• Nie Znaleziono Wyników

ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 1988,z. 342 I WYDAJNOŚĆ BULW O ŚREDNICY MM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 1988,z. 342 I WYDAJNOŚĆ BULW O ŚREDNICY MM"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 1988,z. 342

WPŁYW NIEWŁAŚCIWEGO OOSORTOWANIA SADZENIAKÓW NA PLON OGÓLNY I WYDAJNOŚĆ BULW O ŚREDNICY 35-55 MM

Stanisława Roztropowicz, Krystyna Goc

Instytut Ziemniaka, Zakład Uprawy, Nawożenia i Mechanizacji w Jadwisinie

Współzależność zachodzęca pomiędzy plonowaniem roślin a wielkościę powierzch- ni gleby przeznaczonej do jej dyspozycji, pomiędzy kształtem tej powierzchni (od kwadratu do prostokęta o stale wydłużajęcym się jednym boku) a plonowaniem roślin

oraz pomiędzy wielkościę sadzeniaków a optymalnę gęstościę sadzenia jest na ogół

dobrze poznana. I tak np. Birecki i Roztropowicz [1] i Roztropowicz [5] stwierdza-

ją, że wielkość powierzchni przeznaczonej pod jednę roślinę jest wprawdzie czynni- kiem ograniczajęcym ich plonowanie, ale plon z jednostki powierzchni jest wypadko-

plonowania poszczególnych roślin oraz ich liczebności. Liczba roślin na jed- nostce powierzchni zależy od gęstości sadzenia, a optymalna gęstość sadzenia uza- leżniona jest od wielkości sadzeniaków. Birecki i Roztropowicz [1] podaję, że

niewłaściwie dobrana gęstość sadzenia największe straty powoduje przy sadzenia- kach małych (30-40 g). Zmniejszenie zagęszczenia roślin w rzędzie o każde 10 cm

powodowało przy małych sadzeniakach spadek plonu netto o 12 q/ha, podczas gdy przy sadzeniakach średnich (60-80 g) tylko 5,5 q/ha. Według Eddowesa [2] u odmiany Ma- ris Piper zastosowanie jednej gęstości sadzenia w rzędzie (30,5 cm) przy różnej wielkości sadzeniaków spowodowało, że plon ogólny dla sadzeniaków bardzo małych

(32-38 mm), małych (38-45 mm), średnich (45-51 mm) i dużych (51-57 mm) wynosił od- powiednio 98, 102, 109, 112% w stosunku do plonu podstawowego 46,2 t/ha, a u od- miany Desiree 91, 98, 106, 101% w stosunku do plonu 48,5 t/ha. Munzert [3] podaje,

że jednakowy plon z sadzeniaków większych (45-55 mm) i mniejszych (35-45 mm) moż­

na uzyskać wtedy, gdy liczba roślin na ha przy sadzeniakach mniejszych wyniesie 100% obsady zastosowanej przy sadzeniakach większych plus dodatkowo 10 tys.

roślin/ha. Według Roztropowicz [7] niewłaściwe dostosowanie gęstości sadzenia do

wielkości użytych sadzeniaków, zależnie od odmiany, powodowało spadek plonu wy-

noszęcy 12-20% całkowitej zniżki plonów powodowanej przez niewłaściwą agrotechni-

(zniżka ta była oszacowana na 10-12 t/ha).

(2)

232 S. ROZTROPOWICZ, K. GOC

- - - -- - - - - - - - - - - -

..• --- ---·-···•··----··-·-· - .

Jak wspomni ano na wstępie, r;zynrnk i.em limituję cym wysokn,\ć p lorniw,m, a roś LL n

może być nie tylko wielkość powierzr:hni. ~)l eby przezm1czn,1t\l rJL.i k,1/1 Ir .i rw'. liny, lecz również i jej kształt. Roztropuwicz

