Finanse podmiotów gospodarczych w mieście Katowice w 1993 r.

Pełen tekst

(1)

W O JE W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W IC A C H

F I N A N S E

PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W MIEŚCIE KATOWICE W 1993 R.

M A R Z E C 199 4

(2)

Opracował Oddział Statystyki Miejskiej

w Katowicach

(3)

1. Publikacja zawiera dane statystyczne informujące o wysokości przychodów, kosztów, wynikach finansowych i majątku obrotowego podmiotów gospodarczych miasta Katowice za 1993 r.

Tablice obejmują - bez względu na charakter własności - dane dotyczące podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba zatrudnionych przekracza 50 osób w przemyśle oraz 20 osób w pozostałych działach gospodarki narodowej, z wyjątkiem podmiotów, których podstawowy rodzaj działalności stanowi produkcja rolna.

2. Dane statystyczne zostały opracowane według stanu organizacyjnego na 31 XII 1993 r. i przedstawiono je według Klasyfikacji Gospodarki Narodowej (działy, gałęzie, branże).

Dane dotyczące wskaźników finansowych opracowane są w dwóch układach: według KGN (obowiązującej do końca 1993 r .) i Europejskiej Klasyfikacji Działalności (obowiązującej od 1994 r.).

PODSTAWOWE POJĘCIA ZAWARTE W PUBLIKACJI

1. Przychody z działalności gospodarczej obejmują otrzymane i należne kwoty w faktycznie uzyskanych cenach:

- ze sprzedaży wyrobów i usług własnej produkcji, - ze sprzedaży towarów,

- z operacji finansowych (przychody ze sprzedaży obcych papierów wartościowych, przychody z udziałów, dywidendy i odsetki od kredytów i pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, dodatnie różnice kursowe),

- ze sprzedaży składników majątkowych (środków trwałych, materiałów i innych składników),

- z dotacji przedmiotowych i innych zwiększeń.

(4)

2. Koszty uzyskania przychodów obejmują:

- koszt własny sprzedanych wyrobów własnej produkcji i usług, - wartość w cenach zakupu sprzedanych towarów,

- koszty obrotu towarowego, - koszty operacji finansowych,

- wartość materiałów w cenach nabycia i wartość początkową środków trwałych pomniejszoną o ich umorzenie oraz koszty sprzedaży materiałów i środków trwałych,

- podatek obrotowy i inne obciążenia.

3. Wynik finansowy brutto (zysk lub strata) stanowi różnicę pomiędzy przychodami z działalności gospodarczej a kosztami uzyskania tych przychodów, skorygowaną o saldo strat i zysków nadzwyczajnych.

4. Wynik finansowy netto (zysk lub strata) wynika z pomniejszenia zysku brutto o obowiązkowe odpisy (t j . podatek dochodowy, podatek od wzrostu wynagrodzeń, dywidendę od funduszu założycielskiego) lub powiększenia straty brutto o obowiązkowe odpisy.

Przez należny podatek dochodowy rozumie się podatek, który

przedsiębiorstwo jest zobowiązane uiścić po uwzględnieniu

przyznanych ulg, zaś dywidenda jest to wpłata do budżetu

państwa z tytułu użytkowania przez przedsiębiorstwa państwowe

wydzielonej części majątku Skarbu Państwa. Wielkość dywidendy

jest uzależniona od wartości funduszu założycielskiego

w przedsiębiorstwie oraz stawki procentowej ustalonej

corocznie w ustawie budżetowej. Podatek od wzrostu

wynagrodzeń jest obciążeniem wyniku finansowego podatników

u których wynagrodzenia obciążające koszty całokształtu

działalności roku podatkowego oraz nagrody i premie wypłacone

z zysku przekraczają normy ustalone w ustawie.

(5)

5. Majątek obrotowy obejmuje:

- zapasy,

- należne roszczenia, - środki pieniężne,

- krótkoterminowe papiery wartościowe, - rozliczenia międzyokresowe.

5.1. Zapasy - rzeczowe składniki majątku obrotowego, do których zalicza się:

- "materiały" - surowce, materiały podstawowe i pomocnicze, półfabrykaty obcej produkcji, opakowania, paliwo, części zamienne i odpadki,

- "produkty gotowe" - własnej produkcji wyroby gotowe, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlano-montażowe itp.,

- "produkcję nie zakończoną" - czyli produkcję w toku oraz półfabrykaty, to jest nie gotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi itp. przed ich ukończeniem,

- "towary" - rzeczowe składniki majątku nabyte w celu sprzedaży,

- "zaliczki" - zaliczki na poczet dostaw zapasów.

5.2. Należności i roszczenia obejmują:

- należności z tytułu dostaw, robót i usług, - należności od budżetów,

- pozostałe należności, - roszczenia sporne.

5.3. Środki pieniężne obejmują gotówkę, bony pieniężne,

pieniądze ulokowane na rachunkach bankowych, weksle i czeki

obce oraz nabyte w celu odsprzedaży papiery wartościowe,

niezależnie od ich rodzaju.

(6)

5.4. Krótkoterminowe papiery wartościowe - są to otrzymane i niezrealizowane jeszcze krótkoterminowe papiery wartościowe - o terminie wykupu czy realizacji do 1 roku - w wartości nominalnej.

5.5. Rozliczenia międzyokresowe - tzw. czynne rozliczenia międzyokresowe, a więc poniesione koszty w roku obrachunkowym, a przypadające do rozliczenia w następnych okresach sprawozdawczych.

6. Kredyty i pożyczki - obejmują ogólną wartość nie spłaconych kredytów i pożyczek, zarówno bankowych jak też z innych źródeł.

7. Zobowiązania ogółem - obejmują wszelkiego rodzaju zobowiązania: z tytułu dostaw wyrobów, robót i usług, wekslowe, wobec budżetu z tytułu wynagrodzeń oraz pozostałe

zobowiązania według wartości ustalonej przy ich powstawaniu, łącznie z zobowiązaniami długoterminowymi

(wartość gruntu).

RELACJE I WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

1. Wskaźnik rentowności: relacja wyniku finansowego brutto (saldo) do kosztów uzyskania przychodów ogółem.

2. Zyskowność: relacja wyniku finansowego netto (saldo) na 1000 zł przychodów ogółem.

3 . Wskaźnik poziomu kosztów:

- z całokształtu działalności: relacja kosztów uzyskania przychodów ogółem do przychodów ogółem,

- ze sprzedaży własnej produkcji i usług: relacja kosztów

sprzedaży własnej produkcji i usług do przychodów ze

sprzedaży własnej produkcji i usług.

(7)

W roku 1993 podmioty gospodarcze Katowic osiągnęły dodatni wynik finansowy brutto, który wyniósł 3123,8 mld zł (o 10% mniej niż w roku 1992). Był on o 1955,3 mld zł t j . 2,5 razy większy niż wynik finansowy brutto uzyskany przez przedsiębiorstwa w województwie katowickim.

Wysokie obciążenia wyniku finansowego brutto (3140,4 mld zł) spowodowały ujemne saldo wyniku finansowego netto, który wyniósł minus 16,6 mld zł. Stanowił on 0,14% straty jaką poniosły podmioty w całym województwie (minus 11905,7 mld zł).

