OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Pełen tekst

(1)

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności

zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Adres pocztowy: ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

Miejscowość: Gdańsk Kod

pocztowy: 80-804

Kraj: Polska

Punkt

kontaktowy: Tel.: (48-58)3261888

Osoba do

kontaktów: Grażyna Krzyżostaniak

E-mail: office@rzgw.gda.pl Faks: (48-58)3261889

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.rzgw.gda.pl Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

(2)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Przebudowa śluz Miłomłyn, Zielona, Ostróda, Mała Ruś na Kanale Elbląskim – Dokumentacja projektowa II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy śluz Miłomłyn, Zielona, Ostróda i Mała Ruś na Kanale Elbląskim, uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych pozwoleń na wykonanie robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonawstwem robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 71240000

Dodatkowe przedmioty 71247000

71250000 71313000 71313440 71322000 71323100

(3)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

NZ/IErk-370-01/2020

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

SIMAP OJS eSender

Login: ENOTICES_RZGW

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-009375 (rok i numer dokumentu) IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S

18-025087 z dnia

27/01/2010 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/01/2010 (dd/mm/rrrr)

(4)

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) Procedury niepełnej

Sprostowania

Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.

Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Wszystkich części Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa W ogłoszeniu pierwotnym

W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

III.2.3) 1) Wykaz wykonanych usług

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy

i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem, ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie. Wykonawca winien

1) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy

i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem, ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie. Wykonawca winien

(5)

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

udokumentować wykonanie dokumentacji projektowych (wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi):

budowli hydrotechnicznych, instalacji elektrycznych i automatyki na obiektach hydrotechnicznych,

urządzeń mechanicznych na obiektach hydrotechnicznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000 zł netto ( według wzoru – załącznik nr 4 do IDW).

W sytuacji gdy Wykonawca, dla wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia, posłuży się odpowiednimi zasobami podmiotu trzeciego, niezbędne jest udowodnienie udziału tego podmiotu w wykonywaniu danej części zamówienia.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów oraz oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do IDW.

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (według wzoru – załącznik nr 5 do IDW).

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób, które spełniają następujące wymagania:

a) co najmniej dwie osoby, projektant i projektant sprawdzający, winny posiadać uprawnienia projektowe hydrotechniczne lub uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; projektant winien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej

udokumentować wykonanie dokumentacji projektowych (wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi):

budowli hydrotechnicznych, instalacji elektrycznych i automatyki na obiektach hydrotechnicznych,

urządzeń mechanicznych na obiektach hydrotechnicznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000 zł netto ( według wzoru – załącznik nr 4 do IDW).

W sytuacji gdy Wykonawca, dla wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia, posłuży się odpowiednimi zasobami podmiotu trzeciego, niezbędne jest udowodnienie udziału tego podmiotu w wykonywaniu danej części zamówienia.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów oraz oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do IDW.

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (według wzoru – załącznik nr 5 do IDW).

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej osób, które spełniają następujące wymagania:

a) co najmniej dwie osoby, projektant i projektant sprawdzający, winny posiadać uprawnienia projektowe hydrotechniczne lub uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; projektant winien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej

(6)

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

jednej dokumentacji na obiekty hydrotechniczne; projektant sprawdzający winien wykazać się zaprojektowaniem lub sprawdzeniem co najmniej jednej dokumentacji na obiekty hydrotechniczne;

b) co najmniej dwie osoby, projektant i projektant sprawdzający, winny posiadać uprawnienia projektowe w branży elektrycznej (instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych),

projektant winien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji na obiekty hydrotechniczne w branży elektrycznej (instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych);

projektant sprawdzający winien wykazać się zaprojektowaniem lub sprawdzeniem co najmniej jednej dokumentacji na obiekty hydrotechniczne w branży elektrycznej (instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych);

c) co najmniej dwie osoby, projektant i projektant sprawdzający, winny posiadać uprawnienia projektowe architektoniczne w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia lub uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, projektant winien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej;

projektant sprawdzający winien wykazać się zaprojektowaniem lub sprawdzeniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej;

d) co najmniej dwie osoby, projektant i projektant sprawdzający, winny posiadać uprawnienia projektowe sanitarne lub uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, projektant winien posiadać doświadczenie w

jednej dokumentacji na obiekty hydrotechniczne; projektant sprawdzający winien wykazać się zaprojektowaniem lub sprawdzeniem co najmniej jednej dokumentacji na obiekty hydrotechniczne;

b) co najmniej dwie osoby, projektant i projektant sprawdzający, winny posiadać uprawnienia projektowe w branży elektrycznej (instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych),

projektant winien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji na obiekty hydrotechniczne w branży elektrycznej (instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych);