[s,

6] podaje. że w vian,:1k,ach Jndw1sina

(środkowy pas Polski, piaski słabo glini.aste i gliniaste lekkie, roczm suma opa- dów 500-550 mm) wydłużanie bukóv1 prostokęta o każde 7, 5 crn r•rivm:fow<1ło sparlek plo- nu o 9,6 q/ha. Zależność miała charakter liniowy. Wprowadze11ie di uprawy ziemnia- ków szerszych międzyrzędzi średnio dla kraju powodowało spadek plonu o 5,76 q/ha na każde 5 cm zwiększenia szerokości międzyrz~dzi. Dopuszczanie da obrotu sadze- niaków o rozpiętości średnicy poprzecznej od 30 do 60 mrn powoduje, że w łanie obsa- dzonym takimi sadzeniakami występuje z punktu widzenia rozwoju i plonowania roś­

lin oraz maksymalnego wykorzystania gleby przeznaczonej dla każdej rośliny cały

szereg nieprawidłowości wypływajęcych z wyżej omówionych zależności. Nieprawidło­

wości te rzutuję negatywnie na wysokość plonów ?iemniaka. Celem niniejszej pracy

było oszacowanie strat występujęcych w produkcji z powodu niewłaściwego dosorto- wania sadzeniaków z założeniem, że nie powoduje ono wzrostu procentu miejsc pus- tych, a straty spm~odowane jedynie niemożli1~ościę prawidłowego dostosowania gę­

stości sadzenia do wielkości bulw występujących w określohej partii sadzeniaków.

BADANIA WŁASNE

Doświadczenia polowe przeprowadzone były w latach 1973-1976 w Zakładzie Doś­

wiadczalnym Ziemniaka w Jadwisinie (stał. woj. warszawskie), w Rolniczym Rejono- wym Zakładzie Doświadczalnym (obecnie WOPR) Barzkowice (woj. szczecińskie). Łęcz­

nie przeprowadzono 6 doświadczeń. W obu miejscowościach doświadczenie zakładano

na glebie o składzie mechanicznym piasku gliniastego lekkiego lub mocnego. Doś­

wiadczenie prowadzono z odmianami Noteć (Jadwi.sin) i Warta (RRZD Barzkowice). Po- równywano plony 2 kombinacji:

1. Sadzeniaki o średnicy 30-60 mm sadzone co 40 cm w rzędzie.

2. Sadzeniaki o średnicy 30-60 mm uprzednio rozfrakcjonowane na sadzeniaki ma-

łe, średnie i duże i sadzone z gęstościę dostosowanę do danej wielkości bulw: ma-

łe co 20 cm, średni€ co 30 cm, a duże co 40 cm w rzędzie.

W J.adwisinie dodatkowo badano jeszcze jednę kombinację:

3. Sadzeniaki o średnicy 30-60 mm z zastosowaniem krojenia bulw dużych. Gęs­

tość sadzenia w rzędzie tak przygotowanych sadzeniaków wynosiła 40 cm.

W doświadczeniach prowadzono następujęce pomiary i obserwacje: norma sadzenia- ków wysadzonych na ha, powierzchnia pola obsadzona sadzeniakami przewidzianymi ja- ko norma na 1 ha dla kombinacji 1 (sadzeniaków niefrakcjonowanych X 40 cm), wyso-

kość plonów ziemniaka, wielkość bulw w plonie, plony zbóż uzyskiwanych w obu za-

(3)

:,

NTEWt 1\ŚCIWE DOSORTOWANff A PLON DGÓI_NY •1L _) 7·;, ~

- - - --

--·-·--- -- - - -- -

- - - -- - - -- - --.-- ----

klada1_::h do~~;vJir1dczalr1ych na glebie, na której przepr.-01J1adzono doświadczenia z z.ie::l--

r,i :•k,l:'' i . flhl ic1c;• i a i.;ta ty;,tyr::?ne przeprowadzono jedyme ,1 odn:i 8~,ieniu do dc,3'di ad-

o r, 1 unów z i ernn t oka .

OM~WIENIE WYNIKÓW

Wpływ zró2nicowaneoo wyrównania (i gęstci sadzenia) sadzeniaków na plon i wielkość bulw w plonie

Zarówno plor1 brutto jak i netto (po odliczeniu normy sadzeniaków) był istot- nie wyższy tam, gdzie stosowano frakcjonowanie i zróżnicowanie gęstości sadzenia

T a b e l a

Wpły1v zróżnicowanego wyrów1ania (i gęstości sadzenia) sadzentaków na plon buh1.