Obciążenia wyniku finansowego zwiększyły się w stosunku do ubiegłego roku o 27%. W obowiązkowych

zmniejszeniach zysku brutto największy udział miał w 1993 r . podatek dochodowy (59,6%) oraz podatek od wzrostu wynagrodzeń

32,7%). Podobnie kształtowała się struktura obciążeń dla województwa, gdzie podatek dochodowy i od wzrostu wynagrodzeń wyniosły odpowiednio 43,3% i 41,6%.

W stosunku do roku poprzedniego udział podatku dochodowego w obowiązkowych odpisach podmiotów gospodarczych Katowic zmalał o 12,9 pkt, a udział podatku od wzrostu wynagrodzeń wzrósł o 17,3 pkt.

W podziale na sektor publiczny i prywatny sytuacja finansowa

podmiotów gospodarczych Katowic w 1993 r . była diametralnie

różna. Wynik finansowy brutto podmiotów sektora publicznego

wyniósł 2607,9 mld zł (był o 18% niższy niż przed rokiem)

natomiast w sektorze prywatnym wyniósł 515,9 mld zł (był wyższy

o 72,4% niż przed rokiem). Obciążenia wyniku finansowego brutto

(2859,8 mld zł) podmiotów sektora publicznego spowodowały

w efekcie stratę netto w wysokości 251,8 mld zł, podczas gdy

w sektorze prywatnym podmioty uzyskały zysk netto równy

235,2 mld zł.

(8)

W województwie dodatni wynik finansowy brutto i netto odnotowały tylko jednostki sektora prywatnego (1543 mld zł i 714,1 mld zł), natomiast podmioty sektora publicznego poniosły 374,5 mld zł straty brutto i 12 619,8 mld zł straty netto.

Wskaźnik rentowności brutto podmiotów Katowic wyniósł 4% i był o 1,4 pkt niższy niż przed rokiem, (dla województwa wyniósł 0,4% t j . o 1,1 pkt więcej niż przed rokiem).

Rentowność podmiotów sektora publicznego zmniejszyła się w 1993 r . o 1,7 pkt w porównaniu z 1992 r., natomiast w sektorze prywatnym podmioty zanotowały wzrost wskaźnika rentowności brutto o 0,3 pkt.

W 1993 r . na każde 1000 zł przychodów ogółem podmioty gospodarcze Katowic nie odnotowały zysku i nie poniosły straty.

Na wielkość zyskowności w 1993 r . wpływ miała niekorzystna sytuacja finansowa podmiotów sektora publicznego. Na każde 1000 zł przychodów ogółem jednostki sektora publicznego poniosły 4 zł straty (o 19 zł mniej niż przed rokiem), a jednostki sektora prywatnego osiągnęły 17 zł zysku (o 1 zł więcej niż w 1992 r.). W województwie na 1000 zł przychodów ogółem przedsiębiorstwa poniosły 37 zł straty netto, a w sektorze publicznym i prywatnym odpowiednio 40 zł straty netto i 12 zł zysku netto. Zyskowność podmiotów gospodarczych Katowic spadła 0 15 zł w stosunku do 1992 r., natomiast w przedsiębiorstwach województwa wzrosła o 11 zł.

Wskaźniki poziomu kosztów z całokształtu działalności w 1993 i 1992 r . były podobne i wyniosły odpowiednio 94,9% i 95%

(dla województwa 97,4% i 99%). Znacznie bardziej niekorzystny

był wskaźnik poziomu kosztów sprzedaży własnej produkcji

1 usług, który wyniósł w 1993 r . w Katowicach 110,3% (dla

podmiotów sektora publicznego 112,7%, dla prywatnego (100,9%),

a w województwie 99,5% (w sektorze publicznym 98,9%, prywatnym

103%).

(9)

O trudnej sytuacji płatniczej podmiotów gospodarczych Katowic w 1993 r . świadczy bardzo duże zadłużenie z tytułu zobowiązań, które wyniosło 22356,2 mld zł i było o 55,5% wyższe niż przed rokiem. W strukturze zobowiązań największy udział miały zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług (53,5%) Zobowiązania wobec budżetu wyniosły 14,2%, a wobec ZUS 11,6%.

Zobowiązania w 1993 r . przewyższyły o 4,8% kwotę należności i roszczeń, a w 1992 r . były niższe o 14,4% od należności i roszczeń. Korzystniejszą relację zobowiązań do należności i roszczeń miały w 1993 r.podmioty sektora publicznego (98,1%), natomiast w sektorze prywatnym zobowiązania przewyższyły o 65,5%

należności i roszczenia. W województwie zobowiązania przekroczyły należności i roszczenia zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym odpowiednio o 50,6% i 48,9%.

W przemyśle w 1993 r . odnotowano najniższy wynik finansowy brutto i netto spośród wszystkich działów gospodarki narodowej. Podmioty poniosły stratę brutto, która wyniosła 228,2 mld zł. Wysokie obciążenia wyniku finansowego brutto (1519,2 mld zł) zwiększyły ją do 1747,4 mld zł. Strata ta była o 207,7%

wyższa niż przed rokiem.

Najwyższy wynik finansowy brutto wystąpił w przemyśle maszynowym 252,6 mld zł, najniższy w przemyśle węglowym minus 458,8 mld zł.

W obciążeniach wyniku finansowego brutto w całym przemyśle w 1993 r. największy udział miał podatek od wzrostu wynagrodzeń 56,7% (w 1992 r . 17,3%) oraz podatek dochodowy 31,3%. Największy wzrost podatku od wzrostu wynagrodzeń wystąpił w przemyśle węglowym (o 29 razy większy niż przed rokiem).

Ujemne salda wyniku finansowego brutto i netto wpłynęły niekorzystnie na wskaźniki rentowności brutto i zyskowności w przemyśle.

Wskaźnik rentowności brutto w 1993 r . wyniósł minus 0,9% i był

o 1,9 pkt niższy niż przed rokiem. Na jego wielkość wpływ miała

ujemna rentowność podmiotów sektora publicznego (minus 1,2% -

(10)

о 2 pkt niższa niż przed rokiem), podczas gdy w sektorze prywatnym rentowność była dodatnia i wyniosła 1,5% (mniej jednak 0 4,5 pkt niż przed rokiem). Najkorzystniejszą rentowność odnotowano w przemyśle metalowym 19,9%, maszynowym 14,7%

1 chemicznym 13,7%, aczkolwiek w stosunku do roku poprzedniego wskaźnik ten zmalał odpowiednio o 23,8 pkt, 8,7 pkt i 6,4 pkt.

Najniższy wskaźnik rentowności brutto wystąpił w przemyśle materiałów budowlanych minus 38,2% (o 7,8 pkt mniej niż przed rokiem), precyzyjnym minus 17,4% (o 3,4 pkt mniej niż przed rokiem), odzieżowym minus 7,6% (o 3,7 pkt mniej niż przed rokiem).

