• Nie Znaleziono Wyników

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ustawa o podatku od spadków i darowizn"

Copied!
13
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Paweł Borszowski, Krzysztof Musiał Adam Nita, Klaudia Stelmaszczyk‑Borszowska Jacek Wantoch‑Rekowski

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Komentarz

Ust aw a o p od atk u o d s pa dk ów i d ar ow izn Ko m en tar z

WYDANIE

2

KOMENTARZE PRAKTYCZNE W komentarzu omówiono regulacje dotyczące podatku od spadków i darowizn

w oparciu o orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, a także interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego. Powołano się również na poglądy przedstawicieli doktryny.

Autorzy analizują m.in.:

• wyłączenia od opodatkowania,

• zwolnienia od podatku,

• ulgę mieszkaniową,

• podstawę opodatkowania, w tym wartość nabytych rzeczy i praw majątko- wych oraz opodatkowanie ponad kwoty określone ustawowo,

• obliczanie wysokości podatku,

• deklaracje podatkowe oraz płatników podatku.

W drugim wydaniu publikacji rozważaniom poddano zmienione i nowe regu- lacje dotyczące w szczególności zwolnienia nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim, nabycia praw do wkładów w spółdzielni rolników oraz rozszerzenia zakresu wyłączeń i pojęcia zstępnych. Przedstawiono również najnowszą zmianę dotyczącą deklaracji (SD-Z2) składanych przez osoby zwolnione z podatku.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników organów podatkowych, sędziów, notariuszy, doradców podatkowych, a także podatników. Będzie cennym źró- dłem wiedzy dla przedstawicieli doktryny oraz studentów prawa i administracji.

CENA 169 ZŁ (W TYM 5% VAT)

Kup e-book i czytaj w aplikacji Smarteca

zamówienia:

infolinia: 801 04 45 45

zamowienia@wolterskluwer.pl www.profinfo.pl

Ustawa o podatku od spadkow i darowizn g19 podglad W02P01.indd 2-3

Ustawa o podatku od spadkow i darowizn g19 podglad W02P01.indd 2-3 27/04/2022 16:3727/04/2022 16:37

(2)

WARSZAWA 2022 KOMENTARZE PRAKTYCZNE

Paweł Borszowski, Krzysztof Musiał Adam Nita, Klaudia Stelmaszczyk‑Borszowska Jacek Wantoch‑Rekowski

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Komentarz

Zamów książkę w księgarni internetowej

(3)

Stan prawny na 1 kwietnia 2022 r.

Recenzent

Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK Wydawca

Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Kinga Zając

Opracowanie redakcyjne JustLuk

Projekt okładek serii

Wojtek Janikowski, Przemek Dębowski

Poszczególne części komentarza napisali:

Paweł Borszowski – art. 1, 1a, 3, 4a, 4b, 18

Klaudia Stelmaszczyk‑Borszowska – art. 7–13, 20–21 Krzysztof Musiał – art. 2, 4, 19

Adam Nita – art. 5–6, 16, 17a

Jacek Wantoch‑Rekowski – art. 14–15, 17

Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujmy prawo i własność Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki

© Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2022 isbn 978‑83‑8246‑930‑1

2. wydanie

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Dział Praw Autorskich

01‑208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. 728 313 462; e‑mail: PL‑ksiazki@wolterskluwer.com księgarnia internetowa www.profinfo.pl

(4)

Pamięci dr Klaudii Stelmaszczyk-Borszowskiej ukochanej żonie Paweł Borszowski

(5)

17 Wstęp

Wstęp

Przekazujemy do rąk czytelników drugie wydanie komentarza do usta‑

wy o podatku od spadków i darowizn. W niniejszym opracowaniu autorzy starali się połączyć spojrzenie naukowe na poszczególne kon‑

strukcje prawne tego podatku z wymiarem praktyki stosowania pra‑

wa podatkowego, nie tylko bowiem reprezentują różne ośrodki aka‑

demickie, lecz także stosują prawo podatkowe w ramach sądownictwa administracyjnego, działalności orzeczniczej Regionalnych Izb Obra‑

chunkowych, a także doradztwa podatkowego.