Jadwisin, Barzkowice 1973-1976 Sposób przygotowania i sadze-

nia sadzenicJków Wyszczególnienie

Plon brutto t/ha Norma sadzeniaków t/ha Plon netto t/ha

Procentowy ~dział w plonie frakcji sadzeniaków (35-55 mm)*

Plon sadzeniaków wt/ha Procentowy udział w plonie

bulw dużych*

Bez frakcjono- WRnia 40 cm

25,6 2,4 23,2

39 10 53

Frakcjonowane rn X 20,

Ś X 30,

d >< 40 cm

29,2 3,6 25,G

51 15 41

Różnica

3,6 1,2 2,4

NUR

0,26

*W kombinacji z krojeniem udział sadzeniaków wynosił 42,5, a bulw dużych 50%.

zależnie od wielkości sadzeniaków (tab. 1). Krojenie bulw dużych wpływo na istot- ne obniżenie plonów odmiany Noteć (bez frakcjonowania 30, z frakcjonowaniem 33, a z krojeniem bulw dużych 2B,5 t/ha przy NUR 0,23 t/ha). Taka reakcja może być uzna-·

na za typowę dla odmian źle znoszęcych krojenia• sadzeniaków

[a J.

Złe wyrównanie i krojenie sadzeniaków z zachowaniem jednej gęstości sadzenia (w danym przypadku 40.cm) powodowało zmniejszenie procentowego udziału w plonie frakcji sadzeniaków, a zwiększenie udziału bulw dużych (tab. 1).

(4)

234 S. ROZTROPOWICZ, K. GOC

Bilans efektów zróżnicowanego wyrównania (i gęstości sadzenia) sadzeniaków w produkcji ziemniaków

Prawidłowe frakcjonowanie sadzeniaków i dostosowanie gęstości sadzenic1 do wiel-

kości bulw zmniejszało o 1/3 powierzchnię pola przewidzianego pierwotnie pod ziem- niaki (tab. 2). Przeznaczenie tak wygospodarowanej powierzchni pola pod zboża po-

wodowało utrzymanie produkcji jednostek zbożowych 7 1 ha na zbliżonym poziomie, a zmniejszenie finalnego nakładu pracy z 69,S do 54 dni na 1 ha. Pomimo zmniejsze- nia o jedną trzecią powierzchni pola obsadzanej określoną masą sadzeniaków nie- frakcjonowanych (po uprzednim ich rozsegregowaniu i zróżnicowaniu gęstości sadze- nia) plon sadzeniaków w tonach nie malał, gdyż dostosowanie gęstości sadzenia do

T a b e 1 a 2 Bilans efektów zrozn1cowanego wyrównania sadzeniaków i przygotowania

dzenia. Jadwisin, Barzkowice 1973-1976

ich do sa-

Wyszczególnienie

Sposób przygotowania sadzeniaków przed

____ s_a_d_z_e_n_i_em_1_· _g_ę_s_t_o_śc_· _s_a_d_z_e_n_i_a _ _ Różnica

bez frakcjono- frakcjonowane

Masa sadzeniaków przeznaczonych do sadzenia, t/ha

Obsadzona powierzchnia pola, ha Plon ogólny ziemniaków uzyskany z wy-

sadzonych sadzeniaków, t Plon zbóż z powierzchni 0,34

nionej z uprawy ziemniaków

tek

1

zwiększenia gęstości

nia , t

ha zwal- na sku- sadze- Plon jednostek zbożowych z 1 ha

ziemniaków lub ziemniaków i zboża

Finalny nakład pracy w dniach na 1 ha (w gosp. indywidualnym) [4]

Procentowy udział sadzeniaków w plo- nie ogólnym

Plon sadzeniaków uzyskany z wysadzo- nej masy sadzeniaków, t

Plon sadzeniaków, t/ha

wania m x 20

x 40 cm ś x 30

2,4 1,0 25,6

0,0 64,0 100% normy dla ziemn.

= 69,5 dni

39 9,9 9,9

d x 40 cm 2,4 0,66 19,3

1,3 48+13 = 61 66% normy dla ziemn.