Podmioty gospodarcze w przemyśle na każde 1000 zł przychodów ogółem poniosły 71 zł straty netto (w porównaniu do 1992 r . strata ta pogłębiła się o 30 zł).

Wskaźniki poziomu kosztów z całokształtu działalności i sprzedaży własnej produkcji i usług były zbliżone i wyniosły odpowiednio 97,4% oraz 96,6% (dla województwa: 98,2% i 95,9%).

Zadłużenie podmiotów w przemyśle z tytułu zobowiązań na koniec grudnia 1993 r. wyniosło ponad 10 bin zł (o 166,7%

wyższe niż przed rokiem) i było największe spośród wszystkich działów gospodarki narodowej. Wzrosły również zaległości w spłacie kredytów i pożyczek o 84,2%.

Niekorzystną relację zobowiązań do należności odnotowano przede wszystkim w przemyśle poligraficznym 354%, odzieżowym 329,4%

i węglowym 270,6%.

Liczba podmiotów deficytowych w przemyśle wyniosła 27 (36%), rentownych 49 (64%). ' '

W budownictwie podmioty gospodarcze Katowic w 1993 r .

uzyskały w przeciwieństwie do przemysłu dodatni wynik finansowy

brutto i netto. Wyniósł on odpowiednio 417,9 mld zł i 130,3

mld zł. Jednak podmioty sektora publicznego poniosły stratę

(11)

netto 41,7 mld zł ze względu na wysokie obciążenie wyniku finansowego brutto nie tylko podatkiem dochodowym ale również dywidendą i podatkiem od wzrostu wynagrodzeń.

Na 1000 zł wyniku finansowego brutto przypadało 688 zł obowiązkowych odpisów, a w sektorze publicznym i prywatnym odpowiednio 1458 zł i 47 3 zł.

Wskaźnik rentowności w budownictwie był dodatni i wyniósł 6,3%, lecz uległ pogorszeniu w stosunku do 1992 r . o 3,6 pkt.

Na każde 1000 zł przychodu ogółem podmioty gospodarcze osiągnęły 18 zł zysku netto (o 22 zł mniej niż przed rokiem).

W sektorze publicznym zyskowność była ujemna (minus 12 zł t j . 0 40 zł mniej niż przed rokiem), natomiast w sektorze prywatnym osiągnęła wartość dodatnią i wyniosła 46 zł (o 10 zł mniej niż przed rokiem).

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności w 1993 r . wyniósł 93% (o 1,8 pkt więcej niż przed rokiem)

1 podobnie kształtował się ten wskaźnik w stosunku do sprzedaży własnej produkcji i usług - 92,2%.

Na koniec grudnia 1993 r . zobowiązania podmiotów w budownictwie wyniosły 1990 mld zł (o 34,4% więcej niż przed rokiem). Wobec budżetu zobowiązania wzrosły o 41,2%, a z tytułu dostaw, robót i usług o 29% w stosunku do poprzedniego roku.

Relacja zobowiązań do należności i roszczeń w 1993 r . wyniosła 103% podczas gdy w 1992 r . - 92,1%.

Udział podmiotów deficytowych w budownictwie wyniósł 24%, a rentownych 7 6%.

W transporcie w 1993 r . zanotowano znacznie lepszą

sytuację finansową niż w 1992 r . Wynik finansowy brutto wyniósł

26,5 mld zł i był ponad 7 razy większy niż przed rokiem. Wysokie

(12)

obciążenia wyniku finansowego brutto spowodowały jednak ujemne saldo wyniku finansowego netto, który wyniósł minus 18,8 mld zł.

Na 1000 zł wyniku finansowego brutto przypadało 1708 zł obowiązkowych zmniejszeń tego wyniku.

Wskaźnik rentowności brutto wzrósł w stosunku do 1992 r.

0 3,1 pkt i wyniósł 3,7%.

Zdecydowanie korzystniejszą rentowność miały podmioty sektora publicznego, w którym wyniosła ona 4,2% (o 3 pkt większa niż przed rokiem), natomiast w sektorze prywatnym osiągnęła wielkość 1,7% (o 5,1 pkt większa niż przed rokiem).

Na 1000 zł przychodów ogółem przedsiębiorstwa w 1993 r. poniosły stratę netto 24 zł, co jednak było lepszym wynikiem niż rok temu o 49 zł.

Poziom kosztów z całokształtu działalności stanowił 94,1%

(mniejszy o 1,6 pkt niż w 1992 r.) a ze sprzedaży własnej produkcji i usług 96,1% (większy o 0,6 pkt.). Jedynie w sektorze prywatnym koszty sprzedaży produkcji własnej i usług przewyższały przychody.

Zobowiązania w transporcie przekroczyły o 68,5% należności 1 roszczenia.

W handlu wyniki finansowe podmiotów gospodarczych kształtowały się korzystnie. Przedsiębiorstwa handlowe odnotowały dodatni wynik finansowy brutto (2382,7 mld zł) i netto (1315,6 mld zł). W podziale na sektory zysk brutto w stosunku do ubiegłego roku był wyższy 9 razy w sektorze prywatnym, natomiast w sektorze publicznym był niższy o 5,7%.

Zarówno wskaźnik rentowności brutto i zyskowności był

dodatni. Rentowność brutto była o 0,6 pkt niższa niż przed

rokiem i wyniosła 5,8%. Zyskowność natomiast była niższa o 1 zł

i w 1993 r. wyniosła 30 zł na 1000 zł przychodów ogółem.

(13)

Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności był podobny do uzyskanego w poprzednim roku i wyniósł 94,3%.

Relacja zobowiązań do należności i roszczeń wynosiła 63,1%

i była nieco niższa niż przed rokiem, gdzie zobowiązania stanowiły 63,9%. Zobowiązania podmiotów gospodarczych w handlu wyniosły na koniec 1993 r . 7923 mld zł, a 85% tych zobowiązań stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło ponad 1151 mld zł i było wyższe niż przed rokiem o 61%.

Udział podmiotów deficytowych w handlu wyniósł 22%, a rentownych 78%.

Na dobre wyniki finansowe w handlu miały wpływ duże przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, które w 1993 r . osiągnęły dodatni wynik finansowy zarówno brutto jak i netto.

Udział przedsiębiorstw handlu zagranicznego w przychodach handlu ogółem wyniósł prawie 68%.

W gospodarce komunalnej podmioty gospodarcze osiągnęły dodatni wynik finansowy brutto i netto, który w 1993 r . wyniósł odpowiednio 382,4 mld zł i 224,7 mld zł.

W stosunku do poprzedniego roku wynik finansowy brutto wzrósł 0 36,8%, a wynik finansowy netto o 76,1%.

Korzystnie kształtowała się relacja zobowiązań do należności 1 roszczeń, gdyż zobowiązania stanowiły 75% należności.

W gospodarce mieszkaniowej odnotowano w 1993 r . ujemny wynik finansowy brutto (minus 405 min zł). Obowiązkowe zmniejszenia tego wyniku wyniosły 1,9 mld zł. Wpłynęły one na pogłębienie straty, która wyniosła 2,3 mld zł.

W gospodarce mieszkaniowej obserwuje się duże zadłużenia o czym świadczy relacja zobowiązań do należności i roszczeń.