Ustawodawca podatkowy, wprowadzając do systemu prawa podatko‑

wego podatek od spadków i darowizn, już w samej jego nazwie odnosi się do określonych instytucji prawa cywilnego. Stąd też duża część roz‑

ważań jest poświęcona zakresowi przedmiotowemu opodatkowania, w tym szczególnie cywilnoprawnym tytułom nabycia powodującym skutki w zakresie opodatkowania. Istotną rolę w konstrukcji podat‑

ku od spadków i darowizn odgrywają również zwolnienia podatkowe.

Dlatego też autorzy wnikliwej analizie, opartej na orzecznictwie sądów administracyjnych, poddali regulacje art. 4, 4a i 4b u.p.s.d.

W ramach analizy obowiązku podatkowego wskazano jego pojęcie oraz sposób określenia podatnika podatku poprzez kategorię obowiąz‑

ku podatkowego. W ramach analizy sposobów powstania obowiązku podatkowego podkreślono także sposób rozumienia pojęć cywilistycz‑

nych użytych w art. 6 u.p.s.d.

(6)

Wstęp

Istotną część niniejszego komentarza stanowi analiza regulacji dopre‑

cyzowujących wysokość świadczenia podatkowego, a zatem podstawy opodatkowania i wysokości podatku, gdzie także analiza unormowań została wzbogacona o kontekst praktyki orzeczniczej stosowania pra‑

wa podatkowego.

Powiązanie spojrzenia teoretycznego z praktyką orzeczniczą stało się również motywem analizy regulacji dotyczących zeznań podatkowych i płatników.

Autorzy przy rozpatrywaniu niektórych regulacji wskazywali rów‑

nież postulaty de lege ferenda, mogące stać się podstawą do rozważe‑

nia pewnych zmian legislacyjnych w podatku od spadków i darowizn.

Lewin Brzeski, 1.04.2022 r.

Autorzy

(7)

USTAWA

z dnia 28 lipca 1983 r.

o podatku od spadków i darowizn

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1043)

(8)

Paweł Borszowski 21

Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Art. 1

Paweł Borszowski

ROZDZIAŁ 1

Przedmiot opodatkowania

Art. 1. [Zakres opodatkowania]

1. Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdują- cych się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw mająt- kowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windy- kacyjnego, polecenia testamentowego;

2) darowizny, polecenia darczyńcy;

3) zasiedzenia;

4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynio- nej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

2. Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnoś- ciowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

(9)

22 Paweł Borszowski Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

Art. 1

1. Istota podatku od spadków i darowizn

1. Przepis art. 1 ust. 1 u.p.s.d. jednoznacznie wskazuje istotę i charakter prawny podatku od spadków i darowizn. Podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw z określonych tytułów. Oznacza to więc podatek od nabycia majątku w postaci włas‑

ności określonych rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypo‑

spolitej Polskiej (zob. wyjątki w komentarzu do art. 2 u.p.s.d.) i praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jest to zatem podatek majątkowy, tj. należny od nabycia określonych składników rzeczowych majątku bądź składników „przedstawiających się” w formie praw majątkowych. Istotę podatku od spadków i daro‑

wizn podkreślono m.in. w wyroku WSA w Gliwicach z 6.12.2010 r.1, w którym przyjęto, że: „1. Podatek od spadków i darowizn należy do typowych podatków majątkowych, wymierzanych od przyrostu substancji majątkowej, nabytej w  sposób nieodpłatny. W  związku z tym prawidłowość jego ustalenia zależna jest w pierwszym rzędzie od właściwego określenia przedmiotu opodatkowania”. Podobnie kwe‑

stię tę oddaje również orzecznictwo sądów administracyjnych. War‑

to przywołać np. wyrok NSA z 18.01.2017 r.2, w którym wskazano, że o ile w kategoriach obowiązku podatkowego należy traktować na‑

bycie spadku w drodze dziedziczenia, o tyle jednak przekształcenie tego obowiązku w zobowiązanie podatkowe jest zależne od tego „czy skutkiem dziedziczenia jest przyrost czystej wartości majątku spad‑

kobiercy”.