+ 34% normy dla zbóż:

46+8 = 54 dni 51

9,8 14,9

0,34

1Plon zbóż (pszenica i żyto) stanowiących przedplon ziemniaków doświadczal­

nych wynosił średnio dla ZOZ Jadwisin i WOPR Barzkowice 38,5 t/ha.

(5)

NIEWŁAŚCIWE

••

SORTOWANIE A PLON OGÓLNY 23",

wielkości bulw wpływało na wzrost o 12% udziału frakcji sadzeniaków w plonie. W vrnrunkach doś~1iadczenia norma sadzeniakó1~ na 1 ha bez frakcjonowania wynosił:i

2,4 t, a po przeprowadzeniu frakcjonowania i dostosowania gęstości sadzenia do

wielkości bulw wzrasta do około 3,6 t/ha.

WNIOSKI

1. Prawidłowe frakt:Jonowanie sadzeniaków i dostosowywanie gęstości sadzenia do wielkości bulw pozwalało na zmniejszenie o 1/3 powierzchni pola przeznaczonej pierwotGie pod ziemniaki, a zwiększenie o tyleż powierzchni uprawy zbóż. Produk- cja jednostek zbożowych w obu przypadkach utrzymywała się na zbliżonym poziomie, a finalny nakład pracy malo 15 dni na l ha.

2. Niewłaściwe wyrównanie sadzeniaków powodowało imniejszenie udziału frakcji sadzeniaków w plonie, a zwiększenie udziału frakcji bulw powyżej 55 mm. U odmiany

Noteć wynosiło to odpowiednio po 12%. Podobny efekt wywoływało krojenie bulw du-

żych.

L ITF.RA TURA

1. Birecki M., Roztropowicz S.: Gęstość sadzenia różnej wielkości kłębów ziemnia- ka, Racz. Nauk Roln., A, 92, 3, 389-403, 1966.

2. Eddowes M.: Seed size and spacing in relation to yield of main crop potatoes.

7th Trien. Conf. EAPR, Abstr. Conf. Papers, Warszawa 149, 1978.

3. Munzert M.: Bedeutung der Pflanzenknollengrosse und Bestandesdichte fUr die Sortenspezifische Ertragsbildung, EAPR, Abstr. Conf. Papers, 56, 1981.

4. Reinstein J., Scheffs H.: Analiza kosztów, opłacalności i dochodowości produk- cji rolnej w gospodarstwach indywidualnych, Zag. Ekon. Roln., 5, 79, dodatek,

1979. .

5. Roztropowicz S.: Badania wstępne nad wpływem kształtu powierzchni gleby przez- naczonej pod roślinę ziemniaka odmiany Wyszoborski na jej plonowanie,Ziemniak. 203-217, 1972.

6. Roztropowicz S. : Możliwość zwiększenia szerokości międzyrzędzi przy uprawie ziemniaków w warunkach Polski, Hiul. Inst Ziemn., 12, 81-109, 1973.

7. Roztropowicz S.: Agrotechniczna charakterysty~a nowych odmian ziemniaków, Zesz.

Probl. Post. Nauk Roln., 191, 273-282, 1977.

8. Roztropowicz S., Rykaczewska K., Gastoł J., Gójski B., Jastrzębska Z., Kansy J., Mroczek 8.: Krojenie sadzeniaków w produkcji ziemniaków. Nowe Roln. 1, 37-38. 1981.

(6)

236 S. RDZTRDPDWICL, K. GOC ---

- - - -

c.

PosTponoBH4, K. ro~

BJ1m1mm !IBTIPABHJibHOti COF11MPOBKM CA}KEHUEB

HA Ool'ltlh YPO"!KAi1 l1 fIPO,Il,YKI.U1IO <J?PAJ{LU1l1 l{JIYEHEti ,DJ1AME'r POM 35-55 MM

P e 3 ro M e

B 1973-1976 r r . B .n.eyx ORblTHWX CTBHnHRX (H,ll,BHCHH BOeBO,ll,CTBa BapmaBa H EalKKOBm~e BOeBO,'l,CTBa l!(eI~HH) 6b!JIO rrpoBe,IleHO 7 OTihlTOB no 3Ha'łeHHIO BblpOBHeHHOCTH BeJUł'łHHbl cal!CeH~eB B B03ĄeJil:,!R8HlłH KapToq1eJIR.