Zobowiązania przekroczyły prawie 5-krotnie należności.

W strukturze tych zobowiązań największy udział miały zobowiązania wobec budżetu (41,5%) i z tytułu robót i usług

(27,7%).

(14)

PODMIOTY GOSPODARCZE

RENTOWNE I NIERENTOWNE W 1993 R.

Stan w dniu 31 XII

-ft ^V.'AVAW.W.'.WAV.V.V^MWMWA'.VAWrtVAVrtVAV.VAVAW.V^

Gos.komunalna Handel Transport Budownictwo

Przemysł Ogółem

ДТЛм‘й)УЛУ.>ГЛУ

i

-1

7

=

7

=

7=

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 80%

rentowne ^ nierentowne

WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI BRUTTO

i i i

1992 1993

BBS ogółem g j przemysł SSS3 budownictwo

H~M transport 1Z /A handel gosp.komunalana

(15)

ZYSKOWNOŚĆ

Na 1000 zł przychodów ogółem

1993

1992

Ü H ogółem g g j przemysł budownictwo - "(1 transport Y/Л handel gosp. komunalna

(

0

.

4

%)^

(

313

%)

(

116

%)

STRUKTURA OBOWIĄZKOWYCH ZMNIEJSZEŃ WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO

P R Z E M Y S Ł B U D O W N IC T W O

] podatek dochodowy g g dywidenda od f.zał. SSS pod.od wzrostu wyn. Ц-Щ pozostałe obciążenia.

(16)

250-fT

200

- /

150

- /

100-'

RELACJA ZOBOWIĄZAŃ DO NALEŻNOŚCI I ROSZCZEŃ

Stan w dniu 31 XII

Handel Gosp.komunalna Ogółem Przemysł Budownictwo Transport

3 1992 S 5 S 1993

STRUKTURA ZAPASÓW W 1993 R.

Ogółem Przemysł Budownictwo Transport Handel

§ materiały 5 towary

produkty gotowe inne

prod.niezakończona

(17)

Tabi. 3 . P R Z Y C H O D Y I KOSZTY U O K R E S I E STY C Z E Ń -

W Y S Z C Z E G Ó L N I Ę a - w D i n zł

b - I-XII 1992 r.= 1 9 0

0 G Ö L E M

sektor pub l i c z n y

sektor p r y w a t n y w tym

PRZEMYSŁ

sektor pu b l i c z n y

sektor p r y w a t n y w tym

Przemysł węglowy

sektor pu b l i c z n y

Przemysł h u t nictwa żelaza

sektor pub l i c z n y

Przemysł metalowy

Przychody Koszt uzyskania prz ychodów

ogółem

w tym

ogółem

w tym ze

s p r z e ­ daży własnej produkcji

i usług

ze s p rze­

daży towarów

operacji f i n a n s o ­

wych

s p r z e ­ daży własnej prod u k ­

cji i usług

wartość s p r z e ­ danych towarów w cenie zakupu

o p e r a ­ cji f i nan­

sowych

podatek obrotowy

i akcyzowy

a 82710357 364 2 5 6 9 0 42142922 2 238254 785 0 9 7 9 2 40188398 35485932 1724394 146922

b 122. 1 . 148.4 105.5 118.3 122.0 147.0 102.6 . 115.0 111.2

a 68540886 290 5 2 3 6 4 35049494 2 0 6 8 4 8 7 6 4 9 3 8 7 5 5 32749699 29916457 1456975 71002

b 116.5 143. 1 100.6 112. 1 116.4 142.5 97. 4 109.9 78.0

a 14177471 7 373326 6293428 169767 13571037 7438699 5569475 267419 75920

b 160. 7 175.0 146. 3 375. 1 159. 1 171.5 145. 0 153.5 185. 6

a 24674831 2 3 3 5 7 0 9 3 641591 149793 2 4 040955 22557633 572634 430132 98704

b 178.2 179. 5 181.5 115.8 178.6 179.5 185.4 132.1 138. 1

a 22034521 2 0 9 7 3 5 0 9 443966 132544 21509572 20372859 400667 328920 57029

b 166.5 167. 9 153.5 108.5 167.0 168.7 160.9 104.6 86. 1

a 264031.0 2 383534 197625 17249 2531383 2184774 171967 101212 41675

b 434. 1 453.2 307.7 239 . 0 441. 1 444.5 287.6 900.5 793. 4

a 12297327 11962956 80286 515 4 4 12121927 11883895 68960 89164 1588

b 221. 5 224.0 10 razy 84. 4 210.5 210.3 909.2 159.4 80.5

a 12055829 11784960 21763 4 6 565 11905637 11716684 21075 88891 667

b 221. 9 225.6 340.4 79.6 211.2 211.7 330. 3 159.9 210.4

a 2053062 1932234 11610 3 3 649 1915932 1822463 9461 65293 1131

b 123.0 123.8 103.3 97.8 123.3 126.8 101. 1 79.6 21,8

a 2053062 1982284 11610 3 3 649 1915932 1822463 9461 65293 1131

b 123.. 0 123.8 103. 3 97.8 123. 3 126.8 101. 1 79.6 21.8

a 270497 215043 33684 7783 225552 178684 31745 3124 650

b 195. 1 199.2 166. 1 127.4 225.2 237.3 171.6 87.9 984.8

(18)

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - w min zł

b - I-XII 1992 r.=100

P r z ychody Koszt uzyskania przychodów

ogółem

w tym

ogółem

w tym ze

s p r z e ­ daży własnej produkcji

i usług

ze s p r z e ­

daży towarów

z operacji f i n a n s o ­

wych

s p r z e ­ daży własnej p r o d u k ­

cji i usług

wartość sprze­

danych towarów w cenie zakupu

o p e r a ­ cji f i nan­

sowych

podatek obrotowy

i akcyzowy

Przemysł metalowy (dok.)

sektor p r ywatny a 173727 126590 33684 2519 156884 112526 31745 2989 650

h 350.3 434. 0 166.1 161.1 322.2 429.3 171.6 86.1 11 razy

Przemysł m a s zynowy a 2004085 185 5571 123564 2 2 815 1714915 1535413 121657 20771 183

tl 119.6 115.5 203.2 192.6 125.2 120.8 213.2 160.9 98.4

sektor p u b liczny a 1643705 1461290 123564 18961 1387361 1212330 121657 18008 163

b 108.2 103. 0 203.2 193. 4 112.6 106.9 213.2 146.1 92. 1

sektor prywatny a 360380 354281 0 3854 327554 323083 0 2763 20

b 231.0 2 3 1.2 X 188. 8 237.8 236.2 X 473.1 222.2

Przemysł pr e c y z y j n y a 96954 90159 520 2560 106762 94569 478 9190 131

b 114.4 137.5 81.6 29 razy 115.7 123.8 82.6 79.4 49. 2

sektor pu b l i c z n y a 90027 83271 520 2521 100749 88556 478 9190 131

b 106.2 127.0 81.6 29 razy 109.2 115.9 82.6 79. 4 49.2

Przemysł e l e k t r o n i c z n y i elektrotechn. a 559337 545557 463 3038 531427 500405 411 21017 1453

b 147.5 149.4 101.1 162.0 135.5 141.0 101.2 82.9 37. 1

sektor publiczny a 559337 545557 463 3088 5314 2 7 500405 411 21017 1453

b 149.5 151.5 129. 0 162. 0 137.2 142. 6 126.9 82.9 43.5

Przemysł c h e miczny a 299508 291753 1567 5209 262621 234573 1374 6015 18919

b 135.5 137. 0 144. 7 334. 6 141.8 152. 3 141.4 345.7 82. 1

Przemysł m a t e riałów b u d o w lanych a 221059 137698 709 2242 268 0 3 7 156249 453 104 263

b 106.6 71. 1 115. 1 159.2 127.6 75.8 107.6 X 68.3

sektor publiczny a 221059 137698 709 2242 268037 156249 453 104 263

b 106. 6 71. 1 115. 1 159. 2 127.6 75. 8 107.6 X 68.3

(19)