projektant sprawdzający winien wykazać się zaprojektowaniem lub sprawdzeniem co najmniej jednej dokumentacji na obiekty hydrotechniczne w branży elektrycznej (instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych);

c) co najmniej dwie osoby, projektant i projektant sprawdzający, winny posiadać uprawnienia projektowe architektoniczne w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia lub uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, projektant winien posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej;

projektant sprawdzający winien wykazać się zaprojektowaniem lub sprawdzeniem co najmniej jednej dokumentacji projektowej;

d) co najmniej dwie osoby, projektant i projektant sprawdzający, winny posiadać uprawnienia projektowe sanitarne lub uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, projektant winien posiadać doświadczenie w

(7)

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji na projekt instalacji sanitarnej; projektant sprawdzający winien wykazać się zaprojektowaniem lub sprawdzeniem co najmniej jednej dokumentacji na projekt instalacji sanitarnej.

Ponadto Wykonawca winien wykazać, iż w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć również:

e) dla wykonania projektu mechanizmów napędowych:

- dwie osoby – projektant i projektant sprawdzający z uprawnieniami do projektowania bezograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, oraz- dwie osoby – projektant i projektant sprawdzający posiadające doświadczenie w projektowaniu

mechanizmów napędowych na obiektach hydrotechnicznych;

Warunek zostanie spełniony również w sytuacji, gdy osoby posiadające doświadczenie w projektowaniu mechanizmów napędowych posiadają uprawnienia do projektowania bezograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

f) osoby, które posiadają doświadczenie w zakresie opracowywania raportu o oddziaływaniu na środowisko - minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie w opracowaniu raportu ooś;

g) osoba, która posiada doświadczenie w projektowaniu systemu automatyki i sterowania na obiektach hydrotechnicznych – na potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić dokument potwierdzający wykonanie minimum 1 opracowania w w/w zakresie.

Zarówno projektanci jak i projektanci sprawdzający, poza posiadaniem uprawnień w wymaganych specjalnościach, winni udokumentować, że

wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji na projekt instalacji sanitarnej; projektant sprawdzający winien wykazać się zaprojektowaniem lub sprawdzeniem co najmniej jednej dokumentacji na projekt instalacji sanitarnej.

Ponadto Wykonawca winien wykazać, iż w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć również:

e) dla wykonania projektu mechanizmów napędowych:

- dwie osoby – projektant i projektant sprawdzający z uprawnieniami do projektowania bezograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, oraz- dwie osoby – projektant i projektant sprawdzający posiadające doświadczenie w projektowaniu

mechanizmów napędowych na obiektach hydrotechnicznych;

Warunek zostanie spełniony również w sytuacji, gdy osoby posiadające doświadczenie w projektowaniu mechanizmów napędowych posiadają uprawnienia do projektowania bezograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

f) osoby, które posiadają doświadczenie w zakresie opracowywania raportu o oddziaływaniu na środowisko - minimum 1 osoba posiadająca doświadczenie w opracowaniu raportu ooś;

g) osoba, która posiada doświadczenie w projektowaniu systemu automatyki i sterowania na obiektach hydrotechnicznych – na potwierdzenie doświadczenia należy przedstawić dokument potwierdzający wykonanie minimum 1 opracowania w w/w zakresie.

3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia.

(8)

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

są członkami właściwych izb samorządu zawodowego.

Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów oraz oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do IDW.

3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia.

4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (według wzoru – załącznik nr 2 do IDW).

5) W przypadku osób uczestniczących po stronie Wykonawcy w realizacji zamówienia a będących obywatelami państw członkowskich UE (w tym obywatelami państw EOG i Konfederacji Szwajcarskiej) do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje wydane

w rodzimym Państwie Członkowskim.

6) W sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania

przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych

4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (według wzoru – załącznik nr 2 do IDW).

5) Osoby uczestniczące po stronie Wykonawcy w realizacji zamówienia a będące obywatelami państw członkowskich UE (w tym obywatelami państw EOG i Konfederacji Szwajcarskiej) winny posiadać kwalifikacje obowiązujące w rodzimym Państwie Członkowskim.

6) W sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania

przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń , wg formuły: spełnia - nie spełnia.

(9)

Miejsce, w którym znajduje się

zmieniany tekst: Zamiast: Powinno być:

dokumentów i oświadczeń , wg formuły: spełnia - nie spełnia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:

Miejsce, w którym znajdują się

zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)

_____ _____ _____ _____ _____

(10)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod

pocztowy:

Kraj:

Punkt

kontaktowy: Tel.:

Osoba do kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania

_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy) VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

12/02/2010 (dd/mm/rrrr)

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :