. Daj Twoim wierzącym, Tobie ufającym, siedm iorakie dary, daj zasługę męstwa, daj w ieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.

Amen. Alleluja.

(2)

ZESŁANIE DUCHA SWIETEGO

Po swym zmartwychwstaniu Pan Jezus kazał swoim Apostołom nie odchodzić z Jerozolimy i trwać na modlitwie oczekując umocnienia Duchem Świętym. Oczekiwali ra­

zem z Maryją trwając na modlitwie oczekując umocnienia Duchem św.

Oczekiwali razem z Maryją trwając na modlitwie w wieczerniku. I zo­

stali napełnieni Duchem św - Naro­

dził się Kościół i szli i odważnie gło­

sili Zmartwychwstanie Chrystusa.

My też prośmy o Ducha Świętego ptzez wstawiennictwo Matki Bożej.

Z Rzymu udaliśmy się na Monte Casino. W jazd na górę zrobił na nas niemałe wrażenie i wzbudził leszcze większy podziw dla tych co zdobywali klasztor. Mszę św. od- ptawiliśmy przy grobie św. Bene­

dykta (twórcy reguły zakonnej ze słynnym zdaniem „Ora et labora” -

„Módl się i piacuj") oraz jego sio- stiy św. Scholastyki. Po czym na cmentarzu polskim złożyliśmy kwia­

ty i zapalili znicze przy grobie śp.

generała Andersa. Nasza modlitwa za poległych i o pokój na świecie miała w rtym miejscu szczególną wymowę.

Dalsza nasza droga wiodła przez Pompeje, gdzie zwiedziliśmy ruiny miasta pozostałe po wybuchu W e­

zuwiusza. Potem z autokaru mogli­

śmy podziw iać m iasto Neapol, które w swej zabudowie i położe­

niu nad morzem ma swój wspania­

ły urok. Nie dziwne więc powiedze-

M d t k o Bo ż a z T o b ą być c h c e m y

O b l u b i e n i c o D u c h a Ś w ięte g o - o N i e g o p r o sim y W y p r o ś n a m D u c h a Ś w ię te g o

u T w e g o Sy na Tyś n a s z ą n a d z i e j ą M a t k o

j e d y n a

W y p r o ś n a m D u c h a Ś w ię te g o n a t r u d n e dn i

O n z a w s z e j e s t g o d n y je st n a s z e j czci

D u c h p r a w d y , p o k o ry , m iłoś ci D u c h ś w i a d e c t w a i m o c n y

w sł a b o śc i P rz y jd ź D u c h u Św ię ty

z a w ł a d n i j n a m i c a ł k o w i c i e T o b ie c h c e m y o d d a ć s w o j e życie P r o w a d ź d r o g ą n a ś l a d o w a n i a

J e z u s a

D o N i e g o tę s k n i n a s z a d u s z a W y le j n a n a s T w o j e d a r y Bo c h c e s z n a m j e d a ć b e z m i a r y M y c h c e m y n i m i służyć I n a życie w i e c z n e z as łu ży ć

nie: „Ujrzeć Neapol i um rzeć”.

Wieczorem dojechaliśmy do San Giovani Rotondo, gdzie prawie całe swoje życie spędził Ojciec Pio - postać niezwykła. Ojciec Pio urodził się w Pietrelcinie (w połu- dniowo-zachodnich W łoszech) 25 maju 1887 r. w pobożnej i ubo­

giej rodzinie. Do Zakonu Braci Mniejszych, św. Franciszka z Asyżu Kapucynów wstąpił, mając 15 lat, 6 stycznia 1903 r. Od uro­

dzenia był chorowity. Bardzo pra­

gnął zostać kapłanem, by móc doskonalej służyć Bogu i ludziom.

10 sierpnia 1910 r. w katedrze w Benewencie otrzymał święceniu kapłańskie. 28 lipca 1916r. po raz pierwszy przybył do klasztoru w San Giovanni Rotondo (południo­

wo-wschodnie Włochy), gdzie - z nielicznymi i krótkimi przerwami - pozostał aż korfca swego ziem­

skiego życia. Odznaczał się dużą

Dziś Pan Jezus każdego z nas chce obdarować na nowo Duchem św. Czy pragnę tego?

Czy proszę o Ducha Świętego? Czy pioszę Matkę Bożą o wstawiennic­

two? Czy wierzę w to, że mogę otrzymać dary Ducha Świętego?

Czy modlę się o dary Ducha Świę­

tego dla siebie, dla rodziny, dla ka­

płanów, dla całej parafii? Czy nie marnuję darów Ducha Świętego, które są złożone we mnie? Czy idę za natchnieniami Ducha Świętego?