Prz y c h o d y Koszt uzyskania prz ychodów

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - w min zł

b - I-XII 1.992 1-.=100

w tym w tym

ogółem

ze s p r z e ­

daży własnej p r o d u k c j i

i usług

ze sprze­

daży towarów

z operacji

f i n a n s o ­ wych

ogółem

s p r z e ­ daży własnej p r o d u k ­

cji i usług

wartość s p rze­

danych towarów w cenie za кu p u

o p era­

cji finan­

sowych

podatek obrotowy

i akcyzowy

Przemysł d r z e w n y a 639390 4 6 5 3 8 7 151780 1638 631968 479081 115955 7319 10993

b 126.2 136. 5 100.2 77. 8 125.3 137.2 96.3 78. 0 67. 8

sektor pub l i c z n y a 579399 4 0 5 9 0 2 151340 1587 576557 424230 115515 7302 10909

b 114.4 119. 1 99.9 75.4 114.3 121.5 96.0 77.8 67. 3

Przemysł o d z i e ż o w y a 126826 119941 5699 300 131624 123385 6010 1808 77

b 117.8 125. 5 56. 1 47. 0 123.8 135. 7 73.9 27.7 43. 0

Przemysł s p o ż y w c z y a 2646979 2 418911 199063 602 2767200 2393957 185313 114527 59300

b 444.9 450. 0 471.6 121.4 487.4 508. 0 4 6 7 . 5 340. 9 404. 0

sektor pry w a t n y a 1203658 111 1 0 2 3 81560 524 1232846 1053305 69949 83108 22948

b 732.2 955. 5 196.7 181.9 760. 5 945. 4 179. 3 15 razy 11 razy

Przemysł p o l i g r a f i c z n y a 294752 2 5 3 5 7 7 21032 3510 285355 245017 19898 4749 696

b 503.9 445. 8 X 34 razy 460.6 417.3 X 239. 4 10 razy

B U D O W N I C T W O a 7 144735 5 946491 797073 81669 6643125 548 4 9 1 3 758735 102970 3033

b 114.7 112. 5 114.7 209. 8 116. 7 117. 0 115.1 72.4 74. 7

sektor pub l i c z n y a 3 402925 2 9 4 4 7 9 9 260420 22629 3236551 2 783161 253161 39001 889

b 99.6 96. 4 133.7 116.3 103. 7 101.2 136.6 83. 2 75. 1

Sektor p r y w a t n y a 3741810 3 0 0 1 6 9 2 536653 59040 3406574 2 7 0 1 7 5 2 505574 63969 2144

b 135. 1 137. 2 106.5 310. 3 134.5 142. 4 105. 8 67.0 /4.5

w tym

B udown i c t w o ogó l n e a 893244 610834 225134 3738 888801 626498 210958 4133 1129

b 93. 1 83. 2 109.7 29.5 96. 1 89. 3 109.5 40.6 70. 1

sektor p u b l i c z n y a 133486 8 1164 30124 193 141331 89476 30630 374 23

b 82.9 67. 4 147. 4 877.3 86. 0 74.3 152.2 64. 4 46.9

(20)

H

00

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - w min zł

b - I-XIT 1992 r.=19W

Budown i c t w o ogólne ( d ok.) sektor prywatny

B u d o w nictwo p r o d u k e y jno-usługowe

sektor publiczny

sektor prywatny

Bu d o w n i c t w o specjalistyczne

sektor p u b liczny

sektor p r ywatny

Jednostki geolog i c z n e

Jednostki g e o d e z y j n o - k a r t o g r a f i c z n e

sektor publiczny

J e d n . p r o j e k t . b u d ó w l a n e g o , t e c h n o l o g i c z ­ nego, u r b a n i s t y c z n e g o i regionalnego

P r z ychody Koszt uzyskania p r z y chodów

ogółem

w tym

ogó ł e m

w tym ze

s p r z e ­ daży własnej produkcji

i usług

ze sp rze­

daży towarów

и ..

operacji f i n a n s o ­

wych

s p r z e ­ daży własnej p r o d u k ­

cji i usług

wartość s p r z e ­ danych towa rów w cenie zakupu

opera- c ji finan­

sowych

podatek obrotowy

i akcyzowy

759758 529670 195010 3545 7 4 7 4 7 0 537022 130328 3759 1106

95.8 87. 6 105.0 24. 2 99.0 93.7 103.8 38.9 70.9

3282398 2988.149 141905 21512 3 0 0 8 4 3 2 2692151 136557 55270 973

118.2 115.2 162.7 212.6 121.2 120. 1 163.6 71.6 58.0

2223584 2022942 76624 10908 203 9 8 7 0 1829351 73969 27648 734

104. 8 102. 0 155. 5 132.8 108.2 105.7 149.7 86. 0 72.3

1.058814 9 6 5 2 0 7 65281 10604 968 5 6 2 862800 62588 27622 239

167. В 164.0 175. 1 569.8 168.4 175.8 190.7 61.2 17.5

2170534 1 758783 241227 46756 1 993750 1606553 230604 36998 451

117. 4 110 . 8 166. 8 23В. 6 118.8 114. 8 173.6 73.3 117. 8

797553 623 0 0 6 131141 9730 824744 658648 125926 10953 95

87. 1 83. 3 115.4 92. 8 93. 8 91.4 120.7 78.3 96. 0

1372981 1135777 110086 37026 1169006 9479.05 104678 26045 356

148. 1 135.8 458. 7 406.4 147. 4 140*. 2 457.5 71.4 125.7

66888 5 9 990 4973 283 65935 60349 5367 16 4

109. 8 104. 9 293. 6 186.2 115. 1 110. 7 284. 1 X 200.0

92605 80295 6513 734 88964 77814 5783 1925 90

145.6 143.6 123. 7 273. 9 142.8 137.6 124. 8 12 razy 150.0

29753 26230 481 678 28200 25775 414 2 6

107.2 101. 1 45.9 14 razy 106.0 101.8 42.9 1.3 60.0

582705 393094 172737 8455 5439 9 0 372917 165190 4501 373

109.8 141.3 71. 1 215. 0 109.8 148.3 69. 9 93. 3 94.0

(21)

P r z y c h o d y Koszt uzys kania prz ychodćw

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - w min zł

b - I-XII 1992 r.=100

w tym w tym

ogółem

ze s p r z e ­

daży w łasnej p r o d u k c j i

i usług

ze s p rze­

daży towarów

operacji f i n a n s o ­

wych

ogółem

s p r z e ­ daży własnej p r o d u k ­

cji i usług

wartość s p r z e ­ danych towarów w cenie zakupu

o p e r a ­ cji finan­

sowych

podatek obrotowy

i akcyzowy

J , technol., urbanist.