2. Określenie podatku od spadków i darowizn nawiązuje do jego pier‑

wotnego kształtu normatywnego. W  art.  1 ust.  1  u.p.s.d. w  wersji obowiązującej w dniu jego wejścia w życie wskazywano, iż podatko‑

wi temu podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kra‑

ju lub praw majątkowych wykonywanych w  kraju w  drodze spad‑

ku lub darowizny. Przepis art. 1 u.p.s.d. był wielokrotnie zmieniany, a zmiana, jaka dokonała się 1.01.2003 r. na mocy przepisów art. 1

1 Wyrok WSA w Gliwicach z 6.12.2010 r., I SA/Gl 752/10, LEX nr 748337.

2 Wyrok NSA z 18.01.2017 r., II FSK 3846/14, LEX nr 2254383.

(10)

Paweł Borszowski 23

Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Art. 1

pkt 1 ustawy z 28.10.2002 r.3, rozszerzyła zakres tytułów powodują‑

cych skutek w postaci nabycia własności rzeczy lub praw majątko‑

wych. Od tego momentu można stwierdzić, iż ustawodawca rozciąga pierwotny kształt tego podatku na inne tytuły poza spadkiem i daro‑

wizną. Warto zatem podkreślić, że od czasu wspomnianej nowelizacji art. 1 był pięciokrotnie zmieniany, wraz ze zmianą tytułu odnoszące‑

go się do spadku, z „rozszerzeniem” na określone instytucje. Powsta‑

je zatem pytanie, czy nazwa „podatek od spadków i darowizn” jest odpowiednia, skoro zakres tytułów określających w rezultacie zakres przedmiotowy opodatkowania jest szerszy niż spadek i darowizna.

Wydaje się, że w tym obszarze jest pewien chaos normatywny, gdyż ustawodawca część sytuacji podlegających opodatkowaniu objął po‑

datkami dochodowymi, stąd też trudno w obecnym kształcie znaleźć odpowiednią nazwę dla tego podatku. Można zatem uznać, iż obecne określenie tego świadczenia podatkowego jedynie nawiązuje do jego pierwotnego kształtu normatywnego. Zmiana jego nazwy musiałaby powodować jednocześnie weryfikację sytuacji podlegających opodat‑

kowaniu w relacji do tych, które zostały objęte podatkiem dochodo‑

wym od osób fizycznych.

3. Podatek od  spadków i  darowizn jest podatkiem od  przyrostu ma‑

jątku. W jego przypadku jednak oprócz tego skutku bierze się pod uwagę również powiązania rodzinne i osobiste4. W doktrynie przyj‑

muje się, że podatek ten należy zakwalifikować do podatków mająt‑

kowych, pomimo iż ma on także pewne cechy podatku obrotowego czy dochodowego5. Stąd też wypada przywołać wyrok WSA w Gdań‑

sku z 2.06.2020 r.6, w którym przyjęto m.in., że: „1. Otrzymane przez

3 Ustawa z 28.10.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 200, poz. 1681).

4 R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa  2011, s.  636. Autor podkreśla także, że w przypadku gdy konstrukcja podatku dotyczy wyłącznie przyrostu majątku bez uwzględniania powiązań rodzinnych czy osobistych podmiotów uczestniczących w obrocie prawami majątkowymi, można wykorzystać podatek dochodowy.

5 R. Mastalski, Prawo…, s. 636.

6 Wyrok WSA w Gdańsku z 2.06.2020 r., I SA/Gd 54/20, LEX nr 3008753.

(11)

24 Paweł Borszowski Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

Art. 1

spadkobiercę środki pieniężne z tytułu spłaty wierzytelności po spad‑

kodawcy stanowią przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn”.

2. Zakres podmiotowy

4. Unormowanie podatku od spadków i darowizn jest przykładem re‑

gulacji, w której ustawodawca eksponuje zakres przedmiotowy opo‑

datkowania. Brak jest natomiast jednostki redakcyjnej, dzięki której można byłoby oddzielnie ustalić zakres pojęcia podmiotu podatku.

Niewątpliwie jest to cecha charakterystyczna polskich regulacji, zgod‑

nie z którymi zakres podmiotowy jest ściśle powiązany z zakresem przedmiotowym opodatkowania. Zakres pojęcia podatnika dotyczy osób fizycznych, które są nabywcami własności rzeczy znajdujących się na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z  tytułów wskazanych w art. 1 u.p.s.d. Ponadto zakres podmiotowy opodatko‑

wania dotyczy osób fizycznych będących nabywcami własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą w warunkach określonych w art. 2 u.p.s.d. Należy podkreślić, że przy wskazywaniu zakresu podmiotu podatku ustawodawca wyko‑

rzystuje instytucję obowiązku podatkowego, określając, kto podlega temu obowiązkowi w art. 5 u.p.s.d. Można zatem stwierdzić, że zakres podmiotowy wyznacza pojęcie nabywcy własności rzeczy lub praw ma‑

jątkowych.