YcTaHOBJieHO, tłTO npaBHJibHOe <J.ipaK~HOHHpOB8HHe CalKeHneB H npHypO'łeHHe rycTOThl TIOCB)f,KH .n.o Bem-J'łHHhI KJiy6seii Il03BOJIJ1IOT COI~paTHTb Ha 1/3 IlJIO-

~a.~b 110JIH npe,IlHB3Hati:eHHOro TIO,Il KapToq1eJib, a IlOBhlmem1e Ha TaKyio :m:e 'ł8CTb ITJIO~B,Ilb UO,Il B03,IleJiblB8HHe aepHOBhlX, ITpo,IlyK~HR aepHOBbl~ e,IlHHH~

y,ll;eplltHBaJiaCb B o60HX CJIY'ł8RX Ha CXO,ll,HOM ypoBHe, a (J'.HHBJibHHaff 38Tpa- T8 pa6oqeJ'ł CHJihl COI<paTHJIOCb Ha 15 cyTOK Ha reKTap. HenpaBHJibHB.fI Bbl-

1

pOBHeHHOCTb ca:,,:esneB npHBO,IlHJI8 K CHHlKeHHIO B ypm1cae cppaK~Hlł caJiteH~ea, a K IlOBblmeHHIO yqaCTHH ~paK~HH KJiy6Hett CBblme 55 MM. Y copTa HoTenb

TO COCTBBJIHJIO COOTBBTCTBeHHO no 12%.

S. Roztropowicz, K. Goc

EFFECT OF AN INAPPRDPRIATE GRADING OF SEE

POTATOES ON THE TOTAL YIELD AND PRODUCTION OF THE FRACTION OF TUBERS OF 35-55 t-ł-1 IN DIAMETER

S u m m a r y

Six experiments on the importance of an appropriate grading of seed potatoes in the patata cultivation were carried out in 1973-1976 at two Experiment Sta- tions: Jadwisin of the Warsaw district and Barzkowice of the Szczecin-district. It has been found that an appropriate fractionation of seed potatoes and adaptation of the planting density to the size of tubers allows to decrease by 1/3 of the field area designed for patata cultivation and to increase by the same value the cereal cultivation area. The production of grain units in either case maintained at an approximate level, whereas the finał labour expenditures decreased by 15 days per 1 ha. A faulty grading of seed potatoes led to a decrease of share of the seed patata fraction and to aR increase of the share of tubers of over 55 mm in dia. In the Noteć variety it was by 12%, respectively.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wprowadzenie do gleby dwóch 1-butylo-2,3-dimetyloimidazoliowych cieczy jo- nowych z anionami: tetrafluoroboranowym [BMMIM][BF4] i heksafluorofosforanowym [BMMIM][PF6]

Celem badań była ocena wpływu deszczowania, nawożenia i CCC na plony ziarna i białka oraz zawartość fosforu, potasu i magnezu w ziar- nie trzech odmian i

Na rysunku 3 wykreśliliśmy miesięczne sumy niedosytów wilgotności powietrza, miesięczne zużycie wodne oraz zasoby wodne w tym okresie, jako zasób wilgoci

Przy selekcji jednoczynnikowej na zawartość tłuszczu względnie białka w mleku, należy wybrać selekcję na zawartość tłuszczu a nie białka, gdyż w pierwszym

bezpieczeństwa takie jak osłony przekładni pasowych i inne rozwiązania zabezpieczające przed kontaktem z elementami w ruchu. Maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej

Jednoczesne pojawienie się obu czynników wprowadza ten pro- ces w zupełnie nową, jakościowo wyższą fazę rozwoju, w stadium, w któ- rym każda jednostka mieć

Rozpatrując przypuszczalny wpływ niektórych czynników środowis- kowych na rozwój choroby nowotworowej, w tym raka krtani, uwagę naszą zwróciły wysokie

Etery skrobiowe znajdują wielorakie zastosowanie w przemyśle włókienniczym, papierniczym i spożywczym, przewyższając swoimi właściwościami stosowaną do- tychczas