14857 8 25

sektor pub l i c z n y a 133427 116099 14855 730 117605 102692

b 110.0 104.5 172.6 134.4 118.5 115. 7 172. 6 47. 1 312.5

sektor prywatny a 449278 2 8 1 9 9 5 157882 7725 426385 270225 150333 4493 348

b 109.7 165.3 67. 4 227.9 107.6 166. 1 66. 0 93.3 89.5

TRANSPORT a 770546 69 5 8 6 8 21621 9114 724946 668547 17992 15770 555

b 125. 0 124. 9 136. 7 138.3 122.9 125.6 131.1 90. 0 91.1

sektor p u b liczny a 610158 5 5 5 4 3 0 7816 7177 568116 525516 7344 14847 178

b 112.2 111.7 59. 1 123. 3 110.4 112.2 64.8 85. 9 111.3

sektor p r ywatny a 160388 1404 3 8 13805 1937 156830 143031 10648 923 377

b 219. 7 233. 4 531.6 251.6 208.0 223. 0 446.8 379. 8 84. 0

w tym

T r a nsport s amochodowy a 504643 4 3 0 3 9 8 21621 9093 533194 477597 17992 15019 507

b 116.3 114.8 136. 7 138. 4 112.2 113.5 131. 1 101.8 85.2

sektor p u b liczny a 372823 31.8095 7816 7177 401903 360034 7344 14122 172

b 102.2 99. 9 59. 1 123.3 99.5 99. 8 64.8 97.2 117. 8

sektor p r y w a t n y a 131820 112 3 0 3 13805 1916 131291 117563 10648 897 335

b 190. 4 199. 1 531.6 255. 8 184.2 195. 9 446. 8 407.7 74. 6

Spedycja i t r a n s p o r t konny a 249943 2 4 9 6 8 6 0 11 176197 175437 0 751 6

b 136. 8 136. 8 X 52. 4 153.8 157. 1 X 27. 1 42.9

HANDEL a 43438097 8 1 6 8 0 0 40294277 1931249 40958975 5918615 33838393 1128230 34248

b 106.2 104.2 105. 2 116.2 105.7 133. 6 10: .2 117.3 34. 4

sektor p u b l i c z n y 37718904 4 9 4 8 4 7 34999968 1861371 35292704 5036511 29149551 1047893 9244

b 101.3 103. 2 100. 0 112.5 100.6 132. 9 96.7 114.0 46.8

(22)

\

Przychooy Koszt uzyskania przychodów

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - w Min zł

b - I-XII 1992 v.=iee

w tym

w tym

ogółem

ze s p r z e ­

daży własnej produkcji

i usług

ze s p r z e ­

daży towarów

operacji f i n a n s o ­

wych

o gół e m

s p r z e ­ daży własnej p r o d u k ­

cji i usług

wartość s p r z e ­ danych towarów w cenie za kupu

o p e r a ­ cji f i nan­

sowych

podatek obrotowy

i akcyzowy

HANDEL (dok.)

sektor p r ywatny a 5719193 321953 5294309 69878 5666271 882104 4658842 80337 25004

b 156.0 105.7 159. 8 841. 1 154.7 137.8 159.2 187.4 120.2

w tym

Handel w e w n ę t r z n y rynkowy a 5629520 490662 4875910 75663 5 5 3 1 9 5 2 1073158 4291178 82786 25398

b 146.2 105.2 149. 1 752.8 145.2 118. 9 154.6 1 6 7 .5 104.2

sektor pu b l i c z n y a 1565543 186036 1214561 6088 1.486540 336478 1100325 5420 3556

b 111.7 110. 8 104.6 100. 1 109.5 107.4 109.9 49.6 80. 8

sektor p r y w a t n y a 4063977 304576 3661349 69575 404 5 4 1 2 736680 3190853 77366 21842

h 165.9 102. 0 173.7 18 razy 164. 9 125. 0 179.8 201.0 109.3

Handel w e w n ę t r z n y zaopatrzeniowy a 8307543 9 8 4 9 2 8129493 6 6582 7971401 775278 6985952 195442 8561

b 112.5 139.0 113.5 53. 1 112.2 99.8 114.4 110.3 81.9

sektor p u b l i c z n y a 6 661675 88117 6 498879 662 7 9 635 9 6 6 3 635221 5521539 192471 539?

b 108.0 135.5 109.0 54. 8 107.8 87.4 111.4 111.4 5 6 . 1

sektor p r y w a t n y a 1645868 10375 1630614 303 1 611738 140057 1464413 2971 3162

b 135.3 177. 1 135.5 7. 0 133. 6 281:0 127.3 68. 7 384. 7

Handel z a g r a n i c z n y a 2 9 4 9 1 6 8 6 220644 27286528 1789004 27446501 4064812 22527637 850002 289

b 99.5 89. 4 97. 9 117. 1 98. 6 147.8 93. 1 115.6 5. 0

sektor p u b l i c z n y a 2 9 4 9 1 6 8 6 220644 27286528 1739004 27446501 4064812 22527687 850002 289

b 99. 5 89.5 97.9 117. 1 98. 6 147.9 93. 1 115.6 5.0

P O Z O S T A Ł E G A Ł Ę Z I E PRODUKCJI M A TERIALNEJ a 1008740 729528 257258 15851 863433 607320 231324 18683 2060

b 84. 4 105.7 53. 9 191.1 76. 6 93. 1 53.8 73. 9 2 7 . u

sektor p u b liczny 3 305390 233773 66822 951 248439 185598 58510 883 65

b 110.8 119. 1 90.4 50. 7 105.. 8 111.9 90. 2 68.5 72. 2

(23)

P r z y c h o d y Koszt uzyskania prz /chodów

W Y S Z C Z E G Ó L N I Ę a - w m i n zł

b - I-XII 1992 r.=100

N I E

w tym w tym

ogółem

ze s p r z e ­

daży własnej p r o d u k c j i

i usług

ze s p rze­

daży towarów

operacji f i n a n s o ­

wych

ogółem

s p r z e ­ daży własnej p r o d u k ­

cji i usług

wartość s p r z e ­ danych towarów w cenie zakupu

o p e r a ­ cji finan- sowych

podatek obrotowy

i akcyzowy

PO Z OSTAŁE GAt ę Z I E PRODUKCJI sektor p r ywatny

MATERIALNEJ (dok a

)