3. Istota zakresu przedmiotowego opodatkowania 5. Ustawodawca w art. 1 u.p.s.d. określa zakres przedmiotu opodatkowa‑

nia za pomocą dwóch elementów. Z jednej strony wskazuje na nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Pol‑

skiej lub praw majątkowych wykonywanych na tym terytorium, z dru‑

giej zaś doprecyzowuje zakres przedmiotu opodatkowania, odnosząc się do określonych tytułów prawnych powodujących skutek w postaci nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych. W orzecznictwie po‑

datkowym wskazuje się także tzw. rzeczywisty przedmiot opodatko‑

(12)

Paweł Borszowski 25

Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Art. 1

wania. W wyroku WSA w Gliwicach z 6.12.2010 r.7 stwierdzono, że:

„2. Rzeczywistym przedmiotem opodatkowania podatkiem od spad‑

ków i darowizn są rzeczy lub prawa majątkowe (np. prawo służebności osobistej mieszkania – domu), o których mowa w art. 1 u.p.s.d. z wyłą‑

czeniem niepodlegających podatkowi i zwolnionych od tego podatku”.

Należy przy tym zauważyć, że  zarówno nabycie własności rzeczy, jak i praw majątkowych podlega ustaleniu przez organy podatkowe.

W odniesieniu do nabycia własności rzeczy wypowiedział się WSA w Gliwicach w wyroku z 4.10.2007 r.8, stwierdzając, iż „przedmio‑

tem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, jest zgodnie z art. 1 ustawy z 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na te‑

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopóki zatem organy podatko‑

we nie wykażą, że doszło do nabycia własności rzeczy wymienionych w tym przepisie nie ma podstaw do opodatkowania podatkiem z tytułu nabycia spadku”.

4. Pojęcie rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6. Należy zauważyć, że ustawodawca dość kategorycznie precyzuje czyn‑

ność nabycia – nie tylko odnosi ją do określonych tytułów prawnych stanowiących jego podstawę, lecz także wskazuje w pewnym sensie czynnik czasowy pozwalający na ustalenie, czy te rzeczy, czy też pra‑

wa majątkowe podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Chodzi więc o rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie zostały zdefiniowane przez ustawodawcę podatkowego. Może to za‑

tem prowadzić do pewnego problemu interpretacyjnego, jeśli wziąć pod uwagę wymogi określenia przedmiotu opodatkowania w drodze ustawy wynikające z art. 217 Konstytucji RP. Ustawodawca w usta‑

wie o podatku od spadków i darowizn nie definiuje tego pojęcia, jak

7 Wyrok WSA w Gliwicach z 6.12.2010 r., I SA/Gl 752/10.

8 Wyrok WSA w Gliwicach z 4.10.2007 r., I SA/Gl 103/07, LEX nr 421547.

(13)

Paweł Borszowski, Krzysztof Musiał Adam Nita, Klaudia Stelmaszczyk‑Borszowska Jacek Wantoch‑Rekowski

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Komentarz

Ust aw a o p od atk u o d s pa dk ów i d ar ow izn Ko m en tar z

WYDANIE

2

KOMENTARZE PRAKTYCZNE W komentarzu omówiono regulacje dotyczące podatku od spadków i darowizn

w oparciu o orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, a także interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego. Powołano się również na poglądy przedstawicieli doktryny.

Autorzy analizują m.in.:

• wyłączenia od opodatkowania,

• zwolnienia od podatku,

• ulgę mieszkaniową,

• podstawę opodatkowania, w tym wartość nabytych rzeczy i praw majątko- wych oraz opodatkowanie ponad kwoty określone ustawowo,

• obliczanie wysokości podatku,

• deklaracje podatkowe oraz płatników podatku.

