• Nie Znaleziono Wyników

przy wyznaczaniu wspó czynnika za amania wiat a przy pomocy mikroskopu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "przy wyznaczaniu wspó czynnika za amania wiat a przy pomocy mikroskopu"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

wiczenie 01

WYZNACZANIE WSPÓ CZYNNIKA ZA AMANIA WIAT A ZA POMOC MIKROSKOPU

Przyrz dy :

Mikroskop, lampa sto owa, p ytki szklane, ruba mikrometryczna.

Na granicy dwóch o rodków wiat o ulega za amaniu. Wielko ci charakterystyczn dla tego zjawiska jest wspó czynnik za amania wiat a n równy liczbowo stosunkowi sinusów k ta padania i za amania

n = sin sin

Za amanie wiat a jest przyczyn , %e odleg o ci

obserwowane z powietrza w o rodku g&stszym optycznie, wydaj si& mniejsze.

Na przyk ad szyba szklana sprawia wra%enie cie'szej, ni%

jest w istocie.

Zjawisko to wykorzystuje si& przy wyznaczaniu wspó czynnika za amania wiat a przy pomocy mikroskopu. Wspó czynnik za amania jest równy

stosunkowi grubo ci rzeczywistej d i grubo ci pozornej h n =h

d

Promie' wietlny przechodz c przez p ytk& p asko równoleg ulega dwukrotnemu za amaniu. Dla obserwatora patrz cego z góry wydaje si& jakoby promie', który faktycznie przeszed przez punkt O, przechodzi przez punkt O’. Punkt O’ jest pozornym obrazem punktu O, za h jest pozorn grubo ci widzian przez tego obserwatora. Jest ona mniejsza od

rzeczywistej grubo ci d. Znajomo - tych dwu grubo ci wystarcza do obliczenia

wspó czynnika za amania materia u z jakiego wykonana jest p ytka. Dla ma ych k tów ( z takimi mamy do czynienia przy obserwacji przez mikroskop, patrzymy prawie prostopadle) Mo%emy napisa-:

h d

d A h A

n= = =

tg tg sin

sin gdzie n jest wspó czynnikiem

za amania materia u p ytki wzgl&dem powietrza.

(2)

Kolejno - wykonywanych czynno ci

1.Ustawi- mikroskop, tzn. dobra- po o%enie lampy sto owej i ustawienie zwierciad a mikroskopu w ten sposób, aby wiat o pada o do obiektywu.

2. Na obu brzegach badanej p ytki wykona- flamastrem dwie skrzy%owane kreski, jedna nad drug .

3. Umie ci- p ytk& na stoliku mikroskopu i ustawi- tak mikroskop, aby widzie- ostro kresk&

na górnej powierzchni. Zanotowa- w tabeli po o%enie czujnika mikrometrycznego.

4. Ustawi- mikroskop na ostro - dolnej kreski i zanotowa- po o%enie czujnika.

5. Zmierzy- rub mikrometryczn rzeczywist grubo - p ytki d.

6. Pomiary opisane w punktach 3,4,5 wykona- trzykrotnie.

7. Analogiczne pomiary wykona- dla pozosta ych p ytek.

8. Obliczy- w ka%dym przypadku grubo - pozorn p ytki h jako ró%nic& mi&dzy wskazaniami czujnika w po o%eniu dolnym i górnym mikroskopu.

9. Obliczy- warto ci rednie grubo ci rzeczywistej i pozornej dla ka%dej z p ytek.

10. Korzystaj c z warto ci rednich wyliczy- wspó czynnik za amania wiat a dla ka%dej z p ytek.

11. Przeprowadzi- dyskusj& niepewno ci pomiarowych.

d

[m] dr

[m] h

[m] hr

[m] n

Wymagania

- prawo odbicia i za amania [ 3,8,13]

- budowa i zasada dzia ania mikroskopu [3,8,13]

- -wyprowadzenie wzoru na powi&kszenie mikroskopu [8,13]

- wyprowadzenie wzoru na wspó czynnik za amania wykorzystywanego w -wiczeniu [1]

Cytaty

Powiązane dokumenty

Czy istnieje taki ostrosłup czworokątny oraz taka płaszczyzna przecina- jąca wszystkie jego krawędzie boczne, że pole uzyskanego przekroju jest więk- sze od pola podstawy

Urz dzeniem pomiarowym w niniejszym wiczeniu jest refraktometr Abbego, w którym do pomiaru wspó!czynnika za!amania wykorzystuje si" zjawisko ca!kowitego wewn"trznego

Podczas gdy Immanuel Kant stawiając pytanie „czym jest człowiek?” starał się człowieka — światowego obywatela, który jest obywatelem dwóch światów, uczynić

Specjalne badania związane z warunkami życia pracowników pewnej firmy wykazały, że czas dojazdu do pracy jej pracowników ma rozkład jednostajny w przedziale od 3000 do 4800

3p – poprawne metody, obliczenia i odpowiedź z jednostką 2p – poprawna metoda obliczenia wymiarów obszaru, na którym może stać namiot (9m x 19m) i poprawna metoda obliczenia

Poprawną metodę uznajemy, gdy uczeń wykorzysta odpowiednie dane z zadania, a np. popełni błąd rachunkowy, przestawi cyfry. Za poprawne obliczenia przyznajemy punkt pod warunkiem,

Ad.c Minimalne u»yteczne napi¦cie baterii fotowoltaicznej UDCMIN mo»na oszacowa¢ zakªadaj¡c maksymaln¡ warto±¢ wspóªczynnika gª¦boko±ci modulacji napi¦cia zasilaj¡cego

Paneloux nie jest postacią negatywną, pisarz nie krytykuje jego wiary, dzięki niej duchowny może pogodzić się ze śmiercią.. Nie wykluczone też, że ją przyspiesza,