Czy służę darami Ducha Św go innym bezinteresow nie? Darmo otrzymaliście darmo dawajcie. „Je­

śli ktoś jest spragniony a wierzy we mnie niech przyjdzie do Mnie i pije”

(J.7,37). „Niech wody życia zaczerp­

nie’’ - mowa o Duchu Świętym.

Życzę Ci czytelniku pełni darów Ducha Świętego, byś mógł zawsze i wszędzie głosić w Duchu Świętym, że Jezus je st Panem ku chwale Boga Ojca.

Ola.

godiwością w posłudze kapłańskiej, zwłaszcza w sakramencie spowiedzi świętej, a także w zamiłowaniu do modlitwy. 23 września 1918 r. - pod­

czas modlitwy w chórze zakonnym - został zraniony przez Tajem niczą Postać: ukazało się wówczas 5 ran na jego ciele (w boku, na dłoniach i na stopach - podobnie, jak miał Chry­

stus po zmartwychwstaniu) 're sprawiały ciągły ból i z któryu. są­

czyła się krew aż do śmierci - przez 50 lat. Był niezwykłym kapłanem, czfowiekiein żailiwej modlitwy oso­

bistej i cierpienia, ofiarowywanych w inteneji zbawienia ludzi, a zwłaszcza nawrócenia grzeszników oraz w in­

teneji „drogich chorych", ja k często m ów ił. Um arł w opinii św iętości 23.09.1968. Po śmierci jego stygma- ty zniknęły. Wielu ludzi doznało łask uzdrowienia duszy i ciała przez po­

sługę Ojca Pio i przez jego wstawien­

nictwo.

Tam rankiem przy grobie Ojca Pio odprawiiliśmy Mszę świętą, a na Kalwarii drogę krz' tową. c.d.n.

s%lalui c.d.

(3)

1. Zdradził Pana Jezusa. 2. Niech będzie ... I cześć. 3.

Dar darmo dany. 4. Kaplica pod kościołem. 5. Jeden z gtzechów głównych. 6. Kto chce być największy, niech nim zostanie. 7. ... Twe Jezu, miłością goreje. 8. Ojciec Jana Chrzciciela. 9. Uwolniony zamiast Jezusa. 10. Two­

rzy go Lud Boży. 11. M aje każdy do czegoś innego. 12.

Jeden z proroków. 13. Większe niż uroczystość. 14. Była nią Maryja, Elżbieta ... 15. „Jam jest Alfa i ... (Jezus). 16.

„Słowo” po łacinie. 17. Byl nim św. Piotr, Jan itd.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 85:

“ TE DEUM LAUDAMUS” - “Ciebie Boże wielbimy" - są to pierwsze słowa hymnu.

Nagrody za prawidłowe rozwiązania otrzymują:

Krystyna Pyka, Ewa Matysik i Andrzej Boja.

Nagrody prosimy odebrać w zakrystii.

Kątem oka

Podczas wojny domowej w Stanach Zjednoczonych pewien kapłan przybył z wizytą do Abrahama Lincolna.

Prezydent wyraził swoje zaniepokojenie przebiegiem wojny, a pastor próbował go pocieszyć.

- Proszę się nie bać, gdyż Bóg w tej batalii jest z pewno­

ścią po naszej stronie.

- Nie to mnie gnębi - odparł Lincoln - zastanawiam się raczej, czy my jesteśmy po stronie Boga?

O c f r o s z c m *

b w s z p a s t

c

r s k i c

Dziś uroczystość Zesłania Ducha św. Święto dopełnienia tajemnicy paschalnej.

O g. 15,00 msza św. z udzieleniem sakramen­

tu chrztu św.

O 16,30 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na po­

trzeby naszej parafii. Bóg zapłać za złożone ofia­

ry

OBCHODY LITURGICZNE TYGODNIA:

Poniedziałek - święto NMP Matki Kościoła.

msze św. dodatkowe o g. 9,00 i o 17,00.

sobota - wsp. bł. Bogumiła

W poniedziałek, wtorek i środa - miesić ne odwiedziny chorych i starszych parafian. Prosimy o zgłoszenie Ich w zakrystii.

W środę o g. 8,00 msza św. wotywna i nabo­

żeństwo do św. Józefa.

W środę rozpoczyna się I nauka przedślubna o g. 19,00 w kancelarii.

W czwartek o g. 16,30 do spowiedzi przycho­

dzi klasa IV. O g. 17,00 msza św. szkolna.