W drugim wydaniu publikacji rozważaniom poddano zmienione i nowe regu- lacje dotyczące w szczególności zwolnienia nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim, nabycia praw do wkładów w spółdzielni rolników oraz rozszerzenia zakresu wyłączeń i pojęcia zstępnych. Przedstawiono również najnowszą zmianę dotyczącą deklaracji (SD-Z2) składanych przez osoby zwolnione z podatku.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników organów podatkowych, sędziów, notariuszy, doradców podatkowych, a także podatników. Będzie cennym źró- dłem wiedzy dla przedstawicieli doktryny oraz studentów prawa i administracji.

CENA 169 ZŁ (W TYM 5% VAT)

Kup e-book i czytaj w aplikacji Smarteca

zamówienia:

infolinia: 801 04 45 45

zamowienia@wolterskluwer.pl www.profinfo.pl

Ustawa o podatku od spadkow i darowizn g19 podglad W02P01.indd 2-3

Ustawa o podatku od spadkow i darowizn g19 podglad W02P01.indd 2-3 27/04/2022 16:3727/04/2022 16:37

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zwolnienie opisywane powyĔej (art. 4 ustawy) ma zastosowanie pod warun- kiem, Ĕe w rozumieniu przepisów o podatku rolnym w chwili nabycia ta nierucho- moĈè stanowi

Reguła kolizyjna sto- sowana jest w sytuacji, w której spadkodawca posiadał w chwili swej śmierci miejsce zamieszkania w obydwu państwach, wówczas majątek spadkowy podle-

Hildegardy, czyli o prawdziwym orkiszu (Sylwia Sarnowska), Rola postu żywieniowego w rozwoju duchowym człowieka według św. dr Jacek Wróbel), Jak przeprowadzić post orkiszowy

Za przyjęciem powyższego rozwiązania przemawiają też względy ak- sjologiczne: jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn powstaje na skutek powołania

Celem ćwiczenia jest oznaczenie twardości wody, związanego i wolnego dwutlenku węgla rozpuszczonego w wodzie, amoniaku, chlorków oraz tlenu rozpuszczonego w

On 6 March, 2014, Fronda’s homepage featured an article titled “Athe- ists and the godless stem from the UB” which displayed the following title after expanding: “The godless

Na nasze sympozjum zaprosiliœmy dwie grupy naukowców: filo- zofów, których zadaniem jest precyzyjne ujêcie strategii argumentacyjnych, oraz du- chownych i œwieckich, którzy ¿yj¹

Field coordinates were obtained in the RTK mode (Real Time Kinematic) and corrections of coor- dinates were obtained from the ASG-EUPOS network. The location results

Reasumując wysokość podatku jest zróżnicowana w zależności od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych oraz od stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której lub po

1) od przeniesienia własności nieruchomości, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z

and especially television in communication and creation of politics; the develop- ment of new media, especially the Internet and the opportunities offered by this means

W przypad- ku kryterium paleografi cznego Sven Conrad słusznie podkreśla, że zawiera ono w sobie „die geringste Zuverlässigkeit”, podkreśla jednak, że jest ono, jeśli chodzi

W dziedzinie gospodarki i po­ lityki znaczy to: „Samemu chciałoby się w obszarze życia oso­ bistego doznawać jak najwięcej wolności, chciałoby się

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego

- realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i

o ochronie danych osobowych (tekst jedn..: Dz. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Instytucie Badań Systemowych PAN, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym

1) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I

Obliczenia przepływu brzegowego zostały wykonane na trzy sposoby: (1) wzorami empirycznymi, (2) poprzez wyznaczenie układów zwierciadła wody za pomocą programu HEC-RAS, (3) metodą

Tematem niniejszej publikacji jest porównanie ilości miedzi przecho­ dzącej do niektórych, powszechnie stosowanych, „specyficznych” dla tego pierw iastka roztworów

P rz y jej pom ocy n ale­ ży określić obecność przew odów żyw icznych czy też naczyń, co w skazuje na przynależność drew na bądź do iglastych (przew ody

4 Szczegółowe rozw ażania na tem at kreacji dialogu potocznego we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży, obejmującej płaszczyznę graficzno-fonetyczną,

Celem niniejszego artykułu jest omówienie odniesień do natury w nazewnictwie produktów spożywczych. Podstawę źródłową stanowią chrematonimy odnoszące się do produktów

Ratownik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i postanowień ni- niejszego