703350 4 9 5 7 5 5 190436 14900 614944 421722 172814 17800 1995

b 76.5 100. 3 47.2 232.2 68.9 86.7 47.3 74.2 26.9

w tym

Jednostki usług informatyc znych a 341850 2 9 4 4 6 8 35513 7251 258068 218079 29458 6797 138

b 124.3 135.9 66. 7 442.9 114.6 126.2 64.3 425.1 126.6

sektor publiczny a 221639 2 0 2 7 8 8 15008 324 172947 155577 13187 883 53

b 106. 6 1 1 7.5 48. 8 23.9 100.2 110.5 47.2 68.5 155.9

sektor prywatny a 120211 91680 20505 6927 85121 62502 16271 5914 85

b 179.0 2 0 7.4 91.0 25 razy 161.7 194.9 91. 1 19 razy 113.3

P o z o s t a ł e b r a n ż e produkcji materialnej a 522893 2 9 1 9 4 8 221745 8 518 468637 263846 201866 2142 333

b 76.7 113 . 2 53. 0 136. 6 71.0 102.1 53. 0 18.9 6. 8

sektor publiczny a 83751 3 0 9 3 5 51814 627 75542 30021 45323 0 ii

b 123.6 130.2 120.0 120. 8 121.4 119. 4 122.8 X 21.4

sektor prywatny a 439142 2 6 0 8 6 3 169931 7891 393095 233325 156543 2142 321

b 71.5 117. 0 45.2 138. 1 65.7 100.2 45. 5 18.9 6.6

G O S P O D A R K A K O M UNALNA a 3839015 3 3 4 2 9 1 6 5935 25801 3470830 328 9 4 1 6 5157 22832 636

b 131.9 133.2 798. 8 108.8 131.0 128.6 10 r a z у 435. 1 67.4

sektor pu b l i c z n y a 381/003 3 3 2 2 9 4 7 4998 25694 3449265 3 269094 4883 22832 227

b 132. 1 133. 5 12 razy 108.7 131.2 128.8 16 razy 438.7 46.0

w tym

K omunikacja miejska a 972522 5 5 8 0 6 6 4830 3199 958183 860919 4751 2 210

b 139.9 149.2 11 razy 107. 5 133. 0 124.0 15 razy 0.5 46.7

sektor pu b l i c z n y a 972522 5 5 & 1 6 6 4830 3199 953183 860919 4751 2 210

b 139.9 1 49.2 11 razy 107.5 133.0 124.0 15 razy 0.5 46.7

(24)

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - w min zł

b - I-XII 1992 r.=100

Przychody Koszt uzyskania przychodów

ogółem

w tym

ogół e m

w tym ze

s p r z e ­ daży własnej pr o dukcji

i usług

ze s p r z e ­

daży towarów

operacj i finanso-

wych

s p r z e ­ daży własnej p r o d u k ­

cji i usług

wartość s p r z e ­ danych towarów w cenie zakupu

o p e r a ­ cji finan­

sowych

podatek obrotowy

i akcyzowy

GOSPODARKA KO M U N A L N A (dok.)

Pozostałe jednostki p rodukcyjne g o s p o ­ a 1321945 1268137 1105 1580 1201380 1146831 406 26 413

darki komunalnej t) 133.7 136.3 355.3 77.1 126.5 128.5 200. 0 3.5 89.2

sektor p u b l i c z n y a 1299933 1248168 168 1473 1180295 1126509 132 26 4

b 134. 3 137.0 X 74.3 126. 9 129.0 X 3.8 30.8

G O S P . M I E S Z K . O R A Z NIEMATER. USkUGl KOMUN. a 843817 726119 18085 3188 838 5 0 0 805005 13330 460 386

b 131.8 140.2 108. 0 130.8 131.0 129.8 108.3 231.2 72. 1

sektor p r y w a t n y a 791443 686 0 5 3 7942 2841 788145 763501 5533 306 166

b 133.5 141.7 101.0 130.7 132.0 130. 1 104.7 156. 9 52.5

w tym

Gospodarka m i e s z k a n i o w a a 838119 720868 1.8076 2819 832 7 3 8 799352 13325 410 382

b 133.3 142. 3 108.8 128.5 132.5 131.4 109.0 210.3 74.2

sektor p r y w a t n y a 788299 683021 7933 2806 7849 0 7 760314 5528 263 163

b 134.7 143. 3 102.6 130. 5 133. 4 131.5 106.3 134.9 54.5

NAUKA I ROZWOJ TECHNIKI a 454378 4.10459 6298 16230 4 3 2 3 6 9 416659 5533 1002 543

b 146.8 149.5 186.2 108. 4 152.4 152.6 205.3 138.0 160.2

sektor p u b l i c z n y a 430 0 1 9 390025 5682 15989 4 1 2 4 4 2 400312 5133 954 70

b 144.2 146.3 217.8 109.8 150.3 149.9 238.3 132.5 56.5

w tym

Jednostki n a u k o w o - b a d a w c z e a 430019 390025 5632 15989 41 2 4 4 2 4C0312 5133 954 70

b 144.2 146.3 217. 8 109. 8 150.3 149. 9 238.3 132.5 56. 5

sektor p u b l i c z n y a 43001.9 390 0 2 5 5682 15989 412 4 4 2 400312 5133 954 70

b 144.2 146.3 217. 8 109. 8 150. 3 149.9 238.3 132.5 56. 5

OŚWIATA I W Y C H O W A N I E a 153975 5 3 0 565 17679 1402 151415 134287 15073 291 363

b 143.4 144.3 152. 8 102. 9 145.5 143.8 159. 8 274.5 158.5

(25)

P r z ychody Koszt uzyskania p r z y c h o d ó w

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - w min zł

b - I-XII 199? г.=10й

w tym w tym

ogółem

ze s p r z e ­

daży własnej produkcji

i usług

ze s p rze­

daży towarów

z op e r a c j i f i n a n s o ­

wych

ogółem

s p r z e ­ daży własnej p r o d u k ­

cji i usług

wartość s p r z e ­ danych t owarów w cenie zakupu

o p e r a ­ cji f i n a n ­ sowych

podatek obrotowy

i akcyzowy

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dok.)

sektor prywatny a

b w tym

123615 139.8

100738 138.6

17679 152.8

890 4 4 9.5

121042 140.8

104337 138. 4

15073 159. 8

18 78.3

213 94.7

S zkolnictwo ogólnokształcące a b

117089 141.5

94334 140. 1

17642 153. 1

883 17 razy

114342 142.3

97659 139.9

15051 159. 9

18 78.3

213 97.7

sektor prywatny a

b

117089 141.5

94334 140.1

17642 153. 1

883 17 razy

114342 142.3

97659 139.9

15051 159. 9

18 78.3

213 97. 7

KULTURA I SZTUKA a

b

84054 124. 4

64568 175. 1

179 117.8

196 784 . 0

85330 130.3

80749 146.2

135 106.3

0 X

2956 137. 3

sektor publiczny a

b w tym

61220 97.0

41.758 128.7

179 117.8

172 638. 0

62003 101.7

58364 114.7

135 106.3

0 X

2014 142. 1

Instytucje muzyczne,widowiskowe i roz- a rywkowe oraz poz.inst.kult.i sztuki b

84054 124.4

64568 175. 1

179 117.8

196 784. 0

85330 130.3

80749 146.2

135 106.3

0 X

2956 187.3

sektor publiczny a

b

61220 97.0

41758 128.7

179 117.8

172 688. 0

62003 101.7

58364 114.7

135 106. 3

0 X

2014 142.1 KULTURA FIZYCZNA , T U R Y S T Y K A I WYPOCZ Y N E K a

b

90590 165. 7

66672 171.7

19061 138.7

1741 118. 8

87304 165.3

75366 168.6

9306 149.2

757 251.5

1341 122.2

sektor prywatny a

b w tym

52961 223.8

44947 221.7

4303 229. 2

640 85.4

51317 211.8

45637 211.6

4104 225.6

757 251.5

528 561.7

Turystyka i wypoczynek a

b

78109 142.8

57982 149.4

16580 120.7

1631 111.3

76450 144.8

66828 149.5

7333 117. 6

756 251.2

999 91. 1

(26)

