• Nie Znaleziono Wyników

By nigdy nie było porannej pobudki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "By nigdy nie było porannej pobudki"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

1.06.20r

Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

By każdego dnia uśmiechał się do Was świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki

(2)

Dzień Dziecka – historia

Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w 1925 roku. Wtedy to w Genewie odbyła się

Światowa Konferencja na Rzecz Dobra Dzieci. W Polsce natomiast Dzień Dziecka obchodzony był jeszcze przed II wojną światową. Pierwszy raz świętowano go bowiem już w 1929 roku, ale 22 września. Tego dnia dzieci po mszy w kościele szły na szkolne akademie, a później na wycieczki i zabawy. W tym dniu

rozdawano również dzieciom słodycze. W 1952 roku święto zostało ustanowione na stałe.

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1954 roku zaleciło wszystkim państwom członkowskim organizowanie obchodów Dnia Dziecka. Dzień ten miał być świętem propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi na całym świecie. Dzień Dziecka to również okazja do promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju.

ONZ obchodzi Dzień Dziecka w rocznicę uchwalenia Deklaracji praw dziecka, czyli 20 listopada.

Jednocześnie zasugerowano, iż Dzień Dziecka w każdym kraju powinien być obchodzony w dniu, który jego władze uznają za najwłaściwszy.

Od 1994 dnia 1 czerwca w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.

(3)

2.06.20

Temat: Unia polsko-węgierska.

1. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.

Władysław III Warneńczyk był władcą a) Polski i Czech ………

b) Polski i Węgier …………

c) Węgier i Czech …………

d) Węgier i Litwy …………

2. Na postawie ilustracji

a) wyjaśnij, kim był Władysław Jagiellończyk dla Zygmunta II Augusta ……….

b) napisz, kim był Zygmunt I Stary dla Władysława II Jagiełły ……….

c) wyjaśnij, kim był Ludwik II dla Anny Jagiellonki ………

3.Odszukaj w podręczniku fragment, który wyjaśnia dlaczego Władysław III otrzymał przydomek Warneńczyk

(4)

4.06.20

Temat: Wojna trzynastoletnia.

Zapamiętaj 1454 – 1466

1. Znam przyczyny wybuchu wojny trzynastoletniej

Związek Pruski zwrócił się z prośbą do Kazimierza Jagiellończyka o przyłączenie Prus do Królestwa Polskiego. Kazimierz Jagiellończyk ma podjąć decyzję. Przeanalizuj drzewko decyzyjne (zwracaj uwagę na numerki, które podpowiadają w jakiej kolejności analizować możliwe decyzje.)

Według Ciebie, które rozwiązanie będzie lepsze. (Pamiętaj! To jest Twoja ocena) Swój wybór spróbuj uzasadnić.

2. II pokój toruński 1466 – zmiany terytorialne

Królestwo Polskie:

Prusy Królewskie: Gdańsk, ziemia chełmińska, michałowska, Warmia, Toruń, Elbląg, Malbork

Krzyżacy:

Prusy Zakonne zw. Prusami Krzyżackimi (stolica Królewiec)-ziemie zależne od Królestwa Polskiego

Przeanalizuj mapę w podręczniku na str. 220

Cytaty

Powiązane dokumenty

W Japonii dzieci nie mają typowego Dnia Dziecka, ponieważ rozdzielono go na Dzień Chłopca 5 maja i Dziewczynki 3 marca2. 5 maja jest tradycja wspólnego wykonywania karpia przez ojca

Using this approach, a user can compute 6-h changes in hurricane heading, translation speed, and wind speed along this track as linear functions of previous values of those

Extraction patterns are constructed using exemplary sentences containing expressions that are connected by given relation and they employ Cyc ontology terms as the semantic

Ciekawie prezentowała się również szopka interaktywna, w której może pojawić się każdy, dzięki ogromnym tekturowym wykrojom.. N ajwiększych emocji dostarcza

13 Z okresem II wojny światowej łączą się tematycznie również pomniki: Dzieciom Pol- skim zmarłym w Słupsku w latach 1939–1945 oraz Krzyż Katyński i Krzyż Wołyński, któ-

Znaczenie środowiska dla współczesnego człowieka jest ogrom ne i dlate­ go też cele kształcenia przyrodniczego powinny być realizowane na wszystkich szczeblach

Dosłownie chyba 2 miesiące chodziłam do szkoły w Puławach, na Działkach i przenieśliśmy się do Dęblina, bo ojciec tam dostał pracę.. [W Puławach] uczyła chyba

Ja się bałam Cyganów, bo byłam taki niejadek, to ojciec zawsze mówił: „No, nie jedz, nie jedz, to zobaczysz, oddam cię do Cyganów.”. Teraz lepiej się ci

Due to the type of school the respondents attended, it may be concluded that the Polish students attended a school for adults to study English mainly for professional reasons, as

Wśród chętnie wykorzystywanych złożonych wskaźników innowacyjności gospodarki znajduje się sumaryczny wskaźnik innowacyjności SII, który od 16 lat opracowywany jest

Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw różnią się w zależności od tego, czy jest ona skierowana do krajów rozwijających się, czy do wyso- korozwiniętych (Investieren

23 Opracowanie na podstawie: Humanitarian Supply Management.... Logistyka akcji humanitarnych jako jeden z procesów zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw 265. tury

Nie m ożna ostatecznie pominąć emotywnej (a właściwie emotywno-ekspre- sywnej) wartości nowych bydgoskich nazw miejskich. Występuje ona w większości zanotowanych przez

Państwowe szkoły muzyczne osiągają dobre wyniki, dokonując ostrej selekcji podczas naboru. A jak to będzie u Was? Czy nastawiacie się w ogóle na coś takiego jak

The input parameters include (1) rainfall statistical model con- sisting of stochastic inputs such as rainfall intensity, rainfall duration as well as the rain droplet size

Uroczystości te stały więc na wysokimi poziomie artystycznym i były chętnie wspierane przez działaczy kultury i organizacje edukacyjne w ruchu robotniczym, a także przez

W Danii Dzień Ojca obchodzony jest tego samego dnia co Dzień Konstytucji – 5 czerwca.. 3.Rumunia jest jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie Dzień Ojca uznany został oficjalnie

Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w 1925 roku.. Wtedy to w Genewie

Jednocześnie zasugerowano, iż Dzień Dziecka w każdym kraju powinien być obchodzony w dniu, który jego władze uznają za najwłaściwszy. Od 1994 dnia 1 czerwca w Warszawie

Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w 1925 roku.. Wtedy to w Genewie

O kryzysie możemy mówić dopiero wtedy, gdy spełniony jest cały ciąg wymienionych przez nią zależności: duża liczba negatywnych wzmianek w internecie >

Warto tu do­ dać, że w ram ach prac Studenckiego Koła N aukowego H istoryków przy Wyż­ szej Szkole Pedagogicznej w Kielcach przeprowadzono inw entaryzację