W sobotę okazja do spowiedzi od g. 17,00.

W naszej parafii można nabyć tygodnik kato­

licki, przeznaczony dla młodzieży od lat 15 - 19.

cena promocyjna 50 gr. Należność prosimy wrzu­

cać do skarbonki “Gość Niedzielny”

Już dziś prosimy parafian aby wzorem lat ubie­

głych przygotowali ołtarze na uroczystość Bożego Ciała, która przypada 15 czerwca.

Cmentarz: Kończy się asfaltowanie alejki bocznej na cmentarzu. Dbajmy o nasz cmen­

tarz, tak, ażeby byto to miejsce szczególne. Jest to ziemia poświęcona. Niech tam będzie czy­

sto i ładnie. W przyszłym tygodniu zostanie postawiona tablica z regulaminem cmenf 'a . Bądźmy też uczuleni na korzystanie z v. ^y.

Baseny są pełne co oznacza, że nawet do my­

cia używamy wody bieżącej, tak nie może byćl Brudną wodę należy wlewać do studzienek.

Bądźmy życzliwi dla tego miejsca.

W przyszłą niedzielę w Katedrze Chrystusa Króla odbędzie się pielgrzymka dzieci Wczesno- komunijnych. Zapraszamy także nasze rodziny.

Początek o g. 14,00.

Także w przyszłą niedzielę przypada Uro­

czystość Trójcy Przenajświętszej, koniec okresu spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej a kolekta przeznaczona jest na KUL i PAT.

Gazetkę redaguią:

Asia, Ola, Adam, Sławek, Grzegorz, Janusz, W aldek i ks. Krzysztof

(4)

l o i i Z ^ u t K M S Z Y SW.

U ro c z y s to ś ć Z e s ła n ia Du c h a Ś w ię te g o Kp 6,00

7.30 9,00 10.30

4 cze rw c a 1995

12,00 15,00

17,00

Za parafian

Za ++ rodz. Jana oi Marię Stożek i ++ Jana i Katarzynę Cież Za + Hildegardę Stawiarskąw 15 r. śm.

Do B.Op.MB, św.Józefa z podz. za odebr. łaski z pr.o zdr. i Bt. B w int. Adelajdy Piechuta z ok. 40 ur.

W int. dzieci w I r. przyjęcia Komunii św.i ich rodziców o wytrwałość w wierze

Za dzieci przyjmujące sakrament chrztu św.: Wojciechowski Dominik, Kokoszka Tomasz, Łaszczewski Daniel, Łaszczewska Natalia, Mathias Magdalena, Bargiel Aleksandra, Nocoń Kamil, Adamczyk Dawid, Glagla Patrycja, Ofiarowicz Anna Klink Marta, Bednorz Łukasz,

Grecman Joanna, Kobryn Weronika, Klakus Dawid, Górna Nicol, Aftewicz Klaudia.

Do B.Op.MB, św.Józefa z podz. za odebr. łaski z pr.o zdr. i Bł. B. w int. Pawia Slotosz z ok. ur.

P o n ie d z ia łe k Ś w ię to NMP M a tki K o ś c io ła 5 cze rw ca 1995 Kp 7,00 Za + Piotra Pierszała /pogrzebowa/.

8,00 Za + męża, ojca i dziadka Herberta Wolny z ok. ur. oraz za + matkę i babcię Marię Wróbel w 4 r śm.

10 Do B.Op.MB, św.Józefa z podz. za odebr. laski z pr.o zdr. i Bt. B.

w int. Kazimierza Jendrasik z ok. 53 ur.

17.00 Do B.Op.MB, św.Józefa z podz. za odebr. łaski z pr.o zdr. i BI. B. na dalsze lata w pewn. int.

18.00 Za + Maksymiliana Malcher w 20 r. śm.

W to re k ______ _________________________________6 c z e rw c a 1995 Kp 7,00

8,00 18,00 Ś roda

Za + męża Pawła Gorol z ok. ur.

Za + żonę i matkę Władysławę Kwiecień w 2 r. śm.

1 .Za + syna Klausa Majer

2.Za + Helenę Probierz w 30 dzień po śmierci.

7 cze rw ca 1995 Kp 7,00

8,00 18,00

Do B.Op.MB.św.Józefa z p.za o.łaski z pr.o zdr.,Bł.B.na dalsze lata w int.Roberta Kolarczyk z ok.imienin

1. Za + syna Krzysztofa Grabowskiego w dniu ur.

2. Za + Otylię Slotosz, of. od. lok. z ul. Krótkiej 2

C zw a rte k 8 cz e rw c a 1995

Kp 7,00 Do B.Op.MB, św.Józefa z podz. za odebr. łaski z pr.o zdr. i Bł B. w int. Gertrudy Sajdok z ok ur.