Przychody Koszt uzyskania prz y chodów

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E

w tym w tym

ze sprze­ wartość

a - w min zł

b - I-XII 1992 r.=100

ogółem s p r z e ­ daży własnej produkcji

i usług

ze s p rze­

daży towarów

z operacji f i n a n s o ­

wych

o g ó ł e m daży własnej p r o d u k ­

cji i usług

s p r z e ­ danych towarów w cenie za кu p u

o p e r a ­ cji f i n a n ­ sowych

podatek obrotowy

i akcyzowy

T u r y s t y k a i wypocz y n e k ( d o k . )

sektor prywatny a

b

40480 171. 1

36257 178. 9

2322 110.8

530 70.8

40463 167.0

37099 172.0

2131 117.2

756 251.2

186 197.9 P O Z OSTAŁE BRANŻE USŁUG NIEMATERIALNYCH a

b

109702 176.5

72635 161.5

28036 439. 1

845 531.4

105566 177.4

71205 140.6

23726 414.6

2047 260.8

1954 88. 9

sektor p r ywatny a

b

109702 208.2

72635 161.5

28036 439. 1

845 11 razy

105566 189.0

71205 151.6

23726 414.6

2047 263. 1

1954 88.9 w tym

Pozostałe b r a n ż e usług niematerialnych a b

109702 176.5

72635 161.5

28036 439.1

845 531. 4

165566 177.4

71205 140.6

23726 414.6

2047 260. 8

1954 88.9

sektor p r ywatny a

b

109702 208.2

72635 161.5

28036 439. 1

845 11 razy

105566 189. 0

71205 151.6

23726 414.6

2047 263. 1

1954 88.9

(27)

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E a - w min zł

b - I-XTI 1990 r.=100

Wynik finansowy

brutto

O bowiązkowe zmniej s z e n i a wyniku finansowego brutto

Wynik finansowy

netto

ogółem podatek

do c h o d o w y

dywidenda od funduszu z ałożyciel-

sk iego

podatek od wzrostu w ynagrodzeń

0 G 0 L E N a 3123789 3140411 1872443 226855 1027459 -16622

b 90. 0 127.2 104. 5 78.7 270.5 X

sektor publiczny a 260 7 9 1 3 2859776 1600865 226855 1027459 -251863

b 82.3 123.9 98. 0 78.7 270.7 X

sektor prywatny a 515876 280635 271578 0 0 235241

b 172.4 176.3 174.4 X 0.0 168. 1

w tym

PRZEMYSŁ a -228277 1519202 475333 175579 8619 6 2 -1747479

b X 215. 7 136. 0 77. 8 705.5 307.7

sektor publiczny a -266454 1472274 430260 175579 861.962 -1738728

b X 214.3 129. 4 77.8 705.5 297.0

sektor prywatny a 38.177 46928 45073 0 0 -8751

b 110.5 274. 5 265. 9 X X X

w tym

Przemysł węglowy a -458893 1146114 228623 105896 807551 -1605007

b 160. 1 589.2 446.0 92. 1 29 razy 333. 6

sektor publiczny a -481187 11.46114 226623 105886 807551 -1627301

b 167.3 589. 2 446.0 92. 1 29 razy 337.5

Przemysł hutnictwa żelaza a 70718 484 4 7 23702 19882 4863 22271

b 387. 4 40. 3 37.0 64.3 19.2 X

sektor publiczny a 70718 4 8 4 4 7 23702 19882 4863 22271

b 387.4 40. 3 37.0 64. 3 19.2 X

Przemysł met a l o w y a 44329 28 953 17655 98 11200 15876

b 102.4 117. 1 100.3 66.7 160.5 83.4

sektor p rywatny a 1.3484 4704 4704 0 0 8780

b 20 razy 772. 4 772. 4 X X X

(28)

гоСП

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E а - w piln zł

b - I-XII 1992 r . =100

Wynik finansowy

brutto

O bowiązkowe zmniejszenia wyn i k u finansowego brutto

Wynik finansowy

netto

ogółem podatek

dochodowy

dywidenda od funduszu z a ł o ż y c i e l ­

skiego

podatek od wzrostu wynagrodzeń

PRZEMYŚL (Cd.)

Przemysł mas z y n o w y a 252655 131.558 105742 13512 12304 121097

b 79.0 80.0 81.9 75.8 71.1 77.8

sektor publiczny d 218899 111740 85924 13512 12304 107159

b 72.7 72.7 72. 4 75.8 71.1 72.8

sektor prywatny a 33756 19818 19818 0 0 13938

b 177.3 187. 9 189.5 X X 164.2

Przemysł pr e c y z y j n y a -18557 5273 653 606 4014 -23830

b 96.9 1.75.0 69. 1 61.7 403. 0 107.5

sektor p u b liczny a -19470 4881 26.1. 606 4014 -24351

b 101.7 161.9 27.6 61.7 403.0 109.9

Przemysł e l e k t r o n i c z n y i elektrotechn. a 18093 13196 9294 2073 1829 4897

b X 91.0 101.5 63.5 88.0 X

sektor p u b l i c z n y a 18093 13196 9294 2073 1829 4897

b X 92. 0 103.2 63. 5 88.0 X

Przemysł c h e m i c z n y a 36637 19330 16509 340 2481 16707

b 96.6 105. 7 109.5 48.3 99.0 87. 8

Przemysł m a t e r i a ł ó w budowlanych a -1.02425 16209 1832 8379 5998 -118634

b 160.2 44. 2 25.9 36.6 466. 6 117.9

sektor pub l i c z n y a -10 2 4 2 5 16209 1832 8379 5998 -118634

b 160. 2 44.2 25. 9 36. 6 466. 0 117. 9

Przemysł drz e w n y a 1.1543 1.1 401 6490 3843 1068 142

b 160.7 75. 9 164. 7 64. 4 37.4 X

sektor pu b l i c z n y a 6959 11401 6490 3843 1068 -4442

b 96.9 75.9 104.7 64. 4 37.4 56.7

Przemysł odz i e ż o w y a - 1 0 0 2 8 3824 3390 434 0 -13852

b 241. 8 107.6 115.7 69.8 X 179.9

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :