• Nie Znaleziono Wyników

Student ma prawo do jednej nieobecności na zajęciach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Student ma prawo do jednej nieobecności na zajęciach"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1 mgr Kinga Drewniowska

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃ PRAWO KONSTYTUCYJNE Niestacjonarne Zaoczne Studia Prawa

rok akademicki 2019/2020

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

2. Obecność na kolokwium jest obowiązkowa. Kolokwium odbędzie się na przedostatnich zajęciach i będzie miało formę testu jednokrotnego wyboru (cztery warianty odpowiedzi) oraz pytań otwartych. Zakres kolokwium obejmuje zagadnienia znajdujące się w harmonogramie zajęć.

3. W przypadku nieuzyskania z kolokwium oceny pozytywnej student ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do kolokwium poprawkowego na ostatnich zajęciach lub na konsultacjach. W ramach kolokwium poprawkowego można uzyskać co najwyżej ocenę dostateczną.

4. Student ma prawo do jednej nieobecności na zajęciach. Każda kolejna nieobecność wymaga zaliczenia na najbliższych konsultacjach następujących po dacie nieobecności. Brak wymaganego zaliczenia skutkować będzie obniżeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia.

Zaliczenie nieobecności obejmuje materię omówioną na zajęciach, na których student był nieobecny.

5. Aktywność studentów podczas zajęć premiowana będzie plusami, które mogą podwyższyć ocenę końcową z zaliczenia ćwiczeń o 0,5 stopnia.

6. Prowadzący zastrzega możliwość weryfikacji materiału omówionego na poprzednich zajęciach w formie kartkówki. Ocena uzyskana z kartkówki ma charakter pomocniczy i jest uwzględniana podczas wystawiania oceny końcowej.

7. Student ma obowiązek przygotowywania się na każde zajęcia zgodnie z zakresem wynikającym z harmonogramu zajęć oraz z ewentualnych materiałów dodatkowych przesłanych drogą elektroniczną przez prowadzącego.

8. Prowadzący zastrzega możliwość wprowadzenia fakultatywnych zadań dodatkowych (np. w formie referatów, prezentacji, kazusów), które będą premiowane podwyższeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia.

9. Wszelkie kwestie nieuregulowane powyżej będą rozstrzygane przez prowadzącego indywidualnie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

33 Pismo z 11 kwietnia 2017 r.. zadań przez organy wymiaru sprawiedliwości nie są powoływani i mogą w tym czasie wykonywać działalność zarobkową na zasadach

W przypadku nieuzyskania z kolokwium oceny pozytywnej student ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do kolokwium poprawkowego, które odbędzie się w terminie

Co więcej, śpiesząc się (tak tłumaczył swoje postępowanie obwiniony), bo na badanie czekały następne pacjentki (w poczekalni kłębił się tłum pacjentów), jak to

• W przypadku nieuzyskania oceny pozytywnej student ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do kolokwium poprawkowego w terminie wskazanym przez

6) przy wydaniu orzeczenia w sprawie, w której należało zastosować prawo polskie, prawo to zostało zastosowane, chyba że zastosowane w sprawie obce prawo nie różni się w sposób

12) Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji, 13) Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej, 14) Tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego, 15) Skargi

Krąg spadkobierców ustawowych i porządek dziedziczenia (bez dziedziczenia gospodarstw rolnych)3.

Student ma prawo do jednorazowej poprawy oceny podchodząc na ostatnich zajęciach do kolokwium i rozwiązując 5 zadań ze wszystkich tematów objętych

A) Na niektórych zajęciach może zostać przeprowadzona kartkówka. Kartkówka będzie trwać pierwszych 10 minut zajęć. B) Kartkówka składać się będzie z 2

Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy: prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; dział IV ordynacji

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium.. Student ma prawo do jednej nieobecności na zajęciach bez konieczności

Na zajęciach nr 6, po czasie przeznaczonym na kolokwium (dla przypomnienia: 2 pytania otwarte, opisowe + 20 pytań testowych, jednokrotnego wyboru; zagadnienia omówione na

Student ma prawo do jednorazowej poprawy oceny podchodząc na ostatnich zajęciach do kolokwium i rozwiązując 5 zadań ze wszystkich tematów objętych

W przypadku nieuzyskania z kolokwium oceny pozytywnej student ma prawo do jednokrotnego przystąpienia do kolokwium poprawkowego na ostatnich zajęciach (w wyjątkowych

Każda kolejna nieobecność musi zostać odrobiona w terminie dwóch tygodni od danych zajęć w formie odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu materiału przerobionego

Podana literatura przedmiotu ma jedynie charakter przykładowy i nie wyklucza innych preferowanych przez Państwa źródeł z danego

Opis: kategoria abonent oznacza klienta posiadającego przynajmniej jeden

Opis: określa przedmiot którego określona Klasa uczy się w danym roku pod okiem danego nauczyciela (np. Język Polski – 1T (rocznik 2010) – 2013/14 – Jan Kowalski; co oznacza,

Jeśli wąski zakres tolerancji ma miejsce przy niskim wartościach danego czynnika, używamy przedrostka – oligisteno, natomiast przy wysokim wartościach tego czynnika –

c) jeżeli są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu (państw członkowskich EFTA) mają prawo do świadczeń

Przed rozpoczęciem ćwiczenia, w trakcie sprawdzania obecności, student obowiązany jest oddać sprawozdanie z poprzedniego ćwiczenia.. W przypadku nie oddania sprawozdania

3: Dłużeń, Bocian, Brodowicz, Lepert, Machowski, Tesarska, Obuchowska, Siwak, Pela 2: Orczykowska, Borkowski, Kowalski, Sitnicka,