8.00 Za + matkę Franciszkę Pilot w 1 r. śm.

17.00 szkolna: Za + Małgorzatę Gondzik w dniu 80 ur.

18.00 Za + matkę Marię Wycik z ok. 10 r. śm. i za + ojca Jerzego Wycik

P ią te k_________________________________________________________________ 9 cze rw c a 1995 Kp 7,00 Za + męża Wincentego Palt i za ++ teściów Wiktorię i Hermana i za + ojca Andrzeja

8.00 Do B.Op.MB, św.Józefa z podz. za odebr. łaski z pr.o zdr. i Bł. B. w int. Anny Świeży z ok. ur.

TO 1. Za + żonę i matkę Zenonę Filipiuk w 8 r. śm.

2. W int. nowożeńców Krawczyk - Kwapulińska o bl. B. na nowej drodze życia

S obota_______ W s p o m n ie n ie b ł. B o g u m iła bpa_________________________ 10 c z e rw ca 1995 Kp 7,00 Do B.Op.MB, św.Józefa z podz. za od. łaski z pr.o zdr. i Bł. B. w int. Władysławy Kij z ok. 69 ur.

8.00 Za + matkę Jadwigę Mleczko w 3 r. śm.

14.00 Ślub Rzymski: Malcharczyk - Tomanek

Kp. 16,00 wjęz.niem. Msza św. dzięk. za 70 letnią op. Bożą i otrzymane Dary Ducha Św. w int. Marii/TD/

18.00 Za + matkę Wandę Bartoszek w 9 r. śm.

U ro c z y s to ś ć P rz e n a jś w ię ts z e j T ró jc y 11 cze rw c a 1995 Kp 6,00 Za parafian

7.30 Za ++ z rodz. Śmieja, Grzesica i Majster

9,00 1. Do B.Op.MB, św.Józefa z podz. za odebr. łaski z pr.o zdr. i Bł B w int. Sebastiana z ok 18 ur.

2. Do B.Op.MB, św.Józefa z pr.o zdr. po przebytej operacjii i Bł. B. w int. Siostry Marianny.

10.30 Do B.Op.MB, św.Józefa z podz. za odebr. laski z pr.o zdr i dalsze bł B. w int. Danuty i Jerzego Grześkowiak z ok. 25 lecia ślubu /TD/.

12,00 Do B.Op.MB, św.Józefa z podz. za odebr. laski z pr.o zdr. i Bt. B. w int. Janiny i Pawia Leder z ok. 25 lecia ślubu i o bł. B. dla syna Sebastiana z ok. 23 ur. /TDI

1700

Cytaty

Powiązane dokumenty

dzieci przyjmujących chrzest św.: Krzysztof yLipp, Karol Tlatlik,Sandra Kozieł.Natalia Borzęcka, Malwina Wójcik, Mateusz Bzdak, Bartosz Muszyński.. 17.00 Za

stępne będziemy je pisać w formie listów, listów, które pisze się do najlepszego przyjaciela, aby się podzielić z nim swą radością tym czym się żyje z dnia na

Każdy ma swoją grupę, z którą się spotyka i odkrywa Pana Boga, Jego miłość i siebie samego przez czytanie wa- żanie Pisma Świętego. Właśnie spotkania w grupie stały

mentem pojednania, odnowienie w sobie wiecznego przymierza, jakie zawarliśmy z Bogiem przez nasz Chrzest święty, służą nam do pełnego włączenia się w to, czego

Czuję to, gdyż wolno mi troszczyć się o ciebie, gdyż mogę się z tobą bawić i śmiać, gdyż z tobą odkrywam cudowne rzeczy, gdyż czuję twe ciepło i cię

Niedzie- la Palmowa nosi także w liturgii Kościoła nazwę Niedzieli Męki Pańskiej, gdyż w tym dniu podobnie jak w Wielki Piątek odczytywany jest cały opis męki Pana

Zapraszamy na świąteczne nieszpory o g, 16,15 Kolekta w II święto przeznaczona jest na KUL i PAT.. Osiem kolejnych dni tworzy Oktawę Uroczystości

czem złożył sprawozdanie z informacyjnego ziazdu delegatów z wiosek, które odbyło się tego dnia przed południem w Domu Polskim w Gdańsku.. Prelegent zaznaczył,